Annoncespot_img

Velux Fonden og kommuner evaluerer bæredygtige skoler på dialogmøder

Nyt initiativ faciliteret af Velux Fonden og Villum Fonden styrker videndeling, gensidig inspiration og dialog mellem kommunale embedsmænd i to projekter, der skal støtte bæredygtig grøn udvikling med fokus på folkeskolen. Dialogmøderne, der bliver afholdt i sidste og denne uge, er et evaluerende eksperiment på tværs af både fonde, projekter og kommuner.

Grøn Generation
Grøn Ge­ne­ra­tion (www​.gro​en​ge​ne​ra​tion​.da​nis​hsci​en​ce​fa​ctory​.dk/)

Hvad kan lan­dets kom­mu­ner gø­re for at ud­dan­ne børn og un­ge i at pas­se på mil­jø­et og spa­re på klo­dens res­sour­cer? Og hvad kan de tek­ni­ske for­valt­nin­ger gø­re her og nu for at spa­re på vand, var­me og ener­gi på de­res folkeskoler?

De spørgs­mål er skole­le­de­re og kom­mu­na­le em­beds­folk ble­vet klo­ge­re på gen­nem pro­jek­ter­ne Grøn Ge­ne­ra­tion og Den Bæ­re­dyg­ti­ge Sko­le, som Ve­lux Fon­den og Vil­lum Fon­den har støt­tet i en fi­re­årig pe­ri­o­de. Sam­men med de del­ta­gen­de kom­mu­ner og sko­ler er fon­de­ne nu ved at eva­lu­e­re de­res pro­jek­ter og spre­de vi­den fra dem. Det sker blandt an­det gen­nem en ræk­ke di­a­log­mø­der i kom­mu­ner­ne, som fon­de­ne faciliterer.

Sko­vlysko­len i Ru­der­s­dal Kom­mu­ne og Fjord­bak­ke­sko­len i Fre­de­ri­cia er to af de ste­der, hvor der er ryk­ket no­get i for­hold til bæ­re­dyg­tig ud­dan­nel­se og mil­jø­be­spa­rel­ser de sid­ste par år. De to fol­ke­sko­ler er nem­lig de go­de ek­semp­ler, der blev vist til et di­a­log­mø­de om ud­dan­nel­se for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling i Ud­dan­nel­ses­cen­tret i Fre­de­ri­cia i mandags.

Di­a­log­mø­det blev af­holdt af Ve­lux Fon­den og Vil­lum Fon­den i sam­ar­bej­de med Ru­der­s­dal Kom­mu­ne og det na­tio­na­le cen­ter for læ­ring i na­tur, tek­nik og sund­hed, Astra. Ek­semp­ler­ne fra Ru­der­s­dal og Fre­de­ri­cia vi­ste blandt an­det, hvor­dan fol­ke­sko­le­e­le­ver som am­bas­sa­dø­rer for grøn ud­vik­ling kan ha­ve en stor effekt.

Grønne skoleprojekter i to forskellige landsdele

Sko­ler­ne har del­ta­get i to pro­jek­ter, som fon­de­ne har støt­tet i de­res pro­gram for mil­jø og bæ­re­dyg­tig­hed. I pro­jek­tet Grøn Ge­ne­ra­tion ud­vik­ler de ni del­ta­gen­de kom­mu­ner nye stra­te­gi­er for at frem­me ud­dan­nel­se i bæ­re­dyg­tig­hed ret­tet mod børn og un­ge, Ud­dan­nel­se for Bæ­re­dyg­tig Ud­vik­ling (UBU). Den Bæ­re­dyg­ti­ge Sko­le er et of­fent­ligt-pri­vat part­ner­skab mel­lem NCC og Ru­der­s­dal, der om­fat­ter 12 sko­ler i Ru­der­s­dal Kommune.

Beg­ge pro­jek­ter er fi­re­åri­ge, og de­res til­bli­vel­se er og­så hi­sto­ri­en om, hvor­dan fon­des be­vil­lin­ger kan spil­le sam­men med bl.a. stats­lig og kom­mu­nal fi­nan­si­e­ring og på den må­de ha­ve en ka­ta­ly­tisk effekt.

Til di­a­log­mø­det dan­ne­de bil­le­der af mil­jøpro­jek­ter fra Sko­vlysko­len en fin visu­el ram­me til den plan­lag­te vi­den­de­ling og in­spira­tion. An­led­nin­gen er, at pro­jek­ter­ne af­slut­tes in­den for de næ­ste fi­re må­ne­der. På den bag­grund blev par­ter­ne eni­ge om at in­vi­te­re kom­mu­na­le ak­tø­rer fra en ræk­ke kom­mu­ner til di­a­log­mø­der rundt om i lan­det for at eva­lu­e­re på en lidt an­den må­de, end el­lers, for­tæl­ler Mi­k­kel Klou­g­art, der er fonds­rå­d­gi­ver in­den for mil­jø­om­rå­det i Ve­lux Fon­den og Vil­lum Fonden.

”Vi har nog­le pro­jek­ter, som er ved at væ­re slut, og det kan væ­re rig­tig van­ske­ligt i så­dan nog­le pro­jek­ter at kig­ge op og få spredt bud­ska­bet om­kring de re­sul­ta­ter, man har op­nå­et. Man la­ver en af­slut­nings­kon­fe­ren­ce el­ler en ar­ti­kel og en rap­port, og så tæn­ker vi, at nu spre­des de go­de bud­ska­ber fra pro­jek­ter­ne af sig selv, for­di det er så po­k­kers vig­tigt, det vi har la­vet. Men det sker ik­ke, for­di der sker så man­ge an­dre ting sam­ti­dig. Så tænk­te vi, at nu har vi her to pro­jek­ter, som beg­ge to be­skæf­ti­ger sig med at ar­bej­de på tværs af si­lo­er, på tværs af for­valt­nin­ger i kom­mu­ner fra for­skel­ligt per­spek­tiv. Her kan vi må­ske brin­ge snak­ken vi­de­re blandt de kom­mu­na­le re­præ­sen­tan­ter,” si­ger han.

Møder skaber konstruktiv dialog

Det an­det di­a­log­mø­de, der blev af­holdt i Fre­de­ri­cia i man­dags, blev ind­ledt med præ­sen­ta­tio­ner fra pro­jekt­le­de­re fra Grøn Ge­ne­ra­tion og Den bæ­re­dyg­ti­ge Sko­le. Beg­ge pro­jek­ter fo­ku­se­re­de bå­de på må­l­ba­re re­sul­ta­ter i form af øko­no­misk mil­jøop­ti­me­ring og på det en­ga­ge­ment og den glæ­de, pro­jek­ter­ne har ført med sig for ele­ver og læ­re­re i de en­kel­te sko­ler. Ef­ter op­læg­ge­ne var der tid til at stil­le spørgs­mål til pro­jekt­le­der­ne, og de kom­mu­na­le re­præ­sen­tan­ter fik mu­lig­hed for at ud­veks­le de­res er­fa­rin­ger fra de pro­jek­ter, de selv hav­de væ­ret med i. Prak­ti­ske spørgs­mål om ek­se­kve­ring og kon­kre­te le­del­ses­ma­nøv­rer i pro­jek­ter­ne blev vendt af ty­de­ligt en­ga­ge­re­de og in­ter­es­se­re­de re­præ­sen­tan­ter. Og net­op sam­ta­ler­ne mel­lem kom­mu­na­le re­præ­sen­tan­ter, der i hver de­res lands­del ar­bej­der med nog­le af de sam­me pro­blem­stil­lin­ger, var et af de cen­tra­le for­mål med dialogmøderne:

”Vi vil ger­ne brin­ge den eva­lu­e­ren­de snak ud til fle­re kom­mu­na­le folk. Så det var egent­lig fra vo­res si­de et for­søg på at væ­re en al­men­nyt­tig fond på en ny må­de – nu ta­ger vi en lil­le smu­le ini­ti­a­tiv og ta­ger med og sør­ger for at gi­ve den kaf­fe, der skal til. For tit er det jo ba­re en kop kaf­fe, og at det er struk­tu­re­ret or­dent­ligt – så op­står der mas­ser af kon­struk­tiv snak,” si­ger Mi­k­kel Klougart.

I lø­bet af dis­kus­sio­ner­ne var der fle­re til­ken­de­gi­vel­ser fra de kom­mu­na­le re­præ­sen­tan­ter af, at net­op den lø­ben­de sam­ta­le er vig­tig i for­hold til frem­ti­di­ge pro­jek­ter. En del­ta­ger ud­tryk­te det end­nu skarpere:

”Det er jo i sig selv en suc­ces for en sko­le, når der ik­ke kom­mer fi­re for­skel­li­ge for­valt­nings­per­so­ner ren­den­de med fi­re for­skel­li­ge pro­jek­ter, der skal im­ple­men­te­res på fi­re for­skel­li­ge må­der, men at vi kan få ko­or­di­ne­ret tin­ge­ne sammen.”

Alt i alt er di­a­log­mø­de­r­ne en stor suc­ces ind­til vi­de­re, me­ner Mi­k­kel Klougart:

”Jeg sy­nes, det er gå­et over al for­vent­ning. Der har væ­ret snak, og der har væ­ret ud­veks­ling, og folk er ble­vet ved med at snak­ke og spør­ge ind og bli­ve in­spi­re­re­de og væ­re nys­ger­ri­ge på hin­an­den. Og det er så­dan set det, der har væ­ret he­le for­må­let,” si­ger han.

Nye miljøvaner giver flere skolepenge

Det ene af de to pro­jek­ter, der var i fo­kus i man­da­gens di­a­log­mø­de, Den bæ­re­dyg­ti­ge Sko­le, har bl.a. ar­bej­det med at im­ple­men­te­re en ESCO-mo­del for ener­gibe­spa­rel­se i fol­ke­sko­ler, og sam­ti­dig med at ud­dan­ne ele­ver­ne til at ha­ve go­de mil­jøva­ner. ESCO-mo­del­len er en må­de at op­nå ener­gibe­spa­rel­ser i byg­nin­ger. En­tre­pre­nø­ren, som la­ver pro­jek­tet, ga­ran­te­rer en sam­let ener­gibe­spa­rel­se i byg­ge­ri­et, og får til gen­gæld en be­ta­ling i en fast­sat pe­ri­o­de af pro­jek­tet. Det er ble­vet en ud­bredt må­de for kom­mu­ner til at få eks­per­ter ind og hjæl­pe med at sik­re go­de byg­nin­ger med lavt energiforbrug.

Må­let for Den bæ­re­dyg­ti­ge Sko­le er at op­nå en år­lig be­spa­rel­se på 20 % på sko­ler­nes el-, vand- og var­me­for­brug, og re­sul­ta­ter­ne har over­gå­et for­vent­nin­ger­ne, rap­por­te­res det. En tred­je­del af be­spa­rel­ser­ne skal kom­me fra ad­færds­æn­drin­ger. Til di­a­log­mø­det man­dag blev der vist en vi­deo fra Ru­der­s­dal med ele­ver, der i for­skel­li­ge ud­ta­lel­ser de­mon­stre­re­de de­res nye øko­no­mi­ske mil­jø­be­vidst­hed. De be­spa­rel­ser, som og­så kan mær­kes i kro­ner og øre for sko­ler­ne, kan så bru­ges til fx at in­stal­le­re sol­cel­ler – el­ler til at kø­be is til ele­ver­ne, fo­re­slog en elev i vi­deo­en kækt.

Ele­ver­nes nye mil­jø­mæs­si­ge be­vidst­hed som in­spi­re­ren­de pro­jek­taf­kast lig­ger man­ge ab­strak­tions­lag fra fon­des dag­li­ge vir­ke. Den kon­kre­te ud­fø­rel­se af pro­jek­ter på kom­mu­nalt ni­veau fra idé til øko­no­mi­ske be­vil­lin­ger over kon­su­lent­hu­se og im­ple­men­te­ring kræ­ver struk­tur, di­a­log og vi­dens­de­ling i stort om­fang. Den di­a­log vil Ve­lux Fon­den og Vil­lum Fon­den ger­ne støt­te op om ved at med­vir­ke til di­a­log­mø­de­r­ne, som en hjælp til at en­der­ne kan mø­des. In­ter­es­se­re­de kom­mu­na­le re­præ­sen­tan­ter fik i lø­bet af mø­det og­så tid til at spør­ge ind til, hvor ini­ti­a­ti­ver til kon­kre­te sko­le­pro­jek­ter kom fra. Men he­le vej­en rundt syn­tes der at væ­re enig­hed om, at vej­en frem er di­a­log, in­spira­tion og så den øko­no­mi­ske mu­lig­gø­rel­se af ini­ti­a­ti­ver fra ele­ver og læ­re­re på bag­grund af de over­ord­ne­de pro­jek­ters rammer.

Ide­en til di­a­log­mø­de­r­ne var li­ge­le­des op­stå­et som et re­sul­tat af den lø­ben­de di­a­log mel­lem Ve­lux Fon­den og Vil­lum Fon­den og pro­jekt­le­der­ne, for­tal­te Mi­k­kel Klougart:

”Pro­jekt­le­der­ne Hans Co­lind Han­sen fra Astra og Anet­te Schjødt Thor­sen fra Ru­der­s­dal Kom­mu­ne har vi talt med lø­ben­de, og vi har holdt mø­der sam­men med dem – og­så for at de kun­ne læ­re hin­an­den at ken­de. På et tids­punkt tænk­te vi så – okay, skal vi ik­ke prø­ve at spre­de det her lidt me­re? Og så kom vi frem til at prø­ve at hol­de nog­le di­a­log­mø­der rundt om i lan­det. Det er et eks­pe­ri­ment, og jeg sy­nes, at det gå­et rig­tig godt ind­til videre.”

Di­a­log­mø­de­r­ne af­lø­ser ik­ke den al­min­de­li­ge eva­lu­e­ring af pro­jek­ter­ne, der for pro­jek­tet Grøn Ge­ne­ra­tions ved­kom­men­de bli­ver ud­ført af In­sti­tut for Na­tur­fa­ge­nes Di­dak­tik på Kø­ben­havns Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer