Fondstilsyn ser på Løkkefondens erhvervsdrift

Løkkenfonden sælger nu så mange konsulentydelser om Drenge­akade­miets lærings­me­to­der, at fonds­myndig­heder­ne overvejer, om fonden bør overgå til at være en erhvervs­drivende fond.

Løkkefonden (foto: Jens Astrup)
Løk­ke­fon­dens ind­tæg­ter fra salg af kon­su­len­ty­del­ser er sti­gen­de. Der­for er fon­den nu i di­a­log med fondsmyn­dig­he­der­ne om evt. at re­gi­stre­re fon­den som er­hvervs­dri­ven­de (fo­to: Jens Astrup).

Løk­ke­fon­den har de se­ne­re år haft stor suc­ces med at sæl­ge kon­su­len­ty­del­ser til kom­mu­ner, sko­ler og an­dre of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, som øn­sker at vi­de me­re om Dren­ge­a­ka­de­miets læringsmetoder.

Si­den stif­tel­sen i 2012 har Løk­ke­fon­den væ­ret en al­men ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond. Men nu er fon­dens kom­merci­el­le ind­tæg­ter ble­vet så om­fat­ten­de, at Ci­vilsty­rel­sen over­ve­jer, om fon­den egent­lig er erhvervsdrivende.

Det vi­ser Ci­vilsty­rel­sens do­ku­men­ter i sa­gen, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har få­et akt­ind­sigt i.

Som led i sit fondstil­syn gen­nem­gik Ci­vilsty­rel­sen tid­li­ge­re på året Løk­ke­fon­dens regn­skab for 2017. Her­af frem­går, at fon­den hav­de ind­tæg­ter fra salg af kon­su­lent­ti­mer og sponsoraf­ta­ler for lidt over 2 mio. kr., hvil­ket er en for­dob­ling i for­hold til året før. Der­u­d­over modt­og fon­den do­na­tio­ner for godt 7 mio. kr.

"Jeg kan be­kræf­te at Løk­ke­fon­den er i kon­takt med til­syns­myn­dig­he­der­ne om, hvor­vidt vi skal re­gi­stre­res som en er­hvervs­dri­ven­de fond. Jeg kan i øv­rigt og­så be­kræf­te, at Løk­ke­fon­dens frem­ti­di­ge ak­ti­vi­te­ter pri­mært fo­ku­se­rer på de ik­ke-er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter," skri­ver di­rek­tør i Fre­de­rik N. Mey­er i en e-mail.

Væk­sten i de kom­merci­el­le ind­tæg­ter har få­et fon­den til at æn­dre sin regn­skabsprak­sis, op­ly­ser fonds­le­del­sen i sin beretning.

”Øv­ri­ge ind­tæg­ter: Fle­re kom­mu­ner og an­dre of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner i for­hold til tid­li­ge­re år ind­gik i 2017 af­ta­ler med Løk­ke­fon­den om at ud­bre­de Løk­ke­fon­dens læ­rings­me­to­der. De sti­gen­de ak­ti­vi­te­ter på det­te om­rå­de har med­ført, at fon­den har til­pas­set sin præ­sen­ta­tion af de sam­le­de ind­tæg­ter i re­sul­ta­top­gø­rel­sen,” frem­går det af regnskabet.

Vurdering og indtægtsgrænse

Iføl­ge reg­ler­ne i er­hvervs­fonds­lo­ven an­ses en fond for at ha­ve er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter, blan­det an­det hvis den sæl­ger tje­ne­stey­del­ser. Men fon­den skal dog kun re­gi­stre­res som en erhvervs­drivende fond, hvis den i tre på hin­an­den føl­gen­de år har haft væ­sent­li­ge er­hvervs­ak­ti­vi­te­ter, hvil­ket af­hæn­ger af en kon­kret vurdering.

Med i vur­de­rin­gen tæl­ler det, om fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge ind­tæg­ter lig­ger over 250.000 kr. om året og om de er­hvervs­mæs­si­ge ind­tæg­ter ud­gør me­re end 10 pct. af de sam­le­de indtægter.

I Løk­ke­fon­dens til­fæl­de ud­gør sal­get af kon­su­len­ty­del­ser op til 15 pct. af de sam­le­de ind­tæg­ter i 2016 og op til 22 pct. i 2017.

Iføl­ge do­ku­men­ter­ne i sa­gen har Løk­ke­fon­dens be­sty­rel­se øn­sket en af­kla­ring af spørgs­må­let om hvor­vidt fon­den skal re­gi­stre­res som er­hvervs­dri­ven­de. Der­for har le­del­sen drøf­tet reg­ler­ne med Ci­vilsty­rel­sen på et mø­de den 8. august.

Ci­vilsty­rel­sen over­drog i sid­ste må­ned sa­gen til Er­hvervs­sty­rel­sen, der har myn­dig­heds­kom­pe­ten­cen til at af­gø­re om fon­dens kon­su­lentvirk­som­hed ud­gør en så væ­sent­lig del af fon­dens ak­ti­vi­te­ter, at den skal over­gå til at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond. Er­hvervs­sty­rel­sen for­ven­ter se­ne­re i år at træf­fe af­gø­rel­se i sagen.

Som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har be­skre­vet kan der væ­re fle­re for­de­le for al­me­ne fon­de i ngo-sek­to­ren ved at over­gå til at væ­re en er­hverv­dri­ven­de fond. Ek­sem­pel­vis er er­hvervs­dri­ven­de fon­de fri­e­re stil­let i for­hold til at in­ve­ste­re fonds­for­mu­en ud fra en ba­lan­ce­ret af­vej­ning af af­kast og ri­si­ko. Og er­hvervs­dri­ven­de fon­de er hel­ler ik­ke be­græn­set af reg­ler om, hvor­dan arv og ga­ver, som fon­den mod­ta­ger, må bru­ges i for­hold til fon­dens al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

Læs me­re om reg­ler­ne for at over­gå fra en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond til en erhvervs­dri­ven­de fond i det­te no­tat fra EY’s fonds­af­de­ling (pdf).

Se Er­hvervs­sty­rel­sens Be­kendt­gø­rel­se om be­græn­set er­hvervs­drift.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer