BRFfonden vil bygge fire nye kollegier

BRFfonden er nu tre år efter Jyske Bank-fusionen klar med hovedlinjerne i sin nye strategi. Fra næste år vil fonden begynde at bygge kollegier til unge under uddannelse inden­for byggeriets håndværksfag. Først skal bestyrelsen dog færdiggøre processen med at validere sin nye strategi. Derudover skal den finde et nyt egnet bestyrelsesmedlem.

Efter sammenlægningen af BRF Kredit og Jyske Bank ejer BRFfonden i dag 24 pct. af Jyske Bank (foto: Kenneth Jørgensen)
Ef­ter sam­men­læg­nin­gen af BRF Kre­dit og Jy­ske Bank ejer BRF­fon­den i dag 24 pct. af Jy­ske Bank (fo­to: Ken­neth Jørgensen)

Me­re end tre år er gå­et si­den BRF Kre­dit fu­sio­ne­re­de med Jy­ske Bank. I for­bin­del­se med fu­sio­nen over­tog BRF­fon­dens hol­dings­el­skab 25 pro­cent af ak­tier­ne i Jy­ske Bank. Nu er fonds­besty­rel­sen klar med ho­ved­linjer­ne i en ny mis­sion og stra­te­gi, som har fo­kus på at byg­ge fi­re til fem kol­le­gi­er til un­ge un­der ud­dan­nel­se in­den for hånd­værks­fag, der er til­knyt­tet byg­ge­bran­chen. Det frem­går af BRF­fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te årsrapport.

”Ra­tio­na­let er at un­der­støt­te de un­ges ud­vik­ling og ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der ved at stil­le en bo­lig til rå­dig­hed. BRF­fon­den for­ven­ter her­med at bi­dra­ge til til­gan­gen til de på­gæl­den­de fag, så­le­des at dis­se fag­li­ge kom­pe­ten­cer og­så frem­over vil væ­re til rå­dig­hed. BRF­fon­den kan, med sit fo­kus og sin ind­sats, for­hå­bent­lig og­så bi­dra­ge til at øge at­trak­ti­vi­te­ten ved og pre­sti­gen i at ud­dan­ne sig i hånd­værks­fa­ge­ne,” skri­ver fon­den i ledelsesberetningen.

An­dre fag­grup­per med kor­te og mel­lem­lan­ge ud­dan­nel­ser vil og­så kun­ne kom­me i betragt­ning til kol­le­gi­er­ne, som fon­den dog først for­ven­ter at på­be­gyn­de plan­læg­ning og etab­le­ring af fra næ­ste år. Stra­te­gi­en er nem­lig midt i en va­li­de­rings­pro­ces, som be­sty­rel­sen først afslut­ter i lø­bet af i år.

”Før­ste skridt er at va­li­de­re re­le­vans og be­hov for etab­le­ring af kol­le­gi­er, her­un­der nø­je under­søgelser af ud­dan­nel­ser, geo­gra­fi, må­l­grup­per, kon­cept med vi­de­re,” skri­ver fon­den i års­be­ret­nin­gen. Først når den pro­ces er fær­dig­gjort vil be­sty­rel­sen for­mu­le­re den lov­plig­ti­ge ud­de­lings­po­li­tik og her­ef­ter på­be­gyn­de ud­de­lin­ger. Fon­den har ik­ke fo­re­ta­get ud­de­lin­ger i hver­ken 2015 el­ler 2016 og for­ven­ter hel­ler ik­ke at gø­re det i 2017.

Fon­dens he­le­je­de dat­ter­sel­skab BRF­hol­ding A/S solg­te i novem­ber 2016 én pro­cent af ak­tier­ne i Jy­ske Bank A/S og ejer alt­så nu 24 pro­cent af ban­ken. Fon­den hav­de et over­skud i året på 123 mio. kr. og har en egen­ka­pi­tal på 7,3 mil­li­ar­der kroner.

I lø­bet af 2016 er bå­de Jet­te Chri­sten­sen og Tro­els Wil­ler Be­hr ud­t­rå­dt af be­sty­rel­sen som føl­ge af fon­dens vedtægts­be­stem­te aldersgrænse.

I ste­det ind­t­rå­d­te part­ner i kon­su­lentvirk­som­he­den Stan­ton Cha­se In­ter­na­tio­nal, Ri­na Asmus­sen som næst­for­mand samt kli­nik­chef og pro­fes­sor ved Rigs­ho­spi­ta­let, Li­se­lot­te Højgaard.

Der­u­d­over er fon­dens di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem Kri­sti­an May ud­t­rå­dt af be­sty­rel­sen for frem­over ale­ne at va­re­ta­ge di­rek­tør­po­sten, nu hvor ho­ved­linjer­ne i fon­dens stra­te­gi er fastlagt.

”Et nyt med­lem ind­væl­ges når fon­dens be­sty­rel­se har iden­ti­fi­ce­ret en kan­di­dat med en pro­fil og kom­pe­ten­cer, som sva­rer til fon­dens stra­te­gi og ind­sats­om­rå­der,” skri­ver be­sty­rel­sen i fon­dens årsrapport.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer