Trygfonden i demokratisk sanering

Trygfonden og Tryghedsgruppen vil med en ny medlemsstrategi forbedre ejer-demokratiet i Tryg-koncernen. Blandt andet gennem oplysning, borgermøder og involvering i de regionale råd. Men flere repræsentanter vil med den nye strategi sikre maksimal kundeinddragelse. De vil arbejde for, at medlemmerne i den kundeejede Trygfamilie får reel indflydelse og medbestemmelse over driften i både Tryg Forsikring og i Trygfonden. I første omgang udvides Trygfondens bevillingsudvalg med tre kundevalgte repræsentanter.

Tryg­heds­grup­pen fort­sæt­ter de se­ne­ste to års re­form­pro­ces og gen­nem­fø­rer nu en med­lem­s­stra­te­gi, som skal gø­re med­lem­mer­ne klo­ge­re på sam­men­hæn­gen mel­lem Tryg, Tryg­heds­grup­pen, Tryg­fon­den og de­res eg­ne ret­tig­he­der som kun­der og eje­re af Tryg­kon­cer­nen. Det blev for ny­lig be­slut­tet på et mø­de for det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab, der er den øver­ste myn­dig­hed i gruppen.

”Tryg­heds­grup­pen er et af Dan­marks stør­ste med­lems­ba­se­re­de sel­ska­ber. Med en mil­li­on med­lem­mer er det et stort ak­tiv, som vi øn­sker at knyt­te tæt­te­re til os. Her­u­d­over er det af­gø­ren­de, at de ken­der de­res ret­tig­he­der og de for­de­le, der knyt­ter sig til med­lem­ska­bet,” si­ger Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for Tryghedsgruppen.

Hvor de sid­ste års re­for­mer har fo­ku­se­ret på ud­vik­ling af en bonus­mo­del for med­lem­mer­ne, er der nu og­så fo­kus på ind­fly­del­se i Tryg­fon­den. Stra­te­gi­en er end­nu ik­ke fuldt ud­fol­det, men ef­ter re­præ­sen­tant­skabs­mø­det den 27. ok­to­ber står det klart, at med­lem­mer­ne skal ha­ve mu­lig­hed for at kom­me tæt­te­re på Tryg­fon­dens ar­bej­de. Det be­ty­der blandt an­det, at Tryg­fon­dens cen­tra­le be­vil­lings­ud­valg skal ud­vi­des fra de nu­væ­ren­de tre re­præ­sen­tan­ter til seks. Des­u­den skal re­præ­sen­tan­ter­ne ind­dra­ges me­re i fon­dens fem re­gio­na­le råd, som og­så va­re­ta­ger uddelingsaktiviteter.

En­de­lig er et cen­tralt ele­ment i den nye stra­te­gi, at de al­min­de­li­ge med­lem­mer – de cir­ka en mil­li­on for­sik­rings­kun­der – skal op­ly­ses bed­re om Tryg­heds­grup­pen. Blandt an­det på bor­ger­mø­der i for­bin­del­se med de år­li­ge valg til re­præ­sen­tant­ska­bet. Men i hvor høj grad den nye stra­te­gi skal gi­ve re­el med­be­stem­mel­se til kun­der­ne er nu et te­ma, der til­sy­ne­la­den­de sam­ler de to tid­li­ge­re flø­je i repræsentantskabet.

Fonden kan få unik demokratisk legitimitet

Tid­li­ge­re har der væ­ret kla­re op­de­lin­ger mel­lem den del af re­præ­sen­tant­ska­bet, der øn­ske­de fle­re pen­ge til Tryg­fon­den, og den del der øn­ske­de bil­li­ge­re for­sik­rings­præ­mi­er og fle­re pen­ge til med­lem­mer­ne. Men det ser nu ud til, at de gam­le flø­je i hvert fald er eni­ge om, at den nye med­lem­s­stra­te­gi bør fø­re til langt stør­re kun­de­ind­fly­del­se og med­be­stem­mel­se i bå­de for­sik­rings­sel­ska­bet og i fon­den – og­så me­re end be­sty­rel­sen læg­ger op til.

”Der er to kla­re mål for den nye med­lem­s­stra­te­gi. Det ene er, at vi skal hæ­ve valg­del­ta­gel­sen fra de nu­væ­ren­de cir­ka 10 pro­cent til i hvert fald 15 pro­cent. Det an­det er, at mar­kant fle­re med­lem­mer skal ha­ve kend­skab til he­le kon­struk­tio­nen med Tryg­heds­grup­pen og sam­men­hæn­gen mel­lem Tryg For­sik­ring og Tryg­fon­den og hvil­ke med­lem­s­ret­tig­he­der, man har,” si­ger re­præ­sen­tant­skabs­med­lem Magnus Sko­vrind Pe­der­sen, der og­så er stif­ter af For­e­nin­gen Be­var Trygfonden.

Hans pri­mæ­re fo­kus i re­præ­sen­tant­ska­bet er at styr­ke Tryg­fon­den ved at ar­bej­de for at øge ud­de­lin­ger­ne og sik­re Tryg-kun­der­nes in­ter­es­ser via ejer­ska­bet af for­sik­rings­sel­ska­bet. Sam­men med en ræk­ke re­præ­sen­tan­ter i he­le lan­det star­te­de han for et år si­den dis­kus­sio­nen om det, der nu bli­ver til Tryg­heds­grup­pens nye medlemsstrategi.

”An­dre for­sik­rings­sel­ska­ber er med­lems­ba­se­re­de, men de fær­re­ste la­der med­lem­mer­ne væ­re med til at sæt­te ret­nin­gen i det dag­li­ge. Der kan Tryg kom­me hen. Der­i­mod har in­gen an­dre fon­de den de­mo­kra­ti­ske le­gi­ti­mi­tet, vi kan få for Tryg­fon­dens ar­bej­de, hvis vi in­vol­ve­rer med­lem­mer­ne me­re i vo­res pri­o­ri­te­rin­ger. Med den enor­me med­lem­s­ska­re, der er bag Tryg­fon­den, har vi po­ten­ti­a­let til at bli­ve en ak­tiv fol­kesag,” si­ger re­præ­sen­tant­skabs­med­lem Magnus Sko­vrind Pedersen.

Tilbage til de kooperative rødder

Net­op den nu­væ­ren­de kon­struk­tion i Tryg­heds­grup­pen er re­præ­sen­tant­skabs­med­lem Hen­rik Vad og­så kri­tisk over­for. Han har i fle­re år kri­ti­se­ret Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se for at væ­re for luk­ket og ude­mo­kra­tisk, og for ik­ke at gø­re nok for at va­re­ta­ge for­sik­rings­kun­der­nes in­ter­es­ser. Han var des­u­den en af for­ta­ler­ne for at kun­der­ne fra Nor­dea Liv & Pen­sion blev ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen, og for at kun­der­ne skul­le ha­ve del i Trygs overskud.

”Ho­ved­par­ten af Trygs kun­der ved jo ik­ke, at en stor del af de præ­mi­er, de be­ta­ler, dryp­per ned i Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den, som de selv er me­de­je­re af. Den for­bin­del­se ken­der de ik­ke. Man­ge ved hel­ler ik­ke, hvor­for de plud­se­lig får en bonus­check fra Tryg­heds­grup­pen. Der­for bør vi og­så se på kun­de­ind­dra­gel­sen og den grund­læg­gen­de struk­tur,” si­ger Hen­rik Vad, der og­så er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Flex Funding.

Han me­ner der­for, at kun­der­ne skal in­vol­ve­res me­re di­rek­te i ud­form­nin­gen og for­mu­le­rin­gen af den nye med­lem­s­stra­te­gi, så den i hø­je­re grad ta­ger ud­gangs­punkt i et kun­de­fo­kus. Hen­rik Vad og Magnus Sko­vrind Pe­der­sen er og­så eni­ge om, at kun­der­ne skal ha­ve me­re ind­fly­del­se i de­res eget forsikringsselskab.

”Bort­set fra de nye bonus­ud­be­ta­lin­ger har vi al­drig få­et dis­ku­te­ret med­lem­mer­nes in­ter­es­ser. Kun­der­ne er med­lem­mer og ejer i fæl­les­skab Tryg­heds­grup­pen, så der­for bur­de vi i re­præ­sen­tant­ska­bet se på, hvor­dan Tryg kan væ­re et godt og ik­ke mindst kon­kur­ren­ce­dyg­tigt for­sik­rings­sel­skab for kun­der­ne, ” si­ger Hen­rik Vad.

Han me­ner, at Tryg­heds­grup­pen skal sø­ge til­ba­ge til si­ne gam­le rød­der som gen­si­digt for­sik­rings­sel­skab fra før sel­ska­bet blev børsno­te­ret og 40 pro­cent af ak­tier­ne blev fra­solgt til minioritetsaktionærerne.

”Er det egent­ligt fair, at kun­der­ne, som ho­ve­d­ak­tio­nær med 60 pro­cent af Tryg, skal væ­re ale­ne om at be­ta­le for bonus og de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i Tryg­fon­den? Bur­de mi­no­ri­tetsak­tio­næ­rer­ne ik­ke væ­re med til at be­ta­le, når det i høj grad er dem, der har for­de­len af den mar­keds­fø­rings­vær­di, Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den gi­ver Tryg,” si­ger Hen­rik Vad.

Trygfonden styrkes

Og når det kom­mer til spørgs­må­let om Tryg­fon­dens rol­le, er der sta­dig vis­se ue­nig­he­der at spo­re langs de gam­le skillelinjer.

”Vi kan gø­re me­get me­re for at øge trans­pa­ren­sen. Man bør etab­le­re Tryg­fon­den som en rig­tig fond, som mod­ta­ger bi­drag di­rek­te fra Tryg. Bonus bur­de og­så ud­be­ta­les til kun­der­ne di­rek­te fra Tryg, og man bør gi­ve de en­kel­te kun­der mu­lig­hed for at væl­ge, om de vil do­ne­re de­res bonus­check til fon­den. Der­ved kan kun­der­ne di­rek­te se, at det er de­res pen­ge, der går til Tryg­fon­den i ste­det for, at det bli­ver lagt bag sin­dri­ge kon­struk­tio­ner. Og som en ek­stra bonus får man løst pro­ble­met med, at bonus­ud­be­ta­lin­ger­ne i dag er skat­teplig­ti­ge,” si­ger Hen­rik Vad.

Ud over be­slut­nin­gen om en ny med­lem­s­stra­te­gi vedt­og re­præ­sen­tant­ska­bet og­så at hæ­ve Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger med 50 mio. kr. til 600 mio. kr. Og for For­e­nin­gen Be­var Tryg­fon­den var det en vig­tig beslutning.

”Ved sid­ste valg i ho­ved­sta­den var vi fem nye kan­di­da­ter, der stil­le­de op med det kla­re pro­gram at be­va­re og styr­ke Tryg­fon­den – vi blev al­le valgt ind. Med­lem­mer­ne vil ger­ne Tryg­fon­den, når de får val­get. Så jeg tror, at når man fin­der ud af, at det over­skud, der kom­mer ind i Tryg­heds­grup­pen kom­mer fra man­ge an­dre kil­der end den ene mil­li­on dan­ske for­sik­rings­kun­der, så vil man og­så bak­ke op om Tryg­fon­den. Der er i dag ind­tæg­ter fra uden­land­ske kun­der, fra di­rek­te in­ve­ste­rin­ger i an­dre sel­ska­ber, og der er ind­tæg­ter fra ka­pi­tal­for­valt­nin­gen. Det er svært at ar­gu­men­te­re for, at vi ik­ke har et stort sam­funds­ansvar,” si­ger Magnus Sko­vrind Pedersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer