Annoncespot_img

Fonde vil kende prisen på forskning

Ifølge de fem deltagende private fonde stiller man hverken med krav eller konkrete løs­nings­mo­del­ler. Til gengæld efterlyser fondene akademisk lederskab fra universiteterne og ikke mindst trans­parens om de indirekte omkostninger ved forskning. Universiteterne selv erkender, at de kunne blive skarpere. Sådan lyder hoved­bud­ska­berne inden første mø­de i Forum for Forsknings­finansiering.

Tommy Ahlers (foto: Kim Vadskær)
Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers er med til ki­ck-off for Forum Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, hvor en ræk­ke fon­de og dan­ske uni­ver­si­te­ter går i di­a­log om pri­vat forsk­nings­fi­nan­si­e­ring (fo­to: Kim Vadskær).

I Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et dæk­kes der snart op til kaf­fe ved et stør­re mø­de­bord. Den 27. novem­ber sam­les nem­lig re­præ­sen­tan­ter fra fem pri­va­te fon­de, tre of­fent­li­ge fon­de, ot­te universitets­rektorer og der­til depar­tements­chefen samt ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­minister Tom­my Ah­lers. Og et af em­ner­ne bli­ver utvivl­s­omt uni­ver­si­te­ter­nes regn­skabs­prak­sis i for­hold til at op­gø­re den re­el­le pris på forskningsprojekter.

I mø­de­ind­kal­del­sen un­der­stre­ger Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et nem­lig, at par­ter­ne skal dis­ku­te­re pro­ble­met med uni­ver­si­te­ter­nes in­di­rek­te forsk­nings­om­kost­nin­ger. Kort for­talt hand­ler det om, at for hver gang uni­ver­si­te­ter­ne mod­ta­ger 100 kro­ner fra en fond til kas­sen med forsk­nings­mid­ler, så skal de – af­hæn­gig af de­res reg­ne­me­to­de og det kon­kre­te pro­jekt – hi­ve mel­lem 40 og 90 kro­ner op af kas­sen med ba­sis­mid­ler til ad­mi­ni­stra­tion, hus­le­je, ener­gi og den øv­ri­ge forsk­ning. Ba­sis­mid­ler­ne ri­si­ke­rer der­med at tør­re ud og ind­skræn­ke uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske hand­le­rum, ly­der uni­ver­si­te­ter­nes bekymring.

Lundbeckfonden: Prisen på forskning må findes

No­vo Nor­disk Fon­den, Carls­berg­fon­det, Vil­lum- og Ve­lux­fon­de­ne samt Lund­beck­fon­den er in­vi­teret til mø­det. Til­sam­men ud­de­ler de langt stør­ste­delen af de forsk­nings­mid­ler, der hvert år fly­der fra pri­va­te fon­de til universiteter.

Og Tho­mas Sinkjær, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for om­rå­det Grants & Prizes ved Lund­beck­fon­den, ef­ter­ly­ser in­den mø­det en ty­de­li­ge­re do­ku­men­ta­tion for uni­ver­si­te­ter­nes pen­ge­strøm­me. Han me­ner så­le­des, at det må væ­re et na­tur­ligt punkt på dags­or­de­nen at af­kla­re, hvad det egent­lig ko­ster at af­vik­le et forsk­nings­pro­jekt på et dansk universitet:

“Vi skal med an­dre ord ha­ve en sam­ta­le om ba­lan­cen mel­lem de di­rek­te og de in­di­rek­te om­kost­ning­er. Og hvis man skal ha­ve den sam­ta­le på et op­lyst grund­lag, så er det jo vig­tigt, at vi ken­der tal­le­ne for, hvad forsk­nin­gen fak­tisk ko­ster. Og der­for tror jeg, at no­get af det før­ste på dags­or­de­nen bli­ver at få skabt så stor syn­lig­hed som mu­ligt om om­kost­nin­ger­ne,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Han er fortrøst­nings­fuld, for pro­ble­met er ik­ke unikt for Dan­mark. I an­dre lan­de har man tid­li­ge­re stå­et over for lig­nen­de ud­for­drin­ger og fun­det løsninger:

“På den ene si­de har vi jo in­gen in­ter­es­se i at på­fø­re de dan­ske uni­ver­si­te­ter unød­ven­di­ge ek­stra ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der. Om­vendt vil jeg næ­sten si­ge, at det vil­le væ­re ufor­svar­ligt af os at ud­de­le pen­ge uden at vi­de, hvad de går til. De en­der skal vi ha­ve til at nå sam­men. Og i Sve­ri­ge er det jo lyk­ke­des at fin­de en mo­del, hvor man på tværs af al­le uni­ver­si­te­ter reg­ner på den sam­me må­de i for­hold til forsk­nings­pro­jek­ter­nes om­kost­nin­ger. Så en mu­lig­hed kun­ne væ­re at kig­ge til Sve­ri­ge el­ler an­dre lan­de. Det vig­ti­ge er, at man på tværs af uni­ver­si­te­ter­ne er eni­ge om at reg­ne på den sam­me re­a­li­sti­ske må­de, uden at det på no­gen må­de skal en­de i et el­ler an­det ti­me­regn­skab for den en­kel­te an­sat­te. Det vil­le væ­re det sid­ste, no­gen af os har in­ter­es­se i,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Vi skal bli­ve bed­re til at kun­ne be­skri­ve og do­ku­men­te­re, hvad føl­ge­om­kost­ning­er­ne an­ven­des til.

Jes­per Lan­ger­gaard – di­rek­tør, Dan­ske Universiteter

Han er­ken­der, at fon­de­ne i sam­me for­bin­del­se kan væ­re nødt til i hvert fald del­vist at har­mo­ni­se­re de­res må­de at ud­de­le forsk­nings­mid­ler på, for­di nog­le pri­va­te fon­de be­ta­ler en hø­je­re pro­cent af de in­di­rek­te om­kost­nin­ger end andre:

“I dag har fon­de­ne for­skel­li­ge po­li­tik­ker i for­hold til in­di­rek­te om­kost­nin­ger. I Lund­beck­fon­den for­sø­ger vi at fin­de en mo­del, som gi­ver me­ning i for­hold til det, som vi er sat i ver­den til, og som er godt for Dan­mark,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Villum Fonden: Universiteterne må tage akademisk lederskab

Tho­mas Bjørn­holm er forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den og tid­li­ge­re pr­o­rek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Han me­ner, at mø­det kan be­skri­ves som hi­sto­risk, for­di repræsen­tanter fra bå­de de sto­re of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer om­kring dansk forsk­ning nu for før­ste gang sæt­ter sig til bords for at fin­de fæl­les fod­slag. Det vig­tig­ste bli­ver i Tho­mas Bjørn­holms øj­ne at få for­mu­le­ret en ty­de­lig rol­le­for­de­ling – her­un­der at uni­ver­si­te­ter­ne ta­ger ‘aka­de­misk lederskab’:

“Vi fo­re­stil­ler os en ar­bejds­de­ling, hvor uni­ver­si­te­ter­ne for­mu­le­rer en klar aka­de­misk plan for, hvad de vil, og hvor­dan de vil ud­fø­re op­ga­ven. Fi­nan­si­e­rin­gen bør ef­ter vo­res me­ning fo­re­gå ved, at det of­fent­li­ge til­de­ler uni­ver­si­te­ter­ne sik­re ba­sis­mid­ler, som gi­ver dem mu­lig­hed for lang­sig­tet plan­læg­ning og ro, og som gi­ver en pas­sen­de ba­lan­ce mel­lem den of­fent­li­ge ba­sis­fi­nan­sie­ring og den of­fent­li­ge kon­kur­ren­ceud­sat­te fi­nan­si­e­ring. Og så kan de pri­va­te fon­de til­ve­je­brin­ge den kon­kur­ren­ceud­sat­te fi­nan­si­e­ring, som gør det mu­ligt at nå den ab­so­lut­te top,” si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Han vil ik­ke læg­ge sig fast på en kon­kret løs­nings­mo­del i for­hold til de in­di­rek­te forskningsomkostninger:

“Vi kom­mer ik­ke med en el­ler an­den pro­cent­sats til mø­det. Vi øn­sker at op­nå en fæl­les for­stå­el­se og at ind­gå i et tæt sam­ar­bej­de om­kring det ul­ti­ma­ti­ve mål – at ska­be så me­get frem­ra­gen­de forsk­ning som over­ho­ve­det mu­ligt,” si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Velux Fonden: Større gennemsigtighed er vigtigt

Hel­ler ik­ke Ane Hen­drik­sen, di­rek­tør i Ve­lux Fon­den, vil på for­hånd an­be­fa­le en be­stemt mo­del for fi­nan­si­e­ring af in­di­rek­te omkostninger.

“Det vil­le næ­sten væ­re at fo­re­gri­be den her mu­lig­hed for god di­a­log at ta­le om al­le­re­de nu, hvad der spe­ci­fikt vil bli­ve drøf­tet og hvil­ke løs­nin­ger, der måt­te kom­me frem.”

Hun er des­u­den enig i med Tho­mas Sinkjær og Tho­mas Bjørn­holm i, at stør­re gen­nem­sig­tig­hed i for­hold til uni­ver­si­te­ter­nes ud­gif­ter er et vig­tigt mål med mødet:

“Trans­pa­rens er jo al­tid en god ting. Og det er et krav, der stil­les til os al­le sam­men. Så en del af mø­det vil nok be­stå i at fin­de frem til, hvor­dan man kan sik­re en stør­re trans­pa­rens,” si­ger Ane Hendriksen.

Ud­over Tho­mas Sinkjær, Tho­mas Bjørn­holm og Ane Hen­drik­sen vil mø­de­del­ta­ger­ne og­så tæl­le Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher. I en mail for­tæl­ler han, at han an­er­ken­der ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers for at ha­ve ta­get ini­ti­a­tiv til mø­det, men at han der­u­d­over ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer til pres­sen før mødet.

Sam­me be­sked ly­der fra No­vo Nor­disk Fon­den, som og­så del­ta­ger i mø­det med adm. di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te og He­ad of Com­mu­ni­ca­tion and Sta­ke­hol­der Re­la­tions, St­ef­fen Lü­ders. No­vo Nor­disk Fon­den har ik­ke på for­hånd no­gen dags­or­dens­punk­ter til mø­det, men fon­den “ser frem til en god og åben di­a­log,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Danske Universiteter: Vi kan blive skarpere

Om Forum for Forskningsfinansiering

Med­lem­mer­ne skal frem­over mø­des to gan­ge årligt.

Forum­met sam­men­sæt­tes af:

 • De­par­te­ments­chef i Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et: Ag­ne­te Gersing
 • Carls­berg­fon­det: Be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Besenbacher
 • Lund­beck­fon­den: Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Grants & Prizes, Tho­mas Sinkjær
 • No­vo Nor­disk Fon­den: Adm. dir. Bir­git­te Naun­tof­te og He­ad of Com­mu­ni­ca­tion and Sta­ke­hol­der Re­la­tions St­ef­fen Lüders
 • Ve­lux Fon­den: Di­rek­tør Ane Hen­drik­sen
 • Vil­lum Fon­den: Forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørnholm
 • Rek­tor for Aal­borg Uni­ver­si­tet: Per Mi­cha­el Johansen
 • Rek­tor for Aar­hus Uni­ver­si­tet: Bri­an Bech Nielsen
 • Rek­tor for Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School: Per Hol­ten-An­der­sen
 • Rek­tor for Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet: An­ders Over­gaard Bjarklev
 • Rek­tor for IT-Uni­ver­si­te­tet: Mads Tof­te
 • Rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet: Hen­rik C. Wegener
 • Rek­tor for Roskil­de Uni­ver­si­tet: Han­ne Leth Andersen
 • Rek­tor for Syd­dansk Uni­ver­si­tet: Hen­rik Dam
 • For­mand for Dan­marks Frie Forsk­nings­fond: Pe­ter Munk Christiansen
 • For­mand for Dan­marks Grund­forsk­nings­fond: Li­se­lot­te Højgaard
 • For­mand for Dan­marks In­nova­tions­fond: Jens Maaløe

Jes­per Lan­ger­gaard er di­rek­tør for Dan­ske Uni­ver­si­te­ter, og li­ge­som de pri­va­te fon­de for­ven­ter han, at før­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring kom­mer til at hand­le om in­di­rek­te om­kost­nin­ger. Og­så han glæ­der sig over, at uni­ver­si­te­ter og fon­de nu får an­led­ning til at ta­le sammen:

“Først og frem­mest er det vig­tigt med en di­a­log, for mid­ler fra fon­de ud­gør en sta­digt sti­gen­de an­del af uni­ver­si­te­ter­nes øko­no­mi, og i dag er der ik­ke nok ba­sis­mid­ler til at gea­re fon­de­nes bi­drag. I den sam­men­hæng er det vig­tigt at sæt­te fo­kus på, at der er føl­ge­om­kost­ning­er ved forsknings­pro­jek­terne, som i be­græn­set om­fang fi­nan­si­e­res af de pri­va­te fon­de. Det skal vi jo blandt an­det dis­ku­te­re i Forum for Forsk­nings­fi­nan­sie­ring,” si­ger Jes­per Langergaard.

Og han med­gi­ver, at fon­de­ne har en po­in­te i for­hold til kra­vet om transparens:

“Det er na­tur­lig­vis helt le­gi­timt, at fon­de­ne vil vi­de hvad de­res bi­drag går til. Og uni­ver­si­te­ter­ne har et an­svar for at bli­ve skar­pe­re på at ty­de­lig­gø­re, hvor­dan det en­kel­te forsk­nings­pro­jekt spil­ler sam­men med res­ten af in­sti­tut­tets, faku­l­te­tets og uni­ver­si­te­tets øko­no­mi. Vi skal bli­ve bed­re til at kun­ne be­skri­ve og do­ku­men­te­re, hvad føl­ge­om­kost­ning­er­ne an­ven­des til,” slut­ter Jes­per Langergaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer