Formand stopper i Bitten & Mads Clausens Fond i 2022

Ge­ne­ra­tions­skif­tet sæt­tes i gang i 2022 i be­sty­rel­ser­ne for bå­de Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og Dan­foss A/S, når Pe­ter Mads Clau­sen og sto­re­bror Jør­gen Mads Clau­sen næ­ste år træ­der til­ba­ge fra formandsposterne.

Peter Mads Clausen (foto: Bitten & Mads Clausens Fond)
Pe­ter Mads Clau­sen træ­der til­ba­ge fra po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond i 2022 (fo­to: Bit­ten & Mads Clau­sens Fond)

I 40 år har Pe­ter Mads Clau­sen haft plads i be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond – og si­den 1999 har han væ­ret formand.

Men i 2022 slut­ter epo­ken for Pe­ter Mads Clau­sen, der er søn af Dan­foss´ grund­læg­ger, fa­bri­kant og in­ge­ni­ør Mads Clau­sen og hu­stru­en Bitten.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Dan­foss har fa­mi­li­en bag Dan­marks stør­ste in­du­stri­virk­som­hed så­le­des net­op be­slut­tet, at bå­de Pe­ter Mads Clau­sen og sto­re­bror Jør­gen Mads Clau­sen næ­ste år træ­der til­ba­ge fra be­sty­rel­ses­for­mand­sposter­ne i hen­holds­vis Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og Dan­foss A/S.

Sam­ti­dig kø­res fa­mi­li­ens tred­je ge­ne­ra­tion i stil­ling i de to be­sty­rel­ser. Mads-Pe­ter Clau­sen, som er søn af Pe­ter Mads Clau­sen, bli­ver nyt med­lem af be­sty­rel­sen i fon­den og fort­sæt­ter sam­ti­dig som med­lem af be­sty­rel­sen for Dan­foss A/S, hvor han har haft sæ­de si­den 2014.

Og Mads Clau­sen, der er søn af Jør­gen Mads Clau­sen, bli­ver nyt med­lem af be­sty­rel­sen i Dan­foss A/S, og der­u­d­over fort­sæt­ter Mads Clau­sen som med­lem af fon­dens be­sty­rel­sen, hvor han har sid­det si­den 2015.
Det er ik­ke af­kla­ret, hvem der skal over­ta­ge for­mand­sposter­ne i fon­den og i Dan­foss A/S – det be­slut­tes først på års­mø­det og ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i 2022.

Til gen­gæld vil Pe­ter Mads Clau­sen og Jør­gen Mads Clau­sen fort­sat ”sup­por­te­re bå­de Dan­foss og fon­den,” frem­går det af pressemeddelelsen.

”Jeg har si­den min ung­dom haft det pri­vil­e­gi­um at ar­bej­de i Dan­foss og og­så del­ta­get i be­sty­rel­ses­ar­bej­det. Jeg glæ­der mig over, at Dan­foss al­le da­ge har ud­vik­let sig fan­ta­stisk po­si­tivt, og at virk­som­he­den fort­sæt­ter rej­sen. Dan­foss’ løs­nin­ger har al­drig væ­ret me­re re­le­van­te in­den for den grøn­ne om­stil­ling og bæ­re­dyg­tig­hed,” ly­der det fra Pe­ter Mads Clausen.

Fa­mi­li­ens og ik­ke mindst tred­je ge­ne­ra­tions dy­be en­ga­ge­ment i virk­som­he­den og i Søn­derjyl­land vil fort­sæt­te ufortrødent

Jør­gen Mads Clau­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Dan­foss A/S

Jør­gen Mads Clau­sen var fra 1990 til 2008 ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Dan­foss, og si­den 2009 har han væ­ret for­mand for bestyrelsen.

”Jeg har haft den sto­re glæ­de at få mu­lig­hed for at bi­dra­ge til at vi­de­re­ud­vik­le mi­ne for­æl­dres livs­værk, og jeg har væ­ret med til at ta­ge an­svar for at gø­re Dan­foss end­nu me­re in­ter­na­tio­nal og til at bli­ve den stær­ke tek­no­lo­gi­part­ner, som virk­som­he­den er i dag. Jeg er sær­ligt stolt over, at vo­res virk­som­hed er helt cen­tralt pla­ce­ret i den grøn­ne om­stil­ling og i de me­ga­trends, som for­an­drer ver­den i dis­se år. Jeg ved, at bå­de le­del­sen og be­sty­rel­sen vil ud­vik­le Dan­foss i den rig­ti­ge ret­ning, li­ge­som jeg ved, at fa­mi­li­ens og ik­ke mindst tred­je ge­ne­ra­tions dy­be en­ga­ge­ment i virk­som­he­den og i Søn­derjyl­land vil fort­sæt­te ufortrø­de­nt,” si­ger Jør­gen Mads Clau­sen i pressemeddelelsen.

Nye formænd hedder ikke nødvendigvis Clausen

Pe­ter Mads Clau­sens til­ba­ge­træk­ning fra fonds­be­sty­rel­sen kom­mer ik­ke som no­gen stor over­ra­skel­se. I et stort in­ter­view med Fun­dats i novem­ber 2019 for­tal­te den på det tids­punkt 70-åri­­ge Pe­ter Mads Clau­sen, at han hav­de få­et ”lidt dis­pen­sa­tion” til at fort­sæt­te som for­mand for fon­den, der i hen­hold til An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se el­lers har be­slut­tet, at med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen skal fra­træ­de med ud­gan­gen af det år, de fyl­der 70.

Et år se­ne­re, i ok­to­ber 2020, op­ly­ste Pe­ter Mads Clau­sen til Fun­dats, at han net­op hav­de sagt ja til at ta­ge yder­li­ge­re et år i formandsstolen.

”Jeg ta­ger ét år ad gan­gen. Fra be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er der fort­sat op­bak­ning til mit for­mand­skab, og vi er end­nu ik­ke der, hvor vi øn­sker at of­fent­lig­gø­re pla­ner­ne for en arv­ta­ger til stil­lin­gen som for­mand,” lød mel­din­gen i ok­to­ber 2020 fra Pe­ter Mads Clausen.

At det bli­ver en per­son med ef­ter­nav­net Clau­sen, som over­ta­ger takt­stok­ken i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, er ik­ke gi­vet. Da Fun­dats i 2019 spurg­te Pe­ter Mads Clau­sen, om man kan fo­re­stil­le sig en for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ik­ke hed­der Clau­sen til ef­ter­navn, lød hans svar:

”Ja, det kan man da godt. Det vil jeg ik­ke udelukke.”

Sto­re­bror Jør­gen har tid­li­ge­re væ­ret end­nu me­re ka­te­go­risk i sin af­vis­ning af, at Clau­sen og­så er ef­ter­nav­net på den næ­ste be­sty­rel­ses­for­mand i Danfoss.

”Den næ­ste for­mand bli­ver ik­ke en fra fa­mi­li­en. Det er ik­ke re­le­vant. De er ik­ke klar,” lød det i 2018 fra Jør­gen Mads Clau­sen i et in­ter­view med Fi​nans​.dk.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…