Annoncespot_img

Advokater kortlagde Civilstyrelsens praksis

Det Nissenske Familiefond har betalt advokatregninger for over en million kroner, siden fonden nægtede af efterleve en afgørelse fra Civilstyrelsen. Størstedelen af pengene er gået til en kortlægning af Civilstyrelsens praksis om ligelig uddeling til ligestillede for­mål.

FLSmidth
FLS­midt­hs ho­ved­kvar­ter i Val­by. Stif­ter af Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond, Pau­la Nis­sen, var dat­ter af Po­ul Lar­sen – den ene af tre grund­læg­ge­re af FLS­midth A/S.

Hvor man­ge sa­ger om li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål har Ci­vilsty­rel­sen egent­lig af­gjort? Og har fondsmyn­dig­he­dens prak­sis væ­ret kon­si­stent over årene?

Det er nog­le af de spørgs­mål, som be­sty­rel­sen i Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond har øn­sket svar på i for­bin­del­se med den prin­ci­pi­el­le sag om li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål, som skal af­gø­res i Højesteret.

Med hen­vis­ning til gæl­den­de prak­sis har Ci­vilsty­rel­sen på­budt fon­den over tid at ud­de­le li­ge så me­get til sit al­men­nyt­ti­ge for­mål, som der ud­de­les til ef­ter­kom­me­re af fon­dens stif­ter, Pau­la Nis­sen. Den prak­sis har fon­den brugt stør­ste­delen af 1,1 mio. kr. til at få gran­sket af advokater.

”Om­kost­nin­ger­nes stør­rel­se skyl­des, at Ci­vilsty­rel­sen frem­lag­de et do­ku­ment un­der sa­gens be­hand­ling i Østre Lands­ret, der be­ly­ste Ci­vilsty­rel­sens ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis. Da det­te do­ku­ment rej­ste en ræk­ke spørgs­mål, an­mo­de­de vo­res ad­vo­kat i to om­gan­ge om ak­tind­sigt i samt­li­ge sa­ger, Ci­vilsty­rel­sen var be­kendt med, dæk­ken­de bå­de pe­ri­o­den for­ud for fonds­lo­vens ved­ta­gel­se og pe­ri­o­den her­ef­ter, hvor der fra myn­dig­heds­si­de er rejst krav om li­ge­lig ud­de­ling til for­skel­li­ge for­mål,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Frank Borch-Ol­sen i et e-mail-svar til Dan­marks Fonde.

Iføl­ge dom­men fra Østre Lands­ret går Ci­vilsty­rel­sens prak­sis 14 år til­ba­ge og dæk­ker 36 sa­ger, hvor sty­rel­sen har stil­let krav om li­ge­lig ud­de­ling til li­ge­stil­le­de formål.

Fon­dens ad­vo­ka­tud­gif­ter til sagen

år 2015: 267.928 kr.
år 2016: 479.117 kr.
år 2017: 406.360 kr.

I alt: 1.153.405 kr.

Kil­de: Års­regn­ska­ber for Det Nis­sen­ske Familiefond

”Ef­ter at ha­ve gen­nem­gå­et det om­fat­ten­de ma­te­ri­a­le mod­ta­get gen­nem ak­tind­sigt i et to­cif­ret an­tal sa­ger kun­ne det kon­sta­te­res, at Ci­vilsty­rel­sens krav om li­ge­lig ud­de­ling er ba­se­ret på en re­strik­tiv ud­vik­ling i den ad­mi­ni­stra­tive prak­sis, der ik­ke kan spo­res læn­ge­re til­ba­ge end til 2004, og der­med ca. 20 år ef­ter den før­ste fonds­lov trå­d­te i kraft. Det er i høj grad det­te om­fat­ten­de ar­bej­de, der var nød­ven­dig­gjort af Civil­sty­rel­sens no­tat, der har ud­løst advokat­honoraret i den nævn­te stør­rel­se,” si­ger Frank Borch-Olsen.

’Bør’ bliver til ’skal’

Fon­dens ad­vo­ka­ter hos Kro­mann Re­u­mert kom­mer i de­res un­der­sø­gel­se frem til, at Ci­vil­sty­rel­sen ad fle­re om­gan­ge har skær­pet ord­ly­den i de­res af­gø­rel­se i sa­ger om li­ge­stil­le­de formål.

I be­gyn­del­sen brug­te Ci­vilsty­rel­sen for­mu­le­rin­ger om at der er sket en ”al for høj pri­o­ri­te­ring” og der der­for ”bur­de ud­de­les i stør­re om­fang” til øv­ri­ge li­ge­stil­le­de formål.

Se­ne­re frem­går det af af­gø­rel­ser, at der på­hvi­ler be­sty­rel­sen en for­plig­tel­se til at ud­de­le ”no­gen­lunde li­ge­ligt” til al­le fon­dens formål.

Des­u­den har Kro­mann Re­u­mert kon­sta­te­ret en ud­vik­ling si­den 2010, hvor sty­rel­sen i stort set samt­li­ge af­gø­rel­ser an­ven­der for­mu­le­rin­ger som ”skal/må” i ste­det for ”bør” og har ind­ført et krav om ”li­ge­lig ud­de­ling” til li­ge­stil­le­de for­mål i ste­det for for­mu­le­rin­ger om ude­la­del­se af ”en­sidig be­gun­sti­gel­se” af et formål.

Dis­se po­in­ter blev un­der­stre­get un­der pro­ce­du­ren fra fon­dens ad­vo­ka­ter i Østre Landsret:

”Sam­men­fat­ten­de må det kon­klu­de­res, at Ci­vilsty­rel­sen 25 år ef­ter fonds­lo­vens ind­fø­rel­se ud­vikler en ny og me­get re­strik­tiv ad­mi­ni­stra­tiv prak­sis, og der ses hver­ken i lovens ord­lyd, for­ar­bej­der­ne her­til el­ler for­ud­gå­en­de prak­sis at væ­re skabt hjem­mel til den­ne re­strik­ti­ve ud­vik­ling, og som Ci­vilsty­rel­sen ale­ne be­grun­der med hen­vis­ning til den ny­e­re lit­te­ra­tur, der om­vendt ukri­tisk blot har gen­gi­vet ud­vik­lin­gen i fondsmyn­dig­he­der­nes prak­sis,” an­før­te fon­dens ad­vo­ka­ter iføl­ge ud­skrif­ten fra Østre Lands­rets dombog.

Lands­ret­ten fastslog dog, at der i til­fæl­det med Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond slet ik­ke var ta­le om li­ge­stil­le­de for­mål. Ret­ten tog der­for ik­ke stil­ling til i hvil­ket om­fang en fond er for­plig­tet til at ud­de­le li­ge­ligt til det al­men­nyt­ti­ge for­mål og fa­mi­lie­for­må­let. Dog slog ret­ten fast, at det ik­ke er til­ladt helt at neg­li­ge­re et af fun­dat­sens uddelingsformål.

Ci­vilsty­rel­sen har an­ket sa­gen til Hø­jeste­ret. Selv­om sa­gen end­nu ik­ke er en­de­lig af­gjort, er be­styrelsen be­gyndt at ud­de­le til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Læs me­re her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Det Nissenske Familiefond

Nissen-familien udgør den ene af de tre familier, der grundlagde FLSmidth A/S

Fonden er stiftet af Paula Nissen, der var datter Poul Nissen – den ene af de tre grund­læg­gere af sel­skabet.

Fonden har både slægts­formål og almen­nyt­tige for­mål.

Det Nissen­ske Fami­lie­fond skulle op­rinde­ligt fun­gere ved at op­kø­be aktier i F. L. Schmidt & Co A/S fra fami­lie­med­lem­mer som ønskede at sælge.

Paula Nissen stiftede des­uden en anden fond, som ude­luk­kende har et al­men­nyt­tigt formål.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer