Det Obelske Familiefond skifter formand

Gustav Mellentin, der er oldebarn af fondens stifter Asta Obel, afløser Christen Obel som bestyrelsesformand i Det Obelske Familiefond. ”Det er en stærk personlig motivation for mig at komme helt tæt på arbejdet med de almennyttige bevillinger til kunst, mental sundhed og det nordjyske område,” siger den nye formand.

Gu­stav Mel­len­tin er net­op ind­t­rå­dt som ny for­mand for Det Obel­ske Familiefond.

Der har væ­ret skif­te­dag for bor­den­den i be­sty­rel­ses­lo­ka­let i Det Obel­ske Familiefond.

Ef­ter de mak­si­ma­le 16 år som be­sty­rel­ses­for­mand har 59-åri­ge Chri­sten Obel net­op over­ladt rol­len til Gu­stav Mellentin.

Den 54-åri­ge nye for­mand er ol­de­barn af fon­dens stif­ter As­ta Obel. Som del af den Obel­ske slægt le­ver han der­med op til fun­dat­sen, hvor det er be­stemt, at for­man­den som det ene­ste af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal væ­re ef­ter­kom­mer af stifteren.

”Da min ol­de­mor, As­ta Obel, stif­te­de fon­den i 1956, var det blandt an­det med et øn­ske om at bi­dra­ge til for­an­dring og ud­vik­ling. Det glæ­der mig me­get, at jeg nu som for­mand er med til at vi­dere­fø­re Ast­as og fa­mi­li­ens livs­værk og vær­di­er. Det er des­u­den en stærk per­son­lig mo­ti­va­tion for mig at kom­me helt tæt på ar­bej­det med de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger til kunst, men­tal sund­hed og det nord­jy­ske om­rå­de,” skri­ver Gu­stav Mel­len­tin i en mail til Fundats.

På ud­lod­nings­si­den er det vig­tigt for mig, at vi lø­ben­de har fo­kus på, at vi er re­le­van­te for de kul­tur- og ci­vil­sam­fundsak­tø­rer, som mod­ta­ger bevillinger

Gu­stav Mel­len­tin – For­mand, Det Obel­ske Familiefond

Vej­en til be­sty­rel­ses­lo­ka­let i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ken­der Gu­stav Mel­len­tin al­le­re­de. Igen­nem fle­re år har han væ­ret fa­mi­li­e­re­præ­sen­tant med ob­ser­va­tør­sta­tus i fon­dens bestyrelse.

Gu­stav Mel­len­tin har li­ge­le­des i en år­ræk­ke væ­ret valgt som med­lem af be­sty­rel­sen i in­ve­ste­rings­virk­som­he­den C.W. Obel A/S, der va­re­ta­ger kon­cer­nens kom­merci­el­le virk­som­hed, og han har nu af­løst Chri­sten Obel som næst­for­mand i bestyrelsen.

Skal fortsætte solid indtjening

Si­den 1. ja­nu­ar 2019 har fon­den haft Nord­jyl­land, men­tal sund­hed for børn og un­ge samt kunst, her­un­der klas­sisk mu­sik, som si­ne tre pri­mæ­re fokusområder.

Iføl­ge den nye for­mand er der in­gen ak­tu­el­le pla­ner om at æn­dre på uddelingsstrategien.

”Vi er gla­de for vo­res ud­de­lings­stra­te­gi og plan­læg­ger at fort­sæt­te med de hid­ti­di­ge ind­sats­om­rå­der, kon­stant dyg­tig­gø­re os in­den­for om­rå­der­ne og kon­ti­nu­er­ligt ud­vik­le vo­res stra­te­gi i for­hold til sam­fun­dets ud­vik­ling,” ly­der det fra Gu­stav Mellentin.

- Hvad er din vig­tig­ste op­ga­ve som ny for­mand for Det Obel­ske Familiefond?

”Den vig­tig­ste op­ga­ve er helt over­ord­net at sik­re et fort­sat godt sam­ar­bej­de og vir­ke i fonds­be­sty­rel­sen og med C.W. Obel A/S. Vi skal fort­sæt­te den go­de ud­vik­ling med en so­lid ind­tje­ning i de er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter, som sik­rer grund­la­get for fon­dets ud­lod­nin­ger. På ud­lod­nings­si­den er det vig­tigt for mig, at vi lø­ben­de har fo­kus på, at vi er re­le­van­te for de kul­tur- og ci­vil­sam­fundsak­tø­rer, som mod­ta­ger be­vil­lin­ger. Det er des­u­den væ­sent­ligt, at be­vil­lin­ger­ne for­sat gi­ves til pro­jek­ter og ind­sat­ser af høj kva­li­tet og dér, hvor man gør den stør­ste for­skel,” un­der­stre­ger Gu­stav Mellentin.

Genvalg til bestyrelsesmedlemmer

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds nye be­sty­rel­ses­for­mand er ud­dan­net in­ge­ni­ør fra Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) og har en MBA fra bu­si­nes­ssko­len IMD.

I 2002 var Gu­stav Mel­len­tin med til at stif­te me­di­e­tek­no­lo­gi­virk­som­he­den Ad­form, der le­ve­rer di­gi­tal in­fra­struk­tur til annoncemarkedet.

Han fun­ge­re­de som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ad­form frem til for­å­ret 2020, hvor han stop­pe­de som CEO, men fort­sat­te i virk­som­he­dens direktion.

For­mands­skif­tet i fon­den ske­te på det se­ne­ste be­sty­rel­ses­mø­de, hvor der sam­ti­dig var gen­valg til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne Cri­sti­na La­ge og Mor­ten Hesseldahl.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer