Villum Fonden fordobler legater til fremtidens forskerstjerner

Den 23. januar uddelte Villum Fonden 146 mio. kr. til årets modtagere af Villum Young Investigator Programme. Programmet giver hvert år en saltvandsindsprøjtning til yngre forskeres projekter på det tekniske og naturvidenskabelige område. Fonden har fordoblet sin støtte til de yngre forskere siden programmets start i 2012.

Modtagere af Villum Young Investigator Programme til prisoverrækkelse i Den Sorte Diamant den 23. januar (fotograf: Simon Knudsen)
Mod­ta­ger­ne af Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Pro­gram­me 2017 til prisover­ræk­kel­se i Den Sor­te Di­a­mant den 23. ja­nu­ar (fo­to­graf: Si­mon Knudsen)

16 forsk­nings­ta­len­ter fra fem dan­ske uni­ver­si­te­ter har hver mod­ta­get 7-10 mio. kr. fra Vil­lum Fon­dens pro­gram for tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Pro­gram­me. Le­ga­ter­ne blev ud­delt ved en prisover­ræk­kel­se i Den Sor­te Di­a­mant den 23. januar.

Det er sjet­te gang, at Vil­lum Fon­den ud­de­ler le­ga­ter til un­ge forsk­nings­ta­len­ter for at gi­ve dem mu­lig­hed for at træ­de ud af de­res æl­dre og me­re etab­le­re­de kol­le­gers skyg­ge. Men fra 2016 har fon­den valgt at fo­ku­se­re på nys­ger­rig­heds-dre­ven forsk­ning. Ved at ta­ge udgangs­punkt i de idéer, som for­sker­ne selv er mest op­ta­get af, hå­ber fon­den at kun­ne til­træk­ke de bed­ste for­ske­re med de bed­ste idéer.

“Vo­res nye stra­te­gi er ba­se­ret på en grund­læg­gen­de tro på, at frem­ra­gen­de vi­den­skabs­folk ud­fø­rer frem­ra­gen­de forsk­ning. Vi tror på, at vi vi ved at vi­se vi­den­skabs­folk til­lid og fleksi­bilitet, kan hjæl­pe de dan­ske forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner med at ska­be de bedst mu­li­ge mil­jø­er til at udtæn­ke og ud­vik­le ba­ne­bry­den­de idèer,” sag­de Vil­lum Fon­dens bestyrelses­formand, Jens Kann-Ras­mus­sen, til prisover­ræk­kel­sen i Den Sor­te Diamant.

Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Pro­gram­me kan sø­ges af al­le for­ske­re un­der 40 år uan­set na­tio­na­li­tet, så læn­ge forsk­nin­gen er for­ank­ret ved dan­ske uni­ver­si­te­ter el­ler forsknings­institutioner. Årets mod­ta­ge­re kom­mer pri­mært fra Dan­mark, men der er og­så for­ske­re fra blandt an­det Au­stra­li­en, Ki­na, Peru, Po­rtu­gal og USA.

Le­ga­ter­ne er i år på mel­lem 7 og 10 mio. kr. og vil ud over løn til mod­ta­ge­ren i projekt­perioden blandt an­det bli­ve brugt til at an­sæt­te ph.d.-studerende og po­st­do­cer og til at kø­be vi­den­ska­be­ligt udstyr.

"Vil­lum Fon­den har si­den før­ste gang, vi ud­del­te mid­ler til de yn­gre for­ske­re – 75 mio. kr. i 2012 – for­doblet sats­nin­gen. Re­sul­ta­tet er, at fle­re af de yn­gre for­ske­re har op­byg­get selv­stændige forsk­nings­grup­per og fle­re har kun­net til­træk­ke yder­li­ge­re, at­trak­ti­ve forsknings­midler fx fra EU. Det er der­u­d­over glæ­de­ligt for fon­den, at man­ge af for­sker­ne pga. de­res hø­je fag­lig­hed ef­ter­føl­gen­de har op­nå­et fa­stan­sæt­tel­se ved et dansk uni­ver­si­tet," skri­ver pro­fes­sor og forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, Tho­mas Sinkjær, i en pressemeddelelse.

"Det be­kræf­ter os i, at vi har set rig­tigt ved at sat­se på de yn­gre for­ske­re. De har de go­de kre­a­ti­ve idèer og kan le­ve­re forsk­ning af høj, fag­lig kva­li­tet," si­ger han.

Uddelinger fra Villum Young Investigator Programme 2012-17

Sam­let bevilling
(mio kr.)
An­tal modtagere
Gen­nem­snit­lig bevilling 
(i mio. kr.)
201275,4155,03
201393,0194,89
201495,4204,77
2015100,6214,79
2016119,1205,96
2017146,2169,14
i alt629,71115,67

Se en li­ste over årets mod­ta­ger og en kort be­skri­vel­se af de­res pro­jek­ter her (pdf-do­ku­ment).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer