Villum Fonden åbner nye calls til børn og naturfag

Vil­lum Fon­den vil gi­ve fle­re børn og un­ge mu­lig­hed for at gå til vi­den­skab i fri­ti­den. Og med et helt nyt call kan kom­mu­ner sø­ge om at gi­ve læ­re­re et kom­pe­ten­ce­løft, så de kan le­ve­re prak­tisk un­der­vis­ning in­den for tek­no­lo­gi og it.

Villum Fonden – calls: ‘Science i fritiden’ og 'Makerspace som læringslaboratorier'
“Vi vil styr­ke børn og un­ges na­tur­vi­den­ska­be­li­ge vi­den, in­ter­es­se og dan­nel­se og bi­dra­ge til, at sci­en­ce bli­ver ved­kom­men­de og in­spi­re­ren­de i sko­len så­vel som i hver­da­gen, fri­ti­den og som mu­lig frem­tid,” si­ger Agi Cson­ka, pro­gram­chef i Vil­lum Fon­den.

Vil­lum Fon­den åb­ner to nye calls på i alt 55 til 75 mio. in­den for fon­dens nye pro­gra­m­om­rå­de, børn un­ge og sci­en­ce.

Det op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

”Vi vil styr­ke børn og un­ges na­tur­vi­den­ska­be­li­ge vi­den, in­ter­es­se og dan­nel­se og bi­dra­ge til, at sci­en­ce bli­ver ved­kom­men­de og in­spi­re­ren­de i sko­len så­vel som i hver­da­gen, fri­ti­den og som mu­lig frem­tid,” si­ger pro­gram­chef Agi Cson­ka.

En af am­bi­tio­ner­ne er, at fle­re un­ge skal in­ter­es­se­re sig for vi­den­skab og gå til ‘sci­en­ce i fri­ti­den’.

Iføl­ge fon­den pe­ger forsk­ning på, at hvis børn og un­ge skal op­le­ve vi­den­skab som in­ter­es­sant og ved­kom­men­de, så skal det ik­ke kun væ­re en del af sko­le­ske­ma­et, men og­så fyl­de i fri­ti­den.

”Vi skal ha­ve me­re af det – og det skal væ­re for­løb, hvor børn og un­ge er­fa­rer, at dét at for­stå fy­sik­kens love, krop­pens op­byg­ning og na­tu­rens kredsløb, er no­get, der gør én bed­re i stand til at hånd­te­re og me­stre ver­den. Og sam­ti­dig skal det væ­re sjovt og gø­re en bed­re til det, man ger­ne vil væ­re bed­re til,” si­ger Agi Cson­ka.

Den sam­le­de pul­je til an­søg­nings­run­den, ‘Sci­en­ce i fri­ti­den’ er på 25 mio. kr. og gi­ves ty­pisk til min­dre, lo­ka­le pro­jek­ter og eks­pe­ri­men­ter, op­ly­ser Vil­lum Fon­den.

Teknologi og makerspaces

Den 1. fe­bru­ar åb­ner og­så en ny an­søg­nings­run­de må­l­ret­tet lan­dets kom­mu­ner, som øn­sker at etab­le­re læ­rings­værk­ste­der – ma­ker­s­pa­ces – fyldt med ma­te­ri­a­ler, tek­no­lo­gi og di­gi­ta­le red­ska­ber, som kan styr­ke bå­de læ­re­res og børns tek­no­lo­gi­for­stå­el­se.

”Vi­sio­nen er at etab­le­re tek­nisk og kom­pe­ten­ce­mæs­sigt ve­lud­sty­re­de læ­rings­cen­tre med kom­pe­ten­te ma­ker­s­­pa­­ce-vej­le­­de­re, som fa­ci­li­te­rer di­gi­ta­le og prak­sis­ret­te­de læ­re­pro­ces­ser for un­der­vi­se­re, ele­ver og bor­ge­re,” skri­ver fon­den om det nye call.

Som for­be­re­del­se til det nye call har fon­den i lø­bet af 2018 holdt di­a­log­mø­der med en ræk­ke ak­tø­rer på ud­dan­nel­ses­om­rå­det.

”Vi ved fra de man­ge di­a­log­mø­der, at tek­no­lo­gi­for­stå­el­se og prak­sislæ­ring er højt på dags­or­de­nen, men en kæm­pe ud­for­dring. Ved at støt­te in­fra­struk­tur i form af ud­styr og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling gi­ver vi kom­mu­ner og sko­ler mu­lig­hed for at skrue op for dét, de bræn­der for at kom­me i gang med. Med vo­res ind­sats vil vi un­der­støt­te, at na­tio­na­le og lo­ka­le stra­te­gi­er kan re­a­li­se­res på et kva­li­fi­ce­ret højt ni­veau og bi­dra­ge til, at de ak­tø­rer, der i dag­lig­da­gen skal be­gej­stre og mo­ti­ve­re børn og un­ge, bli­ver end­nu bed­re til det,” si­ger pro­gram­chef Agi Cson­ka i pres­se­med­del­el­sen.

Hun un­der­stre­ger, at Vil­lum Fon­den ik­ke øn­sker at få na­tur og tek­nik til at fyl­de en stør­re del af un­der­vis­nin­gen på lan­dets sko­ler.

”Som fond er vi run­det af en tek­no­lo­gisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig virk­som­hed, så det er na­tur­ligt at vo­res for­mål er at ska­be be­gej­string og in­ter­es­se for net­op det. Men vi har in­gen fo­re­stil­lin­ger om, at na­tur­fag skal fyl­de me­re på be­kost­ning af mu­sik, dansk og hi­sto­rie. Det kan f.eks. væ­re li­ge så re­le­vant at ar­bej­de i ma­ker­s­pa­ce i bil­led­kunst og hi­sto­rie, som i fy­sik og bi­o­lo­gi,” si­ger Agi Cson­ka.

An­søg­nings­pulj­en på 30-50 mio. kr. til etab­le­ring af ma­ker­s­pa­ces kan sø­ges af kom­mu­ner i sam­ar­bej­de med re­le­van­te part­ne­re.

Pulj­en er dog ik­ke for­be­holdt kom­mu­nesko­ler­ne og de­res læ­re­re og ele­ver. Frisko­ler kan og­så få støt­te til øge tek­no­lo­gi­for­stå­el­se, men det skal ske i sam­ar­bej­de med en kom­mu­ne.

Læs me­re om pulj­en ‘Sci­en­ce i fri­ti­den’ her – og om pulj­en 'Ma­ker­s­pa­ce som læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­er' her.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.