Annoncespot_img

Danske fonde evaluerer i stor stil

I alt 48 ud af 57 større danske fonde oplyser, at de foretager evalueringer af deres fi­lan­tro­piske aktiviteter. De resterende 9 fonde oplyser ikke om deres evalue­rings­praksis. Iføl­ge en evaluerings­ekspert kan tendensen beskrives som en ‘amerikanisering’.

Eva­lu­e­ring spil­ler en sta­dig stør­re rol­le i det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, si­ges det of­te i fonds­sek­to­ren. Og iføl­ge en gen­nem­gang fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de er der no­get om snak­ken. Så­le­des eva­lu­e­rer mindst 48 ud af 57 af de stør­re dan­ske fon­de de­res filan­tro­pi­ske ind­sat­ser. Og må­ske li­ge så be­mær­kel­ses­vær­digt vi­ser gen­nem­gan­gen og­så, at in­gen af de ads­purg­te fon­de op­ly­ser, at de ik­ke fo­re­ta­ger eva­lu­e­rin­ger af de­res filan­tro­pi­ske indsatser.

Fo­re­lagt tal­le­ne si­ger pro­fes­sor i statskund­skab og le­der af eva­lu­e­rings­cen­te­ret CREME på Kø­benhavns Uni­ver­si­tet, Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen, at fonds­sek­to­ren kan ha­ve nå­et et punkt, hvor det ik­ke læn­ge­re er ac­cep­ta­belt blot at ud­de­le pen­ge til go­de formål:

“I man­ge til­fæl­de kan fon­de­ne jo ik­ke bæ­re, at der ik­ke eva­lu­e­res. De er nødt til at si­ge, at ‘selv­følgelig eva­lu­e­rer vi.’ I dag vil in­gen læn­ge­re si­ge, at de ik­ke eva­lu­e­rer de­res ar­bej­de. Så­dan er to­nen, så­dan er men­ta­li­te­ten, at det skal man ba­re gø­re. Eva­lu­e­ring er ble­vet li­ge så vig­tigt som at bør­ste tæn­der. Det er der­med i vo­res tid ble­vet et be­greb på linje med ‘kva­li­tet’. Der er ik­ke no­gen, der ba­re si­ger, at ‘det bru­ger vi ik­ke her’,” for­kla­rer Pe­ter Dahler-Larsen.

Tegn på en amerikanisering?

I bran­chen hø­res of­te, at fon­de­ne i dis­se år er på en pro­fes­sio­na­li­se­rings­rej­se. In­spi­re­ret af blandt an­det ame­ri­kan­ske for­bil­le­der be­væ­ger fle­re fon­de sig i ret­ning af den mo­der­ne ka­ta­ly­tis­ke filan­tro­pi, som ken­de­teg­nes ved stør­re pro­gram­mer, part­ner­ska­ber og et fo­kus på at op­nå den størst mu­li­ge ef­fekt på sam­funds­ni­veau. Med må­let om at ska­be ef­fekt, bli­ver ef­fekt­må­ling et nød­ven­digt værktøj.

På spørgs­må­let om, hvad det si­ger om en sek­tor, hvis eva­lu­e­ring bli­ver et de fa­cto-krav, bru­ger Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen or­det ‘ame­ri­ka­ni­se­ring’:

"Det er en lil­le smu­le drilsk sagt. Men jeg be­mær­ker ba­re, at i langt de fle­ste til­fæl­de, når man si­ger, at man skal mo­der­ni­se­re no­get, så be­ty­der det, at man skal gø­re li­ge­som i USA. Det er me­get of­te den ame­ri­kan­ske fondstænk­ning el­ler sto­re in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner, der har rod i USA, som tje­ner som in­spira­tions­kil­de. Og et par spørgs­mål man kun­ne stil­le sig her er føl­gen­de: Er ame­ri­kansk tænk­ning for­skel­lig fra dansk tænk­ning med hen­syn til kul­tu­rel­le nor­mer, vær­di­er, osv.? Fun­ge­rer den of­fent­li­ge sek­tor i USA for­skel­ligt fra den dan­ske of­fent­li­ge sek­tor, og spil­ler det ind på den rol­le som fon­de har?” si­ger Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen og uddyber:

Fon­de­ne kan støt­te no­get, som først og frem­mest har en værdi­mæssig be­grun­del­se. Jeg me­ner godt, at man kan dis­ku­te­re, om den ame­ri­kan­ske in­spira­tion al­tid skal op­hø­jes til at væ­re et forbillede.

Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen – pro­fes­sor i statskund­skab og le­der af eva­lu­e­rings­cen­te­ret CREME på Kø­benhavns Universitet

“Det er da helt op­lagt, at rol­ler­ne er for­skel­li­ge. Der er en hel del filan­tro­pi­ske om­rå­der i USA, hvor filan­tro­pi­en dæk­ker det, som vi el­lers vil­le be­de vel­færds­sta­ten om at dæk­ke her i Dan­mark. I om­rå­der, der i et land som Dan­mark hø­rer til den of­fent­li­ge sek­tor, kan det væ­re fint nok at stil­le skar­pe eva­lu­e­rings­krav. Men fon­de­nes rol­le i Dan­mark er og­så en an­den end fon­de­nes rol­le i USA. På nog­le må­der bur­de dan­ske fon­de væ­re fri­e­re stil­let end de ame­ri­kan­ske. Fon­de­ne kan til­la­de sig at tæn­ke me­re eks­pe­ri­men­te­ren­de. Fon­de­ne kan støt­te no­get, som vi er me­get usik­re på om har en ef­fekt. Fon­de­ne kan støt­te no­get, som først og frem­mest har en vær­di­mæs­sig be­grun­del­se. Jeg me­ner godt, at man kan dis­ku­te­re, om den ame­ri­kan­ske in­spi­ra­tion al­tid skal op­hø­jes til at væ­re et for­bil­le­de,” si­ger Pe­ter Dahler-Larsen.

Hvordan modstår man evalueringstvang?

At 48 ud af 57 fon­de med­del­er, at de eva­lu­e­rer de­res filan­tro­pi­ske ind­sat­ser kan iføl­ge Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen væ­re ud­tryk for, at der i fonds­sek­to­ren er op­stå­et en form for ‘eva­lue­rings­tvang’. Ads­purgt om, hvor­dan man som or­ga­ni­sa­tion even­tu­elt kan mod­stå et me­re el­ler min­dre be­ret­ti­get in­ter­nt el­ler ek­ster­nt pres for at eva­lu­e­re, for­kla­rer han, at man kort for­talt skal fin­de go­de ar­gu­men­ter frem:

"En frem­gangs­må­de kun­ne væ­re at fo­ku­se­re på ker­ne­op­ga­ven hos den or­ga­ni­sa­tion el­ler for­ening, som må­ske mod­ta­ger do­na­tio­nen. Den ker­ne­op­ga­ve er alt­så ik­ke eva­lu­e­ring. Den er der­imod at gø­re no­get godt for nog­le men­ne­sker in­den for om­rå­der som f.eks. kunst, lit­te­ra­tur, so­ci­alt ar­bej­de el­ler an­det. Og man kan jo og­så tæn­ke res­sour­ce­mæs­sigt: Hvor­dan får man bedst pen­ge­ne til at ar­bej­de? I nog­le til­fæl­de plø­jer man pen­ge­ne ned i eva­lu­e­ring, mens man i an­dre til­fæl­de spa­rer eva­lu­e­rin­gen og gi­ver pen­ge­ne di­rek­te til ind­sat­sen i ste­det for."

Der­til kan det iføl­ge Pe­ter Da­h­ler-Lar­sen væ­re ef­fek­tivt at for­mu­le­re en eva­lu­e­rings­po­li­tik, så or­ga­ni­sa­tio­nen ak­tivt for­kla­rer, hvor­når og hvor­for den i gi­vet fald vil eva­lu­e­re en indsats:

"Hvis jeg så en eva­lu­e­rings­po­li­tik, hvor man me­get be­vidst har tænkt igen­nem, hvor­når der skal eva­lu­e­res, så vil­le jeg da umid­del­bart tæn­ke, at det så me­get for­nuf­tigt ud. Man kan jo godt ha­ve en eva­lu­e­rings­po­li­tik, uden at man har fuld­stæn­digt stan­dar­di­se­re­de krav til eva­lue­ring. Så der lig­ger nog­le mu­lig­he­der der," si­ger Pe­ter Dahler-Larsen.

Store variationer af fondenes egne definitioner af evaluering

I sep­tem­ber ud­gav kon­su­lent­hu­set De­loit­te sin år­li­ge tren­drap­port, der blandt an­det inde­hold­er po­in­ter om dan­ske fon­des eva­lu­e­rings­prak­sis. I rap­por­ten kon­klu­de­rer De­loit­te for an­det år i træk, at kun 12 pct. af 56 sto­re dan­ske fon­de fo­re­ta­ger eva­lu­e­rin­ger af de­res fi­lan­tro­pis­ke ak­ti­vi­te­ter i form af så­kaldt im­pact as­ses­sment – dvs. en vur­de­ring af ak­ti­vi­te­ter­nes ef­fekt på samfundsniveau.

Om un­der­sø­gel­sen

Li­sten over eva­lu­e­ren­de fon­de er kon­stru­e­ret ved i før­ste om­gang at un­der­sø­ge fon­de­nes eg­ne hjem­me­si­der. Hvis en fond ik­ke her an­gi­ver, at den eva­lue­rer si­ne filan­tro­piske ind­sat­ser, blev fon­dens sekre­tariat efter­føl­gende kon­tak­tet via e-mail for at få bekræf­tet, at fon­den ik­ke eva­lue­rer si­ne filan­tro­pis­ke ind­satser. Hvis fon­dene ik­ke sva­re­de til­bage, no­te­re­de vi ‘ik­ke op­lyst’ i skemaet.

Op­tæl­lin­gen er der­for ba­se­ret på fon­de­nes egen de­fi­ni­tion og for­stå­el­se af eva­lu­e­ring. Med den­ne frem­gangs­må­de lyk­ke­des det os ik­ke at kom­me i kon­takt med no­gen fon­de, der ik­ke fo­re­ta­ger eva­lue­ring­er af de­res filan­tropiske ind­sat­ser. Dog for­tal­te fle­re fon­de, at de ude­luk­ken­de be­nyt­ter sig af min­dre rap­por­ter fra bevil­lings­mod­ta­ger­ne i de­res evalue­rings­arbejde, li­ge­som fle­re på­pe­ge­de, at de ik­ke fo­re­tog systema­tiske eva­lu­e­rin­ger, men i ste­det be­slut­te­de me­re ad hoc, om en gi­ven ind­sats skul­le evalueres.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­tæl­ling fo­ku­se­rer ik­ke ale­ne på im­pact as­ses­sment, men og­så på an­dre for­mer for eva­lu­e­ring. For kig­ger man nær­me­re på fon­de­nes eva­lue­rings­prak­sis, er der stor for­skel på, hvor­dan fon­de­ne de­fi­ne­rer evaluering.

Mens nog­le fon­de de­fi­ne­rer eva­lu­e­ring som en må­ling af ef­fek­ter­ne af en filan­tro­pisk ind­sats over tid vur­de­ret ved hjælp af ran­do­mi­se­ring, kontrol­grupper og sta­ti­stik til brug for et fag­om­rå­de og sam­fun­det me­re ge­ne­relt, så fo­re­ta­ger an­dre fon­de evalue­ringer ved helt en­kelt at be­de be­vil­lings­mod­ta­ger­ne ind­sen­de en kort rap­port om, hvor­dan pen­ge­ne er ble­vet brugt – even­tu­elt til in­tern brug i besty­rel­sen i forbind­else med se­ne­re uddelinger.

Du kan læ­se me­re om fi­re fon­des syn på eva­lu­e­ring her.

Mindst otte ud af ti fonde evaluerer

FondFo­re­ta­ger eva­lu­e­rin­ger ef­ter projektafslutning?
No­vo Nor­disk Fon­den no­te 1Ja
Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den no­te 2Ja
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne for­mål no­te 1Ja
Re­al­da­nia f.m.b.a. no­te 1Ja
Ole Kirks Fond no­te 3Ja
Nor­dea-fon­den no­te 1Ja
Tryg­fon­den sm­ba (Tryg­heds­grup­pen) no­te 1Ja
Lund­beck­fon­den no­te 2Ja
Carls­berg­fon­det no­te 2Ja
Au­gusti­nus Fon­den no­te 2Ja
Le­go Fon­den no­te 1Ja
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond no­te 1Ja
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond no­te 1Ja
In­du­stri­ens Fond no­te 1Ja
Køb­mand Her­man Sal­lings FondIk­ke oplyst
Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond no­te 1Ja
Hem­pel Fon­den no­te 1Ja
Ro­ck­wool Fon­den no­te 1Ja
Ny Carls­berg­fon­det no­te 2Ja
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond no­te 2Ja
Eg­mont Fon­den no­te 1Ja
Lo­ka­le og an­lægs­fon­den no­te 1Ja
Bi­ku­ben­fon­den no­te 1Ja
Leo Fon­det no­te 2Ja
KR Fo­un­da­tionJa
Knud Høj­gaards FondIk­ke oplyst
Po­ul Due Jen­sens Fond no­te 1Ja
Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond no­te 1Ja
Tu­borg­fon­det no­te 2Ja
15. ju­ni Fon­den no­te 2Ja
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond no­te 2Ja
Ot­to Møn­steds Fond no­te 2Ja
Nor­disk kul­tur­fond no­te 2Ja
Spar Nord Fon­den no­te 2Ja
Oak Fo­un­da­tion Dan­mark no­te 2Ja
Drey­ers Fond no­te 2Ja
El­lab Fon­den no­te 2Ja
Hel­se­fon­denIk­ke oplyst
Lauritzen Fon­den no­te 1Ja
Be­vi­ca Fon­den no­te 2Ja
Mary Fon­den no­te 1Ja
Fær­ch­fon­denIk­ke oplyst
Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens FondIk­ke oplyst
El­sass FondenIk­ke oplyst
Beck­ett-Fon­den no­te 2Ja
KV Fon­den no­te 2Ja
Østif­ter­ne no­te 1Ja
Spar Vest FondenIk­ke oplyst
Den Dan­ske NaturfondIk­ke oplyst
Fre­de­riks­berg­fon­den no­te 2Ja
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond no­te 3Ja
Kong Fre­de­rik 7.s Stif­tel­se På Jæ­ger­spris no­te 2Ja
Van­fø­re­fon­den no­te 2Ja
Fon­den En­som­me Gam­les Værn no­te 2Ja
Spa­re­kas­sen Born­holms FondIk­ke oplyst
Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Fond no­te 2Ja
Vel­liv For­e­nin­gen no­te 2Ja
  • No­te 1: iføl­ge fon­dens hjemmeside
  • No­te 2: iføl­ge fon­dens sekretariat
  • No­te 3: iføl­ge fon­dens se­kre­ta­ri­at. Eva­lu­e­rin­gen er dog be­græn­set til rap­port fra bevillingsmodtager.
– op­da­te­ret den 6. fe­bru­ar 2019 med op­lys­nin­ger om KR Fo­un­da­tions evalueringspraksis.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer