Formand for Louis-Hansen Fonden stifter endnu en fond

Formanden for bestyrelsen i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Niels Peter Louis-Hansen, stifter sammen med fonden et nyt holdingselskab, som skal sikre den langsigtede udvikling af Coloplast. Samtidig stiftes der tidligst i 2026 en ny almennyttig fond.

Niels Peter Louis-Hansen (foto: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond)
"Med hol­dings­el­ska­bet ska­ber jeg sam­men med Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond en ro­bust ejer­struk­tur for Co­l­o­p­last. Sam­ti­dig gi­ver det mig mu­lig­hed for på sigt at stif­te en ny al­men­nyt­tig fond og her for­ank­re den be­stem­men­de ind­fly­del­se i Co­l­o­p­last per­ma­nent," si­ger Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen. (fo­to: Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond)

Den 75-åri­ge for­mand for be­sty­rel­sen i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen, der sam­ti­dig er bå­de næst­for­mand og ho­ve­d­ak­tio­nær i Co­l­o­p­last A/S, har ta­get fat på ud­form­nin­gen af, hvad der be­teg­nes som ’et generationsskifte’.

Det sker dels med stif­tel­sen af et hol­dings­el­skab, der skal sik­re den lang­sig­te­de sta­bi­li­tet og ud­vik­ling af Co­l­o­p­last, og dels på sigt med stif­tel­sen af en ny al­men­nyt­tig fond. Hol­dings­el­ska­bet stif­tes sam­men med Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, som er næst­stør­ste ak­tio­nær i den ver­den­s­oms­pæn­den­de Humlebæk-virksomhed.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se kom­mer det fæl­les hol­dings­el­skab til at eje cir­ka 30 pro­cent af ka­pi­ta­len og godt 52 pro­cent af stem­mer­ne i Co­l­o­p­last, der især er kendt for sin ud­vik­ling og pro­duk­tion af stomiposer.

Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen ejer i øje­blik­ket per­son­ligt cir­ka 20 pro­cent af ka­pi­ta­len og godt 41 pro­cent af stem­mer­ne i Co­l­o­p­last. Her­af ind­sky­der han ak­tier i det nye hol­dings­el­skab sva­ren­de til cir­ka 19 pro­cent af ka­pi­ta­len og godt 37 pro­cent af stem­mer­ne i Coloplast.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Lou­is-Han­sen Fon­den har godt 11 pro­cent af ka­pi­ta­len og godt 15 pro­cent af stem­mer­ne i virksomheden.

En så­dan fond vil og­så sik­re, at virk­som­he­den for­bli­ver ba­se­ret i Dan­mark, li­ge­som fon­den gen­nem ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål kan bi­dra­ge til det sam­fund, som Co­l­o­p­last er en del af

Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond

Etab­le­rin­gen af hol­dings­el­ska­bet sik­rer, at de to stør­ste ak­tio­næ­rer i Co­l­o­p­last og­så på læn­ge­re sigt vil ta­le med én stem­me i for­hold til selskabet.

”Med hol­dings­el­ska­bet ska­ber jeg sam­men med Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond en ro­bust ejer­struk­tur for Co­l­o­p­last. Sam­ti­dig gi­ver det mig mu­lig­hed for på sigt at stif­te en ny al­men­nyt­tig fond og her for­ank­re den be­stem­men­de ind­fly­del­se i Co­l­o­p­last per­ma­nent. Det vil sik­re den lang­sig­te­de sta­bi­li­tet og fort­sat­te ud­vik­ling af sel­ska­bet til gavn for al­le sel­ska­bets me­d­ar­bej­de­re, ak­tio­næ­rer og øv­ri­ge in­ter­es­sen­ter. En så­dan fond vil og­så sik­re, at virk­som­he­den for­bli­ver ba­se­ret i Dan­mark, li­ge­som fon­den gen­nem ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål kan bi­dra­ge til det sam­fund, som Co­l­o­p­last er en del af,” si­ger Ni­els Pe­ter Louis-Hansen.

Fond stiftes tidligst i 2026

Stif­tel­sen af hol­dings­el­ska­bet og mu­lig­he­den for at stif­te en ny al­men­nyt­tig fond har støt­te fra Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sens æg­te­fæl­le og dat­ter, po­in­te­r­es det i pressemeddelelsen.

”Hol­dings­el­ska­bet be­ty­der, at Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og­så på læn­ge­re sigt vil væ­re med ved bor­det, når den be­stem­men­de ind­fly­del­se i Co­l­o­p­last for­val­tes,” si­ger Per Magid, der er næst­for­mand i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond.

Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen vil eje ma­jo­ri­te­ten og ha­ve be­stem­men­de ind­fly­del­se i det fæl­les hol­dings­el­skab, og han er og­så ud­set til at bli­ve for­mand for sel­ska­bet, som for­ven­tes etab­le­ret in­den ud­gan­gen af i år. Til gen­gæld går der yder­li­ge­re mindst tre år, in­den den nye fond ser da­gens lyd.

”Den på­tænk­te stif­tel­se af en ny al­men­nyt­tig fond kan først ske ef­ter en år­ræk­ke, tid­ligst i 2026, og fonds­stif­tel­sen vil væ­re be­tin­get af en dis­pen­sa­tion fra til­bud­s­pligt fra Fi­nan­stil­sy­net. Fi­nan­stil­sy­net har gi­vet en for­håndstil­ken­de­gi­vel­se om mu­lig­hed for dis­pen­sa­tion fra til­bud­s­pligt,” hed­der det i pressemeddelelsen.

Formand på livstid

Fun­dats vil­le blandt an­det ger­ne ha­ve spurgt Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen, hvil­ke for­mål den nye fond skal støt­te, og om hvad der kom­mer til at ske i for­hold til Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fonds frem­ti­di­ge vir­ke og ud­de­lin­ger, når der etab­le­res end­nu en fond.

Men for­man­den for fon­den, der i det se­ne­ste regn­skabsår ud­del­te 261 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver i en mail, at han ik­ke her og nu øn­sker at stil­le op til et interview.

I øje­blik­ket er vi så langt, at vi har al­le nød­ven­di­ge til­la­del­ser i hus fra re­le­van­te myndigheder

Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond

”Der er ik­ke no­get nyt i for­hold til pres­se­med­del­el­sen, før vi kom­mer ind i au­gust el­ler sep­tem­ber. I øje­blik­ket er vi så langt, at vi har al­le nød­ven­di­ge til­la­del­ser i hus fra re­le­van­te myn­dig­he­der,” skri­ver Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen i mailen.

Den 75-åri­ge søn af stif­ter­ne af så­vel Lou­is-Han­sen Fon­den som Co­l­o­p­last har sid­det i fon­dens be­sty­rel­se i 45 år, og i 1995 blev han valgt som for­mand på liv­s­tid. I et af si­ne yderst sjæld­ne in­ter­views for­tal­te Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen i april 2020 til Fun­dats, at han ik­ke på det tids­punkt hav­de nog­le pla­ner om at stop­pe som formand.

”Jeg har da min fri­hed til at træ­de fra, hvis jeg vil, men den fri­hed har jeg ik­ke i det­te øje­blik tænkt mig at be­nyt­te mig af,” sag­de han.

På spørgs­må­let om, hvem der skal ef­ter­føl­ge ham som for­mand, lød Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sens svar:

”Jeg skal jo ha­ve en ef­ter­føl­ger i tan­ker­ne en skøn­ne dag – det er klart. Det er én af mi­ne op­ga­ver. Og må­ske har jeg en ef­ter­føl­ger i tan­ker­ne. Me­re kan jeg ik­ke åb­ne for det.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer