Fonde giver flere penge til kultur - men mindre til kulturarv

Samtidig med at de danske fonde fra 2017 til 2021 har øget de samlede bevillinger til kulturelle formål med næsten en kvart milliard kroner, er der sket et tilsvarende fald i de midler, som tilfalder kulturarv. I stedet er der skruet op for fondsstøtten til blandt andet musik og scenekunst, viser en ny analyse.

Dy­re­ha­ve Møl­le, der lig­ger på top­pen af en bak­ke syd for Ny­borg, blev i 2018 købt af den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og re­stau­re­ret fra top til tå. De be­sø­gen­de i den 165 år gam­le møl­le her op­le­ve et styk­ke dansk land­brugs-, byg­nings- og kul­tur­hi­sto­rie. (fo­to: He­le­ne Høy­er Mikkelsen)

Skå­ret ned til én sæt­ning in­de­hol­den­de nog­le dej­li­ge, run­de tal kan hi­sto­ri­en om den dan­ske fonds­sek­tors støt­te i 2021 til kul­tu­rel­le for­mål i Dan­mark for­tæl­les på den­ne måde:

Knap 1.000 fon­de støt­te­de kul­tu­rel­le for­mål med næ­sten 10.000 be­vil­lin­ger på sam­men­lagt 2,4 mil­li­ar­der kroner.

Hi­sto­ri­en kan og­så for­tæl­les med lidt fle­re ord, tal og nuancer.

I en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter of­fent­lig­gjort me­dio juli bli­ver der sat fo­kus på fon­de­ne og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål i pe­ri­o­den 2017 til 2021.

Ana­ly­sen er ba­se­ret på tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Den vi­ser, at de 977 fon­de, som støt­te­de kul­tu­ren i 2021, til­sam­men bi­drog med 2,42 mil­li­ar­der kro­ner. Det er en stig­ning på 16 pro­cent sam­men­lig­net med 2017, hvor kul­tu­ren i alt modt­og 2,18 mil­li­ar­der kro­ner i fondsstøtte.

Umid­del­bart ly­der et plus på 238 mil­li­o­ner kro­ner fra 2017 til 2021 som en stor stig­ning, men det er værd at hæf­te sig ved, at de sam­le­de fonds­be­vil­lin­ger til kul­tur var mar­kant hø­je­re i 2019, hvor de var op­pe på næ­sten tre mil­li­ar­der kro­ner, helt præ­cis 2,956 mil­li­ar­der kroner.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de stod for 63 pro­cent af de be­vil­ge­de mid­ler til kul­tur i 2021 og for 46 pro­cent af an­tal­let af be­vil­lin­ger. Ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vi­ser, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­des an­del af mid­ler­ne stort set er uæn­dret gen­nem perioden.

Ikke tale om et strategiskifte

No­get stør­re er bøl­ge­gan­gen, når der dyk­kes ned i hvil­ke om­rå­der in­den for det kul­tu­rel­le om­rå­de, som fon­de­ne har valgt at støt­te. Kul­tu­rarv er i al­le fem år den klart stør­ste post, men er fal­det fra 1,406 mil­li­ar­der kro­ner i 2017 til 1,236 mil­li­ar­der kro­ner i 2021 – et mi­nus på 170 mil­li­o­ner kro­ner, sva­ren­de til 12 procent.

I sam­me pe­ri­o­de er fond­s­pen­ge­ne til mu­sik og sce­ne­kunst vok­set med 55 pro­cent, mens støt­te­o­m­rå­det visu­el kunst og de­sign er ste­get med 122 procent.

Det vil over­ra­ske mig, hvis vi og­så i et læn­ge­re per­spek­tiv kom­mer til at se en per­ma­nent ned­gang fra fon­de­nes si­de i støt­ten til kulturarv

Hen­rik Ma­hn­cke – Ana­ly­se­chef, Realdania

Ana­ly­se­chef i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia Hen­rik Ma­hn­cke skrev i 2016 Ph.d.-afhandling på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School om filan­tro­pi med fo­kus på kul­tu­r­om­rå­det, og han var tre år se­ne­re me­dansvar­lig for bo­gen ’Mu­se­umsland­ska­bet - Kul­tur­po­li­tik­kens ud­vik­ling og mu­se­er­nes vil­kår’. Iføl­ge Hen­rik Ma­hn­cke er det næp­pe sand­syn­ligt, at den ned­gang i fonds­støt­te, som kul­tu­rarvs­om­rå­det har op­le­vet fra 2017 til 2021, er kom­met for at blive.

”Man skal væ­re var­som med at kon­klu­de­re for hårdt på tal i et kun fe­mårigt per­spek­tiv, og det vil over­ra­ske mig, hvis vi og­så i et læn­ge­re per­spek­tiv kom­mer til at se en per­ma­nent ned­gang fra fon­de­nes si­de i støt­ten til kul­tu­rarv. Jeg har i hvert fald ik­ke hørt, at der skul­le væ­re ta­le om et stra­te­giskif­te fra de re­le­van­te fon­de,” un­der­stre­ger Hen­rik Mahncke.

Re­al­da­ni­as ana­ly­se­chef vur­de­rer, at ud­vik­lin­gen på kul­tu­rarvs­om­rå­det i den fe­måri­ge pe­ri­o­de kan væ­re et ud­tryk for en ten­dens i fonds­sek­to­ren til, som han ud­tryk­ker det, at ”væ­re ble­vet me­re var­som med at fo­re­ta­ge alt for sto­re sats­nin­ger i for­hold til helt ny­e­tab­le­re­de in­sti­tu­tio­ner”. Der­u­d­over kan op­brems­nin­gen i støt­te til kul­tu­rarv me­get vel væ­re en slags ’post-cor­o­na-re­ak­tion’, for­kla­rer Hen­rik Mahncke.

”I en pe­ri­o­de un­der cor­o­na var alt sat på stand­by, og me­get pro­jek­t­ud­vik­ling blev sat i stå – det var ik­ke dér, der blev udtænkt og fi­nan­si­e­ret kæm­pe­sto­re vi­sio­næ­re pla­ner for nye mu­se­er el­ler fo­re­ta­get sto­re in­ve­ste­rin­ger. Fon­de­ne bi­drog der­i­mod me­re til brand­sluk­ning og til at op­ret­hol­de drif­ten i de­le af kul­tur­li­vet,” si­ger han.

Vil føre til sammenlægninger og lukninger

Selv­om Hen­rik Ma­hn­cke alt­så ik­ke for­ven­ter en per­ma­nent ned­gang i fon­de­nes støt­te til kul­tu­rarv, un­der­stre­ger han, at det kan få vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser, hvis hans for­vent­ning ik­ke hol­der stik.

”Hvis ten­den­sen til fal­den­de støt­te til kul­tu­rarv fort­sæt­ter, vil den umid­del­ba­re kon­se­kvens væ­re, at så må stat og kom­mu­ner kom­me til­ba­ge på spo­ret og for ek­sem­pel, hvis der er po­li­tisk op­bak­ning til det, gå ind og red­de nød­li­den­de in­sti­tu­tio­ner. Der vil for­ment­lig og­så ske det, at nog­le fon­de væl­ger at gå kon­tra og skrue op for de­res be­vil­lin­ger. Og en­de­lig, som en tred­je og ul­ti­ma­tiv kon­se­kvens, vil det gi­vet­vis læn­ge­re ud i frem­ti­den be­ty­de, at kul­tur­land­ska­bet æn­drer sig, og nog­le slår sig sam­men, mens an­dre helt luk­ker,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Han me­ner, at der kan væ­re fle­re for­kla­rin­ger på, at mu­sik- og sce­ne­kun­st­om­rå­det i lø­bet af de fem år har haft held med at få fat i en sta­dig stør­re del af fon­de­nes kul­tur­mid­ler – i 2021 næ­sten 600 mil­li­o­ner kroner.

”Når blandt an­det støt­ten til mu­sik og sce­ne­kunst op­le­ver mo­men­tum i fonds­støt­ten, kan det hæn­ge sam­men med, at man­ge fon­de ger­ne vil støt­te den pu­bli­kums­ret­te­de del af kul­tu­ren. Sam­ti­dig er be­vil­lin­ger­ne på det­te om­rå­de of­te sto­re, idet det kan væ­re dyrt for ek­sem­pel at om­byg­ge te­a­tre. Der­u­d­over er der må­ske – og det er en ren hy­po­te­se fra min si­de – nog­le ste­der i fondsland­ska­bet en for­nem­mel­se af, at det vil væ­re sundt at re­flek­te­re lidt over, om der nød­ven­dig­vis skal byg­ges en mas­se nye be­søgs­ste­der, og det kan gi­ve an­dre kul­tur­for­mer, for ek­sem­pel sce­ne­kun­sten, lidt let­te­re ad­gang til fonds­støt­te,” si­ger Hen­rik Mahncke.

10 fonde giver to tredjedele af pengene

Iføl­ge ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har en lil­le hånd­fuld fon­de en­dog sær­de­les stor be­tyd­ning for kul­tur­li­vet i Dan­mark. De 10 fon­de, der i 2021 be­vil­ge­de mest til kul­tu­r­om­rå­det, teg­ne­de sig så­le­des til­sam­men for 68 pro­cent af de be­vil­ge­de midler.

Hen­rik Ma­hn­cke me­ner ik­ke umid­del­bart, at det er be­kym­ren­de, at en lil­le eli­te på 10 fon­de står som den gla­de gi­ver af me­re end to tred­je­de­le af de dan­ske fonds­støt­te­mid­ler til kultur.

”10 fon­de er me­get bed­re, end hvis du kun hav­de sta­ten. Plu­ra­lis­men er sik­ret ale­ne af, at du har 10 fon­de, som står for to tred­je­de­le af kul­tur­støt­ten, sam­ti­dig med at der er en my­ri­a­de af mel­lem­sto­re og små fon­de, som gi­ver præ­cis nå­lestiks­støt­te. Dan­mark er jo ken­de­teg­net af en stor pa­let af fon­de, som er me­get dyg­ti­ge til at fin­de de­res egen ni­che, de un­der­støt­ter in­den­for kul­tu­ren – li­ge fra bal­let til by­fe­ster,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Plu­ra­lis­men er sik­ret ale­ne af, at du har 10 fon­de, som står for to tred­je­de­le af kul­tur­støt­ten, sam­ti­dig med at der er en my­ri­a­de af mel­lem­sto­re og små fon­de, som gi­ver præ­cis nålestiksstøtte

Hen­rik Ma­hn­cke – Ana­ly­se­chef, Realdania

Han me­ner der­for umid­del­bart ik­ke, at der er no­gen fa­re for en skævvrid­ning af re­la­tio­nen mel­lem kul­tu­ren og fon­de­ne, selv­om 10 sto­re fon­de står for over to tred­je­de­le af fonds­sek­to­rens kulturbevillinger.

”Langt de fle­ste kul­turin­sti­tu­tio­ner er ik­ke af­hæn­gi­ge af én be­stemt fond, men går der­i­mod bredt ud og sø­ger om støt­te. I ame­ri­kansk filan­tro­pi har man ud­tryk­ket, at man al­drig bør ha­ve fær­re end seks guld­med­lem­mer net­op for at und­gå at bli­ve for af­hæn­gig af én do­nor. Og når jeg ta­ler med kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne i Dan­mark, rå­der jeg dem og­så al­tid til at ha­ve en klu­de­tæp­pe­fi­nan­si­e­ring frem for at la­de en en­kelt fond fi­nan­si­e­re det he­le. Of­te ko­ster det man­ge kræf­ter for mu­se­er­ne og an­dre kul­turin­sti­tu­tio­ner at væ­re i di­a­log med 10 el­ler fle­re fon­de i for­bin­del­se med et nyt ini­ti­a­tiv, men er­fa­rin­gen er, at det er an­stren­gel­ser­ne værd,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Læs he­le ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer