Fonde sikrer juridisk hjælp til hjemløse – men fremover ligger ansvaret hos staten

Oak Foundation Denmark og Dreyers Fond sikrer med millionbeløb, at hjemløse kan få juridisk hjælp resten af 2021. Dreyers Fond fastslår, at fonden gerne giver ambulancehjælp til den type initiativer, men at ansvaret for den fremtidige drift ligger hos det offentlige. I forslaget til en ny finanslov er der afsat 159 mio. kr. til en omlægning af hjemløseindsatsen, og blandt fondene er håbet, at Danmark begynder at få lige så meget succes med at løse problemet som flere nabolande.

"Uden at jeg vil love fremad­ret­tet støt­te, kan jeg godt si­ge, at ind­sat­sen har en for­lom­me hos os, og at fon­den er me­get in­ter­es­se­ret i, at der og­så frem­over er et kor­ps af juri­ster, der hjæl­per dem på ga­den. For det har de rig­tig me­get brug for," si­ger di­rek­tør i Oak Fo­un­da­tion Den­mark, Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen (Fo­to: Ga­dens Jurister).

Tid­li­ge­re på som­me­ren med­del­te den pri­va­te or­ga­ni­sa­tion Ga­dejuri­sten på sin hjem­mesi­de, at den indstil­ler si­ne rets­hjælpsak­ti­vi­te­ter, er i gang med en om­or­ga­ni­se­ring og har op­sagt si­ne medarbejdere.

For at sik­re, at hjem­lø­se, se­x­ar­bej­de­re og an­dre ga­de­folk i Dan­mark trods fra­væ­ret af Ga­dejuri­sten fort­sat kan få juri­disk bi­stand, er Oak Fo­un­da­tion Den­mark og Drey­ers Fond nu gå­et sam­men om at sik­re øko­no­misk støt­te til en ny­e­tab­le­ret or­ga­ni­sa­tion med det be­slæg­te­de navn Ga­dens Jurister.

Det sker for Oak Fo­un­da­tions ved­kom­men­de med en mil­li­on kro­ner i re­sten af 2021, mens Drey­ers Fond støt­ter Ga­dens Juri­ster med ”et millionbeløb”.

Fon­den er me­get in­ter­es­se­ret i, at der og­så frem­over er et kor­ps af juri­ster, der hjæl­per dem på ga­den. For det har de rig­tig me­get brug for

Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen – Di­rek­tør, Oak Fo­un­da­tion Denmark

Den øko­no­mi­ske saltvand­s­ind­sprøjt­ning be­ty­der, at Ga­dens Juri­ster, som i sin be­gyn­del­se har ar­bej­det fri­vil­ligt og uløn­net, nu for­melt kan be­gyn­de at an­sæt­te si­ne me­d­ar­bej­de­re, der til­sam­men møn­strer 70 års er­fa­ring med ga­dejuri­disk arbejde.

”Ga­dens Juri­ster er plud­se­ligt op­stå­et og gør en for­skel for sår­ba­re men­ne­sker, som el­lers ik­ke vil­le få den hjælp, de skal ha­ve,” si­ger Bo Ry­gaard, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Drey­ers Fond, til Fundats.

Corona et forstørrelsesglas på problemer

For di­rek­tø­ren i Oak Fo­un­da­tion Den­mark Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen var cor­o­na­pan­de­mi­en og ned­luk­nin­gen af Dan­mark ”et for­stør­rel­ses­glas” på de pro­ble­mer, som ga­dens folk slås med.

I den pe­ri­o­de op­le­ve­de Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen blandt an­det, at me­d­ar­bej­de­re fra det nu ned­lag­te Ga­dejuri­sten, som Oak Fo­un­da­tion gen­nem fle­re år har sam­ar­bej­det med, gjor­de en ek­stra­or­di­nær ind­sats for at lø­se rets­sik­ker­heds­mæs­si­ge pro­ble­mer for gadefolket.

Og når Oak Fo­un­da­tion nu støt­ter Ga­dens Juri­ster, er det for at sik­re, at der og­så frem­over er no­gen, som ud­fø­rer det nød­ven­di­ge juri­di­ske hjæl­pe­ar­bej­de blandt ud­sat­te men­ne­sker, der of­te bor på gaden.

”Der har for ek­sem­pel tid­li­ge­re væ­ret sa­ger med hjem­lø­se, som ik­ke selv kun­ne do­ku­men­te­re, at de har væ­ret i lan­det i det til­stræk­ke­li­ge an­tal år til at få ud­be­talt den hø­je­ste ydel­se af kom­mu­nen. Ved at få ad­gang til sund­heds­da­ta har Ga­dejuri­stens folk kun­net do­ku­men­te­re, at nog­le af dis­se hjem­lø­se er ble­vet un­der­be­talt gen­nem man­ge år, og der er kørt rets­sa­ger for at skaf­fe de på­gæl­den­de de­res til­go­de­ha­ven­der,” si­ger Est­her Nørregård-Nielsen.

Vi ser ik­ke os selv som lang­sig­tet sponsor af et om­rå­de – spe­ci­elt ik­ke, når det er et om­rå­de, som det of­fent­li­ge bør ta­ge hånd om

Bo Ry­gaard – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Drey­ers Fond

Di­rek­tø­ren i Oak Fo­un­da­tion vil ik­ke af­vi­se, at fon­dens støt­te til den juri­di­ske bi­stand på ga­de­plan kan fort­sæt­te ef­ter 2021.

”Uden at jeg vil love fremad­ret­tet støt­te, kan jeg godt si­ge, at ind­sat­sen har en for­lom­me hos os, og at fon­den er me­get in­ter­es­se­ret i, at der og­så frem­over er et kor­ps af juri­ster, der hjæl­per dem på ga­den. For det har de rig­tig me­get brug for,” fast­slår Est­her Nørregård-Nielsen.

Giver ambulancehjælp

Drey­ers Fond har med bag­grund i det fun­dats­be­stem­te fo­kus på ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­fa­get samt al­men­nyt­tigt ar­bej­de de se­ne­re år støt­tet fle­re pro­jek­ter for hjem­lø­se og ga­dens folk, blandt an­det Junk Food i Kø­ben­havn, der sik­rer et varmt må­l­tid til ga­dens folk.

Men for Bo Ry­gaard er det sam­ti­dig vig­tigt at un­der­stre­ge, at fon­den ik­ke er sat i ver­den for på langt sigt at lø­se so­ci­a­le pro­ble­mer blandt ek­sem­pel­vis de hjem­lø­se i Danmark.

”Vi ser ik­ke os selv som lang­sig­tet sponsor af et om­rå­de – spe­ci­elt ik­ke, når det er et om­rå­de, som det of­fent­li­ge bør ta­ge hånd om. Vi vil ger­ne age­re fød­sels­hjæl­per og gi­ve am­bu­lan­ce­hjælp, og så skal tin­ge­ne le­ve de­res eget liv. Det er der­for et vig­tigt sig­nal for os at sen­de, at det of­fent­li­ge bør træ­de i ka­rak­ter og sør­ge for, at vil­kå­re­ne bli­ver for­bed­ret for de på­gæl­den­de men­ne­sker. Men der­med ik­ke sagt, at vo­res støt­te til Ga­dens Juri­ster op­hø­rer i år,” si­ger Bo Rygaard.

Bo Ry­gaard me­ner, at Drey­ers Fond især – som han ud­tryk­ker det – kan ”gø­re gavn dér, hvor det of­fent­li­ge og det pri­va­te slipper”.

”Der er nog­le spots on the dan­ce floor. Hvis Drey­ers Fond og an­dre sponso­rer for ek­sem­pel ik­ke hav­de væ­ret med til at sik­re, at Junk Food kom op at kø­re un­der pan­de­mi­en, var det ik­ke sket på sam­me må­de. Og når vi fin­der ud af, at Ga­dejuri­sten stop­per af den ene el­ler an­den grund, si­ger vi, at det ik­ke skal gå ud over de sår­ba­re. Så dér går vi ind, for­di vi kan gø­re en væ­sent­lig for­skel. Det sker ik­ke med hen­blik på at gå ind i man­ge år og væ­re drifts­o­ri­en­te­ret, men vi vil ger­ne punk­t­vis støt­te vig­ti­ge pro­jek­ter i et år el­ler to,” si­ger Bo Rygaard.

Omlægning af hjemløseindsats på finansloven

Sam­ti­dig med, at de to fon­de nu fo­re­lø­big i re­sten af 2021 fi­nan­si­e­rer et hjør­ne af løs­nin­gen af de pro­ble­mer, som hjem­lø­se og an­dre ga­de­folk dø­jer med, er der fra po­li­tisk si­de lagt op til at kig­ge på den over­ord­ne­de hjem­lø­se­pro­ble­ma­tik med nye øjne.

I det for­slag til fi­nans­lo­ven for 2022, som den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring frem­lag­de i sid­ste uge, er der så­le­des af­sat 159 mil­li­o­ner kro­ner til en grund­læg­gen­de om­læg­ning af hjem­lø­se­ind­sat­sen og en styr­ket ind­sats for de mest ud­sat­te bor­ge­re i Danmark.

Hvad om­læg­nin­gen af hjem­lø­se­ind­sat­sen me­re kon­kret går ud på, er Si­ne Ege­de Eske­sen spændt på. Hun er di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den, som gen­nem fle­re år har ar­bej­det med be­kæm­pel­se af hjem­løs­hed især blandt un­ge. I 2016 var fon­den me­di­ni­ti­a­tiv­ta­ger til Hjem til Al­le-al­li­an­cen, der be­står af en ræk­ke for­skel­li­ge part­ne­re, som er gå­et sam­men med det fæl­les mål at stop­pe hjem­løs­hed blandt unge.

”I Hjem til Al­le-al­l­li­an­cen har vi haft me­get fo­kus de se­ne­re år på at iden­ti­fi­ce­re de bar­ri­e­rer og mu­lig­he­der, der er. Nog­le af bar­ri­e­rer­ne er struk­tu­rel­le ud­for­drin­ger. Men nu kom­mer der i lø­bet af ef­ter­å­ret en hjem­lø­sere­form, og vi er vildt spænd­te på, om den vi­ser hand­ling, for det me­ner vi, der er brug for,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Når det er sagt, så er der in­gen tvivl om, at om­rå­det kal­der på po­li­tisk hand­ling, men og­så på, at vi som fon­de sam­men med ci­vil­sam­fun­det og kom­mu­ner­ne mel­der os ind i kampen

Si­ne Ege­de Eske­sen – Di­rek­tør, Bikubenfonden

Der er iføl­ge Bi­ku­ben-di­rek­tø­ren in­gen tvivl om, at der er be­hov for at gø­re tin­ge­ne an­der­le­des end hidtil.
”Og no­get af det, vi blandt an­det er me­get op­ta­get af, er at tæn­ke so­ci­al- og bo­lig­po­li­tik­ken sam­men,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Bo Ry­gaard fra Drey­ers Fond føl­ger i dis­se da­ge og­så nø­je med i, hvor den fo­re­slå­e­de om­læg­ning af hjem­lø­se­ind­sat­sen rent po­li­tisk lan­der – og hvad den me­re kon­kret kom­mer til at indebære.

”Sam­men med Bi­ku­ben­fon­den, Hjem til Al­le-al­li­an­cen og en ræk­ke an­dre ak­tø­rer har vi væ­ret ka­ta­ly­sa­tor for ak­ti­vi­te­ter, som har væ­ret med til at sik­re, at der nu er kom­met et fi­nans­lo­v­s­ud­kast, hvor der er af­sat 159 mil­li­o­ner kro­ner til en grund­læg­gen­de om­læg­ning af hjem­lø­se­ind­sat­sen. Det er po­si­tivt, og vi er spænd­te på, hvad om­læg­nin­gen re­elt in­de­bæ­rer,” si­ger Bo Rygaard.

Fonde er en del af ligning

Si­ne Ege­de Eske­sen un­der­stre­ger, at hun me­ner, fon­de­ne har en vig­tig rol­le at spil­le i for­hold til at lø­se hjem­lø­se­pro­ble­ma­tik­ken i Danmark.

”Ge­ne­relt, når vi i Bi­ku­ben­fon­den ar­bej­der på so­ci­a­l­om­rå­det med kom­plek­se pro­ble­mer, kal­der løs­nin­ger­ne som of­test på en ræk­ke for­skel­li­ge ak­tø­rer på tværs af sek­to­rer, og vi ser os selv som en del af den lig­ning. Vi er ik­ke så op­ta­get af at pla­ce­re et an­svar hos en be­stemt ak­tør el­ler pe­ge fin­gre ad no­gen, der bur­de lø­se pro­ble­met – vi er me­re op­ta­get af, hvor­dan vi sam­men med an­dre ak­tø­rer kan fin­de løs­nin­ger. Når det er sagt, så er der in­gen tvivl om, at om­rå­det kal­der på po­li­tisk hand­ling, men og­så på, at vi som fon­de sam­men med ci­vil­sam­fun­det og kom­mu­ner­ne mel­der os ind i kam­pen,” ly­der op­for­drin­gen fra Bi­ku­ben­fon­dens direktør.

Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen fra Oak Fo­un­da­tion Den­mark me­ner og­så, at hjem­lø­se­pro­ble­ma­tik­ken kal­der på sam­ar­bej­de blandt an­det mel­lem fon­de og stat.

”Fon­de kan ha­ve en me­get stor rol­le i for­hold til blandt an­det at pe­ge på nye må­der at lø­se pro­ble­mer­ne på. Men det bør ske i en form for sam­ar­bej­de med og i en re­a­li­stisk for­hol­den sig til, hvad de stats­li­ge øko­no­mi­ske mu­lig­he­der er. Grund­læg­gen­de me­ner jeg be­stemt, at hjem­løs­hed er en pro­ble­ma­tik, som er bå­de et stats­ligt og fonds­ligt an­svar,” si­ger Est­her Nørregård-Nielsen.

Inspiration af hente i nabolande

For Bo Ry­gaard er det es­sen­ti­elt, at Dan­mark i stør­re grad be­gyn­der at læ­ne sig op ad de po­si­ti­ve er­fa­rin­ger med at be­kæm­pe hjem­løs­hed, som blandt an­dre fle­re af vo­res nor­di­ske na­bo­lan­de har høstet.

”Vi har støt­tet en stor ana­ly­se, som Kra­ka la­ve­de for Hjem til Al­le-al­li­an­cen, hvor der blandt an­det blev kig­get på best pra­cti­ce i lan­de som Fin­land og Nor­ge. Her er det ba­salt lyk­ke­des at knæk­ke nød­den og skaf­fe hjem til al­le. I Dan­mark har ind­sat­ser­ne i alt for man­ge år væ­ret spredt ud, så den sår­ba­re selv skul­le ren­de fra den ene in­stans til den an­den,” si­ger di­rek­tø­ren i Drey­ers Fond.

Si­ne Ege­de Eske­sen er enig i, at der med ana­ly­sen fra Kra­ka i hån­den er grund til optimisme.

”Den vi­ser, at med den ret­te in­ve­ste­ring er det mu­ligt at lø­se pro­ble­met. Den op­fat­tel­se de­ler vi. Og det er der­for, vi som fond en­ga­ge­rer os i om­rå­det og bli­ver ved med at gø­re det,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Hjem til Al­le-al­li­an­cen har tid­li­ge­re – blandt an­det ba­se­ret på Kra­kas ana­ly­se – slå­et til lyd for, at det er mu­ligt at stop­pe lang­tids­hjem­løs­hed i 2030. Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen fra Oak Fo­un­da­tion me­ner dog ik­ke, at pro­ble­mer­ne er løst om ni år.

”Der vil al­tid væ­re hjem­lø­se, men man kan godt ned­brin­ge bå­de an­tal­let og den pe­ri­o­de, de er i hjem­løs­hed. Hjem til al­le-al­li­an­cens mål­sæt­ning om at af­skaf­fe hjem­løs­hed i 2030 er et fint mål – man skal jo al­tid sø­ge at nå stjer­ner­ne. Men det er må­ske me­re re­a­li­stisk at læ­ne sig op ad den ver­den­s­oms­pæn­den­de be­væ­gel­se Bu­ilt for Zero, som si­ger, at der skal væ­re fle­re, der kom­mer ud af hjem­løs­hed, end der kom­mer ind i hjem­løs­hed,” si­ger Est­her Nørregård-Nielsen.

Si­ne Ege­de Eske­sen tviv­ler og­så på, at det kom­mer til at gå så hur­tigt med at ven­de udviklingen.

”I Bi­ku­ben­fon­den ope­re­rer vi ik­ke med en slut­da­to, og det er ik­ke så­dan, at vi i 2030 luk­ker for slu­ser­ne. Vi sy­nes, det er in­ter­es­sant, at Kra­kas rap­port vi­ser, pro­ble­mer­ne kan lø­ses ved at in­ve­ste­re i bo­li­ger og om­stil­le her­bergs­sek­to­ren, men vi er sam­ti­dig me­get be­vid­ste om, at man ik­ke æn­drer gam­le tan­ke­gan­ge og struk­tu­rel­le bar­ri­e­rer over night. Om vi li­ge præ­cis i 2030 kan si­ge ”job do­ne”, er jeg ik­ke over­be­vist om, men jeg er ret over­be­vist om, at vi hvis vi be­gyn­der at gø­re brug af den vi­den og de mu­lig­heds­rum, der er, vil vi væ­re et godt sted i 2030,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Iføl­ge VIVE, Det Na­tio­na­le Forsk­nings- og Ana­ly­se­cen­ter for Vel­færd, som hvert an­det år kort­læg­ger an­tal­let af hjem­lø­se bor­ge­re i Dan­mark, var der i 2009 4.998 hjem­lø­se bor­ge­re i Dan­mark. I 2019 var an­tal­let ste­get til 6.431.

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer