Nye tal: uddelinger fra almene fonde falder markant

Fondssektorens uddelinger til almennyttige og velgørende formål steg sidste år til 17,1 mia. kr., viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men væksten trækkes alene af de er­hvervs­dri­ven­de fonde, mens uddelinger fra de almene fonde faldt med 1,2 mia. kr. Ændrede fonds­skat­te­regler kan være blandt årsagerne til de almene fondes tilbage­gang, vurderer en ekspert.

Bevilgede kroner – 2016-2017
Be­vil­ge­de kro­ner – 2016-2017 (kil­de: Dan­marks Statistik)

Be­vil­lin­ger­ne fra fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger steg sid­ste år med 400 mio. kr. og ud­gør nu i alt 17,1 mia. kr., hvil­ket sva­rer til 0,8 pct. af det dan­ske brut­to­na­tio­nal­pro­dukt. Det vi­ser nye tal fra Dan­marks Statistik.

Væk­sten i be­vil­ge­de ud­de­lin­ger dri­ves pri­mært frem af få sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, mens de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de går mar­kant til­ba­ge i for­hold til året før.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de stod for 11,4 mia. kr. af de be­vil­ge­de ud­de­lin­ger, hvil­ket er en stig­ning på 1,5 mia. kr. i for­hold til året før. Ale­ne No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ge­de 5,8 mia. kr., og 66 pct. af den be­vil­ge­de støt­te fra er­hvervs­fon­de­ne gik til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, som pri­mært dæk­ker forsk­ning på uni­ver­si­te­ter og hospitaler.

Ik­ke al­le fonds­ud­de­lin­ger ud­be­ta­les i sam­me år, som de be­vil­ges. Sam­let set ud­be­tal­te fon­de­ne 11,9 mia. kr. i 2017, hvil­ket er 1,1 mia. kr. me­re end året før.

Bevilgede og udbetalte kroner – 2016-2017

Bevilgede og udbetalte kroner – 2016-2017
(kil­de: Dan­marks Statistik)

Færre penge fra almene fonde

På trods af end­nu et re­kordår for fonds­ud­de­lin­ger, vi­ser tal­le­ne dog en ne­ga­tiv ud­vik­ling for de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. De al­me­ne fon­des be­vil­ge­de ud­de­lin­ger faldt fra 6,8 mia. kr. i 2016 til 5,6 mia. kr. i 2017.

Og­så de fak­tisk ud­be­tal­te ud­de­lin­ger faldt for de al­me­ne fon­de, der ud­be­tal­te 300 mio. kr. min­dre end året før. I Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­se over al­me­ne fon­de, ind­går og­så de fi­lan­tro­pis­ke for­e­nin­ger Re­al­da­nia og Tryg­fon­den. Beg­ge for­e­nin­ger hav­de ud­de­lings­frem­gang i 2017. De to for­e­nin­ger be­vil­ge­de til­sam­men 230 mio. kr. me­re end i 2016.

Og­så de to sto­re ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne, som til­sam­men ud­de­ler for over en mil­li­ard kro­ner om året, hav­de frem­gang i 2017.

Der­med pe­ger ud­vik­lin­gen på, at ned­gan­gen stam­mer fra lan­dets tu­sind­vis af små og mel­lem­store ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Blandt år­sa­ger­ne kan væ­re fle­re af de se­ne­re års stats­li­ge ind­greb på fonds­skat­te­o­m­rå­det, vur­de­rer en eks­pert i fon­de­nes øko­no­mi­ske forhold:

”Det er van­ske­ligt at gi­ve en en­ty­dig for­kla­ring, og der kan væ­re fle­re fak­to­rer, der spil­ler ind. Men vi har man­ge ob­ser­va­tio­ner der vi­ser, at de min­dre al­me­ne fon­de er ramt på fle­re fron­ter: Man har fjer­net fradra­get for ik­ke al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, som man­ge små fon­de er for­plig­tet til at ud­de­le til i kraft af de­res fun­dats. Der­u­d­over har de al­me­ne fon­de pro­ble­mer med at få for­ren­tet ka­pi­ta­len på grund af de la­ve ren­ter, og en­de­lig har man ned­sat kon­so­li­de­rings­fra­dra­get fra 25 til 4 pro­cent, hvil­ket kan ram­me fon­de, som ik­ke har sto­re mu­lig­he­der for at esti­me­re ind­tæg­ter­ne fra ek­sem­pel­vis er­hvervs­drift,” si­ger part­ner i kon­su­lent og re­vi­sions­hu­set PwC, Kim Füchsel.

Han hen­vi­ser des­u­den til en ny­lig of­fent­lig­gjort rap­port fra PwC, som vi­ser, at ned­sæt­tel­sen af kon­so­li­de­rings­fradra­get har gi­vet statskas­sen et langt hø­je­re skat­te­prove­nu end plan­lagt, da Fol­ke­tin­get vedt­og at æn­dre fonds­be­skat­nings­reg­ler­ne for to år si­den. Hen­sig­ten var at hen­te 200 mio. kr. ek­stra om året fra fon­de­ne, men be­reg­nin­ger fra PwC vi­ser, at med den sti­gen­de ud­vik­ling i fon­de­nes ud­de­lin­ger, kun­ne man nø­jes med at ned­sæt­te kon­so­li­de­rings­fra­dra­get til 15 pct.

Pro­ble­met er, at ned­sæt­tel­sen af fradra­get til 4 pct. har den ef­fekt, at fon­de­ne må kon­so­li­de­re sig med be­skat­te­de penge. 

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Og­så pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen, me­ner at ned­sæt­tel­sen af kon­soli­derings­fra­draget kan væ­re en af år­sa­ger­ne til fal­det i ud­de­lin­ger fra de al­me­ne fonde.

”Pro­ble­met er, at ned­sæt­tel­sen af fradra­get til 4 pct. har den ef­fekt, at fon­de­ne må kon­so­li­de­re sig med be­skat­te­de pen­ge. Det be­ty­der, at fon­de­ne er nødt til at re­du­ce­re de­res ud­de­lin­ger for at kon­so­li­de­re for­mu­en,” si­ger han.

Ras­mus Feldt­hu­sen pe­ger li­ge­le­des på de al­me­ne fon­des pro­ble­mer med at få or­dent­ligt af­kast på formuen:

”På grund af den la­ve ren­te og in­ve­ste­rings­be­græns­nin­ger­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen be­fin­der de al­me­ne fon­de sig i en vir­ke­lig­hed, hvor de har en re­al­for­ret­ning af for­mu­en, som er tæt på nul. Der­for har de få ind­tæg­ter til at be­va­re kø­be­kraf­ten af for­mu­en med,” si­ger han.

Den stør­ste an­del af fonds­mid­ler­ne blev gi­vet til of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, som i 2017 modt­og 67 pct. af be­vil­lin­ger­ne. For­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner modt­og 20 pct. Pri­va­te virk­som­he­der og in­di­vi­du­el­le per­so­ner modt­og til­sam­men 7 pct.

– Ar­tik­len er op­da­te­ret den 19. novem­ber med ci­ta­ter af pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer