Annoncespot_img

Festival-brand trækker flere fondsmidler til Roskilde

Når den nye Roskilde Festival Højskole står færdig om fem måneder kan Roskilde Kommune sætte to streger under, hvad Roskilde Festival har betydet for tiltrækning af fondsmidler til to nye byggerier: I alt 150 millioner. Kommunens udnyttelse af festivalens brand-vær­di er ret usædvanlig. Uden festivalen var Rockmuseet Ragnarock ikke blevet til noget for to år siden, og med den kommende Roskilde Festival Højskole har fondssamarbejdet omkring festivalen fået en klar, kommunal strategi.

Roskilde Festival – graffitivæg
Årets Roskil­de Festi­val hav­de en 80 me­ter graf­fi­tivæg tæt på Or­an­ge Sce­ne. Væg­gen bli­ver skå­ret op og brugt til møb­ler på Roskil­de Festi­val Højsko­le (fo­to: Keld Broksø).

Roskil­de Kom­mu­ne er ik­ke ale­ne land­skendt for Roskil­de Festi­val, men er og­så en kul­tu­rel magt­fak­tor for re­sten af Skan­di­navi­en og Tys­kland som Nor­d­eu­ro­pas stør­ste mu­sik­festi­val med 130.000 men­ne­sker. Den re­k­la­me­vær­di kan ud­nyt­tes til at til­træk­ke fonds­mid­ler til byg­geprojekter for nu i alt 150 mil­li­o­ner kroner.

Om fem må­ne­der gæl­der det ind­vi­el­sen af Roskil­de Festi­val Højsko­le. Roskil­de Kom­mu­nes re­præ­sen­tant og for­mand for an­lægs­fon­den, Lau­ge Brandt, ser en sy­ner­gi mel­lem festi­va­len, byg­ge­ri­er­ne i ud­vik­lings­om­rå­det og den kre­a­ti­ve by­del Mu­si­con (li­ge ved si­den af fe­sti­val­plad­sen) og fon­de­nes sto­re in­ter­es­se for byggeprojekterne.

”Re­k­la­me­vær­di­en og bran­det fra festi­va­len vil­le ha­ve ko­stet Roskil­de Kom­mu­ne et to­cif­ret mil­li­onbe­løb at ska­be selv,” kon­sta­te­rer Lau­ge Brandt.

”Den li­ge linje fra festi­va­len til mu­lig­he­der­ne i Mu­si­con un­der­stre­ges og­så af, at der i kom­munens pla­ner er en ny cy­kel- og gang­bro over mo­tor­vej­en, som skal for­bin­de fe­sti­val­om­rå­det di­rek­te med Mu­si­con. Da mo­tor­vej­en blev ud­vi­det, så blev fun­da­men­tet til bro­pil­len al­le­re­de støbt, selv om der sta­dig mang­ler lidt luft i kom­mu­nens bud­get før bro­en bli­ver en­de­ligt ved­ta­get,” for­tæl­ler Lau­ge Brandt.

Fonds­mid­ler­ne er især in­ve­ste­ret tæt på Mu­si­cons ho­vedstrøg med det iko­ni­ske navn ”Ra­bald­er­stræde”. Der er ik­ke me­get ”sp­rut i stri­de strøm­me,” som Ga­so­lin´ sang i 1975, men en mas­se kre­a­ti­ve tan­ker og ini­ti­a­ti­ver, som får god plads at strøm­me på.

Byg­ge­grun­den er på stør­rel­se med Hol­men i Kø­ben­havn. I 63 år op til 2003 bo­e­de be­ton­fa­brik­ken Uni­con der. Nu er det ny­e­ste, at fra 6. ja­nu­ar 2019 skal Roskil­de Festi­val Højsko­le væ­re klar – og kun re­a­li­ser­bart med mas­siv fondsstøtte.

Højsko­lens ske­let er klar på byg­ge­plad­sen, som er li­ge ved si­den af det fær­di­ge ro­ck­mu­se­um, Rag­na­ro­ck, samt kre­a­ti­ve værk­ste­der og virk­som­he­der, ska­ter­park og danseteater.

Højsko­lens di­rek­te linje til festi­va­len un­der­stre­ges og­så af Roskil­de Kom­mu­nes byg­her­re­råd­giver, Stig Hansen:

”Årets festi­val hav­de ek­sem­pel­vis en 80 me­ter graf­fi­tivæg tæt på Or­an­ge Sce­ne. Væg­gen bli­ver skå­ret op og brugt til møb­ler på Roskil­de Festi­val Højsko­le, næv­ner Stig Han­sen, som er med til at ko­or­di­ne­re byg­ge­ar­bej­det på højskolen.

Strategi for en vifte af fonde

Festi­val­fol­ket vil ik­ke un­dre sig over, at Tu­borg­fon­det som ho­ved­sponsor for festi­va­len og­så bi­dra­ger til Roskil­de Festi­val Højsko­le. Men vif­ten af fon­de, der støt­ter pro­jek­tet er langt bredere.

Roskil­de Festi­val Højsko­le ko­ster 160 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val bi­dra­ger med 34,5 mio. kr. og Roskil­de Kom­mu­ne 53,5 mio.

Der­u­d­over har Roskil­de Kom­mu­ne brugt man­ge kræf­ter i lø­bet af seks år på at fin­de og ud­møn­te den stra­te­gi, der kun­ne sik­re den rig­ti­ge sam­men­sæt­ning af fi­nan­si­e­ren­de fonde.

Fond­s­pen­ge­ne til Roskil­de Festi­val Højsko­le er lagt i en til for­må­let stif­tet er­hvervs­dri­ven­de byg­nings­sfond, som tid­li­ge­re byg­nings­chef Lau­ge Brandt sid­der for bor­den­den af. Han er ud­pe­get af Roskil­de Kommune.

”Byg­nings­fon­den skal sik­re, at fon­de­nes pen­ge og­så går til det, som de skal i byg­ge­ri­et, så høj­sko­len ik­ke skal ad­mi­ni­stre­re det,” for­kla­rer Lau­ge Brandt.

Ef­ter festi­val­for­e­nin­gens og kom­mu­nens eg­ne bi­drag gjaldt det om at få et par sto­re fon­de med, som kun­ne over­be­vi­se min­dre fon­de om, at højsko­len fak­tisk blev til no­get. Det blev Real­da­nia (50 mio.) og A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Møl­lers Fond (20 mio.), som trak det læs, og stod for de sto­re ram­mer i byggeriet.

Si­den kom øre­mær­ke­de mid­ler til in­ven­tar fra Tu­borg­fon­det (1 mio.) samt be­vil­lin­ger fra Knud Høj­gaards Fond (1 mio.). Knud Høj­gaards Fond be­slut­te­de til­li­ge at læg­ge yder­li­ge­re to mil­li­oner til in­ven­tar og ud­styr, der skal frem­me ”hjem­lig­he­den og fæl­les­ska­ber­ne” i højsko­lens elev­bo­li­ger. Og­så Au­gusti­nus Fon­den har væ­ret spe­ci­fik og do­ne­rer 934.000 kr. øre­mær­ket til in­ven­tar og ud­styr til bl.a. højsko­lens mu­sik­lo­ka­le, mens Lauritzen Fon­den har do­ne­ret en kvart million.

Kommunen som primus motor fik udfordringer

Roskil­de Kom­mu­ne har he­le vej­en væ­ret pri­mus mo­tor i pro­jek­tet for at få fon­de med.

Kom­mu­nen har haft den ud­for­dring at over­be­vi­se fon­de­ne om, at man kan be­gyn­de en ny ten­dens med at in­ve­ste­re i højsko­ler igen ef­ter 50 års stilstand.

Kom­mu­nen skul­le og­så få fon­de­ne til at se per­spek­ti­ver i at støt­te un­ges ud­dan­nel­se i fag­lig­he­der til ud­vik­ling af en kul­tu­rel el­ler so­ci­al be­gi­ven­hed – som Roskil­de Festival.

For Roskil­de Kom­mu­ne har det be­ty­det, at de skul­le ud­vik­le en klar po­li­tik for sam­ar­bej­de og ko­or­di­na­tion af fon­de­ne, her­un­der en for­de­ling mel­lem fon­de­ne til fi­nan­si­e­rin­gen ef­ter de­res for­skel­li­ge fonds­for­mål. Det for­tæl­ler Stig Han­sen, der er byg­her­re­rå­d­gi­ver i Roskil­de Kom­mu­ne og den dag­li­ge byg­her­re­re­præ­sen­tant på projektet.

”Al­le par­ter­ne over­lod pen­ge­ne i en an­lægs­fond. Der­næst er der ned­sat en fonds­be­sty­rel­se, hvor de sto­re bi­drag­y­de­re selv­føl­ge­lig er re­præ­sen­te­re­de. De to stør­ste, Re­al­da­nia og A.P. Møl­ler Fon­den, har end­da en gent­le­man-agre­e­ment: Den af de to fon­de, som bi­dra­ger mest, re­præ­sen­te­rer beg­ge. A.P. Møl­ler Fon­den har blot en ob­ser­va­tør med i det for­di de ger­ne vil føl­ge med, men Re­al­da­nia er tals­mand for de to fon­de,” si­ger Stig Hansen.

In­den man nå­e­de så langt var der et åre­langt forarbejde.

”Det be­gynd­te for al­vor, da de stør­ste fon­de som bi­drag­sy­de­re sag­de, at ”vi skal re­a­li­se­re det pro­jekt!” be­ret­ter Stig Hansen.

”De be­tin­ge­de sig en pro­fes­sio­nel byg­her­re­or­ga­ni­sa­tion. Det har kom­mu­nen så til­budt. De ny­til­kom­ne er så de min­dre fon­de som Knud Høj­gaards Fond, hvori­gen­nem højsko­len rej­ser fonds­mid­ler til ek­sem­pel­vis in­ven­tar og an­dre øre­mær­ke­de ting. Den for­de­ling kom­mer, når først sto­re fon­de ga­ran­te­rer, at pro­jek­tet bli­ver til no­get. Og så har vi an­lægs­fonds­be­sty­rel­sen til at hol­de øje med, at fonds­mid­ler­ne bru­ges som øn­sket,” for­kla­rer Stig Hansen.

Begejstrede fonde

En gå­tur på byg­ge­plad­sen i dag sker må­ske ik­ke på det mest char­me­ren­de sted. Det har der­for kræ­vet fan­ta­si helt i festi­valån­den at ud­vik­le om­rå­det til kre­a­ti­ve og mu­si­ske formål.

Fan­ta­si­en i det nye højsko­le-byg­ge­ri er lagt i hæn­der­ne på det ver­den­skend­te, hol­land­ske ar­ki­tekt­firma, MVRDV, som med kø­ben­havn­ske COBE ar­ki­tek­ter har teg­net højsko­len i og om­kring en fa­briks­hal fra Uni­con-ti­den. Man­ge fon­de har nu be­gej­stre­de kom­men­ta­rer til Roskil­de Fe­sti­val Højskole.

”Højsko­len er en op­lagt na­bo til festi­va­len og ro­ck­mu­se­et. Det er vi i Re­al­da­nia me­get gla­de for at kun­ne støt­te. Des­u­den vil pro­jek­tet i den grad kun­ne væ­re in­spira­tion for an­dre som ek­sem­pel på, hvor­dan tom­me in­du­stri­byg­nin­ger og an­læg får nyt liv som del af en hel­heds­orien­te­ret by­ud­vik­ling,” si­ger Jes­per Ny­gård, adm. di­rek­tør i Realdania.

Hen­rik Tvar­nø, di­rek­tør i A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Møl­lers Fond, læg­ger vægt på, at der er en vel­gen­ne­m­ar­bej­det og am­bi­tiøs plan med stor op­bak­ning i Roskil­de Kommune.

Joy Mo­gen­sen (S), borg­me­ster i Roskil­de, frem­hæ­ver og­så linj­en mel­lem festi­val og højsko­le som for­ud­sæt­ning for, at det vil lyk­kes med bl.a. fon­de­nes hjælp:

”Roskil­de Festi­val er kendt for nytænk­ning, bæ­re­dyg­tig­hed og so­ci­alt en­ga­ge­ment. Jeg glæ­der mig til at op­le­ve en mo­der­ne byhøjsko­le i sam­me ånd. Jeg er sik­ker på, at højsko­len vil bli­ve ba­ne­bry­den­de i sin må­de at ar­bej­de på.”

Fonde også i Ragnarock

Fonds­sam­ar­bej­det om højsko­len er kendt fra for­ri­ge pro­jekt i Mu­si­con: Da ro­ck­mu­se­et Rag­na­rock blev ind­vi­et i 2016 ko­ste­de det 125 mil­li­o­ner kro­ner. Roskil­de Kom­mu­ne stod for de 50. De sid­ste 75 mil­li­o­ner kro­ner kom fra fon­de som Ar­bejds­mar­ke­dets Fe­ri­e­fond, Ny Carls­berg­fon­det, Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Biku­ben­fon­den – samt gen­gan­ger­ne i den nye Roskil­de Festi­val Højsko­le: Re­al­da­nia, Tu­borg­fon­det samt For­e­nin­gen Roskil­de Festival.

I dag me­ner Roskil­de Kom­mu­ne, at linj­en til festi­va­len red­de­de ud­vik­lin­gen af Musicon.

”Roskil­de Kom­mu­ne vil­le ud­vik­le be­ton­fa­brik­ken Uni­cons gam­le om­rå­de, men grundsal­get gik trægt un­der fi­nanskri­sen. Da først linj­en fra festi­va­len blev lagt til Rag­na­ro­ck og højsko­len, be­gynd­te det at gå stærkt, og vi fik fonds­mid­ler. Nu er en del op­start­svirk­som­he­der og­så i om­rå­det, så det bli­ver den kre­a­ti­ve by­del, som vi øn­ske­de. Her­til kom­mer Roskil­de Festi­vals egen ad­mi­ni­stra­tions­byg­ning, som end­nu ik­ke er etab­le­ret, men er i plan­læg­nings­fa­sen. Det er dog fi­nan­si­e­rin­gen af Rag­na­ro­ck og Højsko­len, der er pri­mær ka­ta­ly­sa­tor for Mu­si­cons ud­vik­ling,” for­kla­rer Lau­ge Brandt.

Den nye Roskil­de Festi­val Højsko­le vil til­by­de fag som kom­mu­ni­ka­tion, le­del­se, ar­ki­tek­tur, de­sign og mu­sik. Højsko­len bli­ver en kostsko­le un­der Højsko­le­loven, og de 100 ele­ver for­de­les på et for­års­hold, ef­ter­års­hold og års­hold af 4, 6 og 10 må­ne­ders va­rig­hed. No­get er i brug på Ros­kilde Festi­val Højsko­le in­den ind­vi­el­sen ef­ter nytår. Før­ste ge­ne­ral­for­sam­ling er af­holdt un­der eget tag. Be­sty­rel­ses­for­mand er fol­ke­tings­po­li­ti­ker Chri­sti­ne An­tor­i­ni (S), mens lin­ket til sko­le­ver­de­nen sik­res af bl.a. næst­for­mand Claus Nil­ler, rek­tor for Roskil­de Katedralskole.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Keld Broksø
Keld Broksø
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer