Villum Fonden åbner nye calls til børn og naturfag

Vil­lum Fon­den vil gi­ve fle­re børn og un­ge mu­lig­hed for at gå til vi­den­skab i fri­ti­den. Og med et helt nyt call kan kom­mu­ner sø­ge om at gi­ve læ­re­re et kom­pe­ten­ce­løft, så de kan le­ve­re prak­tisk un­der­vis­ning in­den for tek­no­lo­gi og it. 

Villum Fonden – calls: ‘Science i fritiden’ og 'Makerspace som læringslaboratorier'
“Vi vil styr­ke børn og un­ges na­tur­vi­den­ska­be­li­ge vi­den, in­ter­es­se og dan­nel­se og bi­dra­ge til, at sci­en­ce bli­ver ved­kom­men­de og in­spi­re­ren­de i sko­len så­vel som i hver­da­gen, fri­ti­den og som mu­lig frem­tid,” si­ger Agi Cson­ka, pro­gram­chef i Vil­lum Fonden.

Vil­lum Fon­den åb­ner to nye calls på i alt 55 til 75 mio. in­den for fon­dens nye pro­gra­m­om­rå­de, børn un­ge og science.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

”Vi vil styr­ke børn og un­ges na­tur­vi­den­ska­be­li­ge vi­den, in­ter­es­se og dan­nel­se og bi­dra­ge til, at sci­en­ce bli­ver ved­kom­men­de og in­spi­re­ren­de i sko­len så­vel som i hver­da­gen, fri­ti­den og som mu­lig frem­tid,” si­ger pro­gram­chef Agi Csonka.

En af am­bi­tio­ner­ne er, at fle­re un­ge skal in­ter­es­se­re sig for vi­den­skab og gå til ‘sci­en­ce i fritiden’.

Iføl­ge fon­den pe­ger forsk­ning på, at hvis børn og un­ge skal op­le­ve vi­den­skab som in­ter­es­sant og ved­kom­men­de, så skal det ik­ke kun væ­re en del af sko­le­ske­ma­et, men og­så fyl­de i fritiden.

”Vi skal ha­ve me­re af det – og det skal væ­re for­løb, hvor børn og un­ge er­fa­rer, at dét at for­stå fy­sik­kens love, krop­pens op­byg­ning og na­tu­rens kredsløb, er no­get, der gør én bed­re i stand til at hånd­te­re og me­stre ver­den. Og sam­ti­dig skal det væ­re sjovt og gø­re en bed­re til det, man ger­ne vil væ­re bed­re til,” si­ger Agi Csonka.

Den sam­le­de pul­je til an­søg­nings­run­den, ‘Sci­en­ce i fri­ti­den’ er på 25 mio. kr. og gi­ves ty­pisk til min­dre, lo­ka­le pro­jek­ter og eks­pe­ri­men­ter, op­ly­ser Vil­lum Fonden.

Teknologi og makerspaces

Den 1. fe­bru­ar åb­ner og­så en ny an­søg­nings­run­de må­l­ret­tet lan­dets kom­mu­ner, som øn­sker at etab­le­re læ­rings­værk­ste­der – ma­ker­s­pa­ces – fyldt med ma­te­ri­a­ler, tek­no­lo­gi og di­gi­ta­le red­ska­ber, som kan styr­ke bå­de læ­re­res og børns teknologiforståelse.

”Vi­sio­nen er at etab­le­re tek­nisk og kom­pe­ten­ce­mæs­sigt ve­lud­sty­re­de læ­rings­cen­tre med kom­pe­ten­te ma­ker­s­­pa­­ce-vej­le­­de­re, som fa­ci­li­te­rer di­gi­ta­le og prak­sis­ret­te­de læ­re­pro­ces­ser for un­der­vi­se­re, ele­ver og bor­ge­re,” skri­ver fon­den om det nye call.

Som for­be­re­del­se til det nye call har fon­den i lø­bet af 2018 holdt di­a­log­mø­der med en ræk­ke ak­tø­rer på uddannelsesområdet.

”Vi ved fra de man­ge di­a­log­mø­der, at tek­no­lo­gi­for­stå­el­se og prak­sislæ­ring er højt på dags­or­de­nen, men en kæm­pe ud­for­dring. Ved at støt­te in­fra­struk­tur i form af ud­styr og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling gi­ver vi kom­mu­ner og sko­ler mu­lig­hed for at skrue op for dét, de bræn­der for at kom­me i gang med. Med vo­res ind­sats vil vi un­der­støt­te, at na­tio­na­le og lo­ka­le stra­te­gi­er kan re­a­li­se­res på et kva­li­fi­ce­ret højt ni­veau og bi­dra­ge til, at de ak­tø­rer, der i dag­lig­da­gen skal be­gej­stre og mo­ti­ve­re børn og un­ge, bli­ver end­nu bed­re til det,” si­ger pro­gram­chef Agi Cson­ka i pressemeddelelsen.

Hun un­der­stre­ger, at Vil­lum Fon­den ik­ke øn­sker at få na­tur og tek­nik til at fyl­de en stør­re del af un­der­vis­nin­gen på lan­dets skoler.

”Som fond er vi run­det af en tek­no­lo­gisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig virk­som­hed, så det er na­tur­ligt at vo­res for­mål er at ska­be be­gej­string og in­ter­es­se for net­op det. Men vi har in­gen fo­re­stil­lin­ger om, at na­tur­fag skal fyl­de me­re på be­kost­ning af mu­sik, dansk og hi­sto­rie. Det kan f.eks. væ­re li­ge så re­le­vant at ar­bej­de i ma­ker­s­pa­ce i bil­led­kunst og hi­sto­rie, som i fy­sik og bi­o­lo­gi,” si­ger Agi Csonka.

An­søg­nings­pulj­en på 30-50 mio. kr. til etab­le­ring af ma­ker­s­pa­ces kan sø­ges af kom­mu­ner i sam­ar­bej­de med re­le­van­te partnere.

Pulj­en er dog ik­ke for­be­holdt kom­mu­nesko­ler­ne og de­res læ­re­re og ele­ver. Frisko­ler kan og­så få støt­te til øge tek­no­lo­gi­for­stå­el­se, men det skal ske i sam­ar­bej­de med en kommune.

Læs me­re om pulj­en ‘Sci­en­ce i fri­ti­den’ her – og om pulj­en 'Ma­ker­s­pa­ce som læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­er' her.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…