Bikubenfonden udvikler ny filantropisk tilgang

Bikubenfonden står overfor en ny markant udvikling af organisationen og ansætter en Community Udvikler.

As­b­jørn Kri­sten­sen Høgsbro

Bi­ku­ben­fon­den ta­ger nu end­nu et skridt i sin ud­vik­ling fra en klas­sisk an­søg­nings­dre­vet spa­re­kas­se­fond til en sam­funds­for­an­dren­de filan­tro­pisk aktør.

Fon­den vil nu ud­vik­le en com­mu­ni­ty­ba­se­ret til­gang til sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de og an­sæt­ter der­for en Com­mun­ti­ty Ud­vik­ler, op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

Det sker for at ind­fri am­bi­tio­ner­ne om at sam­le for­skel­li­ge fag­lig­he­der og sam­fundsak­tø­rer om at ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger for ud­sat­te un­ge samt bed­re ram­mer og vil­kår for en ny­ska­ben­de kunstscene.

"I Bi­ku­ben­fon­den tror vi på, at nye sam­ar­bejds­for­mer, man­ge­facet­te­ret vi­den og ny in­spira­tion er nøg­len til at æn­dre fast­gro­e­de tan­ke­møn­stre, ska­be ud­vik­ling el­ler fin­de kre­a­ti­ve løs­nin­ger. Der­for har vi sat os for at ud­vik­le en ny com­mu­ni­ty­præ­get til­gang til vo­res filan­tro­pi­ske ar­bej­de,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Kaare-Andersen.

Det bli­ver As­b­jørn Kri­sten­sen Høgs­bro, der med den nye ti­tel som Com­mun­ty ud­vik­ler skal væ­re med til at læg­ge fun­da­men­tet til det com­mu­ni­ty, som bli­ver ud­gangs­punk­tet for fon­dens sam­ar­bej­de med an­dre ak­tø­rer in­den­for de to ind­sats­om­rå­der – ’un­ge på kan­ten’ og ’sce­ne- og billedkunst.’

Det er en æn­dring af or­ga­ni­sa­tio­nen, som der ik­ke lig­ger en fær­dig op­skrift på, men no­get vi skal ud­vik­le sam­men med vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re, og vi er gla­de for at kun­ne by­de As­b­jørn vel­kom­men til at dri­ve den ud­vik­ling," si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Kaare-Andersen.

As­b­jørn Kri­sten­sen Høgs­bro har en bag­grund som kon­su­lent i Im­ple­ment Con­sul­ting Group, hvor han har hjul­pet blandt an­det fon­de, ngo’er og kom­mu­ner med at ud­vik­le stra­te­gi og for­ret­ning i nye sam­spil med må­l­grup­per og samarbejdspartnere.

As­b­jørn Kri­sten­sen Høgs­bro har og­så væ­ret med til at star­te og ud­vik­le sce­ne­kun­stin­sti­tu­tio­nen HAUT, der ska­ber ram­mer og pu­bli­kums­sam­ta­ler om sce­ne­kunst­ne­ri­ske eksperimenter.

Tid­li­ge­re har han ar­bej­det med in­ter­na­tio­nal kul­tur­ud­veks­ling og nye kunst­sam­ar­bej­der i Kulturstyrelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer