Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

Den nystif­te­de Ni­els Due Jen­sens Fond ar­bej­der for at gi­ve dan­ske ny­re­pa­tien­ter bed­re ad­gang til do­nor­ny­rer gen­nem en æn­dring af det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem og loven på om­rå­det. Ind­til må­let er nå­et, vil fon­den do­ne­re op til 5 mio. kr. om året til blandt an­det aku­t­te nyretransplantationer.

Niels Due Jensen (foto: Grundfos)
Med fem mil­li­o­ner kro­ner om året hå­ber Ni­els Due Jen­sen at kun­ne hjæl­pe mel­lem fem og ti ny­re­pa­tien­ter til ud­lan­det. Men selv­om fon­den er helt ny, hå­ber stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Due Jen­sen, at den in­den for en over­sku­e­lig år­ræk­ke kan op­lø­ses igen (fo­to: Grundfos).

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske hospitalssystem.

Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stif­tet af Ni­els Due Jen­sen, som tid­li­ge­re har be­klædt blandt an­det po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond og kon­cer­n­chef for Grundfos. 

Iføl­ge fon­den har Dan­mark en grund­læg­gen­de man­gel på do­nor­ny­rer, og vi er hver­ken dyg­ti­ge el­ler ef­fek­ti­ve nok til at skaf­fe de ny­rer, der er brug for, når pa­tien­ter­ne bli­ver syge.

I 2019 dø­de 13 per­so­ner, mens de stod på ven­te­li­ste til en ny ny­re i Dan­mark. An­dre 47 per­so­ner blev per­ma­nent fjer­net fra ven­te­li­sten til en do­nor­ny­re, for­di de – mens de for­gæ­ves ven­te­de – var ble­vet for sy­ge til at mod­ta­ge en ny nyre.

Dét pro­blem øn­sker Ni­els Due Jen­sens Fond at løse.

“Fon­dens for­mål er at prø­ve at hjæl­pe de ny­re­pa­tien­ter, som står helt ude på plan­ken og ik­ke kan bli­ve hjul­pet her­hjem­me ved at fin­de en løs­ning for dem i ud­lan­det med en trans­plan­ta­tion,” si­ger Ni­els Due Jensen.

Fon­den ar­bej­der så­le­des for, at det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem skal til­by­de dan­ske ny­re­pa­tien­ter, som er god­kendt til en ny­re­trans­plan­ta­tion i Dan­mark, men som ik­ke har en mat­chen­de do­nor­ny­re, at de kan få til­budt at ind­gå i et uden­land­sk nyrebyttesystem.

Gen­nem ind­læg til me­di­er og til be­folk­nin­gen prø­ver vi at ska­be en stør­re for­stå­el­se for, at der alt­så er en ræk­ke ny­re­pa­tien­ter, som desvær­re ik­ke kan hjæl­pes el­ler kun me­get van­ske­ligt kan hjæl­pes af det dan­ske system.

Ni­els Due Jen­sen – stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Due Jen­sens Fond

Et ny­re­byt­te­sy­stem la­der do­no­rer gi­ve de­res ny­rer til en sam­let pul­je, som kan kom­me en stor grup­pe pa­tien­ter til go­de. Der­med er chan­cen for det helt ret­te match mel­lem ra­ske ny­rer og sy­ge pa­tien­ter bed­re, end hvis den en­kel­te pa­tient selv skul­le fin­de en eg­net do­nor i sin egen omgangskreds.

Så­dan­ne sy­ste­mer har ek­si­ste­ret i ud­lan­det i snart 20 år.

For få nyrer

I Skan­di­navi­en fin­des og­så et ny­re­byt­te­sy­stem. Sy­ste­met er imid­ler­tid ik­ke nær så ef­fek­tivt og ud­byg­get som i for ek­sem­pel USA, hvor pul­jer­ne med do­nor­ny­rer er langt større.

“Det gi­ver for lidt. Der­for skul­le det dan­ske sy­ge­hus­væ­sen væ­re åben over for og­så at støt­te trans­plan­ta­tio­ner af dan­ske pa­tien­ter, som nød­ven­dig­vis må fo­re­gå i ud­lan­det,” si­ger Ni­els Due Jensen.

På grund af sin stør­rel­se kan sy­ste­met i USA hjæl­pe pa­tien­ter til et match med ny­rer, som ik­ke fin­des i det skan­di­na­vi­ske system.

Om­kost­nin­gen for at få ny­rer og ope­ra­tio­ner i ud­lan­det vil den dan­ske stat imid­ler­tid ik­ke dæk­ke, som reg­ler­ne er nu.

“Det ko­ster selv­føl­ge­lig nog­le pen­ge. Men det ko­ster end­nu fle­re pen­ge ik­ke at hjæl­pe pa­tien­ter­ne, for de bli­ver jo hæn­gen­de som di­a­ly­se­pa­tien­ter med sto­re om­kost­nin­ger for sy­ge­hus­væ­se­net. Så der er sund øko­no­mi i at la­de de dan­ske trans­plan­ta­tions­cen­tre hjæl­pe ny­re­pa­tien­ter, som nød­ven­dig­vis må til ud­lan­det,” si­ger Ni­els Due Jensen.

Vi kan jo egent­lig kun drøm­me om at bli­ve overflødige.

Ni­els Due Jen­sen – stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Due Jen­sens Fond

Ind­til det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem gi­ver dan­ske ny­re­pa­tien­ter ret til at ind­gå i uden­land­ske ny­re­byt­te­sy­ste­mer, vil Ni­els Due Jen­sens Fond der­for do­ne­re op til 5 mio. kr. om året for at støt­te per­so­ner med bopæl i Dan­mark, der har akut be­hov for en nyretransplantation.

Sam­ti­dig ar­bej­der fon­den di­rek­te på at få æn­dret den dan­ske lov­giv­nin­gen ved­rø­ren­de or­gan­do­na­tion og ret­ten til at få be­talt ope­ra­tio­ner i ud­lan­det, for­tæl­ler Ni­els Due Jensen.

“Vi ar­bej­der mest igen­nem an­non­ce­ring. Gen­nem ind­læg til me­di­er og til be­folk­nin­gen prø­ver vi at ska­be en stør­re for­stå­el­se for, at der alt­så er en ræk­ke ny­re­pa­tien­ter, som desvær­re ik­ke kan hjæl­pes el­ler kun me­get van­ske­ligt kan hjæl­pes af det dan­ske sy­stem. Og at vi der­for har brug for ny lov­giv­ning i Dan­mark,” si­ger Ni­els Due Jensen.

Aktiv framelding

Fon­den ar­bej­der for, at dansk lov­giv­ning bli­ver æn­dret, så voks­ne bor­ge­re som ud­gangs­punkt gi­ver samtyk­ke til at do­ne­re de­res or­ga­ner, når de dør.

“I det fle­ste an­dre lan­de, bå­de i USA, Eng­land og an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de, er man iføl­ge loven au­to­ma­tisk or­gan­do­nor som vok­sen og rask per­son. Man skal ak­tivt mel­de fra, hvis man ik­ke øn­sker at væ­re or­gan­do­nor. Vi dør jo al­le en­gang, og ved at la­ve loven om bli­ver der en helt an­den ad­gang til de or­ga­ner, som kan nå at bli­ve brugt fra den af­dø­de. I Dan­mark er der jo nu det pro­blem, at der skal sid­de ef­ter­kom­me­re og sør­gen­de og ta­ge stil­ling til, om det vil­le væ­re for­e­ne­ligt med af­dø­des øn­ske og vil­je at do­ne­re si­ne or­ga­ner,” si­ger Ni­els Due Jensen.

En del af fon­dens op­lys­nings­ar­bej­de fo­re­går i sam­ar­bej­de med for­e­nin­gen 7Liv med tid­li­ge­re med­lem af EU-par­la­­men­tet og le­ven­de ny­redo­nor Ka­rin Ri­is-Jør­­gen­­sen på formandsposten.

“For­e­nin­gen har li­ge­som os den op­fat­tel­se, at vi har en for­kert lov­giv­ning i Dan­mark, hvor man selv skal ta­ge ini­ti­a­tiv til at mel­de sig som or­gan­do­nor,” si­ger Ni­els Due Jensen.

Fon­dens for­mål

“Ni­els Due Jensen´s al­men­nyt­ti­ge fond ar­bej­der for, at det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem skal til­by­de dan­ske ny­re­pa­tien­ter, god­kendt til ny­re­trans­plan­ta­tion i Dan­mark, som har en ik­ke mat­chen­de do­nor­ny­re, li­ge­le­des god­kendt til trans­plan­ta­tion i Dan­mark, at de kan få til­budt at ind­gå i et uden­land­sk ny­re­byt­te­sy­stem og at sta­ten vil af­hol­de de om­kost­nin­ger, som er for­bun­det med en trans­plan­ta­tion i ud­lan­det. Na­tur­lig­vis un­der for­ud­sæt­ning af, at den på­gæl­den­de pa­tient ik­ke mod­ta­ger el­ler for­ven­tes at kun­ne mod­ta­ge en do­nor­ny­re i Dan­mark in­den for ri­me­lig tid (et år).”

“Ind­til de dan­ske ny­re­pa­tien­ter får den­ne ret­tig­hed, vil Ni­els Due Jensen´s al­men­nyt­ti­ge fond hvert år do­ne­re op til 5 mio. kr., til at støt­te per­so­ner med bopæl i Dan­mark, der ud fra en sam­let vur­de­ring af eg­ne øko­no­mi­ske res­sour­cer og hel­breds­mæs­sig til­stand, har et akut be­hov for ud­giftskræ­ven­de be­hand­ling til ny­re­trans­plan­ta­tion, samt even­tu­elt, i en over­gangs­pe­ri­o­de, støt­te den en­kel­te pa­tients rekonvalescens.”

Kil­de: Fon­dens hjemmeside

Håber at blive overflødig

Med fem mil­li­o­ner kro­ner om året hå­ber Ni­els Due Jen­sen at kun­ne hjæl­pe mel­lem fem og ti ny­re­pa­tien­ter til ud­lan­det. Men selv­om fon­den er helt ny, hå­ber Ni­els Due Jen­sen, at den in­den for en over­sku­e­lig år­ræk­ke kan op­lø­ses igen.

“Vi kan jo egent­lig kun drøm­me om at bli­ve over­flø­di­ge, hvis det dan­ske trans­plan­ta­tions­sy­stem væl­ger at be­gyn­de at fi­nan­si­e­re trans­plan­ta­tio­ner af ny­re­pa­tien­ter i ud­lan­det. Men der er sy­ste­met ik­ke nå­et til end­nu,” si­ger han.

– Men hvis det sker, så over­ve­jer I at ned­læg­ge fon­den igen?

“Ja, det vil vi mu­lig­vis. Der skal jo væ­re brug for den, og det vil jo væ­re godt, hvis vi blev over­flø­di­ge,” slut­ter Ni­els Due Jensen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…