Otto Mønsteds Fond indgår samarbejde om prisuddelinger

Otto Mønsteds Fond og Manufacturing Academy of Denmark (MADE) indgår samarbejde om to nye priser til unge produktionsforskere og deres banebrydende idéer.

Ot­to Møn­steds Fond og for­e­nin­gen MADE står frem­over bag to pri­ser til un­ge for­ske­re, der har ud­vik­let go­de idéer el­ler løs­nin­ger til den dan­ske industri. 

Det op­ly­ser MADE og Ot­to Møn­steds Fond i en pressemeddelelse. 

Ot­to Møn­steds Fond bli­ver sponsor for pri­sen, The Ot­to Møn­sted Foundation’s MADE Award, som går til en ph.d. el­ler po­st­doc i MADE, hvis forsk­ning ved et af de fem uni­ver­si­te­ter i MA­DE-sam­ar­bej­det ska­ber ek­stra­or­di­nært in­nova­ti­ve løs­nin­ger til dansk industri. 

Sam­ti­dig lan­ce­rer Ot­to Møn­steds Fond pri­sen Den Ly­se Idé (The Bright Idea). Pri­sen går til en stu­de­ren­de ba­chel­or, kan­di­dat, ph.d., po­st­doc el­ler en grup­pe af un­ge for­ske­re, som har en idé el­ler har ud­vik­let en løs­ning med et stort po­ten­ti­a­le, frem­går det af pressemeddelelsen.

”Vi er gla­de for, at fon­dens for­mand Bo Stærmose til maj for før­ste gang kan ud­de­le The Ot­to Møn­sted Foundation’s MADE Award og Den Ly­se Idé, idet fon­dens ho­ved­for­mål er at bi­dra­ge til Dan­marks han­del og in­du­stri. Ot­to Møn­sted for­stod at kom­bi­ne­re han­del og tek­no­lo­gi og at an­ven­de tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger til at in­du­stri­a­li­se­re pro­duk­tio­nen,” si­ger Ni­na Movin, adm. di­rek­tør i Ot­to Møn­steds Fond og A/S.

MADE – Ma­nu­fa­c­turing Aca­de­my of Den­mark be­står af virk­som­he­der, uni­ver­si­te­ter og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. For­e­nin­gen blev lan­ce­ret i 2014 for at ska­be en plat­form for an­vendt forsk­ning og ud­vik­ling i dan­ske produktionsvirksomheder.

Det pas­ser godt til Ot­to Møn­steds Fonds al­men­nyt­ti­ge for­måls­om­rå­de, for­tæl­ler Ni­na Movin.

”MADE har en vi­sion om pro­duk­tion i ver­dens­klas­se i Dan­mark og be­skæf­ti­ger sig net­op med at an­ven­de forsk­ning i dan­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der. Et sam­ar­bej­de med MADE om en pris lig­ger der­for helt i tråd med Ot­to Møn­steds Fonds fo­kus på at støt­te ak­ti­vi­te­ter, der kan øge Dan­marks og dan­ske virk­som­he­ders mu­lig­he­der for at gø­re sig gæl­den­de på det glo­ba­le mar­ked,” si­ger hun.

Di­rek­tør i MADE, Ni­gel Ed­mond­son er glad for det nye samarbejde.

”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for, at Ot­to Møn­steds Fond har valgt at støt­te MADE som sponsor for MADE’s award. Pri­sen er med til at hyl­de nog­le af lan­dets før­en­de pro­duk­tions­for­ske­re, som i tæt sam­spil med in­du­stri­en ev­ner at kom­bi­ne­re et højt, fag­ligt ni­veau i forsk­nin­gen med kon­kre­te, im­ple­men­ter­ba­re løs­nin­ger, der gav­ner dan­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der,” si­ger han.

The Ot­to Møn­sted Foundation’s MADE Award be­står af et rej­se­le­gat på 100.000 kr. til vin­de­ren og på 50.000 kr. til an­den­plad­sen. The Bright Idea gi­ves til tre for­ske­re el­ler for­sker­teams, som til­de­les hen­holds­vis 200.000 kr., 100.000 kr. og 50.000 kr. til at vi­de­re­ud­vik­le sin idé el­ler løsning.

Indstil­lin­gen af no­mi­ne­re­de til de to nye pri­ser er al­le­re­de åb­net, og vin­der­ne af beg­ge pri­ser fin­des på MADE Års­dag den 22. maj 2019 i In­du­stri­ens Hus, København.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer