Otto Mønsteds Fond indgår samarbejde om prisuddelinger

Ot­to Møn­steds Fond og Ma­nu­fa­c­turing Aca­de­my of Den­mark (MADE) ind­går sam­ar­bej­de om to nye pri­ser til un­ge pro­duk­tions­for­ske­re og de­res ba­ne­bry­den­de idéer.

Ot­to Møn­steds Fond og for­e­nin­gen MADE står frem­over bag to pri­ser til un­ge for­ske­re, der har ud­vik­let go­de idéer el­ler løs­nin­ger til den dan­ske industri. 

Det op­ly­ser MADE og Ot­to Møn­steds Fond i en pressemeddelelse. 

Ot­to Møn­steds Fond bli­ver sponsor for pri­sen, The Ot­to Møn­sted Foundation’s MADE Award, som går til en ph.d. el­ler po­st­doc i MADE, hvis forsk­ning ved et af de fem uni­ver­si­te­ter i MA­­DE-sam­ar­­bej­­det ska­ber ek­stra­or­di­nært in­nova­ti­ve løs­nin­ger til dansk industri. 

Sam­ti­dig lan­ce­rer Ot­to Møn­steds Fond pri­sen Den Ly­se Idé (The Bright Idea). Pri­sen går til en stu­de­ren­de ba­chel­or, kan­di­dat, ph.d., po­st­doc el­ler en grup­pe af un­ge for­ske­re, som har en idé el­ler har ud­vik­let en løs­ning med et stort po­ten­ti­a­le, frem­går det af pressemeddelelsen.

”Vi er gla­de for, at fon­dens for­mand Bo Stærmose til maj for før­ste gang kan ud­de­le The Ot­to Møn­sted Foundation’s MADE Award og Den Ly­se Idé, idet fon­dens ho­ved­for­mål er at bi­dra­ge til Dan­marks han­del og in­du­stri. Ot­to Møn­sted for­stod at kom­bi­ne­re han­del og tek­no­lo­gi og at an­ven­de tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger til at in­du­stri­a­li­se­re pro­duk­tio­nen,” si­ger Ni­na Movin, adm. di­rek­tør i Ot­to Møn­steds Fond og A/S.

MADE – Ma­nu­fa­c­turing Aca­de­my of Den­mark be­står af virk­som­he­der, uni­ver­si­te­ter og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. For­e­nin­gen blev lan­ce­ret i 2014 for at ska­be en plat­form for an­vendt forsk­ning og ud­vik­ling i dan­ske produktionsvirksomheder.

Det pas­ser godt til Ot­to Møn­steds Fonds al­men­nyt­ti­ge for­måls­om­rå­de, for­tæl­ler Ni­na Movin.

”MADE har en vi­sion om pro­duk­tion i ver­dens­klas­se i Dan­mark og be­skæf­ti­ger sig net­op med at an­ven­de forsk­ning i dan­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der. Et sam­ar­bej­de med MADE om en pris lig­ger der­for helt i tråd med Ot­to Møn­steds Fonds fo­kus på at støt­te ak­ti­vi­te­ter, der kan øge Dan­marks og dan­ske virk­som­he­ders mu­lig­he­der for at gø­re sig gæl­den­de på det glo­ba­le mar­ked,” si­ger hun.

Di­rek­tør i MADE, Ni­gel Ed­mond­son er glad for det nye samarbejde.

”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for, at Ot­to Møn­steds Fond har valgt at støt­te MADE som sponsor for MADE’s award. Pri­sen er med til at hyl­de nog­le af lan­dets før­en­de pro­duk­tions­for­ske­re, som i tæt sam­spil med in­du­stri­en ev­ner at kom­bi­ne­re et højt, fag­ligt ni­veau i forsk­nin­gen med kon­kre­te, im­ple­men­ter­ba­re løs­nin­ger, der gav­ner dan­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der,” si­ger han.

The Ot­to Møn­sted Foundation’s MADE Award be­står af et rej­se­le­gat på 100.000 kr. til vin­de­ren og på 50.000 kr. til an­den­plad­sen. The Bright Idea gi­ves til tre for­ske­re el­ler for­sker­teams, som til­de­les hen­holds­vis 200.000 kr., 100.000 kr. og 50.000 kr. til at vi­de­re­ud­vik­le sin idé el­ler løsning.

Indstil­lin­gen af no­mi­ne­re­de til de to nye pri­ser er al­le­re­de åb­net, og vin­der­ne af beg­ge pri­ser fin­des på MADE Års­dag den 22. maj 2019 i In­du­stri­ens Hus, København.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…