CBS Executive Fonden får ny bestyrelsesformand

Eva Zeuthen Bentsen er valgt til ny bestyrelsesformand for CBS Executive Fonden.

Eva Zeuthen Bentsen
Eva Zeut­hen Bent­sen (fo­to: Zeut­hen Storm)

Eva Zeut­hen Bent­sen bli­ver ny for­mand i CBS Execu­ti­ve Fon­den, når den nu­væ­ren­de for­mand, Ken­neth Plum­mer, ef­ter 10 år på po­sten stop­per i be­sty­rel­sen til foråret.
Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Eva Zeut­hen Bent­sen er cand.merc. i stra­te­gi og le­del­se og har en ph.d.-grad fra CBS, hvor hun og­så har haft po­sten som le­der af In­sti­tut for Le­del­se, Po­li­tik og Fi­lo­so­fi. Hun har væ­ret kon­tor­chef i Dan­ske Re­gio­ner, ho­spi­tals­di­rek­tør i Gen­tof­te og sid­det med i ledelseskommissionen. 

De sid­ste fi­re år har hun re­k­rut­te­ret og ud­vik­let le­de­re og sid­der des­u­den i be­sty­rel­ser­ne for Vil­lum Fon­den og Synoptik-Fonden. 

CBS Execu­ti­ve Fon­den blev stif­tet i 1991 af Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School og ud­by­der kor­te ud­dan­nel­ser til of­fent­li­ge le­de­re og be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Sid­ste år hav­de fon­den en net­toom­sæt­ning på 48 mio. kr., frem­går det af fon­dens regnskab. 

Og den nye for­mand ser frem til at vi­de­re­ud­vik­le for­ret­nin­gen in­den for bå­de ek­si­ste­ren­de og nye uddannelsestilbud.

“Jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang med op­ga­ven. CBS Execu­ti­ve Fon­den har en fag­ligt unik pro­fil med en po­r­te­føl­je af spæn­den­de le­der­kur­ser, som jeg ser frem til at væ­re med til at vi­de­re­ud­vik­le. CBS Execu­ti­ve Fon­den bør i tæt sam­ar­bej­de med CBS væ­re front­lø­be­re in­den for livslang læ­ring. Ved at vi­de­re­ud­vik­le ek­si­ste­ren­de til­bud, men og­så ved at ud­vik­le nye til­bud og mo­del­ler. Det kræ­ver dog, at vi bli­ver end­nu bed­re til at dyr­ke de man­ge sy­ner­gi­er med CBS – bå­de med hen­syn til ak­ti­vi­te­ter og kom­pe­ten­cer,” ud­ta­ler Eva Zeut­hen Bent­sen i pressemeddelelsen. 

Ken­neth Plum­mer er af­gå­en­de for­mand for be­sty­rel­sen. Han pe­ger på, at det har væ­ret vig­tigt at fin­de en ny for­mand, som bå­de ken­der CBS og CBS Execu­ti­ve Fon­den godt. 

“Vi er me­get gla­de for, at Eva har sagt ja til at på­ta­ge sig op­ga­ven. Hun ken­der for­ret­nin­gen rig­tigt godt som be­sty­rel­ses­med­lem i CBS Execu­ti­ve Fon­den gen­nem de se­ne­ste to år og fra sin tid på CBS. Eva har gen­nem sin kar­ri­e­re væ­ret tæt på man­ge af de le­del­ses- og be­sty­rel­ses­ud­for­drin­ger, som CBS Execu­ti­ve Fon­dens ud­bud af kur­ser og ud­dan­nel­ses­for­løb skal mat­che,” si­ger Ken­neth Plummer. 

Ud over Eva Zeut­hen Bent­sen og Ken­neth Plum­mer sid­der CBS’ rek­tor, Ni­ko­laj Mal­chow-Møl­ler, i be­sty­rel­sen sam­men med Chri­sti­a­ne Vejlø, David Hel­le­mann og Eli­se Hauge.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer