Annoncespot_img

Amerikansk miljøfond får pris for kreativ kommunikation

Global Greengrants Fund får den amerikanske fondsbranches kommunikationspris for sit strategiske arbejde med at koble kampen for kvinders rettigheder med klimakampen i udviklingslande. Kampagnen #WomenAndClimate lykkedes med at tiltrække kloge investeringer, der støtter begge formål samtidig.

Den ame­ri­kan­ske mil­jø­fond, Glo­bal Gre­en­grants Fund, har mod­ta­get årets pris for frem­ra­gen­de stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion af bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen for ud­de­len­de fon­de, Co­un­cil on Fo­un­da­tions. Fon­den modt­og pri­sen for sit stra­te­gi­ske ar­bej­de med at bru­ge den sti­gen­de in­ter­es­se for kli­ma­for­an­drin­ger til og­så at ka­ste lys på kvin­ders ret­tig­he­der i ud­vik­ling­s­lan­de. Pris­ud­de­lin­gen fandt sted på kon­fe­ren­cen “The Fu­tu­re of Com­mu­ni­ty – Iden­ti­ty. Pur­po­se. Pla­ce”, som blev af­holdt i Was­hin­g­ton, DC fra 8.-12. april.

Co­un­cil on Fo­un­da­tions ud­de­ler hvert år en ræk­ke pri­ser, der har til for­mål at hædre en­ga­ge­re­de med­lem­mer, som i kraft af de­res ar­bej­de med at frem­me det fæl­les bed­ste og fin­de kre­a­ti­ve løs­nin­ger på sam­fun­dets kom­plek­se ud­for­drin­ger, løf­ter he­le den filan­tro­pi­ske sektor.

Kom­mu­ni­ka­tions­pri­sen, der har det of­fi­ci­el­le navn, Wil­mer Shields Rich Award for Ex­cel­len­ce in Com­mu­ni­ca­tions, ud­de­les til en or­ga­ni­sa­tion, som kre­a­tivt og ef­fek­tivt har an­vendt stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion til at frem­me sin mis­sion og si­ne mål. Vik­ki Spru­ill, præ­si­dent og di­rek­tør for Co­un­cil on Fo­un­da­tions, be­grun­der val­get af pris­mod­ta­ge­ren således:

“Glo­bal Gre­en­grants Fund lyk­ke­des med at over­be­vi­se et sær­ligt ud­valgt pu­bli­kum om vig­tig­he­den af at fi­nan­si­e­re kli­ma­for­an­drin­ger og kvin­ders ret­tig­he­der på én gang, og skab­te der­med en frem­ra­gen­de filan­tro­pisk mo­del, som an­dre kan følge.”

Glo­bal Gre­en­grants Fund er en mil­jø­fond som støt­ter græs­rod­s­be­væ­gel­ser i de­res ar­bej­de med at be­skyt­te mil­jø­et. Si­den 1993 har de ud­delt over 8.500 le­ga­ter for me­re end 295 mil­li­o­ner kr. i 163 lande.

#WomenAndClimate

Den prisvin­den­de kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi, der går un­der nav­net #Wo­menAndCli­ma­te hand­ler især om at for­stær­ke de spred­te og of­te over­hør­te græs­rod­s­stem­mer – og på at fo­ku­se­re dem om en fæl­les sag: kryds­fel­tet mel­lem kam­pen for kvin­ders ret­tig­he­der og kam­pen for miljøet.

På de so­ci­a­le me­di­er er kryds­fel­tet ble­vet syn­lig­gjort via tag­get #Wo­menAndCli­ma­te. Den så­kald­te Hash­tag Acti­vism har væ­ret et po­pu­lært red­skab blandt græs­rod­s­be­væ­gel­ser si­den Oc­cu­py Wall Stre­et i 2011, og er sær­lig ef­fek­tivt i kam­pen for op­mærk­som­hed og opbakning.

Glo­bal Gre­en­grants Fund for­tæl­ler i sin kampag­ne om, hvor­dan kvin­der i den tred­je ver­den fin­der kon­kre­te løs­nin­ger på aku­t­te pro­ble­mer i de­res lo­ka­l­om­rå­der, og sam­ti­dig om hvor svært det er for kvin­der­ne at bli­ve hørt og få fi­nan­si­e­ret de­res pro­jek­ter. Kvin­der i den tred­je ver­den har rin­ge ad­gang til po­li­ti­ske be­slut­nings­pro­ces­ser og mang­ler helt ba­sa­le ret­tig­he­der. De lo­ka­le løs­nin­ger på kli­mapro­ble­mer­ne er svæ­re for po­ten­ti­el­le bi­drag­y­de­re at få øje på.

Det for­sø­ger fon­den at af­hjæl­pe ved på den ene si­de at gø­re op­mærk­som på de man­ge lo­ka­le kli­mapro­jek­ter med kvin­der som om­drej­nings­punkt, og på den an­den si­de at gi­ve po­ten­ti­el­le bi­drag­y­de­re vi­den om, hvor­dan man bedst støt­ter den slags pro­jek­ter. Er­fa­rin­ger og vi­den bli­ver sam­let på wo​menandcli​ma​te​.org og er og­så til­gæn­ge­lig i rap­por­ten Cli­ma­te Ju­sti­ce and Women’s Rights: A Gu­i­de to Sup­por­ting Gras­s­roots Women’s Action, som kan down­lo­a­des gratis.

Med #Wo­menAndCli­ma­te hå­ber Glo­bal Gre­en­grants Fund at vi­se, at klo­ge in­ve­ste­rin­ger i kryds­fel­tet mel­lem kvin­de- og mil­jøkamp har en dob­belt ef­fekt. For de sam­me penge.

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Baggrund

Tre priser for filantroper

På konferencen uddelte Council on Foundations yderligere to priser:

Prisen Distinguished Service Award fejrer de visionære ledere som personificerer filantropiens mest inspirerende kvaliteter: engagement, mod, iværksætterånd og effekt. I år går prisen til Ira Hirschfield, som er præsident for og bestyrelsesmedlem i Evelyn & Walter Haas, Jr. Fund – og til Carol Larson, som er præsident og direktør for The David and Lucile Packard Foundation.

Robert Scrivner Award for Creative Grantmaking er en hædersbevisning til en opfindsom uddeler, som med en kombination af vision, principper og personligt engagement gør en væsentlig forskel på en kreativ måde. Denne pris gik i år til Helen Brunner, som er rådgiver for Quixote-fondens mediereformprogram, samt grundlægger og direktør for Media Democracy Fund.

 

Links

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer