Mærsk-bygning ved Panum indvies 18. januar

Under overværelse af Dronning Margrethe bliver Mærsk Bygningen ved Københavns Universitets Panum Institut indviet den 18. januar. Det oplyser Bygningsstyrelsen, der er bygherre og ejer af bygningen. A. P. Møller Fonden har støttet byggeriet.

Mærsk Bygningen (foto: Bygningsstyrelsen)
Mær­sk Byg­nin­gen (fo­to: Bygningsstyrelsen)

Før­ste del af det nye 15 eta­ger hø­je tårn ved Pa­num In­sti­tut­tet på Nør­re­bro er nu klar til at bli­ve ta­get i brug. Den 18. ja­nu­ar er der of­fi­ci­el ind­vi­el­se af de nye byg­nin­ger, som med me­re end 42.000 kva­drat­me­ter blandt an­det skal rum­me bio­me­di­cin­ske forsk­ning­s­la­bo­ra­to­ri­er for nog­le af ver­dens før­en­de for­sker­grup­per in­den for sund­heds­vi­den­skab. I den nye del af Kø­ben­havns Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet skal der for­skes i bl.a. livs­stils­syg­dom­me, sund al­dring, im­mu­no­lo­gi og hjer­te- og hjernesygdomme.

Mær­sk Byg­nin­gen, som er nav­net på det nye Pa­num, er teg­net af C.F. Møl­ler. Byg­ge­ri­et ko­ster 1,5 mia. kr., hvoraf A.P. Møl­ler Fon­den bi­dra­ger med 600 mio. kro­ner plus 125 mio. kr. til in­ven­tar. Byg­nings­sty­rel­sen, der er byg­her­re og ejer, be­ta­ler 672 mio. kr. via et akt­styk­ke fra Fol­ke­tin­get. Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bli­ver le­jer, og det Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet bli­ver bru­ger af det nye Panum.

 

Fak­ta om Mær­sk Bygning

Byg­nin­gen be­står af en ba­se med of­fent­lig ad­gang til kan­ti­ne, au­di­to­ri­er, vel­komst­hal samt et for­skertårn. Fra for­plad­sen og den nye ho­ve­d­ind­gang på Bleg­dams­vej får for­ske­re, stu­de­ren­de og be­sø­gen­de ad­gang au­di­to­ri­er, un­der­vis­nings­lo­ka­ler, kan­ti­ne og cy­kelkæl­der. Og fra 15. eta­ge by­der Mær­sk Byg­nin­gen på den smuk­ke ud­sigt over København.

Tår­net er de­fi­ne­ret igen­nem en vin­del­trap­pe, der for­bin­der eta­ger­ne med la­bo­ra­to­ri­er, mø­de­lo­ka­ler og kon­to­rer. Byg­nin­gen er frem­tids­sik­ret med en flek­si­bel in­dret­ning og fo­kus på bæ­re­dyg­ti­ge og in­nova­ti­ve løsninger.

Ar­ki­tek­tu­rens ho­ved­greb er ska­bel­sen af sam­men­hæn­ge bå­de ver­ti­kalt igen­nem en trap­pe, der bin­der eta­ger­ne sam­men og ho­ri­son­talt med et lay­out, der ska­ber mu­lig­hed for bå­de iso­la­tion og for­dy­bel­se. Ef­fek­ten er ufor­mel­le til­fæl­di­ge mø­der mel­lem for­ske­re og stu­de­ren­de for at ud­veks­le vi­den og in­spira­tion til ny ba­ne­bry­den­de forskning.

Byg­nin­gen er Dan­marks mest ener­gi­ef­fek­ti­ve la­bo­ra­to­ri­e­byg­nin­ger. Spil­de­ner­gi fra ven­ti­la­tion gen­an­ven­des, der kø­les med havvand fra Kø­ben­havns havn og byg­nin­gen er de­sig­net, så den er smal om mod so­len for at re­du­ce­re be­ho­vet for ned­køling af sto­re fla­der, og fa­ca­den er skabt af genbrugskobber.

Over­sky­den­de regn­vand op­sam­les på for­plad­sen og fra byg­ge­ri­ets ta­ge og bru­ges bl.a. til van­ding og toiletskyl.

Mær­sk Byg­nin­gen er et nyt land­mark i Kø­ben­havn og den åb­ne by­park om­kring tår­net bin­der Nør­re­bro bed­re sam­men ved at ska­be sam­men­hæng mel­lem Bleg­dams­vej og Nør­re Al­lé. Par­ken har of­fent­lig ad­gang li­ge­som det vil væ­re mu­ligt for of­fent­lig­he­den lej­lig­heds­vis at be­sø­ge 15. eta­ge of ud­sigts­punkt i tårnet.

Kil­de: Byg­nings­sty­rel­sen og Kø­ben­havns Universitet

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer