Formand stopper i Bitten & Mads Clausens Fond i 2022

Generationsskiftet sættes i gang i 2022 i bestyrelserne for både Bitten & Mads Clausens Fond og Danfoss A/S, når Peter Mads Clausen og storebror Jørgen Mads Clausen næste år træder tilbage fra formandsposterne.

Peter Mads Clausen (foto: Bitten & Mads Clausens Fond)
Pe­ter Mads Clau­sen træ­der til­ba­ge fra po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond i 2022 (fo­to: Bit­ten & Mads Clau­sens Fond)

I 40 år har Pe­ter Mads Clau­sen haft plads i be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond – og si­den 1999 har han væ­ret formand.

Men i 2022 slut­ter epo­ken for Pe­ter Mads Clau­sen, der er søn af Dan­foss´ grund­læg­ger, fa­bri­kant og in­ge­ni­ør Mads Clau­sen og hu­stru­en Bitten.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Dan­foss har fa­mi­li­en bag Dan­marks stør­ste in­du­stri­virk­som­hed så­le­des net­op be­slut­tet, at bå­de Pe­ter Mads Clau­sen og sto­re­bror Jør­gen Mads Clau­sen næ­ste år træ­der til­ba­ge fra be­sty­rel­ses­for­mand­sposter­ne i hen­holds­vis Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og Dan­foss A/S.

Sam­ti­dig kø­res fa­mi­li­ens tred­je ge­ne­ra­tion i stil­ling i de to be­sty­rel­ser. Mads-Pe­ter Clau­sen, som er søn af Pe­ter Mads Clau­sen, bli­ver nyt med­lem af be­sty­rel­sen i fon­den og fort­sæt­ter sam­ti­dig som med­lem af be­sty­rel­sen for Dan­foss A/S, hvor han har haft sæ­de si­den 2014.

Og Mads Clau­sen, der er søn af Jør­gen Mads Clau­sen, bli­ver nyt med­lem af be­sty­rel­sen i Dan­foss A/S, og der­u­d­over fort­sæt­ter Mads Clau­sen som med­lem af fon­dens be­sty­rel­sen, hvor han har sid­det si­den 2015.
Det er ik­ke af­kla­ret, hvem der skal over­ta­ge for­mand­sposter­ne i fon­den og i Dan­foss A/S – det be­slut­tes først på års­mø­det og ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i 2022.

Til gen­gæld vil Pe­ter Mads Clau­sen og Jør­gen Mads Clau­sen fort­sat ”sup­por­te­re bå­de Dan­foss og fon­den,” frem­går det af pressemeddelelsen.

”Jeg har si­den min ung­dom haft det pri­vil­e­gi­um at ar­bej­de i Dan­foss og og­så del­ta­get i be­sty­rel­ses­ar­bej­det. Jeg glæ­der mig over, at Dan­foss al­le da­ge har ud­vik­let sig fan­ta­stisk po­si­tivt, og at virk­som­he­den fort­sæt­ter rej­sen. Dan­foss’ løs­nin­ger har al­drig væ­ret me­re re­le­van­te in­den for den grøn­ne om­stil­ling og bæ­re­dyg­tig­hed,” ly­der det fra Pe­ter Mads Clausen.

Fa­mi­li­ens og ik­ke mindst tred­je ge­ne­ra­tions dy­be en­ga­ge­ment i virk­som­he­den og i Søn­derjyl­land vil fort­sæt­te ufortrødent

Jør­gen Mads Clau­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Dan­foss A/S

Jør­gen Mads Clau­sen var fra 1990 til 2008 ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Dan­foss, og si­den 2009 har han væ­ret for­mand for bestyrelsen.

”Jeg har haft den sto­re glæ­de at få mu­lig­hed for at bi­dra­ge til at vi­de­re­ud­vik­le mi­ne for­æl­dres livs­værk, og jeg har væ­ret med til at ta­ge an­svar for at gø­re Dan­foss end­nu me­re in­ter­na­tio­nal og til at bli­ve den stær­ke tek­no­lo­gi­part­ner, som virk­som­he­den er i dag. Jeg er sær­ligt stolt over, at vo­res virk­som­hed er helt cen­tralt pla­ce­ret i den grøn­ne om­stil­ling og i de me­ga­trends, som for­an­drer ver­den i dis­se år. Jeg ved, at bå­de le­del­sen og be­sty­rel­sen vil ud­vik­le Dan­foss i den rig­ti­ge ret­ning, li­ge­som jeg ved, at fa­mi­li­ens og ik­ke mindst tred­je ge­ne­ra­tions dy­be en­ga­ge­ment i virk­som­he­den og i Søn­derjyl­land vil fort­sæt­te ufortrø­de­nt,” si­ger Jør­gen Mads Clau­sen i pressemeddelelsen.

Nye formænd hedder ikke nødvendigvis Clausen

Pe­ter Mads Clau­sens til­ba­ge­træk­ning fra fonds­be­sty­rel­sen kom­mer ik­ke som no­gen stor over­ra­skel­se. I et stort in­ter­view med Fun­dats i novem­ber 2019 for­tal­te den på det tids­punkt 70-åri­ge Pe­ter Mads Clau­sen, at han hav­de få­et ”lidt dis­pen­sa­tion” til at fort­sæt­te som for­mand for fon­den, der i hen­hold til An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se el­lers har be­slut­tet, at med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen skal fra­træ­de med ud­gan­gen af det år, de fyl­der 70.

Et år se­ne­re, i ok­to­ber 2020, op­ly­ste Pe­ter Mads Clau­sen til Fun­dats, at han net­op hav­de sagt ja til at ta­ge yder­li­ge­re et år i formandsstolen.

”Jeg ta­ger ét år ad gan­gen. Fra be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er der fort­sat op­bak­ning til mit for­mand­skab, og vi er end­nu ik­ke der, hvor vi øn­sker at of­fent­lig­gø­re pla­ner­ne for en arv­ta­ger til stil­lin­gen som for­mand,” lød mel­din­gen i ok­to­ber 2020 fra Pe­ter Mads Clausen.

At det bli­ver en per­son med ef­ter­nav­net Clau­sen, som over­ta­ger takt­stok­ken i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, er ik­ke gi­vet. Da Fun­dats i 2019 spurg­te Pe­ter Mads Clau­sen, om man kan fo­re­stil­le sig en for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ik­ke hed­der Clau­sen til ef­ter­navn, lød hans svar:

”Ja, det kan man da godt. Det vil jeg ik­ke udelukke.”

Sto­re­bror Jør­gen har tid­li­ge­re væ­ret end­nu me­re ka­te­go­risk i sin af­vis­ning af, at Clau­sen og­så er ef­ter­nav­net på den næ­ste be­sty­rel­ses­for­mand i Danfoss.

”Den næ­ste for­mand bli­ver ik­ke en fra fa­mi­li­en. Det er ik­ke re­le­vant. De er ik­ke klar,” lød det i 2018 fra Jør­gen Mads Clau­sen i et in­ter­view med Fi​nans​.dk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer