Fondssatsning fører til styrket samarbejde mellem museer og universiteter

Augustinus Fonden har de forløbne tre år uddelt 90 mio. kr. til kulturarvsforskning. Det har været så stor en succes, at bestyrelsen netop har besluttet at tilføre puljen endnu flere penge i en ny treårig periode. Fondsdirektør Frank Rechendorff Møller oplever en øget bevidsthed på de danske museer om, at man ikke kan lave god formidling uden også at forske.

Et af de pro­jek­ter, der i år har få­et del i Au­gusti­nus Fon­dens pul­je må­l­ret­tet kul­tu­rarvs­forsk­ning, om­hand­ler be­red­ska­bet i til­fæl­de af atom­krig un­der Den Kol­de Krig. Bag pro­jek­tet står Aal­borg Uni­ver­si­tet og Nord­jy­ske Mu­se­er. Bil­le­det er fra Kold­krigs­mu­se­et Re­gan Vest, der er en del af Nord­jy­ske Mu­se­er. (fo­to: Lars Horn / Nord­jy­ske Museer)

Li­ge si­den, Au­gusti­nus Fon­den for tre år si­den lan­ce­re­de en ny pul­je må­l­ret­tet kul­tu­rarvs­forsk­ning, er det væl­tet ind med an­søg­nin­ger. I alt har fon­den mod­ta­get 227 an­søg­nin­ger til et sam­let be­løb på næ­sten tre­kvart mil­li­ard kro­ner, og det har re­sul­te­ret i 90 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 41 forskningsprojekter.

De kom­men­de tre år er Au­gusti­nus Fon­den klar til at de­le end­nu fle­re pen­ge ud til kulturarvsforskning.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond har nem­lig net­op be­slut­tet ik­ke ba­re at for­læn­ge forsk­nings­i­ni­ti­a­ti­vet med tre år, så det først ud­lø­ber i 2026, men og­så at hæ­ve ud­de­lings­ram­men fra 90 til 120 mil­li­o­ner kro­ner. Der er så­le­des 40 mil­li­o­ner kro­ner at gø­re godt med hvert af de næ­ste tre år.

”Ud­gangs­punk­tet, da vi etab­le­re­de pulj­en for tre år si­den, var, at vi som en fond, der støt­ter kunst og kul­tur og har et stærkt fo­kus på kul­tu­rarv, fik me­get få forsk­nings­an­søg­nin­ger. År­sa­gen var for­ment­lig blandt an­det, at vo­res kom­mu­ni­ka­tion om­kring mu­lig­he­der­ne ik­ke var god nok,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fonden.

Da pulj­en blev åb­net, var der dog en vis tvivl i Au­gusti­nus Fon­den om po­ten­ti­a­let. Fon­dens be­sty­rel­se og di­rek­tion stil­le­de sig selv det spørgs­mål, om der er til­stræk­ke­ligt med sub­stans og forsk­nings­po­ten­ti­a­le i den sek­tor, som kunst­fon­den har sit fo­kus på. Nu, tre år se­ne­re, er al tvivl begravet.

”Sva­ret har væ­ret et run­gen­de ja – og i en ac­ce­le­re­ren­de be­væ­gel­se. Så der­for har der for fon­den slet ik­ke væ­ret no­gen tvivl om, at ind­sat­sen skal fort­sæt­te – og­så for­di dét at ha­ve forsk­nin­gen med ska­ber en ba­lan­ce i vo­res sam­le­de ind­sats på kul­tu­rarvs­om­rå­det,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Selv­om go­de kol­le­ger i Carls­berg­fon­det, Ny Carls­berg­fon­det og Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne og­så har støt­tet hu­ma­ni­stisk forsk­ning, sy­nes vi, at kul­tu­ren er et forsk­nings­om­rå­de, som hidtil ik­ke har væ­ret højt prioriteret

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Det er sam­ti­dig hans vur­de­ring, at pulj­en må­l­ret­tet kul­tu­rarvs­forsk­ning ud­fyl­der i hul i re­la­tion til den forsk­ning, som fon­de­ne i Dan­mark el­lers i for­vej­en støt­ter i rigt mål. Ud af de 25,9 mil­li­o­ner kro­ner, som de dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i alt ud­del­te i 2021, gik næ­sten halv­de­len, 11,9 mil­li­o­ner kro­ner, til forsk­ning – men ty­pisk ik­ke til forsk­ning i dansk kul­tur og kulturarv.

”Som fond over­ve­jer vi he­le ti­den, hvil­ken rol­le vi kan spil­le i for­hold til ef­ter­spørgs­len ef­ter fond­sy­del­ser og med et blik for, hvad kol­le­ger­ne i an­dre fon­de har fo­kus på. Det er jo in­gen hem­me­lig­hed, at forsk­ning er det om­rå­de, der støt­tes mest af fon­de­ne i Dan­mark, men med tyng­de på sund­heds- og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Selv­om go­de kol­le­ger i Carls­berg­fon­det, Ny Carls­berg­fon­det og Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne og­så har støt­tet hu­ma­ni­stisk forsk­ning, sy­nes vi, at kul­tu­ren er et forsk­nings­om­rå­de, som hidtil ik­ke har væ­ret højt pri­o­ri­te­ret. Så det er og­så med tan­ke på dét, at vi hol­der fast i, ud­vi­der og har lagt en læn­ge­re stra­te­gi for kul­tu­rarvs­forsk­nin­gen,” for­kla­rer Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Når ud til nye ansøgermiljøer

Fonds­di­rek­tø­ren læg­ger ik­ke skjul på, at der oven på 227 an­søg­nin­ger de tre før­ste år er en vis spæn­ding i for­hold til, hvad der kom­mer til at ske med bun­ken af an­søg­nin­ger i år fi­re, fem og seks.

”Jeg tror bå­de, at der kan ske det, at an­tal­let af an­søg­nin­ger vok­ser, og at ka­rak­te­ren af sam­ar­bej­der kan ud­vik­le sig. Med 30 mil­li­o­ner kro­ner om året – og de næ­ste tre år 40 mil­li­o­ner år­ligt – er der selv­føl­ge­lig græn­ser for, hvor man­ge og hvor sto­re ind­sat­ser vi kan un­der­støt­te. Men vi hå­ber vi, at ind­sat­ser­ne kan ha­ve en sti­mu­le­ren­de ef­fekt og vil fø­re til, at man lo­kalt bå­de på de en­kel­te kul­turin­sti­tu­tio­ner og uni­ver­si­te­ter øger fo­kus på kul­tu­rarvs­forsk­ning,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

En af de hid­ti­di­ge er­fa­rin­ger er, at fon­den med forsk­nings­pulj­en er nå­et ud til nye an­sø­ger­mil­jø­er, som den ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret i kon­takt med. Sam­ti­dig har op­le­vel­sen væ­ret, at fonds­mid­ler­ne har med­ført et styr­ket tvær­gå­en­de sam­ar­bej­de mel­lem uni­ver­si­te­ter og museer.

For ek­sem­pel har In­sti­tut for Kul­tur og Sam­fund på Aar­hus Uni­ver­si­tet i sam­ar­bej­de med Na­tio­nal­mu­se­et, Mo­es­gaard Mu­se­um, Nord­jy­ske Mu­se­er og Dan­ske Ama­tørar­kæ­o­lo­ger iværk­sat et forsk­nings­pro­jekt om da­ne­fæ og detektorarkæologi.

Og i et af de se­ne­st støt­te­de pro­jek­ter, ’Atom­krig, ri­si­ko­ra­tio­na­ler og det ci­vi­le be­red­skab i Dan­mark 1956-1979’, sæt­ter In­sti­tut for Po­li­tik og Sam­fund på Aal­borg Uni­ver­si­tet sam­men med Nord­jy­ske Mu­se­er fo­kus på be­red­ska­bet i Dan­mark i til­fæl­de af en atomkrig.

Ingen god formidling uden forskning

Der er iføl­ge Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler fle­re år­sa­ger til, at Au­gusti­nus Fon­den ger­ne vil frem­me sam­ar­bej­det mel­lem uni­ver­si­te­ter og museer.

”Hvis man ser bort fra Mo­es­gaard og Na­tio­nal­mu­se­et, som beg­ge har mid­del­sto­re forsk­nings­mil­jø­er og der­med har kun­net gø­re sig gæl­den­de i for­hold til ek­sem­pel­vis at sø­ge Sta­tens Forsk­nings­rå­ds forsk­nings­pul­jer, ek­si­ste­rer de mu­lig­he­der ik­ke for man­ge an­dre mu­se­er. Mu­se­er­ne har hidtil stå­et svagt som forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner – sam­let set. Med de sam­ar­bej­der, der nu er etab­le­ret, sker der en læ­ring på tværs, og man får skabt nog­le forsk­nings­pro­jek­ter, som må­ske kan gø­re sig gæl­den­de i stør­re sam­men­hæn­ge – og­så in­ter­na­tio­nalt,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Mu­se­er­ne har hidtil stå­et svagt som forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner – sam­let set

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Når det gæl­der uni­ver­si­te­ter­ne, har de iføl­ge Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler især fo­kus på forskning.

”Til gen­gæld er de ik­ke al­tid så go­de til for­mid­ling el­ler sær­ligt ori­en­te­re­de mod forsk­ning i den ma­te­ri­el­le kul­tu­rarv. Selv­om vo­lu­men in­den for forsk­nings­mil­jø­er på mu­se­er er be­græn­set, sid­der de på mu­se­er­ne til gen­gæld på me­get ma­te­ri­a­le, der kan væ­re in­ter­es­sant for uni­ver­si­te­ter­ne,” po­in­te­r­er Frank Re­chen­dor­ff Møller.

- Mu­se­er­ne i Dan­mark har haft nog­le me­get hår­de år un­der og i kølvan­det på cor­o­na. Tror du ik­ke, at mu­se­er­ne hel­le­re vil­le ha­ve nog­le fle­re mid­ler fra jer til nye ud­stil­lin­ger og an­dre nye ini­ti­a­ti­ver, frem for at I nu de­di­ke­rer 120 mio. kr. de næ­ste tre år til kulturarvsforskning?

”Mu­se­er­ne vil ger­ne beg­ge de­le, og det gør vi og­så. I 2022 brug­te vi sam­let 180 mil­li­o­ner kro­ner på mu­se­ums­om­rå­det og der­u­d­over 30 mil­li­o­ner til kul­tu­rarvs­forsk­ning. Vi op­le­ver en øget be­vidst­hed på mu­se­er­ne om, at man ik­ke kan la­ve god for­mid­ling og for ek­sem­pel læg­ge ny vi­den til sam­ar­bej­det med ud­dan­nel­ses­sek­to­ren uden og­så at for­ske. Det véd mu­se­er­ne godt, og det er de og­så in­ter­es­se­re­de i. Så det er ik­ke et en­ten-el­ler, men et bå­de-og,” fast­slår Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Ind­sat­sen for pe­ri­o­den 2024-2026 vil bli­ve an­non­ce­ret på Au­gusti­nus Fon­dens hjem­mesi­de i be­gyn­del­sen af det nye år med for­ven­tet an­søg­nings­frist i maj 2024.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-42]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer