Annoncespot_img

Fondssektoren lægger 850 mio. i skat om året

På fem år har landets fonde og filantropiske foreninger betalt over 4 milliarder kr. i skat. Hvis man fjernede fondenes fradrag for almennyttige uddelinger ville statens skat­te­pro­ve­nu kunne øges med 1,5 mia. kr. Men det ville koste det samme på uddelingerne. ”Det finder regeringen på ingen måde er den rigtige vej at gå,” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skat
Iføl­ge skat­te­mi­ni­ste­ri­ets esti­ma­ter kun­ne skat­te­prove­nu­et fra fon­de­ne for­ø­ges med ca. 1,5 mia. kr. om året, hvis man helt fjer­ne­de fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Men det vil­le ha­ve sto­re ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

I pe­ri­o­den fra 2012-16 be­tal­te fonds­sek­to­ren 4,2 mia. kr. til sta­tens skat­te­kas­se, hvil­ket sva­rer til 857 mio. kr. i gen­nem­snit om året.

Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des be­reg­nin­ger på bag­grund af de ny­e­ste skat­te­tal fra Skatteministeriet.

I 2016 be­tal­te lan­dets fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger så­le­des 915 mio. kr. i skat. Sam­me år ud­be­tal­te fonds­sek­to­ren me­re end 10 mia. kr. i al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Skat­te­be­ta­lin­ger­ne i fonds­sek­to­ren er dog i høj grad bå­ret af de to filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, Re­al­da­nia fm­ba og Tryg­fon­den (Tryg­heds­grup­pen sm­ba), som be­ta­ler skat i hen­hold til selskabsskatteloven.

Trygfonden/Tryghedsgruppen, som er et sel­skab med be­græn­set an­svar, har i lø­bet af de se­ne­ste fem år be­talt 1,9 mia. kr. i sel­skabs­skat. Re­al­da­nia har be­talt 1,5 mia. kr., vi­ser tal­le­ne fra Skatteministeriet.

Fondssektoren betaler 4,2 mia. kr. i skat på fem år

20122013201420152016Fem år i altÅr­ligt gns.
skat i mio. kr.
Fon­de100148188173195804161
Filan­tro­pi­ske foreninger:
– Re­al­da­nia fmba54235632183331.542308
– Trygfonden/Tryghedsgruppen smba3544304512913871.913383
– Østif­ter­ne fmba710440255
Fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i alt4661.0111.2066869154.284857
  • An­mærk­ning: Skat fra fon­de er op­gjort for fon­de og vis­se for­e­nin­ger, der er skat­teplig­ti­ge ef­ter fonds­be­skat­nings­lo­ven. Tal­le­ne dæk­ker der­med bå­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde. 
  • An­mærk­ning: Be­lø­be­ne for fon­de­ne er op­gjort i 2018-pri­ser, mens be­lø­be­ne for de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er op­gjort i lø­ben­de priser. 
  • Kil­de: Skat­te­prove­nu­et fra fon­de­ne frem­går af skat­te­mi­ni­ste­rens svar på spm. nr. 326 til Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg. Be­ta­lin­ger­ne fra de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger frem­går af "Skat­te­o­p­lys­nin­ger for sel­ska­ber" på skat​.dk

Og­så de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de be­ta­ler en skat­te­sats på 22 pct. Men fon­de­ne be­skat­tes ef­ter fonds­beskatnings­loven, hvil­ket be­ty­der, at de har fradrag for ud­de­lin­ger, der har et al­men­nyt­tigt el­ler al­men­vel­gø­ren­de for­mål. Der­u­d­over har fon­de­ne et ek­stra konsoli­derings­fradrag på 4 pct. af uddelingerne.

Skat­te­be­ta­lin­ger­ne fra fon­de­ne ale­ne be­lø­ber sig gen­nem­snit­ligt til 161 mio. kr. om året i de se­ne­ste fem år. I 2016 ud­gjor­de prove­nu­et af fondsbeskat­ningen så­le­des 195 mio. kr. fra lan­dets er­hvervs­dri­ven­de og ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

Mindre fradrag ville reducere uddelingerne

Iføl­ge skat­te­mi­ni­ste­ri­ets esti­ma­ter kun­ne skat­te­prove­nu­et fra fon­de­ne for­ø­ges med ca. 1,5 mia. kr. om året, hvis man helt fjer­ne­de fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Men det vil­le ha­ve sto­re ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Det frem­går af et skrift­ligt svar fra skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) til Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg, som på veg­ne af MF Ru­ne Lund (En­heds­li­sten) har bedt mi­ni­ste­ri­et reg­ne på spørgsmålet:

”Det be­mær­kes, at en af­skaf­fel­se af fradra­get for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og hen­sæt­tel­ser og en der­af føl­gen­de øget be­skat­ning må for­ven­tes at med­fø­re en no­gen­lun­de til­sva­ren­de re­duk­tion i fon­de­nes ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den for bl.a. forsk­ning, ud­dan­nel­se og kul­tur. Det fin­der re­ge­rin­gen på in­gen må­de er den rig­ti­ge vej at gå. Tvær­ti­mod ser jeg som skatte­minister ger­ne fle­re fon­de i Dan­mark, og jeg øn­sker at fon­de, der ud­de­ler til al­men­nyt­tige for­mål, har go­de skatte­mæssige vil­kår,” skri­ver skatte­ministeren i sva­ret til Fol­ke­tin­gets Skatteudvalg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer