Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

Redaktionen har genbesøgt de 20 mest populære historier i 2020. Selvom den filantropiske fondssektor var stærkt involveret i at løse corona-problemer, så er det ikke pandemien, der præger årets mest læste artikler. Top-20-historierne er frit tilgængelige.

Top 20 – læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020
 

De 100 mest uddelende fonde – Fondenes Videnscenter
Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter præ­sen­te­rer ny vi­den om ud­de­len­de fonde
20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har der ik­ke ek­si­ste­ret et fonds­re­gi­ster i Dan­mark, og selv med den nye fonds­sta­ti­stik fra Dan­marks Sta­ti­stik har det ik­ke væ­ret mu­ligt at be­sva­re spørgs­må­let. Men i ef­ter­å­ret of­fent­lig­gjor­de ana­ly­ti­ker­ne i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter for før­ste gang en sam­let li­ste over de se­ne­ste tre års ud­de­lings­be­løb i de 100 mest ud­de­len­de fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger. Nu ved vi det.
– – –
Simon Aggesen (foto: Frederiksberg Kommune)
Eks­pert i er­stat­nings­ansvar: Fondstil­syn bør over­ve­je at gå ind i sa­gen om borgmester-lejligheden

19 Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen fik sig en møgs­ag på hal­sen, da Ek­stra Bla­det kun­ne for­tæl­le, at han hav­de gjort en be­mær­kel­ses­vær­dig god bo­lig­han­del med den krist­ne er­hvervs­fond Ek­si­sten­sen – og­så kendt som Dansk Bi­belsko­le. Ud fra et fonds­ret­ligt per­spek­tiv så det ud til, at be­sty­rel­sen hav­de på­ført fon­den et tab ved at sæl­ge lej­lig­he­den for bil­ligt uden om bo­lig­mar­ke­det. Det bur­de der­for væ­re en sag for fondstil­sy­net, vur­de­re­de eks­pert i er­stat­nings­ansvar Sø­ren Ber­gen­ser i den­ne ar­ti­kel. Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn gik der­ef­ter ind i sa­gen, og på bag­grund af en re­de­gø­rel­se fra fon­den, fik be­sty­rel­sen kort før jul en på­ta­le for ik­ke at ha­ve un­der­søgt mar­kedspri­sen godt nok, in­den de solg­te fon­dens stør­ste aktiv.

– – –
Saildrone
De sto­re fon­de ta­ger an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger til sig

18 Prin­cip­per for eks­klu­sion og ESG-scre­e­ning af ak­tiepor­te­følj­en vin­der frem blandt de stør­ste fon­de i Dan­mark. Det in­di­ke­re­de en spør­ge­un­der­sø­gel­se, som vi gen­nem­før­te i star­ten af året. Kon­klu­sio­nen på sva­re­ne fra 12 stor­fon­de var, at an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger er kom­met højt på dags­or­de­nen. Se­ne­re på året la­ve­de fon­de­nes egen or­ga­ni­sa­tion, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, en bå­de dy­be­re og bre­de­re kort­læg­ning af med­lem­mer­nes im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Her så bil­le­det knapt så po­si­tivt ud, da det vi­ste sig, at kun 1,2 pct. af fon­de­nes frie mid­ler på 262 mia. kr. var pla­ce­ret i no­get, der un­der­støt­ter et godt ik­ke-øko­no­misk for­mål som f.eks. so­ci­al el­ler mil­jø­mæs­sig bæredygtighed.

– – –
Nick Hækkerup og Civilstyrelsen
Ju­stits­mi­ni­ster: Sto­re æn­drin­ger af fonds­lo­ven kan bli­ve nødvendige

17 De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de fik po­li­tisk op­mærk­som­hed i 2020. Utids­sva­ren­de fonds­lo­v­giv­ning har el­lers i mindst et år­ti for­rin­get vil­kå­re­ne for de al­me­ne fon­de uden det har gjort ind­tryk på Chri­sti­ans­borg. På Fun­dats har vi lø­ben­de dæk­ket pro­ble­mer­ne, og fle­re po­li­ti­ke­re i Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg har nu få­et øj­ne­ne op for de be­ty­de­li­ge sam­funds­vær­di­er, der går tabt un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Sam­ti­dig har en ny le­del­se i Ci­vilsty­rel­sen ryd­det op i fondsmyn­dig­he­den, og i ja­nu­ar er­klæ­re­de ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup, at han nu var klar til at over­ve­je en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fonds­lo­ven. Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger lig­ger der nu en kø­re­plan klar på mi­ni­ste­rens bord. Men på grund af cor­o­na er kom­mis­so­ri­et for et kom­men­de fonds­ud­valg end­nu ik­ke godkendt.

– – –
David Dencker – Grant Compass (foto: Jesper Palermo)
Pan­dora-mil­li­ar­dæ­rer øj­ner bå­de im­pact og sund in­ve­ste­ring i nyt fondssystem

16 De små og mel­lem­sto­re al­me­ne fon­de fik og­så op­mærk­som­hed fra pri­va­te ak­tø­rer. Med pen­ge fra blandt an­dre Win­nie Lil­je­borgs fa­mily of­fi­ce kun­ne et nyt di­gi­talt fondsad­mi­ni­stra­tions­sy­stem se da­gens lys. Sy­ste­met skal gø­re det let­te­re og me­re sik­kert for min­dre fon­de at hånd­te­re ind­kom­ne ansøgninger.

– – –
Helene Kähler Hjenner
15. Ju­ni Fon­den har kurs mod me­re stra­te­gisk filan­tro­pi og Ro­ck­wool-ak­tier­ne er ik­ke hellige

15 I in­ter­view­se­ri­en Top­le­del­se i Fonds­sek­to­ren for­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand He­le­ne Käh­ler om ar­bej­det med at pro­fes­sio­na­li­se­re 15. Ju­ni Fon­dens filan­tro­pi­ske ar­bej­de i tråd med stif­ter­par­ret Li­se og Val­de­mar Käh­lers vi­sio­ner for fonden.

– – –
– – –

Jørgen Huno Rasmussen og Kim Nøhr Skibsted
Nog­le fon­de sid­der me­get stil­le – for stille

14 Cor­o­na-kri­sen fyld­te na­tur­lig­vis og­så me­get i fonds­ver­de­nen. Men det var ik­ke sel­ve den pan­de­mi-re­la­te­re­de fonds­støt­te, der fik læ­ser­ne op af sto­le­ne. Det gjor­de der­i­mod den de­bat, som fonds­di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond, Kim Nøhr Skib­sted, sat­te skub i, da han ef­ter­ly­ste tæt­te­re di­a­log mel­lem re­ge­ring, Fol­ke­tin­get, myn­dig­he­der og fon­de om sam­fun­dets aku­t­te be­hov. Det var en op­for­dring, som fhv. for­mand for bå­de Lund­beck­fon­den og Tryg­fon­den, Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, langt fra var enig i. Fun­dats’ jour­na­list Su­ne Holm Pe­der­sen in­vi­te­re­de til di­a­log mel­lem de to fond­s­ka­pa­ci­te­ter, og re­sul­ta­tet blev en nu­an­ce­ret og frugt­bar de­bat om fon­de­nes rol­le i sam­fun­det.
– – –
Jesper Nygård (foto: Claus Bjørn Larsen / Realdania)
Eva­lu­e­ring: Re­al­da­ni­as de­mo­kra­ti le­ver ikke

13 Det er fle­re år si­den den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia holdt op med at kal­de sig en fond og i ste­det ved­stod sig sin med­lem­s­de­mo­kra­ti­ske arv fra re­al­kre­dit­ten. Men i 2020 lan­de­de den før­ste eva­lu­e­ring af for­e­nin­gens med­lem­s­stra­te­gi på be­sty­rel­sens bord. Kon­su­lent­hu­set bag eva­lu­e­rin­gen – Ram­bøll Ma­na­ge­ment Con­sul­ting – pe­ge­de på sto­re pro­ble­mer og fastslog bl.a., at for­e­nings­de­mo­kra­ti­et slet ik­ke le­ver mel­lem re­præ­sen­tant­skabsval­ge­ne. Det af­fød­te hård kri­tik fra for­e­nings­eks­per­ter, mens di­rek­tør Jes­per Ny­gård af­vi­ste konklusionerne.

– – –
Nye erhvervsdrivende fonde i 2019
Dis­se nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de blev stif­tet i 2019

12årets li­ste over nye er­hvervs­fon­de var der kun én fond, der kan ka­rak­te­ri­se­res som en klas­sisk er­hvervs­dri­ven­de fond med ma­jo­ri­tet­se­jer­skab til et sel­skab med egent­li­ge er­hvervsak­ti­vi­te­ter: Fon­den Sol og Strand Feriehusudlejning.

– – –
Offentlige og private fonde – forskningsfinansiering 2008-2018
Dan­ske Uni­ver­si­te­ter: Vi er klar med mo­del for forskningsfinansiering

11 Over­he­ad og in­di­rek­te om­kost­nin­ger er sta­dig en varm kar­tof­fel i sam­ar­bej­det mel­lem uni­ver­si­te­ter­ne og de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de. I ef­ter­å­ret for­tal­te Dan­ske Uni­ver­si­te­ter, at uni­ver­si­tets­le­del­ser­ne nu er klar til sam­let at præ­sen­te­re en læn­ge ef­ter­lyst om­kost­nings­mo­del, der skal ska­be trans­pa­rens om de in­di­rek­te ud­gif­ter ved forsk­nings­pro­jek­ter. Men den go­de nyhed fra uni­ver­si­te­ter­ne er ind­til vi­de­re ble­vet mødt med en kold skul­der fra forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, som el­lers tid­li­ge­re har pres­set på for at fin­de løs­nin­ger – bl.a. via Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. I de­cem­ber kun­ne vi for­tæl­le, at ar­bej­det med at fin­de løs­nin­ger til­sy­ne­la­den­de er stran­det i mi­ni­ste­ri­et på grund af cor­o­na.

– – –
Thomas Hofman-Bang (foto: Industriens Fond)
Im­pact bli­ver om­drej­nings­punkt for In­du­stri­ens Fond

10 In­du­stri­ens Fond vedt­og i som­mer syv prin­cip­per, som skal gø­re det mu­ligt at må­le det sam­le­de fod­af­tryk af fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. Im­pact er af­gø­ren­de for fon­de­nes le­gi­ti­mi­tet, me­ner fondsledelsen.

– – –
Anne Birgitte Gammeljord (foto: Augustinus Fonden)
An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord: Ny stra­te­gi ce­men­te­rer Au­gusti­nus Fon­dens an­søg­nings­drev­ne filantropi

09 I end­nu et in­ter­view i se­ri­en Top­le­del­se i Fonds­sek­to­ren løf­te­de An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord slø­ret for Au­gusti­nus Fon­dens nye filan­tro­pi­ske stra­te­gi. For man­ge af fon­dens støt­te­mod­ta­ge­re var det en god nyhed, at blandt an­det kunst- og kul­tur­ud­de­lin­ger­ne fort­sat skal væ­re ba­se­ret på an­sø­ger­nes eg­ne idéer og projektforslag.

– – –
4. Maj Kollegium
KU-rek­tor an­sæt­tes som fonds­di­rek­tør i strid med vedtægter

08 At stif­ter­vilj­en og fun­dat­sen er fonds­ret­li­ge grund­pil­ler, som en­hver be­sty­rel­se bør ta­ge al­vor­ligt, var til­sy­ne­la­den­de gå­et helt hen over ho­ve­d­et på le­del­sen i den pro­mi­nen­te fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. Be­sty­rel­sen så stort på bl.a. de vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser, da den ind­gik af­ta­le med rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner, om at over­ta­ge po­sten som efor samt den til­hø­ren­de efor-bo­lig med egen ind­gang til Fre­de­riks­berg Ha­ve. Den er­hvervs­dri­ven­de kol­le­gie­fond blev i sin tid und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven på be­tin­gel­se af, at Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne over­tog til­sy­net med fon­den. Hvad så­dan et fonds­ret­ligt til­syn in­de­bæ­rer, fand­tes der dog ik­ke en ene­ste em­beds­mand på rå­d­hu­set, som var klar over. Der­for greb in­gen ind over­for fon­dens tal­ri­ge over­træ­del­ser af vedtæg­ter­ne. På bag­grund Fun­dats’ dæk­ning af sa­gen valg­te Hen­rik We­ge­ner at træk­ke sig fra af­ta­len om at over­ta­ge efor-po­sten. Her næ­sten et år ef­ter er der end­nu ik­ke fun­det en ny efor, og iføl­ge Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har be­sty­rel­sen med by­rå­ds­med­lem Hel­le Sjel­le på for­mand­spo­sten sta­dig ik­ke bragt or­den i de vedtægts­stri­di­ge for­hold. Men be­sty­rel­sen har hy­ret en ad­vo­kat til at op­da­te­re fun­dat­sen, op­ly­ser Hel­le Sjelle.

– – –
Familiefonde
Så­dan for­de­ler fa­mi­lie­fon­de­ne pengene

07 Do­na­tio­ner til fonds­stif­ter­nes fa­mi­li­er tæl­ler og­så som ud­de­lin­ger. Hvor man­ge pen­ge der går til fa­mi­lie­for­mål frem­går dog ik­ke af Dan­marks Sta­ti­stiks of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik. Men Fun­dats’ op­gø­rel­se, over 30 kend­te fa­mi­lie­fon­de med en sam­let for­mue på 23 mil­li­ar­der kro­ner, vi­ste, at ud af ud­de­lin­ger­ne på 675 mio. kr. gik de 493 mio. kr. til fa­mi­lie­for­mål, mens de 181 mio. kr. gik til sam­funds­gavn­li­ge formål.

– – –
Top 25 – 2019
Fond­se­li­tens ud­de­lin­ger steg med to mia. i 2019

06 Da de sto­re fon­de i ju­ni hav­de af­lagt års­regn­ska­ber, stod det klart, at 2019 vil­le bli­ve end­nu et re­kordår. Vo­res op­gø­rel­se over de 25 mest ud­de­len­de fon­de vi­ste, at ale­ne ud­de­lin­ger­ne fra fond­se­li­ten steg med to mil­li­ar­der kr. i for­hold til året før. Et halvt år se­ne­re esti­me­re­de Dan­marks Sta­ti­stik fonds­sek­to­rens sam­le­de ud­de­lings­vækst til 2,7 mia. kr.

– – –
Katherine Richardson (foto: Magnus Aronson)
Kat­he­ri­ne Ri­chards­on: Der skal ru­skes op i Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

05 ”Der skal ru­skes op i fon­den,” sag­de den nye be­sty­rel­ses­for­mand i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, Kat­he­ri­ne Ri­chards­on, da hun stil­le­de op til in­ter­view i se­ri­en Top­le­del­se i Fon­de. Hun for­tal­te om det kom­men­de ar­bej­de med at vi­de­re­ud­vik­le na­tur­fon­den ef­ter den alt­do­mi­ne­ren­de le­der­fi­gur gen­nem 30 år, Leif Skov, har sagt far­vel til fonden.

– – –
Nyt evalueringsværktøj fra Nordea-fonden
Nyt eva­lu­e­rings­værk­tøj fra Nordea-fonden

04 I af­de­lin­gen for filan­tro­pi­ske red­ska­ber lag­de Nor­dea-fon­den end­nu et in­stru­ment frit til­gæn­ge­ligt i værk­tøjskas­sen. Fon­dens nye gu­i­de til eva­lu­e­ring af pro­jek­ter blev flit­tigt stu­de­ret af Fun­dats’ læsere.

– – –
Mads Roke Clausen og Pernille Due (foto: Liljeborgfonden)
Lil­je­borg­fon­den ved­ta­ger fonds­stra­te­gi og ud­vi­der bestyrelsen

03 Lil­je­borg­fon­den, der i 2019 blev ka­pi­ta­li­se­ret med en mil­li­ard kro­ner, kun­ne sid­ste år fo­ku­se­re kræf­ter­ne på det filan­tro­pi­ske ar­bej­de. Det før­te til bå­de en ny fonds­stra­te­gi og til ud­peg­nin­gen af to ek­stra be­sty­rel­ses­med­lem­mer med kom­pe­ten­cer in­den­for fon­dens indsatsområder.

– – –
Direktørlønninger 2019
Di­rek­tør­løn: fle­re gyld­ne hånd­tryk og lønstigninger

02 Den år­li­ge op­gø­rel­se over di­rek­tør­løn­nin­ger i fonds­sek­to­ren er en klas­si­ker, der al­tid ta­ger keg­ler blandt læ­ser­ne. Ef­ter et år med fle­re ud­skift­nin­ger på top­poster­ne var top-20-li­sten præ­get af fle­re gyld­ne håndtryk.

– – –
Top 50 – bestyrelsesposter
Top-50: Dis­se per­so­ner sid­der i flest fondsbestyrelser

01 Årets mest læ­ste hi­sto­rie hand­ler om et af de min­dre trans­pa­ren­te om­rå­der i fonds­sek­to­ren. Nem­lig de tu­sind­vis af al­me­ne fon­de (ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de) og de men­ne­sker, som står bag de man­ge al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i kraft af de­res be­sty­rel­ses­po­ster – nog­le me­re af navn end af gavn. Via et ud­træk fra cvr-re­gi­stret kun­ne vi op­gø­re hvil­ke per­so­ner, der sid­der på flest be­sty­rel­ses­po­ster i de al­me­ne fon­de. Gen­se li­sten over de hyp­pig­ste gen­gan­ge­re og læs, hvor­dan og hvor­for de er ble­vet kon­ger og dron­nin­ger af de al­me­ne fonde.

– – –

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer