Flere end hver tredje fondsansøgning bliver imødekommet

Godt 36 pct. af de fondsansøgninger, som 26 store og små fonde modtog i 2021, blev besvaret med en bevilling. Det viser en opgørelse af bevillingsprocenterne, som Fundats har foretaget. Der er tale om den højeste samlede bevillingsprocent i syv år.

Bevillingsprocenter

Od­dse­ne for at få et ’ja’, når man sen­der en an­søg­ning af sted til den dan­ske fonds­sek­tor, er svagt stigende.

Det in­di­ke­rer en gen­nem­gang af 26 ud­valg­te fon­des an­tal af mod­tag­ne og imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger, som Fun­dats har fo­re­ta­get for pe­ri­o­den 2015-2021. Der er ta­le om en bredt sam­men­sat kurv af fon­de med for­skel­li­ge stør­rel­ser for­delt over en bred vif­te af uddelingsformål.

I alt modt­og de 26 fon­de 30.551 an­søg­nin­ger sid­ste år, og her­af blev 11.016 imø­de­kom­met. Det sva­rer til en sam­let be­vil­lings­pro­cent på 36.

Be­vil­lings­pro­cen­ten i 2021 er den hø­je­ste i de syv år, Fun­dats har gen­nem­gå­et an­tal­let af imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger fra den sam­me kurv af fon­de. For fle­re af fon­de­ne har der i pe­ri­o­den væ­ret ta­le om mar­kan­te va­ri­a­tio­ner i be­vil­lings­pro­cen­ter­ne. Men sam­let set har an­de­len af imø­de­kom­me an­søg­nin­ger lig­get gan­ske sta­bilt på cir­ka en tredjedel.

I pe­ri­o­den 2015 til 2020 lå be­vil­lings­pro­cen­ten ri­me­ligt kon­stant i le­jet fra 31,1 til 35 pro­cent, og i 2021 kom den alt­så yder­li­ge­re et nøk opad.

Sam­ti­dig med, at sid­ste års be­vil­lings­pro­cent er den hø­je­ste i de syv år, er an­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger i de 26 ud­valg­te fon­de det la­vest re­gi­stre­re­de i pe­ri­o­den. En del af for­kla­rin­gen her­på er for­ment­lig, at man­ge af­ly­ste ak­ti­vi­te­ter un­der cor­ona­kri­sen og ge­ne­relt la­ve­re ak­ti­vi­tet i sam­fun­det un­der pan­de­mi­en sat­te en mid­ler­ti­dig stop­per for an­søg­nin­ger til vis­se ty­per af projekter.

Va­ri­a­tio­nen mel­lem de 26 fon­de i for­hold til det sam­le­de an­tal mod­tag­ne an­søg­nin­ger er, som al­tid, stor. Mens to fon­de i 2021 modt­og fær­re end 100 an­søg­nin­ger, Cowi Fon­den og Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, end­te Nor­dea-fon­den som så man­ge gan­ge før øverst på dén op­gø­rel­se med si­ne 5.220 mod­tag­ne ansøgninger.

Stor stigning i samlet uddelingsbeløb

De 26 fon­des sam­le­de ud­de­lin­ger i 2021 end­te mar­kant hø­je­re end i de for­ri­ge år. I alt har de fo­re­ta­get ud­de­lin­ger i 2021 for knap 14,6 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er 4,2 mil­li­ar­der kro­ner hø­je­re end tal­let for 2020.

Der er især én for­kla­ring på vok­se­vær­ket i den sam­le­de ud­de­lings­sum, og den skal fin­des på Tu­borg Hav­ne­vej i Hel­lerup. Dan­marks su­verænt stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond og én af ver­dens stør­ste fon­de, No­vo Nor­disk Fon­den, øge­de så­le­des si­ne sam­le­de ud­de­lin­ger til 8,8 mil­li­ar­der kro­ner i 2021 ef­ter at ha­ve ud­delt 5,5 mil­li­ar­der kro­ner året før.

Li­ge­som de for­ri­ge år, vi­ser det­te års be­vil­lings­over­sigt me­get mar­kan­te for­skel­le fra fond til fond. Helt i bund lig­ger El­lab-Fon­den, hvor kun seks ud af 315 mod­tag­ne an­søg­nin­ger blev imø­de­kom­met. Det gi­ver en be­vil­lings­pro­cent på 1,9.

