Villum Fonden hædrer forskertalenter

En række særligt lovende unge forskere fra tekniske og naturvidenskabelige discipliner er blevet udvalgt til at være dette års Villum Young Investigators. De 21 forskere modtager i alt 205 mio. kr. fra Villum Fonden.

Villum Young Investigators 2019
Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tors 2019

Kvan­te­in­for­ma­tions­de­ling, regnsko­vens bi­o­lo­gi­ske rig­dom, mi­krosko­pi af fø­de­va­rer, kos­misk støv og mil­jø­ven­li­ge kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler. Em­ner som dis­se bli­ver om­drej­nings­punkt for 21 for­ske­re, der net­op har mod­ta­get mel­lem 7,5 mio. kr. og 10 mio. kr. fra Vil­lum Fon­den til at ska­be eg­ne, selv­stæn­di­ge for­sker­pro­fi­ler. Med be­vil­lin­ger­ne bli­ver for­sker­ne en del af Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tors Pro­gram­me, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

“Vo­res stra­te­gi er ba­se­ret på en grund­læg­gen­de tro på, at yp­per­li­ge vi­den­skabs­folk ud­fø­rer frem­ra­gen­de forsk­ning. Der­for har vi med Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Pro­gram­me fo­kus på at støt­te de al­ler­bed­ste un­ge ta­len­ter og bi­dra­ge til at gi­ve dem de bed­ste mu­lig­he­der og ram­mer for at ud­fol­de sig og op­byg­ge eg­ne for­sker­grup­per de kom­men­de år – og der­i­gen­nem yde et væ­sent­ligt bi­drag til tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Blandt de 21 nye Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tors er for­ske­re fra he­le ver­den, som er an­sat på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet. Syd­dansk Uni­ver­si­tet og Aar­hus Universitet.

”Som al­men­nyt­tig fond er det vo­res am­bi­tion og pri­vil­e­gi­um at kun­ne bi­dra­ge til at etab­le­re, ud­vik­le og fast­hol­de et in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­mil­jø i Dan­mark – i tæt di­a­log og sam­klang med uni­ver­si­te­ter­ne,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm i pressemeddelelsen.

Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor-pro­gram­met be­vil­ge­de mid­ler for før­ste gang i 2012 og har si­den da støt­tet i alt 150 un­ge for­sker­ta­len­ter med knap 1 mia. kr.

Det nye hold af Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tors blev hædret ved Vil­lum Fon­dens år­li­ge ud­de­ling af Vil­lum Kann Ras­mus­sens Års­le­gat til Tek­nisk og Na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning den 23. ja­nu­ar 2019 i Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek i København.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer