Obel støtter musikterapi til PTSD-ramte flygtninge

Det Obelske Familiefond støtter et nyt forskningsprojekt om musikterapi til traumatiserede flygtninge med PTSD. Det er første gang, at forskere ved hjælp af både psykologiske og fysiologiske målinger skal prøve at dokumentere en positiv effekt af musikterapi på PTSD-ramte flygtninge. Målet er at lindre flygtningenes symptomer så meget, at de kan gå i skole eller deltage på arbejdsmarkedet.

Flygt­nin­ge med po­st­trau­ma­tisk stress er svæ­re at be­hand­le med tra­di­tio­nel­le, an­er­kend­te te­ra­pi­for­mer. Men Kli­nik for Trau­ma­ti­se­re­de Flygt­nin­ge i Re­gion Sjæl­land har i et pi­lot­pro­jekt op­nå­et go­de re­sul­ta­ter med mu­sik­te­ra­pi til 16 flygt­nin­ge med di­ag­no­sen PTSD. Mu­sik­te­ra­pi­en gav flygt­nin­ge­ne mar­kan­te po­si­ti­ve æn­drin­ger i trau­me­symp­to­mer, søvn­kva­li­tet, so­ci­al funk­tion og triv­sel. På den bag­grund har Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond be­vil­get 1,3 mio. kr. til et egent­ligt vi­den­ska­be­ligt forsk­nings­pro­jekt med 70 flygtninge.

De fle­ste af flygt­nin­ge­ne i pro­jek­tet kom­mer fra Sy­ri­en, Irak, Af­g­ha­ni­stan el­ler Bos­ni­en og har al­le­re­de op­hold­stil­la­del­se i lan­det, nog­le har væ­ret her i man­ge år, og nog­le er kom­met her­til for om­kring et år si­den. De li­der al­le af kom­pleks post trau­ma­tisk stress, som skyl­des, at der er fle­re for­skel­li­ge hæn­del­ser, som har trau­ma­ti­se­ret pa­tien­ten. I mod­sæt­ning til sim­pel PTSD, som skyl­des en en­kelt iso­le­ret hæn­del­se. Flygt­nin­ge­ne kan ek­sem­pel­vis ha­ve le­vet i krigs­lig­nen­de til­stan­de i læn­ge­re tid i barn­dom­men, ha­ve væ­ret fængs­let og sam­ti­dig ud­sat for overgreb.

Symp­to­mer­ne er så al­vor­li­ge, at de kan ha­ve svært ved at over­skue al­min­de­li­ge hus­li­ge gø­re­mål. Ty­pisk iso­le­rer de sig me­get, har angst, fø­ler sig frem­me­de over sig selv el­ler er pla­get af flash backs.

Flygt­nin­ge­nes PTSD er der­for van­ske­lig at be­hand­le med tra­di­tio­nel­le te­ra­pi­for­mer, for­di svær trau­ma­ti­se­ring gør, at pa­tien­ten er i et kon­stant for­hø­jet alarm­be­red­skab, som for­hin­drer ord i at fun­ge­re terapeutisk.

”Fæl­les for dem er, at de er ude af stand til at gå i sko­le el­ler på ar­bej­de. De­res syg­dom for­hin­drer dem i at ta­ge del i det dan­ske sam­fund, og det er net­op det, vi prø­ver på at ret­te op på via mu­sik­te­ra­pi­en,” si­ger se­ni­o­r­for­sker Tor­ben Moe, der er le­der af pro­jek­tet og selv er musikterapeut.

Mu­sik­te­ra­pi­en stræk­ker sig over 16 ses­sio­ner og be­gyn­der med, at pa­tien­ten ta­ler med mu­sik­te­ra­pe­u­ten om sin si­tu­a­tion og symp­to­mer. Ty­pisk har flygt­nin­ge­ne svært ved at fal­de til ro el­ler be­ro­li­ge sig selv. Der­ef­ter for­sø­ger man at væl­ge et styk­ke mu­sik, som kan af­hjæl­pe pro­ble­met, og te­ra­pe­u­ten un­der­sø­ger sam­men med pa­tien­ten om det vir­ker. I di­a­log med te­ra­pe­u­ten sup­ple­res mu­sik­lyt­nin­gen med in­dre billeddannelse.

Se­ne­re i for­lø­bet be­gyn­der man at ta­le me­re di­rek­te om de trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser, flygt­nin­ge­ne har væ­ret ud­sat for.

”Her prø­ver vi at fin­de no­get mu­sik, som kan vir­ke som en slags bæ­rebøl­ge for pro­ces­sen med at genop­le­ve trau­met, uden at man bli­ver re-trau­ma­ti­se­ret. Man prø­ver at få mu­sik­ken til at ska­be tryg­hed og vir­ke som en fø­lel­ses­mæs­sig trøst, så det ik­ke bli­ver for over­væl­den­de,” si­ger Tor­ben Moe.

I mu­sik­te­ra­pi­en bru­ger te­ra­pe­u­ter­ne bå­de ve­st­lig klas­sisk mu­sik, me­di­ta­tiv mu­sik og mu­sik fra flygt­nin­ge­nes hjem­lan­de. Ef­ter for­lø­bet kan flygt­nin­ge­ne let­te de­res dag­lig­dag ved hjælp af de red­ska­ber, de har lært i form af af­slap­nings­me­to­der og mu­siks­tyk­ker, som de ved vir­ker beroligende.

Måler på kærlighedshormonet

Forsk­nings­pro­jek­tet er ba­ne­bry­den­de og­så på in­ter­na­tio­nalt plan. Det skyl­des, at det er før­ste gang man la­ver ran­do­mi­se­re­de for­søg med mu­sik­te­ra­pi på PTSD-pa­tien­ter, som der­ef­ter bli­ver må­lt og eva­lu­e­ret ef­ter bå­de psy­ko­lo­gi­ske og fy­si­o­lo­gi­ske metoder.

De 70 flygt­nin­ge i pro­jek­tet bli­ver delt op i to grup­per. Den ene grup­pe får tra­di­tio­nel psy­ko­lo­gisk be­hand­ling med sam­ta­le­te­ra­pi, mens den an­den grup­pe får mu­sik­te­ra­pi. Li­ge­som i pi­lot­pro­jek­tet bli­ver flygt­nin­ge­ne eva­lu­e­ret med psy­ko­lo­gi­ske spør­ge­ske­ma­er og in­ter­views, men der­u­d­over skal forsk­nings­pro­jek­tet un­der­sø­ge, om man kan på­vi­se fy­si­o­lo­gi­ske æn­drin­ger ved de to for­skel­li­ge te­ra­pi­for­mer. For­sker­ne ana­ly­se­rer blandt an­det flygt­nin­ge­nes spyt før og ef­ter ses­sio­ner­ne for at se, om man kan do­ku­men­te­re øget pro­duk­tion af hor­monet oxyto­cin, det så­kald­te kær­lig­heds­hor­mon, som har en af­slap­pen­de ef­fekt og gør, at man fø­ler sig veltilpas.

”I pi­lot­pro­jek­tet stod for­sker­tea­met selv for test og eva­lu­e­rin­ger af pa­tien­ter­ne, og det kan na­tur­lig­vis al­tid væ­re pro­ble­ma­tisk. Men i ho­ved­pro­jek­tet bli­ver det en uvil­dig fag­per­son, som ik­ke ken­der til pa­tient­for­lø­bet, der står for test og må­ling af pa­tien­ter­ne,” si­ger Tor­ben Moe.

Han for­ven­ter, at re­sul­ta­ter­ne af pro­jek­tet kan fø­re til en stør­re ud­bre­del­se af mu­sik­te­ra­pi­en som me­to­de til lin­dring af an­dre ty­per af PTSD-pa­tien­ter, ek­sem­pel­vis dan­ske ve­te­ra­ner, som er ble­vet trau­ma­ti­se­ret i for­bin­del­se med ud­sen­del­se til kri­ge og konflikter.

”Be­vil­lin­gen og forsk­nings­pro­jek­tet løf­ter det ar­bej­de, som vi la­ver på Kli­nik for Trau­ma­ti­se­re­de Flygt­nin­ge i re­gion Sjæl­land, og jeg tror, at den nye vi­den, som det vil ge­ne­re­re, kan in­spi­re­re an­dre re­gio­ner i lan­det til at prø­ve me­to­der­ne i de­res prak­sis og­så,” si­ger se­ni­o­r­for­sker Tor­ben Moe.

Be­vil­lin­gen fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond går til at la­ve ana­ly­ser, til be­ta­ling af tol­ke og uvil­di­ge fag­per­so­ner, der skal ud­fø­re tests samt til ud­gi­vel­se og for­mid­ling af resultaterne.

Fon­dets be­vil­ling til pro­jek­tet kom­mer i til­læg til en pul­je på op­rin­de­ligt 10 mio. kr., som fon­det sid­ste år øre­mær­ke­de til at styr­ke ind­sat­sen for psy­kisk sår­ba­re flygt­nin­ge. Det ske­te som en re­ak­tion på det ek­stra­or­di­nært sto­re an­tal flygt­nin­ge, som sat­te dan­ske myn­dig­he­der og ngo’er un­der pres.

“Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond øn­sker at mø­de dis­se men­ne­sker, som i des­pe­ra­tion sø­ger imod vo­re græn­ser, med om­sorg og barm­hjer­tig­hed,” skrev fon­det i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med an­non­ce­rin­gen af puljemidlerne.

Fon­det ned­sat­te et ek­ster­nt eks­pert­pa­nel, som vur­de­re­de de ind­kom­ne for­slag og end­te med at ud­de­le 14,5 mio. kr. til seks pro­jek­ter. Der­til kom­mer den nye be­vil­ling på 1,3 mio. kr. til forsk­nings­pro­jek­tet med mu­sik­te­ra­pi, som ik­ke nå­e­de med i sid­ste års ansøgningsrunde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer