Annoncespot_img

Ny direktør efter endnu en rokade i Poul Due Jensens Fond

Kim Nøhr Skibsted afløser per dags dato Christian Hartvig som direktør i Poul Due Jen­sens Fond, der ejer pumpevirksomheden Grundfos. Kim Nøhr Skibsted kommer fra en stilling som Group Vice President i netop Grundfos gennem ti år.

Kim Nøhr Skibsted
Kim Nøhr Skibsted

I mid­ten af ok­to­ber for­lod Jens Ba­ger, In­ge­li­se Bo­ga­son og An­ne-Bir­git­te Al­bre­cht­sen be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond, som der­med mi­ste­de sin for­mand, næst­for­mand og et me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem. År­sa­gen var en ik­ke nær­me­re be­skre­vet “ue­nig­hed om stra­te­gi­en for fonden.”

Nu skif­ter fon­den og­så di­rek­tør. Chri­sti­an Hartvig er­stat­tes så­le­des af Kim Nøhr Skib­sted, skri­ver Po­ul Due Jen­sens Fond i en pressemeddelelse.

Kim Nøhr Skib­sted kom til Grund­fos i 2008, hvor han som glo­bal kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør (Group Vi­ce Presi­dent) fik an­svar for kon­cer­nens ima­ge, pu­blic af­fairs, re­la­tio­ner og sam­funds­engagement. Han er for­hen­væ­ren­de se­ni­o­r­rå­d­gi­ver hos Man­nov og di­rek­tør for kom­mu­ni­ka­tion, HR og CSR (so­ci­al an­svar­lig­hed) i JYSK-koncernen.

Kim Nøhr Skib­sted er des­u­den med­lem af be­sty­rel­sen i Spar Nord Fonden.

Estrid Due He­s­sel­holt, for­mand for be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond, har til­tro til, at Kim Nøhr Skib­sted som di­rek­tør i fon­den kan væ­re med til at styr­ke Grundfos:

“Med Kim Nøhr Skib­sted som ny di­rek­tør får vi en mar­kant og er­fa­ren pro­fil, som ken­der fon­den og Grund­fos sær­de­les godt. Han er en en­ga­ge­ret kul­tur­bæ­rer, som i de se­ne­ste ti år har styr­ket Grund­fos' ima­ge og sik­ret respek­ten for vo­res vær­di­er og ånd på de in­dre linjer. Vi er helt sik­re på, at han kan fort­sæt­te og ud­vik­le fon­dens ar­bej­de med at sik­re et sundt og et stærkt Grund­fos, va­re­ta­ge vo­res vig­ti­ge do­na­tio­ner og part­ner­ska­ber samt væ­re en mar­kant og kon­struk­tiv stem­me i sam­funds­de­bat­ten,” si­ger Estrid Due He­s­sel­holt i pressemeddelelsen.

Kim Nøhr Skib­sted selv for­tæl­ler, at han sæt­ter pris på Po­ul Due Jen­sens Fonds fo­kus på først og frem­mest at ska­be en suc­ces­fuld virksomhed:

“De er­hvervs­dri­ven­de fon­de er unik­ke for Dan­mark og er med til at sik­re, at dan­ske virk­som­he­der for­bli­ver dan­ske, og at der ar­bej­des med so­li­de vær­di­er og go­de, al­men­nyt­ti­ge for­mål. Grund­fos har tak­ket væ­re Po­ul Due Jen­sens Fond al­tid væ­ret op­ta­get af at ska­be bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og ta­ge an­svar for bå­de men­ne­sker og mil­jø. Bund­linj­en har al­drig væ­ret må­let men mid­let til at ska­be en sund og suc­ces­fuld virk­som­hed, der og­så bi­dra­ger po­si­tivt til sam­fun­det. Det er et prin­cip, jeg sæt­ter ual­min­de­ligt højt. Jeg glæ­der mig til sam­ar­bej­det med fon­dens be­sty­rel­se, me­d­ar­bej­de­re og Grund­fos kon­cer­nen,” til­fø­jer Kim Nøhr Skib­sted så­le­des i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer