Fonde sikrer juridisk hjælp til hjemløse – men fremover ligger ansvaret hos staten

Oak Fo­un­da­tion Den­mark og Drey­ers Fond sik­rer med mil­li­onbe­løb, at hjem­lø­se kan få juri­disk hjælp re­sten af 2021. Drey­ers Fond fast­slår, at fon­den ger­ne gi­ver am­bu­lan­ce­hjælp til den ty­pe ini­ti­a­ti­ver, men at an­sva­ret for den frem­ti­di­ge drift lig­ger hos det of­fent­li­ge. I for­sla­get til en ny fi­nans­lov er der af­sat 159 mio. kr. til en om­læg­ning af hjem­lø­se­ind­sat­sen, og blandt fon­de­ne er hå­bet, at Dan­mark be­gyn­der at få li­ge så me­get suc­ces med at lø­se pro­ble­met som fle­re nabolande. 

"Uden at jeg vil love fremad­ret­tet støt­te, kan jeg godt si­ge, at ind­sat­sen har en for­lom­me hos os, og at fon­den er me­get in­ter­es­se­ret i, at der og­så frem­over er et kor­ps af juri­ster, der hjæl­per dem på ga­den. For det har de rig­tig me­get brug for," si­ger di­rek­tør i Oak Fo­un­da­tion Den­mark, Est­her Nør­re­­gård-Ni­el­­sen (Fo­to: Ga­dens Jurister).

Tid­li­ge­re på som­me­ren med­del­te den pri­va­te or­ga­ni­sa­tion Ga­dejuri­sten på sin hjem­mesi­de, at den indstil­ler si­ne rets­hjælpsak­ti­vi­te­ter, er i gang med en om­or­ga­ni­se­ring og har op­sagt si­ne medarbejdere.

For at sik­re, at hjem­lø­se, se­x­ar­bej­de­re og an­dre ga­de­folk i Dan­mark trods fra­væ­ret af Ga­dejuri­sten fort­sat kan få juri­disk bi­stand, er Oak Fo­un­da­tion Den­mark og Drey­ers Fond nu gå­et sam­men om at sik­re øko­no­misk støt­te til en ny­e­tab­le­ret or­ga­ni­sa­tion med det be­slæg­te­de navn Ga­dens Jurister.

Det sker for Oak Fo­un­da­tions ved­kom­men­de med en mil­li­on kro­ner i re­sten af 2021, mens Drey­ers Fond støt­ter Ga­dens Juri­ster med ”et millionbeløb”.

Fon­den er me­get in­ter­es­se­ret i, at der og­så frem­over er et kor­ps af juri­ster, der hjæl­per dem på ga­den. For det har de rig­tig me­get brug for

Est­her Nør­re­­gård-Ni­el­­sen – Di­rek­tør, Oak Fo­un­da­tion Denmark

Den øko­no­mi­ske saltvand­s­ind­sprøjt­ning be­ty­der, at Ga­dens Juri­ster, som i sin be­gyn­del­se har ar­bej­det fri­vil­ligt og uløn­net, nu for­melt kan be­gyn­de at an­sæt­te si­ne me­d­ar­bej­de­re, der til­sam­men møn­strer 70 års er­fa­ring med ga­dejuri­disk arbejde.

”Ga­dens Juri­ster er plud­se­ligt op­stå­et og gør en for­skel for sår­ba­re men­ne­sker, som el­lers ik­ke vil­le få den hjælp, de skal ha­ve,” si­ger Bo Ry­gaard, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Drey­ers Fond, til Fundats.

Corona et forstørrelsesglas på problemer

For di­rek­tø­ren i Oak Fo­un­da­tion Den­mark Est­her Nør­re­­gård-Ni­el­­sen var cor­o­na­pan­de­mi­en og ned­luk­nin­gen af Dan­mark ”et for­stør­rel­ses­glas” på de pro­ble­mer, som ga­dens folk slås med.

I den pe­ri­o­de op­le­ve­de Est­her Nør­re­­gård-Ni­el­­sen blandt an­det, at me­d­ar­bej­de­re fra det nu ned­lag­te Ga­dejuri­sten, som Oak Fo­un­da­tion gen­nem fle­re år har sam­ar­bej­det med, gjor­de en ek­stra­or­di­nær ind­sats for at lø­se rets­sik­ker­heds­mæs­si­ge pro­ble­mer for gadefolket.

Og når Oak Fo­un­da­tion nu støt­ter Ga­dens Juri­ster, er det for at sik­re, at der og­så frem­over er no­gen, som ud­fø­rer det nød­ven­di­ge juri­di­ske hjæl­pe­ar­bej­de blandt ud­sat­te men­ne­sker, der of­te bor på gaden.

”Der har for ek­sem­pel tid­li­ge­re væ­ret sa­ger med hjem­lø­se, som ik­ke selv kun­ne do­ku­men­te­re, at de har væ­ret i lan­det i det til­stræk­ke­li­ge an­tal år til at få ud­be­talt den hø­je­ste ydel­se af kom­mu­nen. Ved at få ad­gang til sund­heds­da­ta har Ga­dejuri­stens folk kun­net do­ku­men­te­re, at nog­le af dis­se hjem­lø­se er ble­vet un­der­be­talt gen­nem man­ge år, og der er kørt rets­sa­ger for at skaf­fe de på­gæl­den­de de­res til­go­de­ha­ven­der,” si­ger Est­her Nørregård-Nielsen.

Vi ser ik­ke os selv som lang­sig­tet sponsor af et om­rå­de – spe­ci­elt ik­ke, når det er et om­rå­de, som det of­fent­li­ge bør ta­ge hånd om

Bo Ry­gaard – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Drey­ers Fond

Di­rek­tø­ren i Oak Fo­un­da­tion vil ik­ke af­vi­se, at fon­dens støt­te til den juri­di­ske bi­stand på ga­de­plan kan fort­sæt­te ef­ter 2021.

”Uden at jeg vil love fremad­ret­tet støt­te, kan jeg godt si­ge, at ind­sat­sen har en for­lom­me hos os, og at fon­den er me­get in­ter­es­se­ret i, at der og­så frem­over er et kor­ps af juri­ster, der hjæl­per dem på ga­den. For det har de rig­tig me­get brug for,” fast­slår Est­her Nørregård-Nielsen.

Giver ambulancehjælp

Drey­ers Fond har med bag­grund i det fun­dats­be­stem­te fo­kus på ad­­vo­kat- og ar­ki­tekt­fa­get samt al­men­nyt­tigt ar­bej­de de se­ne­re år støt­tet fle­re pro­jek­ter for hjem­lø­se og ga­dens folk, blandt an­det Junk Food i Kø­ben­havn, der sik­rer et varmt må­l­tid til ga­dens folk.

Men for Bo Ry­gaard er det sam­ti­dig vig­tigt at un­der­stre­ge, at fon­den ik­ke er sat i ver­den for på langt sigt at lø­se so­ci­a­le pro­ble­mer blandt ek­sem­pel­vis de hjem­lø­se i Danmark.

”Vi ser ik­ke os selv som lang­sig­tet sponsor af et om­rå­de – spe­ci­elt ik­ke, når det er et om­rå­de, som det of­fent­li­ge bør ta­ge hånd om. Vi vil ger­ne age­re fød­sels­hjæl­per og gi­ve am­bu­lan­ce­hjælp, og så skal tin­ge­ne le­ve de­res eget liv. Det er der­for et vig­tigt sig­nal for os at sen­de, at det of­fent­li­ge bør træ­de i ka­rak­ter og sør­ge for, at vil­kå­re­ne bli­ver for­bed­ret for de på­gæl­den­de men­ne­sker. Men der­med ik­ke sagt, at vo­res støt­te til Ga­dens Juri­ster op­hø­rer i år,” si­ger Bo Rygaard.

Bo Ry­gaard me­ner, at Drey­ers Fond især – som han ud­tryk­ker det – kan ”gø­re gavn dér, hvor det of­fent­li­ge og det pri­va­te slipper”.

”Der er nog­le spots on the dan­ce floor. Hvis Drey­ers Fond og an­dre sponso­rer for ek­sem­pel ik­ke hav­de væ­ret med til at sik­re, at Junk Food kom op at kø­re un­der pan­de­mi­en, var det ik­ke sket på sam­me må­de. Og når vi fin­der ud af, at Ga­dejuri­sten stop­per af den ene el­ler an­den grund, si­ger vi, at det ik­ke skal gå ud over de sår­ba­re. Så dér går vi ind, for­di vi kan gø­re en væ­sent­lig for­skel. Det sker ik­ke med hen­blik på at gå ind i man­ge år og væ­re drifts­o­ri­en­te­ret, men vi vil ger­ne punk­t­vis støt­te vig­ti­ge pro­jek­ter i et år el­ler to,” si­ger Bo Rygaard.

Omlægning af hjemløseindsats på finansloven

Sam­ti­dig med, at de to fon­de nu fo­re­lø­big i re­sten af 2021 fi­nan­si­e­rer et hjør­ne af løs­nin­gen af de pro­ble­mer, som hjem­lø­se og an­dre ga­de­folk dø­jer med, er der fra po­li­tisk si­de lagt op til at kig­ge på den over­ord­ne­de hjem­lø­se­pro­ble­ma­tik med nye øjne.

I det for­slag til fi­nans­lo­ven for 2022, som den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring frem­lag­de i sid­ste uge, er der så­le­des af­sat 159 mil­li­o­ner kro­ner til en grund­læg­gen­de om­læg­ning af hjem­lø­se­ind­sat­sen og en styr­ket ind­sats for de mest ud­sat­te bor­ge­re i Danmark.

Hvad om­læg­nin­gen af hjem­lø­se­ind­sat­sen me­re kon­kret går ud på, er Si­ne Ege­de Eske­sen spændt på. Hun er di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den, som gen­nem fle­re år har ar­bej­det med be­kæm­pel­se af hjem­løs­hed især blandt un­ge. I 2016 var fon­den me­di­ni­ti­a­tiv­ta­ger til Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen, der be­står af en ræk­ke for­skel­li­ge part­ne­re, som er gå­et sam­men med det fæl­les mål at stop­pe hjem­løs­hed blandt unge.

”I Hjem til Al­­le-al­l­li­an­­cen har vi haft me­get fo­kus de se­ne­re år på at iden­ti­fi­ce­re de bar­ri­e­rer og mu­lig­he­der, der er. Nog­le af bar­ri­e­rer­ne er struk­tu­rel­le ud­for­drin­ger. Men nu kom­mer der i lø­bet af ef­ter­å­ret en hjem­lø­sere­form, og vi er vildt spænd­te på, om den vi­ser hand­ling, for det me­ner vi, der er brug for,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Når det er sagt, så er der in­gen tvivl om, at om­rå­det kal­der på po­li­tisk hand­ling, men og­så på, at vi som fon­de sam­men med ci­vil­sam­fun­det og kom­mu­ner­ne mel­der os ind i kampen

Si­ne Ege­de Eske­sen – Di­rek­tør, Bikubenfonden

Der er iføl­ge Bi­ku­­ben-di­rek­tø­ren in­gen tvivl om, at der er be­hov for at gø­re tin­ge­ne an­der­le­des end hidtil.
”Og no­get af det, vi blandt an­det er me­get op­ta­get af, er at tæn­ke so­ci­al- og bo­lig­po­li­tik­ken sam­men,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Bo Ry­gaard fra Drey­ers Fond føl­ger i dis­se da­ge og­så nø­je med i, hvor den fo­re­slå­e­de om­læg­ning af hjem­lø­se­ind­sat­sen rent po­li­tisk lan­der – og hvad den me­re kon­kret kom­mer til at indebære.

”Sam­men med Bi­ku­ben­fon­den, Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen og en ræk­ke an­dre ak­tø­rer har vi væ­ret ka­ta­ly­sa­tor for ak­ti­vi­te­ter, som har væ­ret med til at sik­re, at der nu er kom­met et fi­nans­lo­v­s­ud­kast, hvor der er af­sat 159 mil­li­o­ner kro­ner til en grund­læg­gen­de om­læg­ning af hjem­lø­se­ind­sat­sen. Det er po­si­tivt, og vi er spænd­te på, hvad om­læg­nin­gen re­elt in­de­bæ­rer,” si­ger Bo Rygaard.

Fonde er en del af ligning

Si­ne Ege­de Eske­sen un­der­stre­ger, at hun me­ner, fon­de­ne har en vig­tig rol­le at spil­le i for­hold til at lø­se hjem­lø­se­pro­ble­ma­tik­ken i Danmark.

”Ge­ne­relt, når vi i Bi­ku­ben­fon­den ar­bej­der på so­ci­a­l­om­rå­det med kom­plek­se pro­ble­mer, kal­der løs­nin­ger­ne som of­test på en ræk­ke for­skel­li­ge ak­tø­rer på tværs af sek­to­rer, og vi ser os selv som en del af den lig­ning. Vi er ik­ke så op­ta­get af at pla­ce­re et an­svar hos en be­stemt ak­tør el­ler pe­ge fin­gre ad no­gen, der bur­de lø­se pro­ble­met – vi er me­re op­ta­get af, hvor­dan vi sam­men med an­dre ak­tø­rer kan fin­de løs­nin­ger. Når det er sagt, så er der in­gen tvivl om, at om­rå­det kal­der på po­li­tisk hand­ling, men og­så på, at vi som fon­de sam­men med ci­vil­sam­fun­det og kom­mu­ner­ne mel­der os ind i kam­pen,” ly­der op­for­drin­gen fra Bi­ku­ben­fon­dens direktør.

Est­her Nør­re­­gård-Ni­el­­sen fra Oak Fo­un­da­tion Den­mark me­ner og­så, at hjem­lø­se­pro­ble­ma­tik­ken kal­der på sam­ar­bej­de blandt an­det mel­lem fon­de og stat.

”Fon­de kan ha­ve en me­get stor rol­le i for­hold til blandt an­det at pe­ge på nye må­der at lø­se pro­ble­mer­ne på. Men det bør ske i en form for sam­ar­bej­de med og i en re­a­li­stisk for­hol­den sig til, hvad de stats­li­ge øko­no­mi­ske mu­lig­he­der er. Grund­læg­gen­de me­ner jeg be­stemt, at hjem­løs­hed er en pro­ble­ma­tik, som er bå­de et stats­ligt og fonds­ligt an­svar,” si­ger Est­her Nørregård-Nielsen.

Inspiration af hente i nabolande

For Bo Ry­gaard er det es­sen­ti­elt, at Dan­mark i stør­re grad be­gyn­der at læ­ne sig op ad de po­si­ti­ve er­fa­rin­ger med at be­kæm­pe hjem­løs­hed, som blandt an­dre fle­re af vo­res nor­di­ske na­bo­lan­de har høstet.

”Vi har støt­tet en stor ana­ly­se, som Kra­ka la­ve­de for Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen, hvor der blandt an­det blev kig­get på best pra­cti­ce i lan­de som Fin­land og Nor­ge. Her er det ba­salt lyk­ke­des at knæk­ke nød­den og skaf­fe hjem til al­le. I Dan­mark har ind­sat­ser­ne i alt for man­ge år væ­ret spredt ud, så den sår­ba­re selv skul­le ren­de fra den ene in­stans til den an­den,” si­ger di­rek­tø­ren i Drey­ers Fond.

Si­ne Ege­de Eske­sen er enig i, at der med ana­ly­sen fra Kra­ka i hån­den er grund til optimisme.

”Den vi­ser, at med den ret­te in­ve­ste­ring er det mu­ligt at lø­se pro­ble­met. Den op­fat­tel­se de­ler vi. Og det er der­for, vi som fond en­ga­ge­rer os i om­rå­det og bli­ver ved med at gø­re det,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen har tid­li­ge­re – blandt an­det ba­se­ret på Kra­kas ana­ly­se – slå­et til lyd for, at det er mu­ligt at stop­pe lang­tids­hjem­løs­hed i 2030. Est­her Nør­re­­gård-Ni­el­­sen fra Oak Fo­un­da­tion me­ner dog ik­ke, at pro­ble­mer­ne er løst om ni år.

”Der vil al­tid væ­re hjem­lø­se, men man kan godt ned­brin­ge bå­de an­tal­let og den pe­ri­o­de, de er i hjem­løs­hed. Hjem til al­­le-al­li­an­­cens mål­sæt­ning om at af­skaf­fe hjem­løs­hed i 2030 er et fint mål – man skal jo al­tid sø­ge at nå stjer­ner­ne. Men det er må­ske me­re re­a­li­stisk at læ­ne sig op ad den ver­den­s­oms­pæn­den­de be­væ­gel­se Bu­ilt for Zero, som si­ger, at der skal væ­re fle­re, der kom­mer ud af hjem­løs­hed, end der kom­mer ind i hjem­løs­hed,” si­ger Est­her Nørregård-Nielsen.

Si­ne Ege­de Eske­sen tviv­ler og­så på, at det kom­mer til at gå så hur­tigt med at ven­de udviklingen.

”I Bi­ku­ben­fon­den ope­re­rer vi ik­ke med en slut­da­to, og det er ik­ke så­dan, at vi i 2030 luk­ker for slu­ser­ne. Vi sy­nes, det er in­ter­es­sant, at Kra­kas rap­port vi­ser, pro­ble­mer­ne kan lø­ses ved at in­ve­ste­re i bo­li­ger og om­stil­le her­bergs­sek­to­ren, men vi er sam­ti­dig me­get be­vid­ste om, at man ik­ke æn­drer gam­le tan­ke­gan­ge og struk­tu­rel­le bar­ri­e­rer over night. Om vi li­ge præ­cis i 2030 kan si­ge ”job do­ne”, er jeg ik­ke over­be­vist om, men jeg er ret over­be­vist om, at vi hvis vi be­gyn­der at gø­re brug af den vi­den og de mu­lig­heds­rum, der er, vil vi væ­re et godt sted i 2030,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Iføl­ge VIVE, Det Na­tio­na­le Forsk­­nings- og Ana­ly­se­cen­ter for Vel­færd, som hvert an­det år kort­læg­ger an­tal­let af hjem­lø­se bor­ge­re i Dan­mark, var der i 2009 4.998 hjem­lø­se bor­ge­re i Dan­mark. I 2019 var an­tal­let ste­get til 6.431.

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer