Erhvervsminister ønsker politisk samspil med små og mellemstore fonde

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) ønsker et “stærkere og mere velstruktureret samspil” mellem regeringen og de små og mellemstore fonde. Det sagde ministeren til Fondenes Dag 2020, hvor han også leverede en generel opfordring til fondene om at bidrage til politikudvikling for at skabe bedre rammer for flere fonde.

Simon Kollerup (foto: Andreas Beck)
Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) ro­ste fon­de­nes ind­sats før og un­der cor­ona­kri­sen og hav­de for­slag til nye sam­ar­bej­der mel­lem fon­de­ne og re­ge­rin­gen med, da han 1. ok­to­ber 2020 tal­te til Fon­de­nes Dag (ar­kiv­fo­to: An­dreas Beck).

Selv­om er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) igen og igen ro­ste fon­de­nes ind­sats un­der cor­ona­kri­sen, hav­de han me­re end blot skul­der­klap med, da han den 1. ok­to­ber 2020 tal­te til Fon­de­nes Dag.

I sin ta­le op­for­dre­de mi­ni­ste­ren nem­lig fle­re gan­ge til sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og regeringen.

Sær­ligt de små og mel­lem­sto­re fon­de fik op­mærk­som­hed fra mi­ni­ste­ren, som i ta­len meld­te ud, at han sam­men med re­ge­rin­gen øn­sker at ar­bej­de tæt­te­re sam­men med de of­te lo­kalt for­ank­re­de fon­de i klas­sen un­der sek­to­rens sværvægtere:

“Jeg tror, at vi kan få et end­nu stær­ke­re og me­re vel­struk­tu­re­ret sam­spil op at kø­re med de små og mel­lem­sto­re fon­de. Jeg tror, at de har me­get at bi­dra­ge med og of­te med en re­gio­nal el­ler lo­kal for­ank­ring,” sag­de Si­mon Kol­lerup, der ud­over at væ­re er­hvervs­mi­ni­ster og­så er mi­ni­ster for landdistrikterne.

I lø­bet af sin om­trent 15 mi­nut­ter lan­ge ta­le fo­ku­se­re­de Si­mon Kol­lerup især på sin og re­ge­rin­gens sym­pa­ti for fon­de­nes ev­ne til lang­sig­tet vær­di­ska­bel­se i form af me­re end profit.

Jeg sy­nes lidt, at der er en ten­dens til i de­bat­ten, at vi kom­mer til at glem­me de små og mel­lem­sto­re fonde.

Si­mon Kol­lerup (S) – erhvervsminister

I den for­bin­del­se frem­hæ­ve­de mi­ni­ste­ren igen de små og mel­lem­sto­re fon­de, som iføl­ge Si­mon Kol­lerup of­te overses:

“Jeg sy­nes lidt, at der er en ten­dens til i de­bat­ten, at vi kom­mer til at glem­me de små og mel­lem­sto­re fon­de. Og det er i vir­ke­lig­he­den ær­ger­ligt, for­di tit har de den helt næ­re og lo­ka­le til­knyt­ning, som jeg per­son­ligt tror på kan vi­se sig at bli­ve end­nu vig­ti­ge­re, når vi kig­ger ind i den umid­del­ba­re frem­tid, der lig­ger for­an os,” sag­de ministeren.

Si­mon Kol­lerup run­de­de sin ta­le af med end­nu en op­for­dring til fon­de­ne. Sam­men med re­ge­rin­gen øn­sker han, at fon­de­ne bli­ver en me­re ak­tiv sam­ar­bejds­part­ner i re­ge­rin­gens ar­bej­de med at ud­vik­le po­li­tik, der skal gø­re det me­re at­trak­tivt at stif­te fonde.

Må­let er i sid­ste en­de at gø­re Dan­mark til et end­nu stær­ke­re fondsland, for­tal­te han.

“Jeg er me­get in­ter­es­se­ret i at mod­ta­ge kon­kre­te po­li­cy-for­slag til, hvor­dan vi kan ud­bre­de den her mo­del, som bå­de re­ge­rin­gen og jeg sy­nes er me­get, me­get vig­tig. Det er må­ske ik­ke al­tid de sto­re re­vo­lu­tio­ner, men me­re re­for­mer af struk­tu­ren, som kan gø­re en stor for­skel. Der­for vil jeg slut­te af med en op­for­dring til at ryk­ke tæt­te­re sam­men om og­så at kun­ne la­ve po­li­tik og po­li­cy for at få fle­re fon­de og ud­bre­de fonds­struk­tu­ren til gavn for vo­res land. Vi har brug for den lang­sig­te­de tænk­ning, som I re­præ­sen­te­rer, og vi har brug for at kun­ne ud­bre­de den,” sag­de Si­mon Kollerup.

Må godt fylde mere

Ud­over at ef­ter­ly­se et tæt­te­re sam­ar­bej­de med fon­de­ne, så ud­del­te mi­ni­ste­ren og­så mas­ser af skul­der­klap og ro­ser til fonds­mo­del­len og fondene.

Iføl­ge Si­mon Kol­lerup inkar­ne­rer fon­de­ne nem­lig be­gre­bet ‘sam­funds­sind’, der har fyldt me­get i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­rings kom­mu­ni­ka­tion si­den val­get og sær­ligt si­den coronanedlukningen.

Blandt an­det sag­de Si­mon Kol­lerup ef­ter at ha­ve nævnt ad­skil­li­ge ek­semp­ler på fon­de­nes man­ge cor­o­na­re­la­te­re­de ind­sat­ser i det sid­ste hal­ve år:

“Alt det her har jeg ba­re lyst til at si­ge jer en kæm­pe stor tak for. Og jeg sy­nes, at det er hér, vi skal star­te vo­res sam­ta­le i dag. For­di det jo net­op er dét sam­funds­sind, man har set, og jeg har set, ef­ter­hån­den man­ge gan­ge fra fon­de­nes si­de, som ska­ber et rig­tig vig­tigt sup­ple­ment ind i den sam­funds­mo­del og den sam­funds­struk­tur, vi har. Og or­det ‘sam­funds­sind’ er det rig­ti­ge at sæt­te på den indsats.”

Men på trods af at Si­mon Kol­lerup per­son­ligt har bidt mær­ke i fon­de­nes sam­funds­sind, er der sta­dig plads til for­bed­ring, når det hand­ler om fon­de­nes syn­lig­hed, me­ner han.

Selv­om fon­de­nes ind­sats bå­de før og un­der cor­o­na har ‘en kæm­pe be­tyd­ning’, så bli­ver den iføl­ge mi­ni­ste­ren nem­lig ik­ke bredt anerkendt.

Jeg ved, at om­fan­get af je­res ind­sats nog­le gan­ge fly­ver un­der ra­da­ren fak­tisk hos det me­ste af Danmark.

Si­mon Kol­lerup (S) – erhvervsminister

“Jeg ved, at om­fan­get af je­res ind­sats nog­le gan­ge fly­ver un­der ra­da­ren fak­tisk hos det me­ste af Dan­mark. Vi er ik­ke helt klar over, hvor ene­stå­en­de vo­res fonds­struk­tur i Dan­mark egent­lig er,” sag­de Si­mon Kol­lerup og fortsatte:

“Det kun­ne vi godt bli­ve bed­re til at få til at fyl­de. Ik­ke ud fra et øn­ske om tak­nem­me­lig­hed, men ud fra et øn­ske om at vi­se, hvor stærkt vo­res sam­fund er,” sag­de Si­mon Kollerup.

Om fon­de­ne bedst ses som ‘olds­chool vel­færds­stat’ el­ler ‘kon­ser­va­tiv clas­sic’ var ik­ke vig­tigt for ham, un­der­stre­ge­de han, in­den han run­de­de sin ta­le af med fle­re ro­sen­de ord til fondene.

“Jeg går ik­ke så me­get op i, om man kan kal­de det rødt el­ler blåt. Det vig­tig­ste er, at vi tæn­ker ud over vo­res egen næ­se­tip, og at vi og­så tør at tæn­ke fremad og vil vi­de­re med vo­res sam­fund på en god må­de. Jeg tror, det er så­dan, vi kom­mer til at ska­be go­de virk­som­he­der, go­de ar­bejds­plad­ser og et godt sam­fund og i sid­ste en­de jo og­så ska­ber ram­mer­ne for et godt liv for den en­kel­te dan­sker. Det er I med til at ska­be hver dag. Det sy­nes jeg, at I skal væ­re stol­te over. Og det er jeg i hvert fald på veg­ne af den dan­ske re­ge­ring tak­nem­me­lig for,” slut­te­de Si­mon Kollerup.

Fon­dens Dag blev i år af­holdt som en vir­tu­el kon­fe­ren­ce i et sam­ar­bej­de mel­lem DI, Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, CBS, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen og Fon­de­nes Videnscenter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer