Fondsstøttet satsning skal minimere kvinders risiko for slagtilfælde

Novo Nordisk Fonden støtter ny forskning, der skal mindske risiko for, at kvinder får et slagtilfælde efter overgangsalderen. Realdania skyder penge ind i forvandling af historiske bygninger i Aarhus, mens Bitten og Mads Clausens Fond støtter driften af ungdomsboliger i Sønderborg.

Fy­sisk ak­ti­vi­tet er den mest ef­fek­ti­ve må­de at fore­byg­ge stro­ke på. Men når kvin­der går i over­gangs­al­de­ren, sti­ger ri­si­ko­en for stro­ke og hjer­te­kar­syg­dom­me væ­sent­ligt, og sam­ti­dig re­du­ce­res de gavn­li­ge ef­fek­ter af fy­sisk aktivitet.

Når kvin­der ram­mer over­gangs­al­de­ren, øges ri­si­ko­en for stro­ke og hjer­te­kar­syg­dom­me dra­stisk. En ’NNF Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Award’ på 25 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den til lek­tor An­ne Yaël Nos­sent gør det nu mu­ligt at etab­le­re en ny for­sker­grup­pe på In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som får til for­mål at iden­ti­fi­ce­re de mo­le­kylæ­re sam­men­hæn­ge bag den øge­de ri­si­ko for stro­ke – og­så kal­det slagtilfælde.

Stro­ke er en af de pri­mæ­re år­sa­ger til, at over en mil­li­on men­ne­sker i Eu­ro­pa hvert år dør el­ler får va­ri­ge mén på grund af hjer­neska­de. Fy­sisk ak­ti­vi­tet er den mest ef­fek­ti­ve må­de at re­du­ce­re den ri­si­ko på. Men når kvin­der går i over­gangs­al­de­ren, sti­ger ri­si­ko­en for stro­ke og hjer­te­kar­syg­dom­me væ­sent­ligt, og sam­ti­dig re­du­ce­res de gavn­li­ge ef­fek­ter af fy­sisk ak­ti­vi­tet, skri­ver Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet – In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring i en pressemeddelelse.

Den øge­de ri­si­ko for stro­ke er for­ment­lig for­bun­det med, at pro­duk­tio­nen af det kvin­de­li­ge køns­hor­mon østro­gen stop­per ved over­gangs­al­de­ren. Dog fin­des der me­get lidt vi­den om, hvor­for og hvor­dan over­gangs­al­de­ren og ti­den der­ef­ter på­vir­ker hjer­tet, hjer­nen, blodå­rer­ne og blodet.

På sam­me vis fin­des der me­get lidt vi­den om, hvor­dan fy­sisk ak­ti­vi­tet på­vir­ker over­gangs­al­de­ren og ri­si­ko­en for hjer­te­kar­syg­dom­me på mo­le­kylært niveau.

”Vi vil fo­ku­se­re på en spe­ci­fik ty­pe mo­le­ky­ler i vo­res cel­ler, RNA’erne. De tje­ner blandt an­det som bud­brin­ge­re i og mel­lem cel­ler, og de re­a­ge­rer på æn­drin­ger i krop­pen som for ek­sem­pel fy­sisk ak­ti­vi­tet. Der­for tror vi og­så, at RNA'er kan væ­re nøg­len til, hvor­dan kvin­der re­a­ge­rer på over­gangs­al­de­ren og der­med og­så, hvor­dan de kan re­du­ce­re ri­si­ko­en for stro­ke,” si­ger An­ne Yaël Nossent.

NNF Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Award til­de­les for en sy­vårig pe­ri­o­de og lø­ber fra frem til 2030.

Trecifret millionbeløb til forskningsinfrastruktur

Vi fort­sæt­ter gen­nem­gan­gen af nog­le af den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger med end­nu en nyhed fra No­vo Nor­disk Fon­den, der har ud­delt 158 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 11 nye be­vil­lin­ger til forskningsinfrastruktur.

Be­vil­lin­ger­ne skal fi­nan­si­e­re så­vel avan­ce­ret ud­styr som højt kva­li­fi­ce­ret tek­nisk per­so­na­le for at sik­re, at in­fra­struk­tu­rer­ne kan le­ve­re re­sul­ta­ter af høj kvalitet.

De 11 pro­jek­ter, der er ble­vet støt­tet, er me­get tvær­fag­li­ge og in­klu­de­rer en prækli­nisk bil­led­dan­nel­ses­fa­ci­li­tet med en kom­bi­ne­ret PET- og MR- scan­ner, en frø­bank med plan­te­ge­ne­ti­ske res­sour­cer og en krystal­lo­gra­fitje­ne­ste, der skal un­der­støt­te ef­fek­tiv ud­vik­ling af nye læ­ge­mid­ler og bæ­re­dyg­ti­ge materialer.

”Gen­nem dis­se be­vil­lin­ger sig­ter vi mod at mu­lig­gø­re ska­bel­sen af avan­ce­re­de tek­no­lo­gi-hubs. Dis­se hubs vil ge­ne­re­re ny vi­den, der kan frem­me vo­res for­stå­el­se af vig­ti­ge grund­forsk­nings­spørgs­mål og hjæl­pe os med at ud­vik­le in­nova­ti­ve tek­ni­ske løs­nin­ger,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent in­den­for Na­tu­ral and Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Historiske bygninger i Aarhus skal forvandles

God­s­ba­ne­a­re­a­ler­ne i Aar­hus har stor kul­tur­hi­sto­risk be­tyd­ning for by­en. Det tid­li­ge­re in­du­stri­om­rå­de er si­den 2008 ble­vet ud­vik­let med kul­tur og kre­a­ti­vi­tet for øje, og tid­li­ge­re har den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia væ­ret in­vol­ve­ret i at om­dan­ne God­s­ba­ne­går­den til et kul­tu­relt kraftcenter.

Nu har kul­tur- og er­hvervs­plat­for­men In­sti­tut for (X) ta­get ini­ti­a­tiv til at vi­de­re­ud­vik­le den kre­a­ti­ve bydel.

Det er vig­tigt at en­ga­ge­re de lo­ka­le i ud­vik­lin­gen af vo­res hi­sto­ri­ske bygninger

Tho­mas Wa­ras Bro­g­ren – Pro­jek­t­chef, Realdania

Det skal ske med pro­jek­tet ’X2 – Vo­res Kvar­ter’, hvor kul­tur- og ud­dan­nel­ses­plat­for­men In­sti­tut for (X), Aar­hus Kom­mu­ne og Re­al­da­nia vil ind­gå et stra­te­gisk part­ner­skab og ind­dra­ge bor­ger­ne i at ud­vik­le og for­vand­le tre be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger, som lig­ger på de kom­mu­na­le are­a­ler ved baneterrænet.

Re­al­da­nia støt­ter pro­jek­tet med 6,9 mil­li­o­ner kro­ner, mens Aar­hus Kom­mu­ne bi­dra­ger med 3,8 mil­li­o­ner kro­ner. In­sti­tut for (X) øn­sker i alt at rej­se 40 mil­li­o­ner kro­ner til ’X2 – Vo­res Kvarter’.

”Det er vig­tigt at en­ga­ge­re de lo­ka­le i ud­vik­lin­gen af vo­res hi­sto­ri­ske byg­nin­ger. Byg­nin­ger og om­rå­der, der rum­mer sær­li­ge kva­li­te­ter, kan ska­be en vig­tig ram­me om hver­dags­li­vet og styr­ke fæl­les­ska­ber­ne og den lo­ka­le iden­ti­tet. Med pro­jek­tet gi­ver vi byrum­me­ne og byg­nin­ger­ne på ba­ne­ter­ræ­net et kva­li­tets­mæs­sigt løft og får sam­ti­dig af­prø­vet nog­le nye me­to­der til at ind­dra­ge de lo­ka­le i by­ud­vik­lin­gen,” si­ger Tho­mas Wa­ras Bro­g­ren, der er pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia, i en pres­se­med­del­el­se fra foreningen.

Støtter forskning i Det Blå Danmark

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har ved årets tred­je ud­de­lings­run­de i 2023 be­vil­get 12 mil­li­o­ner kro­ner til Det Blå Dan­mark. Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

”Om end vi sav­ner lidt fle­re startup-an­søg­nin­ger, må vi sta­dig kon­sta­te­re, at der sø­sæt­tes rig­tigt man­ge go­de ini­ti­a­ti­ver in­den­for er­hvervs­frem­me og forsk­ning i Det Blå Dan­mark,” skri­ver Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond.

Blandt de an­sø­ge­re, der har få­et del i de 12 mil­li­o­ner kro­ner, er in­den for støt­te­o­m­rå­det ’ma­ri­tim forsk­ning’ Tek­no­lo­gisk In­sti­tut, som får pen­ge til et forsk­nings­pro­jekt om­hand­len­de må­ling og re­duk­tion af ik­ke-re­gu­le­re­de emis­sio­ner fra me­ta­nol og am­mo­ni­ak i ma­ri­ti­me motorer.

In­den for ’ma­ri­tim er­hverv­s­ud­vik­ling’ har fon­den blandt an­dre valgt at støt­te Dan­ske Re­de­ri­er, som vil ska­be en stan­dard­mo­del til vur­de­ring af et skibs livs­cy­klu­se­mis­sio­ner. På sigt skal det gi­ve mu­lig­hed for at te­ste for­skel­li­ge brænd­stof­ty­per, le­ve­tids­for­læn­gel­se af ski­be og ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­for­an­stalt­nin­ger for skib­s­ty­per som con­tai­ner­ski­be, pas­sa­ger­ski­be og tankskibe.

Støtte til midlertidige studieboliger

Vi fort­sæt­ter til Søn­der­borg, hvor drif­ten af 50 mid­ler­ti­di­ge stu­di­e­bo­li­ger nu er sik­ret, ef­ter at be­sty­rel­sen for Bit­ten og Mads Clau­sens Fond på sit se­ne­ste mø­de be­slut­te­de at 5,4 mil­li­o­ner kro­ner over en tre­årig pe­ri­o­de til for­må­let. Det op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

Ud­gif­ter­ne til at etab­le­re stu­di­e­bo­li­ger­ne i det, der kal­des Stu­di­e­by­en, er fo­re­ta­get af Søn­der­borg Kom­mu­ne, mens fon­dens bi­drag går til at dæk­ke de år­li­ge driftsom­kost­nin­ger. Dis­se er esti­me­ret til 1,8 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Bag­grun­den for støt­ten er, at Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Søn­der­borg op­le­ver stor søg­ning til si­ne ud­dan­nel­ser og er ble­vet det hur­tigst vok­sen­de uni­ver­si­tet i Dan­mark. Det er en po­si­tiv ud­vik­ling for he­le re­gio­nen og er blandt an­det med til at sik­re den vig­ti­ge fø­de­kæ­de af ve­lud­dan­ne­de me­d­ar­bej­de­re til om­rå­dets virk­som­he­der, me­ner fonden.

SDU’s suc­ces har skabt en fla­ske­hals i for­hold til an­tal­let af kol­le­gie­væ­rel­ser i by­en. For at lø­se det aku­t­te be­hov er der etab­le­ret en mid­ler­ti­dig pavil­lon­by i form af mo­dul­byg­ge­ri­er, der de­ler fæl­les om­rå­der med Søn­der­skov Kollegiet.

Bit­ten og Mads Clau­sens Fond støt­ter og­så etab­le­rin­gen af en ma­skin­mester­sko­le i Søn­der­borg, for­di ma­skin­me­stre er es­sen­ti­el­le for den grøn­ne om­stil­ling og for om­rå­dets virk­som­he­der. Med en be­vil­ling på 5,5 mil­li­o­ner kro­ner fra fon­den har sko­len få­et de sid­ste mid­ler på plads til at på­be­gyn­de en om­byg­ning af fa­ci­li­te­ter­ne på EUC i Søn­der­borg, så de imø­de­kom­mer be­ho­vet for plads og mo­der­ne rammer.

Vil øge mental trivsel blandt unge musiktalenter

Som non-pro­fit-or­ga­ni­sa­tion ar­bej­der Men­tal­Voi­ce for at frem­me men­tal triv­sel og øge men­tal styr­ke blandt dan­ske mu­sik­s­ka­be­re og bran­che­folk. Det sker gen­nem po­dcasts, wor­ks­hops og coaching.

Snart bli­ver pa­let­ten af til­bud ud­vi­det med en bran­che­ma­nu­al. Or­ga­ni­sa­tio­nens eg­ne un­der­sø­gel­ser vi­ser, at man­ge un­ge mu­si­ke­re mang­ler kon­kret vi­den om, hvor­dan de kan stå stær­ke­re i bran­chen bå­de fra et triv­sels- og per­for­man­ce­per­spek­tiv. Det skal den nye bran­che­ma­nu­al ska­be ram­mer for tak­ket væ­re støt­te på 1,9 mil­li­o­ner kro­ner fra Tuborgfondet.

Mu­sik sæt­ter ord på vo­res fø­lel­ser og løf­ter os. Of­te be­ta­ler mu­si­ker­ne dog en høj pris for at kun­ne ud­gi­ve og spil­le den­ne musik

An­ders Guld­ham­mer Vor­borg – CEO og medstif­ter, MentalVoice

An­ders Guld­ham­mer Vor­borg, der er CEO og medstif­ter af Men­tal­Voi­ce, un­der­stre­ger, at mu­sik er en vig­tig del af hver­da­gen for de fleste.

”Mu­sik sæt­ter ord på vo­res fø­lel­ser og løf­ter os. Of­te be­ta­ler mu­si­ker­ne dog en høj pris for at kun­ne ud­gi­ve og spil­le den­ne mu­sik. Vi er fast be­slut­tet på at gi­ve dem det men­tale fun­da­ment, de har brug for, for at tri­ves i et mil­jø med hår­de for­ret­nings­vil­kår. Ik­ke mindst vil vi skub­be til, at vi i fæl­les­skab net­op kan ska­be en mu­sik­bran­che, hvor fo­kus på men­tal triv­sel og men­tal styr­ke er i cen­trum. Tu­borg­fon­dets en­ga­ge­ment i vo­res mis­sion er af­gø­ren­de, og vi ser frem til at gø­re en po­si­tiv for­skel sam­men,” si­ger An­ders Guld­ham­mer Vor­borg i en nyhed på Tu­borg­fon­dets hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer