Villum Fonden åbner nye calls til børn og naturfag

Villum Fonden vil give flere børn og unge mulighed for at gå til videnskab i fritiden. Og med et helt nyt call kan kommuner søge om at give lærere et kompetenceløft, så de kan levere praktisk undervisning inden for teknologi og it.

Villum Fonden – calls: ‘Science i fritiden’ og 'Makerspace som læringslaboratorier'
“Vi vil styr­ke børn og un­ges na­tur­vi­den­ska­be­li­ge vi­den, in­ter­es­se og dan­nel­se og bi­dra­ge til, at sci­en­ce bli­ver ved­kom­men­de og in­spi­re­ren­de i sko­len så­vel som i hver­da­gen, fri­ti­den og som mu­lig frem­tid,” si­ger Agi Cson­ka, pro­gram­chef i Vil­lum Fonden.

Vil­lum Fon­den åb­ner to nye calls på i alt 55 til 75 mio. in­den for fon­dens nye pro­gra­m­om­rå­de, børn un­ge og science.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

”Vi vil styr­ke børn og un­ges na­tur­vi­den­ska­be­li­ge vi­den, in­ter­es­se og dan­nel­se og bi­dra­ge til, at sci­en­ce bli­ver ved­kom­men­de og in­spi­re­ren­de i sko­len så­vel som i hver­da­gen, fri­ti­den og som mu­lig frem­tid,” si­ger pro­gram­chef Agi Csonka.

En af am­bi­tio­ner­ne er, at fle­re un­ge skal in­ter­es­se­re sig for vi­den­skab og gå til ‘sci­en­ce i fritiden’.

Iføl­ge fon­den pe­ger forsk­ning på, at hvis børn og un­ge skal op­le­ve vi­den­skab som in­ter­es­sant og ved­kom­men­de, så skal det ik­ke kun væ­re en del af sko­le­ske­ma­et, men og­så fyl­de i fritiden.

”Vi skal ha­ve me­re af det – og det skal væ­re for­løb, hvor børn og un­ge er­fa­rer, at dét at for­stå fy­sik­kens love, krop­pens op­byg­ning og na­tu­rens kredsløb, er no­get, der gør én bed­re i stand til at hånd­te­re og me­stre ver­den. Og sam­ti­dig skal det væ­re sjovt og gø­re en bed­re til det, man ger­ne vil væ­re bed­re til,” si­ger Agi Csonka.

Den sam­le­de pul­je til an­søg­nings­run­den, ‘Sci­en­ce i fri­ti­den’ er på 25 mio. kr. og gi­ves ty­pisk til min­dre, lo­ka­le pro­jek­ter og eks­pe­ri­men­ter, op­ly­ser Vil­lum Fonden.

Teknologi og makerspaces

Den 1. fe­bru­ar åb­ner og­så en ny an­søg­nings­run­de må­l­ret­tet lan­dets kom­mu­ner, som øn­sker at etab­le­re læ­rings­værk­ste­der – ma­ker­s­pa­ces – fyldt med ma­te­ri­a­ler, tek­no­lo­gi og di­gi­ta­le red­ska­ber, som kan styr­ke bå­de læ­re­res og børns teknologiforståelse.

”Vi­sio­nen er at etab­le­re tek­nisk og kom­pe­ten­ce­mæs­sigt ve­lud­sty­re­de læ­rings­cen­tre med kom­pe­ten­te ma­ker­s­pa­ce-vej­le­de­re, som fa­ci­li­te­rer di­gi­ta­le og prak­sis­ret­te­de læ­re­pro­ces­ser for un­der­vi­se­re, ele­ver og bor­ge­re,” skri­ver fon­den om det nye call.

Som for­be­re­del­se til det nye call har fon­den i lø­bet af 2018 holdt di­a­log­mø­der med en ræk­ke ak­tø­rer på uddannelsesområdet.

”Vi ved fra de man­ge di­a­log­mø­der, at tek­no­lo­gi­for­stå­el­se og prak­sislæ­ring er højt på dags­or­de­nen, men en kæm­pe ud­for­dring. Ved at støt­te in­fra­struk­tur i form af ud­styr og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling gi­ver vi kom­mu­ner og sko­ler mu­lig­hed for at skrue op for dét, de bræn­der for at kom­me i gang med. Med vo­res ind­sats vil vi un­der­støt­te, at na­tio­na­le og lo­ka­le stra­te­gi­er kan re­a­li­se­res på et kva­li­fi­ce­ret højt ni­veau og bi­dra­ge til, at de ak­tø­rer, der i dag­lig­da­gen skal be­gej­stre og mo­ti­ve­re børn og un­ge, bli­ver end­nu bed­re til det,” si­ger pro­gram­chef Agi Cson­ka i pressemeddelelsen.

Hun un­der­stre­ger, at Vil­lum Fon­den ik­ke øn­sker at få na­tur og tek­nik til at fyl­de en stør­re del af un­der­vis­nin­gen på lan­dets skoler.

”Som fond er vi run­det af en tek­no­lo­gisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig virk­som­hed, så det er na­tur­ligt at vo­res for­mål er at ska­be be­gej­string og in­ter­es­se for net­op det. Men vi har in­gen fo­re­stil­lin­ger om, at na­tur­fag skal fyl­de me­re på be­kost­ning af mu­sik, dansk og hi­sto­rie. Det kan f.eks. væ­re li­ge så re­le­vant at ar­bej­de i ma­ker­s­pa­ce i bil­led­kunst og hi­sto­rie, som i fy­sik og bi­o­lo­gi,” si­ger Agi Csonka.

An­søg­nings­pulj­en på 30-50 mio. kr. til etab­le­ring af ma­ker­s­pa­ces kan sø­ges af kom­mu­ner i sam­ar­bej­de med re­le­van­te partnere.

Pulj­en er dog ik­ke for­be­holdt kom­mu­nesko­ler­ne og de­res læ­re­re og ele­ver. Frisko­ler kan og­så få støt­te til øge tek­no­lo­gi­for­stå­el­se, men det skal ske i sam­ar­bej­de med en kommune.

Læs me­re om pulj­en ‘Sci­en­ce i fri­ti­den’ her – og om pulj­en 'Ma­ker­s­pa­ce som læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­er' her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer