Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

Den nystiftede Niels Due Jensens Fond arbejder for at give danske nyrepatienter bedre adgang til donornyrer gennem en ændring af det danske hospitalssystem og loven på området. Indtil målet er nået, vil fonden donere op til 5 mio. kr. om året til blandt andet akutte nyretransplantationer.

Niels Due Jensen (foto: Grundfos)
Med fem mil­li­o­ner kro­ner om året hå­ber Ni­els Due Jen­sen at kun­ne hjæl­pe mel­lem fem og ti ny­re­pa­tien­ter til ud­lan­det. Men selv­om fon­den er helt ny, hå­ber stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Due Jen­sen, at den in­den for en over­sku­e­lig år­ræk­ke kan op­lø­ses igen (fo­to: Grundfos).

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske hospitalssystem.

Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stif­tet af Ni­els Due Jen­sen, som tid­li­ge­re har be­klædt blandt an­det po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond og kon­cer­n­chef for Grundfos. 

Iføl­ge fon­den har Dan­mark en grund­læg­gen­de man­gel på do­nor­ny­rer, og vi er hver­ken dyg­ti­ge el­ler ef­fek­ti­ve nok til at skaf­fe de ny­rer, der er brug for, når pa­tien­ter­ne bli­ver syge.

I 2019 dø­de 13 per­so­ner, mens de stod på ven­te­li­ste til en ny ny­re i Dan­mark. An­dre 47 per­so­ner blev per­ma­nent fjer­net fra ven­te­li­sten til en do­nor­ny­re, for­di de – mens de for­gæ­ves ven­te­de – var ble­vet for sy­ge til at mod­ta­ge en ny nyre.

Dét pro­blem øn­sker Ni­els Due Jen­sens Fond at løse.

“Fon­dens for­mål er at prø­ve at hjæl­pe de ny­re­pa­tien­ter, som står helt ude på plan­ken og ik­ke kan bli­ve hjul­pet her­hjem­me ved at fin­de en løs­ning for dem i ud­lan­det med en trans­plan­ta­tion,” si­ger Ni­els Due Jensen.

Fon­den ar­bej­der så­le­des for, at det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem skal til­by­de dan­ske ny­re­pa­tien­ter, som er god­kendt til en ny­re­trans­plan­ta­tion i Dan­mark, men som ik­ke har en mat­chen­de do­nor­ny­re, at de kan få til­budt at ind­gå i et uden­land­sk nyrebyttesystem.

Gen­nem ind­læg til me­di­er og til be­folk­nin­gen prø­ver vi at ska­be en stør­re for­stå­el­se for, at der alt­så er en ræk­ke ny­re­pa­tien­ter, som desvær­re ik­ke kan hjæl­pes el­ler kun me­get van­ske­ligt kan hjæl­pes af det dan­ske system.

Ni­els Due Jen­sen – stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Due Jen­sens Fond

Et ny­re­byt­te­sy­stem la­der do­no­rer gi­ve de­res ny­rer til en sam­let pul­je, som kan kom­me en stor grup­pe pa­tien­ter til go­de. Der­med er chan­cen for det helt ret­te match mel­lem ra­ske ny­rer og sy­ge pa­tien­ter bed­re, end hvis den en­kel­te pa­tient selv skul­le fin­de en eg­net do­nor i sin egen omgangskreds.

Så­dan­ne sy­ste­mer har ek­si­ste­ret i ud­lan­det i snart 20 år.

For få nyrer

I Skan­di­navi­en fin­des og­så et ny­re­byt­te­sy­stem. Sy­ste­met er imid­ler­tid ik­ke nær så ef­fek­tivt og ud­byg­get som i for ek­sem­pel USA, hvor pul­jer­ne med do­nor­ny­rer er langt større.

“Det gi­ver for lidt. Der­for skul­le det dan­ske sy­ge­hus­væ­sen væ­re åben over for og­så at støt­te trans­plan­ta­tio­ner af dan­ske pa­tien­ter, som nød­ven­dig­vis må fo­re­gå i ud­lan­det,” si­ger Ni­els Due Jensen.

På grund af sin stør­rel­se kan sy­ste­met i USA hjæl­pe pa­tien­ter til et match med ny­rer, som ik­ke fin­des i det skan­di­na­vi­ske system.

Om­kost­nin­gen for at få ny­rer og ope­ra­tio­ner i ud­lan­det vil den dan­ske stat imid­ler­tid ik­ke dæk­ke, som reg­ler­ne er nu.

“Det ko­ster selv­føl­ge­lig nog­le pen­ge. Men det ko­ster end­nu fle­re pen­ge ik­ke at hjæl­pe pa­tien­ter­ne, for de bli­ver jo hæn­gen­de som di­a­ly­se­pa­tien­ter med sto­re om­kost­nin­ger for sy­ge­hus­væ­se­net. Så der er sund øko­no­mi i at la­de de dan­ske trans­plan­ta­tions­cen­tre hjæl­pe ny­re­pa­tien­ter, som nød­ven­dig­vis må til ud­lan­det,” si­ger Ni­els Due Jensen.

Vi kan jo egent­lig kun drøm­me om at bli­ve overflødige.

Ni­els Due Jen­sen – stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Due Jen­sens Fond

Ind­til det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem gi­ver dan­ske ny­re­pa­tien­ter ret til at ind­gå i uden­land­ske ny­re­byt­te­sy­ste­mer, vil Ni­els Due Jen­sens Fond der­for do­ne­re op til 5 mio. kr. om året for at støt­te per­so­ner med bopæl i Dan­mark, der har akut be­hov for en nyretransplantation.

Sam­ti­dig ar­bej­der fon­den di­rek­te på at få æn­dret den dan­ske lov­giv­nin­gen ved­rø­ren­de or­gan­do­na­tion og ret­ten til at få be­talt ope­ra­tio­ner i ud­lan­det, for­tæl­ler Ni­els Due Jensen.

“Vi ar­bej­der mest igen­nem an­non­ce­ring. Gen­nem ind­læg til me­di­er og til be­folk­nin­gen prø­ver vi at ska­be en stør­re for­stå­el­se for, at der alt­så er en ræk­ke ny­re­pa­tien­ter, som desvær­re ik­ke kan hjæl­pes el­ler kun me­get van­ske­ligt kan hjæl­pes af det dan­ske sy­stem. Og at vi der­for har brug for ny lov­giv­ning i Dan­mark,” si­ger Ni­els Due Jensen.

Aktiv framelding

Fon­den ar­bej­der for, at dansk lov­giv­ning bli­ver æn­dret, så voks­ne bor­ge­re som ud­gangs­punkt gi­ver samtyk­ke til at do­ne­re de­res or­ga­ner, når de dør.

“I det fle­ste an­dre lan­de, bå­de i USA, Eng­land og an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de, er man iføl­ge loven au­to­ma­tisk or­gan­do­nor som vok­sen og rask per­son. Man skal ak­tivt mel­de fra, hvis man ik­ke øn­sker at væ­re or­gan­do­nor. Vi dør jo al­le en­gang, og ved at la­ve loven om bli­ver der en helt an­den ad­gang til de or­ga­ner, som kan nå at bli­ve brugt fra den af­dø­de. I Dan­mark er der jo nu det pro­blem, at der skal sid­de ef­ter­kom­me­re og sør­gen­de og ta­ge stil­ling til, om det vil­le væ­re for­e­ne­ligt med af­dø­des øn­ske og vil­je at do­ne­re si­ne or­ga­ner,” si­ger Ni­els Due Jensen.

En del af fon­dens op­lys­nings­ar­bej­de fo­re­går i sam­ar­bej­de med for­e­nin­gen 7Liv med tid­li­ge­re med­lem af EU-par­la­men­tet og le­ven­de ny­redo­nor Ka­rin Ri­is-Jør­gen­sen på formandsposten.

“For­e­nin­gen har li­ge­som os den op­fat­tel­se, at vi har en for­kert lov­giv­ning i Dan­mark, hvor man selv skal ta­ge ini­ti­a­tiv til at mel­de sig som or­gan­do­nor,” si­ger Ni­els Due Jensen.

Fon­dens for­mål

“Ni­els Due Jensen´s al­men­nyt­ti­ge fond ar­bej­der for, at det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem skal til­by­de dan­ske ny­re­pa­tien­ter, god­kendt til ny­re­trans­plan­ta­tion i Dan­mark, som har en ik­ke mat­chen­de do­nor­ny­re, li­ge­le­des god­kendt til trans­plan­ta­tion i Dan­mark, at de kan få til­budt at ind­gå i et uden­land­sk ny­re­byt­te­sy­stem og at sta­ten vil af­hol­de de om­kost­nin­ger, som er for­bun­det med en trans­plan­ta­tion i ud­lan­det. Na­tur­lig­vis un­der for­ud­sæt­ning af, at den på­gæl­den­de pa­tient ik­ke mod­ta­ger el­ler for­ven­tes at kun­ne mod­ta­ge en do­nor­ny­re i Dan­mark in­den for ri­me­lig tid (et år).”

“Ind­til de dan­ske ny­re­pa­tien­ter får den­ne ret­tig­hed, vil Ni­els Due Jensen´s al­men­nyt­ti­ge fond hvert år do­ne­re op til 5 mio. kr., til at støt­te per­so­ner med bopæl i Dan­mark, der ud fra en sam­let vur­de­ring af eg­ne øko­no­mi­ske res­sour­cer og hel­breds­mæs­sig til­stand, har et akut be­hov for ud­giftskræ­ven­de be­hand­ling til ny­re­trans­plan­ta­tion, samt even­tu­elt, i en over­gangs­pe­ri­o­de, støt­te den en­kel­te pa­tients rekonvalescens.”

Kil­de: Fon­dens hjemmeside

Håber at blive overflødig

Med fem mil­li­o­ner kro­ner om året hå­ber Ni­els Due Jen­sen at kun­ne hjæl­pe mel­lem fem og ti ny­re­pa­tien­ter til ud­lan­det. Men selv­om fon­den er helt ny, hå­ber Ni­els Due Jen­sen, at den in­den for en over­sku­e­lig år­ræk­ke kan op­lø­ses igen.

“Vi kan jo egent­lig kun drøm­me om at bli­ve over­flø­di­ge, hvis det dan­ske trans­plan­ta­tions­sy­stem væl­ger at be­gyn­de at fi­nan­si­e­re trans­plan­ta­tio­ner af ny­re­pa­tien­ter i ud­lan­det. Men der er sy­ste­met ik­ke nå­et til end­nu,” si­ger han.

– Men hvis det sker, så over­ve­jer I at ned­læg­ge fon­den igen?

“Ja, det vil vi mu­lig­vis. Der skal jo væ­re brug for den, og det vil jo væ­re godt, hvis vi blev over­flø­di­ge,” slut­ter Ni­els Due Jensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer