Erhvervsminister ønsker politisk samspil med små og mellemstore fonde

Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) øn­sker et “stær­ke­re og me­re vel­struk­tu­re­ret sam­spil” mel­lem re­ge­rin­gen og de små og mel­lem­sto­re fon­de. Det sag­de mi­ni­ste­ren til Fon­de­nes Dag 2020, hvor han og­så le­ve­re­de en ge­ne­rel op­for­dring til fon­de­ne om at bi­dra­ge til po­li­ti­k­ud­vik­ling for at ska­be bed­re ram­mer for fle­re fonde.

Simon Kollerup (foto: Andreas Beck)
Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) ro­ste fon­de­nes ind­sats før og un­der cor­ona­kri­sen og hav­de for­slag til nye sam­ar­bej­der mel­lem fon­de­ne og re­ge­rin­gen med, da han 1. ok­to­ber 2020 tal­te til Fon­de­nes Dag (ar­kiv­fo­to: An­dreas Beck).

Selv­om er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) igen og igen ro­ste fon­de­nes ind­sats un­der cor­ona­kri­sen, hav­de han me­re end blot skul­der­klap med, da han den 1. ok­to­ber 2020 tal­te til Fon­de­nes Dag.

I sin ta­le op­for­dre­de mi­ni­ste­ren nem­lig fle­re gan­ge til sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og regeringen.

Sær­ligt de små og mel­lem­sto­re fon­de fik op­mærk­som­hed fra mi­ni­ste­ren, som i ta­len meld­te ud, at han sam­men med re­ge­rin­gen øn­sker at ar­bej­de tæt­te­re sam­men med de of­te lo­kalt for­ank­re­de fon­de i klas­sen un­der sek­to­rens sværvægtere:

“Jeg tror, at vi kan få et end­nu stær­ke­re og me­re vel­struk­tu­re­ret sam­spil op at kø­re med de små og mel­lem­sto­re fon­de. Jeg tror, at de har me­get at bi­dra­ge med og of­te med en re­gio­nal el­ler lo­kal for­ank­ring,” sag­de Si­mon Kol­lerup, der ud­over at væ­re er­hvervs­mi­ni­ster og­så er mi­ni­ster for landdistrikterne.

I lø­bet af sin om­trent 15 mi­nut­ter lan­ge ta­le fo­ku­se­re­de Si­mon Kol­lerup især på sin og re­ge­rin­gens sym­pa­ti for fon­de­nes ev­ne til lang­sig­tet vær­di­ska­bel­se i form af me­re end profit.

Jeg sy­nes lidt, at der er en ten­dens til i de­bat­ten, at vi kom­mer til at glem­me de små og mel­lem­sto­re fonde.

Si­mon Kol­lerup (S) – erhvervsminister

I den for­bin­del­se frem­hæ­ve­de mi­ni­ste­ren igen de små og mel­lem­sto­re fon­de, som iføl­ge Si­mon Kol­lerup of­te overses:

“Jeg sy­nes lidt, at der er en ten­dens til i de­bat­ten, at vi kom­mer til at glem­me de små og mel­lem­sto­re fon­de. Og det er i vir­ke­lig­he­den ær­ger­ligt, for­di tit har de den helt næ­re og lo­ka­le til­knyt­ning, som jeg per­son­ligt tror på kan vi­se sig at bli­ve end­nu vig­ti­ge­re, når vi kig­ger ind i den umid­del­ba­re frem­tid, der lig­ger for­an os,” sag­de ministeren.

Si­mon Kol­lerup run­de­de sin ta­le af med end­nu en op­for­dring til fon­de­ne. Sam­men med re­ge­rin­gen øn­sker han, at fon­de­ne bli­ver en me­re ak­tiv sam­ar­bejds­part­ner i re­ge­rin­gens ar­bej­de med at ud­vik­le po­li­tik, der skal gø­re det me­re at­trak­tivt at stif­te fonde.

Må­let er i sid­ste en­de at gø­re Dan­mark til et end­nu stær­ke­re fondsland, for­tal­te han.

“Jeg er me­get in­ter­es­se­ret i at mod­ta­ge kon­kre­te po­­li­­cy-for­slag til, hvor­dan vi kan ud­bre­de den her mo­del, som bå­de re­ge­rin­gen og jeg sy­nes er me­get, me­get vig­tig. Det er må­ske ik­ke al­tid de sto­re re­vo­lu­tio­ner, men me­re re­for­mer af struk­tu­ren, som kan gø­re en stor for­skel. Der­for vil jeg slut­te af med en op­for­dring til at ryk­ke tæt­te­re sam­men om og­så at kun­ne la­ve po­li­tik og po­li­cy for at få fle­re fon­de og ud­bre­de fonds­struk­tu­ren til gavn for vo­res land. Vi har brug for den lang­sig­te­de tænk­ning, som I re­præ­sen­te­rer, og vi har brug for at kun­ne ud­bre­de den,” sag­de Si­mon Kollerup.

Må godt fylde mere

Ud­over at ef­ter­ly­se et tæt­te­re sam­ar­bej­de med fon­de­ne, så ud­del­te mi­ni­ste­ren og­så mas­ser af skul­der­klap og ro­ser til fonds­mo­del­len og fondene.

Iføl­ge Si­mon Kol­lerup inkar­ne­rer fon­de­ne nem­lig be­gre­bet ‘sam­funds­sind’, der har fyldt me­get i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­rings kom­mu­ni­ka­tion si­den val­get og sær­ligt si­den coronanedlukningen.

Blandt an­det sag­de Si­mon Kol­lerup ef­ter at ha­ve nævnt ad­skil­li­ge ek­semp­ler på fon­de­nes man­ge cor­o­na­re­la­te­re­de ind­sat­ser i det sid­ste hal­ve år:

“Alt det her har jeg ba­re lyst til at si­ge jer en kæm­pe stor tak for. Og jeg sy­nes, at det er hér, vi skal star­te vo­res sam­ta­le i dag. For­di det jo net­op er dét sam­funds­sind, man har set, og jeg har set, ef­ter­hån­den man­ge gan­ge fra fon­de­nes si­de, som ska­ber et rig­tig vig­tigt sup­ple­ment ind i den sam­funds­mo­del og den sam­funds­struk­tur, vi har. Og or­det ‘sam­funds­sind’ er det rig­ti­ge at sæt­te på den indsats.”

Men på trods af at Si­mon Kol­lerup per­son­ligt har bidt mær­ke i fon­de­nes sam­funds­sind, er der sta­dig plads til for­bed­ring, når det hand­ler om fon­de­nes syn­lig­hed, me­ner han.

Selv­om fon­de­nes ind­sats bå­de før og un­der cor­o­na har ‘en kæm­pe be­tyd­ning’, så bli­ver den iføl­ge mi­ni­ste­ren nem­lig ik­ke bredt anerkendt.

Jeg ved, at om­fan­get af je­res ind­sats nog­le gan­ge fly­ver un­der ra­da­ren fak­tisk hos det me­ste af Danmark.

Si­mon Kol­lerup (S) – erhvervsminister

“Jeg ved, at om­fan­get af je­res ind­sats nog­le gan­ge fly­ver un­der ra­da­ren fak­tisk hos det me­ste af Dan­mark. Vi er ik­ke helt klar over, hvor ene­stå­en­de vo­res fonds­struk­tur i Dan­mark egent­lig er,” sag­de Si­mon Kol­lerup og fortsatte:

“Det kun­ne vi godt bli­ve bed­re til at få til at fyl­de. Ik­ke ud fra et øn­ske om tak­nem­me­lig­hed, men ud fra et øn­ske om at vi­se, hvor stærkt vo­res sam­fund er,” sag­de Si­mon Kollerup.

Om fon­de­ne bedst ses som ‘olds­chool vel­færds­stat’ el­ler ‘kon­ser­va­tiv clas­sic’ var ik­ke vig­tigt for ham, un­der­stre­ge­de han, in­den han run­de­de sin ta­le af med fle­re ro­sen­de ord til fondene.

“Jeg går ik­ke så me­get op i, om man kan kal­de det rødt el­ler blåt. Det vig­tig­ste er, at vi tæn­ker ud over vo­res egen næ­se­tip, og at vi og­så tør at tæn­ke fremad og vil vi­de­re med vo­res sam­fund på en god må­de. Jeg tror, det er så­dan, vi kom­mer til at ska­be go­de virk­som­he­der, go­de ar­bejds­plad­ser og et godt sam­fund og i sid­ste en­de jo og­så ska­ber ram­mer­ne for et godt liv for den en­kel­te dan­sker. Det er I med til at ska­be hver dag. Det sy­nes jeg, at I skal væ­re stol­te over. Og det er jeg i hvert fald på veg­ne af den dan­ske re­ge­ring tak­nem­me­lig for,” slut­te­de Si­mon Kollerup.

Fon­dens Dag blev i år af­holdt som en vir­tu­el kon­fe­ren­ce i et sam­ar­bej­de mel­lem DI, Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, CBS, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen og Fon­de­nes Videnscenter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: