Det Obelske Familiefond skifter formand

Gu­stav Mel­len­tin, der er ol­de­barn af fon­dens stif­ter As­ta Obel, af­lø­ser Chri­sten Obel som be­sty­rel­ses­for­mand i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. ”Det er en stærk per­son­lig mo­ti­va­tion for mig at kom­me helt tæt på ar­bej­det med de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger til kunst, men­tal sund­hed og det nord­jy­ske om­rå­de,” si­ger den nye formand.

Gu­stav Mel­len­tin er net­op ind­t­rå­dt som ny for­mand for Det Obel­ske Familiefond.

Der har væ­ret skif­te­dag for bor­den­den i be­sty­rel­ses­lo­ka­let i Det Obel­ske Familiefond.

Ef­ter de mak­si­ma­le 16 år som be­sty­rel­ses­for­mand har 59-åri­­ge Chri­sten Obel net­op over­ladt rol­len til Gu­stav Mellentin.

Den 54-åri­­ge nye for­mand er ol­de­barn af fon­dens stif­ter As­ta Obel. Som del af den Obel­ske slægt le­ver han der­med op til fun­dat­sen, hvor det er be­stemt, at for­man­den som det ene­ste af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal væ­re ef­ter­kom­mer af stifteren.

”Da min ol­de­mor, As­ta Obel, stif­te­de fon­den i 1956, var det blandt an­det med et øn­ske om at bi­dra­ge til for­an­dring og ud­vik­ling. Det glæ­der mig me­get, at jeg nu som for­mand er med til at vi­dere­fø­re Ast­as og fa­mi­li­ens livs­værk og vær­di­er. Det er des­u­den en stærk per­son­lig mo­ti­va­tion for mig at kom­me helt tæt på ar­bej­det med de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger til kunst, men­tal sund­hed og det nord­jy­ske om­rå­de,” skri­ver Gu­stav Mel­len­tin i en mail til Fundats.

På ud­lod­nings­si­den er det vig­tigt for mig, at vi lø­ben­de har fo­kus på, at vi er re­le­van­te for de kul­­tur- og ci­vil­sam­fundsak­tø­rer, som mod­ta­ger bevillinger

Gu­stav Mel­len­tin – For­mand, Det Obel­ske Familiefond

Vej­en til be­sty­rel­ses­lo­ka­let i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ken­der Gu­stav Mel­len­tin al­le­re­de. Igen­nem fle­re år har han væ­ret fa­mi­li­e­re­præ­sen­tant med ob­ser­va­tør­sta­tus i fon­dens bestyrelse.

Gu­stav Mel­len­tin har li­ge­le­des i en år­ræk­ke væ­ret valgt som med­lem af be­sty­rel­sen i in­ve­ste­rings­virk­som­he­den C.W. Obel A/S, der va­re­ta­ger kon­cer­nens kom­merci­el­le virk­som­hed, og han har nu af­løst Chri­sten Obel som næst­for­mand i bestyrelsen.

Skal fortsætte solid indtjening

Si­den 1. ja­nu­ar 2019 har fon­den haft Nord­jyl­land, men­tal sund­hed for børn og un­ge samt kunst, her­un­der klas­sisk mu­sik, som si­ne tre pri­mæ­re fokusområder.

Iføl­ge den nye for­mand er der in­gen ak­tu­el­le pla­ner om at æn­dre på uddelingsstrategien.

”Vi er gla­de for vo­res ud­de­lings­stra­te­gi og plan­læg­ger at fort­sæt­te med de hid­ti­di­ge ind­sats­om­rå­der, kon­stant dyg­tig­gø­re os in­den­for om­rå­der­ne og kon­ti­nu­er­ligt ud­vik­le vo­res stra­te­gi i for­hold til sam­fun­dets ud­vik­ling,” ly­der det fra Gu­stav Mellentin.

- Hvad er din vig­tig­ste op­ga­ve som ny for­mand for Det Obel­ske Familiefond?

”Den vig­tig­ste op­ga­ve er helt over­ord­net at sik­re et fort­sat godt sam­ar­bej­de og vir­ke i fonds­be­sty­rel­sen og med C.W. Obel A/S. Vi skal fort­sæt­te den go­de ud­vik­ling med en so­lid ind­tje­ning i de er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter, som sik­rer grund­la­get for fon­dets ud­lod­nin­ger. På ud­lod­nings­si­den er det vig­tigt for mig, at vi lø­ben­de har fo­kus på, at vi er re­le­van­te for de kul­­tur- og ci­vil­sam­fundsak­tø­rer, som mod­ta­ger be­vil­lin­ger. Det er des­u­den væ­sent­ligt, at be­vil­lin­ger­ne for­sat gi­ves til pro­jek­ter og ind­sat­ser af høj kva­li­tet og dér, hvor man gør den stør­ste for­skel,” un­der­stre­ger Gu­stav Mellentin.

Genvalg til bestyrelsesmedlemmer

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds nye be­sty­rel­ses­for­mand er ud­dan­net in­ge­ni­ør fra Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) og har en MBA fra bu­si­nes­ssko­len IMD.

I 2002 var Gu­stav Mel­len­tin med til at stif­te me­di­e­tek­no­lo­gi­virk­som­he­den Ad­form, der le­ve­rer di­gi­tal in­fra­struk­tur til annoncemarkedet.

Han fun­ge­re­de som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ad­form frem til for­å­ret 2020, hvor han stop­pe­de som CEO, men fort­sat­te i virk­som­he­dens direktion.

For­mands­skif­tet i fon­den ske­te på det se­ne­ste be­sty­rel­ses­mø­de, hvor der sam­ti­dig var gen­valg til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne Cri­sti­na La­ge og Mor­ten Hesseldahl.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: