CBS Executive Fonden får ny bestyrelsesformand

Eva Zeut­hen Bent­sen er valgt til ny be­sty­rel­ses­for­mand for CBS Execu­ti­ve Fon­den.

Eva Zeuthen Bentsen
Eva Zeut­hen Bent­sen (fo­to: Zeut­hen Storm)

Eva Zeut­hen Bent­sen bli­ver ny for­mand i CBS Execu­ti­ve Fon­den, når den nu­væ­ren­de for­mand, Ken­neth Plum­mer, ef­ter 10 år på po­sten stop­per i be­sty­rel­sen til for­å­ret.
Det op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Eva Zeut­hen Bent­sen er cand.merc. i stra­te­gi og le­del­se og har en ph.d.-grad fra CBS, hvor hun og­så har haft po­sten som le­der af In­sti­tut for Le­del­se, Po­li­tik og Fi­lo­so­fi. Hun har væ­ret kon­tor­chef i Dan­ske Re­gio­ner, ho­spi­tals­di­rek­tør i Gen­tof­te og sid­det med i le­del­ses­kom­mis­sio­nen.

De sid­ste fi­re år har hun re­k­rut­te­ret og ud­vik­let le­de­re og sid­der des­u­den i be­sty­rel­ser­ne for Vil­lum Fon­den og Sy­­nop­tik-Fon­­den.

CBS Execu­ti­ve Fon­den blev stif­tet i 1991 af Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School og ud­by­der kor­te ud­dan­nel­ser til of­fent­li­ge le­de­re og be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Sid­ste år hav­de fon­den en net­toom­sæt­ning på 48 mio. kr., frem­går det af fon­dens regn­skab.

Og den nye for­mand ser frem til at vi­de­re­ud­vik­le for­ret­nin­gen in­den for bå­de ek­si­ste­ren­de og nye ud­dan­nel­ses­til­bud.

“Jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang med op­ga­ven. CBS Execu­ti­ve Fon­den har en fag­ligt unik pro­fil med en po­r­te­føl­je af spæn­den­de le­der­kur­ser, som jeg ser frem til at væ­re med til at vi­de­re­ud­vik­le. CBS Execu­ti­ve Fon­den bør i tæt sam­ar­bej­de med CBS væ­re front­lø­be­re in­den for livslang læ­ring. Ved at vi­de­re­ud­vik­le ek­si­ste­ren­de til­bud, men og­så ved at ud­vik­le nye til­bud og mo­del­ler. Det kræ­ver dog, at vi bli­ver end­nu bed­re til at dyr­ke de man­ge sy­ner­gi­er med CBS – bå­de med hen­syn til ak­ti­vi­te­ter og kom­pe­ten­cer,” ud­ta­ler Eva Zeut­hen Bent­sen i pres­se­med­del­el­sen.

Ken­neth Plum­mer er af­gå­en­de for­mand for be­sty­rel­sen. Han pe­ger på, at det har væ­ret vig­tigt at fin­de en ny for­mand, som bå­de ken­der CBS og CBS Execu­ti­ve Fon­den godt.

“Vi er me­get gla­de for, at Eva har sagt ja til at på­ta­ge sig op­ga­ven. Hun ken­der for­ret­nin­gen rig­tigt godt som be­sty­rel­ses­med­lem i CBS Execu­ti­ve Fon­den gen­nem de se­ne­ste to år og fra sin tid på CBS. Eva har gen­nem sin kar­ri­e­re væ­ret tæt på man­ge af de le­­del­­ses- og be­sty­rel­ses­ud­for­drin­ger, som CBS Execu­ti­ve Fon­dens ud­bud af kur­ser og ud­dan­nel­ses­for­løb skal mat­che,” si­ger Ken­neth Plum­mer.

Ud over Eva Zeut­hen Bent­sen og Ken­neth Plum­mer sid­der CBS’ rek­tor, Ni­ko­laj Mal­­chow-Møl­­ler, i be­sty­rel­sen sam­men med Chri­sti­a­ne Vejlø, David Hel­le­mann og Eli­se Hau­ge.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…