I den mod­sat­te en­de af ska­la­en fin­des ot­te fon­de, hvor be­vil­lings­pro­cen­ten i 2021 sneg sig over 50 procent.

Færre irrelevante ansøgninger

Øverst på po­di­et står Fre­de­riks­berg Fon­den, som sid­ste år imø­de­kom 130 ud af 195 mod­tag­ne an­søg­nin­ger, sva­ren­de til en be­vil­lings­pro­cent på 67 pro­cent. I bå­de 2019 og 2020 lå Fre­de­riks­berg Fon­dens be­vil­lings­pro­cent på 57 procent.

Iføl­ge di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Fon­den Mar­tin Da­hl er der fle­re for­kla­rin­ger på, at pro­cen­ten kom så højt op i 2021.

”Vi har im­ple­men­te­ret et di­gi­talt an­søg­nings­sy­stem, der blev ta­get i brug sid­ste år. Her bli­ver bru­ger­ne vi­si­te­ret på en må­de, så vi sik­rer, at Fre­de­riks­berg Fon­den er en re­le­vant fond at sø­ge for dem – blandt an­det for­di vi kun kan støt­te pro­jek­ter, der er re­la­te­ret til Fre­de­riks­berg. Vi kan kon­sta­te­re, at an­søg­nings­sy­ste­met har be­ty­det, at vi nu sid­der med fle­re an­søg­nin­ger, der er re­le­van­te for os at for­hol­de os til, og fær­re af dem, som vi er nødt til at sor­te­re fra, for­di de fal­der helt uden for vo­res for­mål,” si­ger Mar­tin Dahl.

Sam­ti­dig har fon­den skru­et op for sit kom­mu­ni­ka­tions­ar­bej­de net­op for at væ­re så ty­de­lig som mu­lig om­kring, hvil­ke pro­jek­ter det er re­le­vant at sø­ge Fre­de­riks­berg Fon­den om støt­te til.

Vi kan kon­sta­te­re, at an­søg­nings­sy­ste­met har be­ty­det, at vi nu sid­der med fle­re an­søg­nin­ger, der er re­le­van­te for os at for­hol­de os til, og fær­re af dem, som vi er nødt til at sor­te­re fra, for­di de fal­der helt uden for vo­res formål

Mar­tin Da­hl – Di­rek­tør, Fre­de­riks­berg Fonden

Mar­tin Da­hl un­der­stre­ger, at han be­trag­ter det som en suc­ces, når to ud af tre an­søg­nin­ger i det for­gang­ne år fik fon­dens blå stempel.

”Fre­de­riks­berg Fon­den har jo valgt at væ­re en an­søg­nings­dre­vet fond. Vo­res be­sty­rel­se øn­sker ik­ke at for­tæl­le bor­ger­ne, hvad der er rig­tigt og for­kert. Bor­ge­re skal kun­ne kom­me til os med de pro­jek­ter, de sy­nes fal­der in­den for vo­res af­græns­nin­ger, og vi ser os selv som en bor­ger­ret­tet fond i klas­sisk for­stand, der ger­ne vil i kon­takt med så man­ge an­sø­ge­re som mu­ligt, for det ska­ber bred­de og nytænk­ning. Bor­ger­in­ter­ak­tion er en grund­præ­mis for den må­de, vi ar­bej­der på. Så på den må­de er fle­re an­søg­nin­ger godt, og fle­re imø­de­kom­mel­ser er og­så godt,” un­der­stre­ger Mar­tin Dahl.

Udvider uddelingsrammen med to mio. kr.

Bå­de 2020 og i 2021 modt­og fon­den 195 an­søg­nin­ger, mens der i 2019 kun lan­de­de 120 an­søg­nin­ger på be­sty­rel­sens bord i Fre­de­riks­berg Fon­den. Og et kig på, hvad der ind­til vi­de­re er kom­met af an­søg­nin­ger i før­ste hal­vår af 2022, glæ­der Mar­tin Dahl.

”Vi kan se, at an­søg­nings­mæng­den i før­ste hal­vår i år lig­ger et ni­veau over vo­res til­sva­ren­de an­tal for et år si­den. Det glæ­der vi os over. Men om vi kan imø­de­kom­me 67 pro­cent igen her i 2022, kan jeg godt tviv­le på,” si­ger han.

Vi vil ik­ke de­le pen­ge ud til så man­ge men­ne­sker som mu­ligt, hvis kva­li­te­ten ik­ke føl­ger med

Mar­tin Da­hl – Di­rek­tør, Fre­de­riks­berg Fonden

- Er en høj be­vil­lings­pro­cent et egent­ligt mål for jer?

”Kun, hvis kva­li­te­ten af an­søg­nin­ger føl­ger med op. Hvis du går fra 200 til 300 an­søg­nin­ger, skal kva­li­te­ten af de sid­ste 100 væ­re li­ge så høj som af de før­ste 200. Vi vil ik­ke de­le pen­ge ud til så man­ge men­ne­sker som mu­ligt, hvis kva­li­te­ten ik­ke føl­ger med,” si­ger Mar­tin Da­hl og un­der­stre­ger, at der på in­gen må­de blev gå­et på kom­pro­mis med kva­li­tets­kra­ve­ne i de man­ge an­søg­nin­ger, fon­den imø­de­kom i 2021.

Fre­de­riks­berg Fon­den har net­op be­slut­tet at ud­vi­de ud­de­lings­ram­men med 20 pro­cent. Det be­ty­der, at der ef­ter fle­re år med en ram­me på 10 mil­li­o­ner kro­ner i år er 12 mil­li­o­ner kro­ner på uddelingsbudgettet.

Stadigt stigende succesrate i Carlsbergfondet

Carls­berg­fon­det sni­ger sig li­ge ak­ku­rat med i grup­pen af fon­de, hvor mini­mum halv­de­len af de mod­tag­ne an­søg­nin­ger fik en opad­vendt tom­mel­finger i 2021. Fon­dens be­vil­lings­pro­cent end­te på præ­cis 50 pro­cent, idet 370 af de mod­tag­ne 740 an­søg­nin­ger blev imødekommet.

Ef­ter i fle­re år at ha­ve haft en be­vil­lings­pro­cent, der lan­de­de mel­lem 23 og 25 pro­cent, røg bryg­ge­ri­fon­dens be­vil­lings­pro­cent i 2020 op på 45,1 pro­cent. Da Fun­dats i sep­tem­ber 2021 be­skrev stig­nin­gen, un­der­stre­ge­de Carls­berg­fon­dets se­kre­ta­ri­ats­chef Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted, at den hø­je be­vil­lings­pro­cent pri­mært skyld­tes et godt re­sul­tat på ind­tægts­si­den, hvil­ket gjor­de det mu­ligt at hæ­ve de sam­le­de ud­de­lin­ger til forsk­nings­for­mål med cir­ka 30 pro­cent sam­men­lig­net med året før.

”Vo­res for­vent­ning er, at be­vil­lings­pro­cen­ten vil gå ned igen frem­over,” lød det i sep­tem­ber 2021 fra Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Men så­dan er det alt­så ik­ke gå­et. I ste­det har suc­ces­ra­ten for fon­dens forsk­nings­an­sø­ge­re få­et end­nu et nøk opad i 2021 og er lan­det på 50 procent.

Iføl­ge Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted er der i Carls­berg­fon­det stor glæ­de over, at en be­trag­te­lig del af de man­ge an­søg­nin­ger blev imø­de­kom­met sid­ste år.

”Den hø­je suc­ces­ra­te i 2021 er re­sul­ta­tet af, at vi bå­de modt­og man­ge an­søg­nin­ger af høj kva­li­tet, og at fon­det i 2021 hav­de en re­kord­høj ind­tje­ning, som mu­lig­gjor­de, at vi kun­ne imø­de­kom­me fle­re go­de an­søg­nin­ger,” si­ger hun.

Vekslende virkemidler

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted til­fø­jer, at fon­dens veks­len­de an­tal vir­ke­mid­ler og for­skel­li­ge ud­de­lings­be­løb på tværs af åre­ne be­vir­ker, at man skal væ­re var­som med at tol­ke på ud­vik­lin­gen i tal­le­ne fra år til år.

”I Carls­berg­fon­det ar­bej­der vi he­le ti­den med at skær­pe og præ­ci­se­re krav og kri­te­ri­er for vo­res vir­ke­mid­ler, så de ram­mer så præ­cist som mu­ligt. Det er vig­tigt for os, at vi hen­ven­der os til de rig­ti­ge, og at kri­te­ri­er­ne er så ty­de­li­ge, at for­sker­ne ik­ke bru­ger unø­dig tid på at skri­ve an­søg­nin­ger, som ik­ke ho­no­re­res. Den­ne lø­ben­de præ­ci­se­ring har over de se­ne­re år re­du­ce­ret an­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger, der fal­der uden for de re­le­van­te kri­te­ri­er og vir­ke­mid­ler. Der­for har vi hen over åre­ne set en hø­je­re kva­li­tet og re­le­vans i de mod­tag­ne an­søg­nin­ger, hvil­ket så har øget suc­ces­ra­ter­ne,” for­kla­rer Carls­berg­fon­dets sekretariatschef.

Det er vig­tigt for os, at vi hen­ven­der os til de rig­ti­ge, og at kri­te­ri­er­ne er så ty­de­li­ge, at for­sker­ne ik­ke bru­ger unø­dig tid på at skri­ve an­søg­nin­ger, som ik­ke honoreres

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted – Se­kre­ta­ri­ats­chef, Carlsbergfondet

Carls­berg­fon­det ar­bej­der med fort­sat at gø­re det ty­de­li­ge­re for an­sø­ger­ne at for­stå og vur­de­re, til hvad og hvor­når det er re­le­vant at sen­de en an­søg­ning til Carlsbergfondet.

Det er iføl­ge Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted en af grun­de­ne til, at fon­den i for­bin­del­se med ’Ef­ter­års­op­slag 2022’ for­le­den og­så har of­fent­lig­gjort en fe­mår­s­plan, som vi­ser, hvil­ke vir­ke­mid­ler der ud­by­des hvor­når til og med 2026.

Gennemsnitlig uddelingsstørrelse er vokset

No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lings­pro­cent end­te i 2021 på 21,2. Fon­den modt­og i alt 2.911 an­søg­nin­ger, hvoraf 617 blev imø­de­kom­met og der­med fik del i de sam­men­lagt 8,8 mil­li­ar­der kro­ner, fon­den ud­del­te i det for­gang­ne år.

Til sam­men­lig­ning svin­ge­de den sto­re fonds be­vil­lings­pro­cent i åre­ne 2018-2020 mel­lem 17,1 og 18,4 procent.

De 2.911 an­søg­nin­ger i 2021 er no­get fær­re end i 2020, hvor No­vo Nor­disk Fon­den modt­og 4.410 an­søg­nin­ger. Det er der iføl­ge Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, som er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­dens Im­pact-af­de­ling, én pri­mær for­kla­ring på.

”I 2020 fik fon­den sær­ligt man­ge an­søg­nin­ger, da vi hav­de en ræk­ke åb­ne op­slag med fo­kus på covid-19- ind­sat­ser. Dem var der fær­re af i 2021,” for­kla­rer Tho­mas Als­lev Christensen.

Der er ik­ke et mål om at ha­ve en hø­je­re el­ler la­ve­re god­ken­del­ses­pro­cent end den, som fon­den har i dag

Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fon­dens Impact-afdeling

Han til­fø­jer, at fon­den over de se­ne­ste 10 år har øget den gen­nem­snit­li­ge stør­rel­se af og læng­de på be­vil­lin­ger­ne for at re­du­ce­re de ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger for an­sø­ger­ne, som tid­li­ge­re søg­te fle­re gange.

”Der er ik­ke et mål om at ha­ve en hø­je­re el­ler la­ve­re god­ken­del­ses­pro­cent end den, som fon­den har i dag. Fon­den plan­læg­ger al­tid mindst et år frem og of­fent­lig­gør åb­ne op­slag før et nyt ka­len­der­år. Det er kva­li­te­ten af an­søg­nin­ger­ne og an­tal­let af an­søg­nin­ger, der af­gør, hvad be­vil­lings­pro­cen­ten i sid­ste en­de bli­ver. Vi læg­ger vægt på, at al­le bli­ver be­hand­let li­ge og at der er kla­re ud­de­lings­kri­te­ri­er for hvert op­slag, så fon­dens ko­mi­te­er kan væl­ge de bed­ste for­slag,” un­der­stre­ger Tho­mas Als­lev Christensen.

Mens Fun­dats op­gør be­vil­lings­pro­cen­ten for No­vo Nor­disk Fon­den til 21,2, ope­re­rer fon­den selv med tal­let 18,4 pro­cent. Det skyl­des, at No­vo Nor­disk Fon­den op­gør sin be­vil­lings­pro­cent ud fra be­vil­lin­ger gi­vet i åben kon­kur­ren­ce. Cir­ka 15 pro­cent af fon­dens be­vil­lin­ger er stra­te­gi­ske og gi­ves som en­kelt­be­vil­lin­ger uden opslag.

Stigning i Velux-fondene

Beg­ge Ve­lux-fon­de er og­så med i grup­pen af fon­de med vok­sen­de be­vil­lings­pro­cen­ter. Ve­lux Fon­dens be­vil­lings­pro­cent i 2021 end­te på 53,3 ud af 1.121 an­søg­nin­ger, hvor pro­cen­ten året før var 44,2 ud af lidt fle­re ansøgninger.

Suc­ces­ra­ten i Vil­lum Fon­den lan­de­de på 22,4 pro­cent ud af 941 mod­tag­ne an­søg­nin­ger, mens be­vil­lings­pro­cen­ten i 2020 var på 13,8 pro­cent imø­de­kom­mel­ser af årets 1.096 ansøgninger.

Iføl­ge Ane Hen­drik­sen, der er di­rek­tør for Ve­lux Fon­den, på­vir­kes Ve­lux Fon­dens be­vil­lings­pro­cent blandt an­det af år­li­ge ud­s­ving på ud­de­lings­om­rå­det ’Ak­ti­ve ældre’.

”Her er det ab­so­lut­te an­tal af be­vil­lin­ger me­get højt, mens de en­kel­te, be­vil­ge­de be­løb er min­dre set i for­hold til vo­res an­dre ud­de­lings­om­rå­der, hu­m­an­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, mil­jø og det so­ci­a­le om­rå­de. I 2021 og 2020 har der væ­ret ud­s­ving i be­vil­lings­pro­cen­ten grun­det covid-19,” skri­ver Ane Hen­drik­sen i en mail til Fundats.

Hun til­fø­jer, at æn­drin­ger i be­vil­lings­pro­cen­ten over­ord­net set ik­ke har på­vir­ket fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi el­ler bevillingsramme.

Vo­res fo­kus er at gø­re os uma­ge med at præ­ci­se­re må­le­ne for de en­kel­te vir­ke­mid­ler for på den må­de at fin­de en god ba­lan­ce mel­lem at ha­ve til­stræk­ke­ligt med an­søg­nin­ger for at sik­re kva­li­te­ten – uden sam­ti­dig at kom­me til at spil­de man­ge po­ten­ti­el­le an­sø­ge­res tid

Lars Han­sen – Di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Di­rek­tørkol­le­ga­en i Vil­lum Fon­den, Lars Han­sen, be­trag­ter ik­ke fon­dens be­vil­lings­pro­cent som sær­lig in­ter­es­sant el­ler re­le­vant at sty­re efter.

”Den dæk­ker over en stor va­ri­a­tion in­den for de for­skel­li­ge ud­de­lings­om­rå­der, som hver igen dæk­ker over stor va­ri­a­tion mel­lem for­skel­li­ge vir­ke­mid­ler. Vo­res fo­kus er at gø­re os uma­ge med at præ­ci­se­re må­le­ne for de en­kel­te vir­ke­mid­ler for på den må­de at fin­de en god ba­lan­ce mel­lem at ha­ve til­stræk­ke­ligt med an­søg­nin­ger for at sik­re kva­li­te­ten – uden sam­ti­dig at kom­me til at spil­de man­ge po­ten­ti­el­le an­sø­ge­res tid,” po­in­te­r­er Lars Hansen.

I alt un­der­skrev be­sty­rel­ser­ne i Fun­dats’ fond­s­kurv 11.016 be­vil­lin­ger i 2021. Til sam­men­lig­ning blev der iføl­ge Dan­mark Sta­ti­stik ud­delt 77.123 en­kelt­be­vil­lin­ger fra den sam­le­de dan­ske fonds­sek­tor i 2020.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer