Annoncespot_img

Erik Darre indtræder i Velux Fonden

Fhv. chef for forsvarets sundhedstjeneste, Erik Darre er nyt bestyrelsesmedlem i Velux Fonden.

Erik Michael Darre

Ge­ne­ral­læ­ge Erik Mi­cha­el Dar­re er ind­t­rå­dt i Ve­lux Fon­dens be­sty­rel­se. Han af­lø­ser Ka­mil­la Kann Ras­mus­sen, der ud­t­rå­d­te i for­bin­del­se med års­mø­det ef­ter ti år i bestyrelsen.

Erik Dar­re er spe­ci­al­læ­ge i or­to­pæd­kirur­gi. Han er tid­li­ge­re chef for for­sva­rets sund­heds­tje­ne­ste og var chef for Or­to­pæd­kirur­gisk Kli­nik på Rigs­ho­spi­ta­let i pe­ri­o­den 2013-2017.

”Det er med sto­re for­vent­nin­ger, at vi by­der Erik Dar­re vel­kom­men i Ve­lux Fon­den. Vi ser me­get frem til at få glæ­de af kom­bi­na­tio­nen af hans fag­li­ge eks­per­ti­se og ri­ge er­fa­rin­ger, for­met i kryds­fel­tet mel­lem det me­di­cin­ske og det men­ne­ske­li­ge som bå­de læ­ge og mi­li­tærmand,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Hans Kann Ras­mus­sen i en pressemeddelelse. 

”Jeg glæ­der mig me­get til at del­ta­ge i og bi­dra­ge til VELUX FON­DENs ar­bej­de. Fon­dens bre­de fo­kus på det vi­den­ska­be­li­ge, kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og mil­jø­mæs­si­ge, samt dens am­bi­tion om at frem­me det dan­ske de­mo­kra­ti­ske sam­fund på et op­lyst, in­klu­de­ren­de og bæ­re­dyg­tigt grund­lag, til­ta­ler mig over­or­dent­ligt me­get – og pas­ser i det he­le ta­get godt til mit per­son­li­ge og fag­li­ge af­sæt,” si­ger Erik Darre.

Han er i dag for­mand for Støt­te­for­e­nin­gen for Mi­li­tær­me­di­cinsk Sam­ling og med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet for Læge­viden­ska­belige Sel­ska­ber. Gen­nem ti­den har han be­stre­det man­ge hverv – f.eks. har han væ­ret for­mand for Dansk Mi­li­tært Idræts­for­bund og for Dansk Idræts­me­di­cinsk Sel­skab, del­ta­get i forsknings­udvalget for Dansk Katastrofe­medicinsk Sel­skab og væ­ret for­mand for Special­gruppen for beredskabs­arbejde un­der Dansk Rø­de Kors Na­tio­na­le Læge­grup­pe, li­ge som han har sid­det i Re­ge­rin­gens Rø­de Kors Ud­valg og i repræsentant­skabet for Dan­marks Idrætsforbund.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer