Byfonde spiller vigtig rolle i at bringe store dagsordener ned på lokalt niveau

Frederiksbergfondens direktør Martin Dahl opfordrer andre byfonde til at gøre blandt andet bæredygtighed til et lokalt anliggende. Frederiksbergfonden har netop støttet og deltaget i en verdensmålsfestival, hvor formålet var at skabe lokalt engagement i en global dagsorden.

Kli­maak­ti­vist An­ders Mor­gent­ha­ler var mo­de­ra­tor på de­bat­ten 'Hvor­dan kan du le­ve me­re bæ­re­dyg­tigt i din hver­dag?' på bæ­re­dyg­tigs­heds­festi­va­len Ur­ban Sustai­na­bi­li­ty Lab.

Bæ­re­dyg­tig­hed og FN´s 17 ver­dens­mål kan for man­ge godt vir­ke som en nok så sym­pa­tisk og vig­tig, men sam­ti­dig og­så uhånd­gri­be­lig dags­or­den, når dis­kus­sio­ner­ne fo­re­går på FN-ni­veau el­ler i Fol­ke­tings­sa­len på Christiansborg.

Det er en del af bag­grun­den for de lo­ka­le ver­dens­måls­festi­va­ler, som non­pro­fi­tor­ga­ni­sa­tion Sustai­nab­le Now har ar­ran­ge­ret rundt om­kring i Dan­mark de se­ne­ste fi­re år.

Di­rek­tør Mar­tin Da­hl fra den vel­gø­ren­de, er­hvervs­dri­ven­de by­fond Fre­de­riks­berg­fon­den de­ler tan­ke­gan­gen om, at det er vig­tigt at få bragt sto­re glo­ba­le og na­tio­na­le dis­kus­sio­ner om blandt an­det kli­ma og bæ­re­dyg­tig­hed ned på et me­re bor­ger­nært, lo­kalt niveau.

Vi vil ger­ne med­vir­ke til at træk­ke dags­or­de­ner, blandt an­det om bæ­re­dyg­tig­hed, fra et glo­balt, in­ter­na­tio­nalt ni­veau og ned på lo­kalt niveau

Mar­tin Da­hl – Di­rek­tør, Frederiksbergfonden

Der­for bi­drog Fre­de­riks­berg­fon­den bå­de med en saltvand­s­ind­sprøjt­ning på 200.000 kro­ner og med sin ak­ti­ve del­ta­gel­se i pa­nel­de­bat­ter og wor­ks­hops, da Sustai­nab­le Now fre­dag den 27. au­gust af­holdt et så­kaldt Ur­ban Sustai­na­bi­li­ty Lab på Fre­de­riks­berg. Ar­ran­ge­men­tet var åbent for al­le Fre­de­riks­berg-bor­ge­re og hav­de fo­kus på bæ­re­dyg­tig by­ud­vik­ling, vi­den, in­spira­tion og lo­kalt engagement.

”Som en bor­ger­dre­vet og an­søg­nings­dre­vet lo­kal­fond, der imø­de­kom­mer man­ge an­søg­nin­ger på bag­grund af ini­ti­a­ti­ver igang­s­at af bor­ge­re, for­e­nin­ger og ci­vil­sam­fundsak­tø­rer i vo­res om­rå­de, vil vi ger­ne støt­te go­de pro­jek­ter, som kan gi­ve bor­ger­ne på Fre­de­riks­berg et ud­byt­te. Der­med gør vi det, vi er tænkt som: At vi er bor­ger­nes egen fond,” si­ger Mar­tin Dahl.

Net­op bæ­re­dyg­tig­heds­dags­or­de­nen er iføl­ge Mar­tin Da­hl et ek­sem­pel på en bræn­den­de plat­form, som kal­der på ak­tion, og det er en sag, som man­ge bor­ge­re en­ga­ge­rer sig i – og­så på Fre­de­riks­berg, un­der­stre­ger Fre­de­riks­berg­fon­dens direktør.

”Ur­ban Sustai­na­bi­li­ty Lab og bæ­re­dyg­tig­heds­festi­va­len gi­ver god me­ning for man­ge. Vi kan al­le sid­de og blad­re i FN-rap­por­ter og hø­re pro­fes­so­rer og mi­ni­stre dis­ku­te­re, men det er dér, hvor du bor, og i de sam­men­hæn­ge, du fær­des i det næ­re liv, at bæ­re­dyg­tig­heds­dags­or­de­nen hø­rer til. Vi vil ger­ne med­vir­ke til at træk­ke dags­or­de­ner, blandt an­det om bæ­re­dyg­tig­hed, fra et glo­balt, in­ter­na­tio­nalt ni­veau og ned på lo­kalt ni­veau,” si­ger Mar­tin Dahl.

Byfonde spiller vigtig rolle

Es­sen­sen er, at vi skal ud­vik­le by­en i en bæ­re­dyg­tig ret­ning, og det skal ske sam­men med borgerne

An­ne Yding Lind – Pro­gram­le­der, Sustai­nab­le Now

Det er Mar­tin Da­hls håb, at tan­ke­gan­gen hos Fre­de­riks­berg­fon­den kan in­spi­re­re an­dre by­fon­de til i stør­re grad end hidtil at gø­re ek­sem­pel­vis bæ­re­dyg­tig­heds­dags­or­de­nen til et lo­kalt anliggende.

”De lo­ka­le by­fon­de i Dan­mark har en vig­tig rol­le at spil­le, når det gæl­der om at få gjort na­tio­na­le te­ma­er bor­ger­næ­re på lo­kalt ni­veau. Det er vig­tigt at få bor­ger­ne en­ga­ge­ret, og det gi­ver me­ning, at det er bor­ger­dre­vet,” fast­slår Mar­tin Dahl.

Han til­fø­jer, at frem­ti­di­ge an­søg­nin­ger om lig­nen­de bor­ge­r­i­ni­ti­a­ti­ver, hvor Fre­de­riks­berg-bor­ge­re kan dis­ku­te­re sto­re, cen­tra­le em­ner, vil bli­ve læst med po­si­tiv interesse.

”Her på Fre­de­riks­berg kan man for ek­sem­pel fo­re­stil­le sig frem­ti­di­ge dis­kus­sio­ner om af­fald, var­me­for­brug el­ler om hvor­vidt vi kø­ber ind på en hen­sigts­mæs­sig må­de,” si­ger Mar­tin Dahl.

Engagement

Pro­gram­le­der An­ne Yding Lind fra Sustai­nab­le Now glæ­der sig over Fre­de­riks­berg­fon­dens engagement.

”Jeg sy­nes, det er im­po­ne­ren­de og ek­stremt vig­tigt, at en lo­kal fond som Fre­de­riks­berg­fon­den en­ga­ge­rer sig i, støt­ter og der­med mu­lig­gør, at ini­ti­a­ti­ver som Ur­ban Sustai­na­bi­li­ty Lab kan la­de sig gø­re. Es­sen­sen er, at vi skal ud­vik­le by­en i en bæ­re­dyg­tig ret­ning, og det skal ske sam­men med bor­ger­ne,” fast­slår An­ne Yding Lind.

Hun hå­ber li­ge­som Mar­tin Da­hl, at Fre­de­riks­berg­fon­dens en­ga­ge­ment vil in­spi­re­re an­dre byfonde.

”Jeg er me­get enig i be­tragt­nin­ger­ne om, at ar­ran­ge­men­tet på Fre­de­riks­berg for­hå­bent­lig kan in­spi­re­re lo­ka­le by­fon­de an­dre ste­der i lan­det til at støt­te op om ini­ti­a­ti­ver, som brin­ger bæ­re­dyg­tig­heds­dis­kus­sio­ner­ne helt ned på bor­ger­ni­veau,” si­ger An­ne Yding Lind.

De tan­ker og for­slag, der kom ud af Ur­ban Sustai­na­bi­li­ty Lab på Fre­de­riks­berg, vil i lø­bet af kort tid bli­ve sam­let og over­le­ve­ret til bæ­re­dyg­tig­heds­rå­det på Fre­de­riks­berg. Rå­det, der har borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen som for­mand, rå­d­gi­ver Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne om bæ­re­dyg­ti­ge løsninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer