Regeringens pensionsudspil vil give problemer for fonde, der ejer fast ejendom

Et nyt svar fra skatteministeren understreger, at fonde og foreninger også bliver omfattet af de nye regler om lagerbeskatning af ejendomme, som skal være med til at finansiere regeringens pensionsudspil. De nye regler vil bidrage til likviditetsbelastningen af fonde, der ejer og driver fast ejendom (ejendomsfonde) herunder kollegier ejet af fonde, samt fonde, der investerer i fast ejendom. I nogle tilfælde vil konsekvenserne bringe fonden i strid med sit formål, forklarer professor Rasmus Feldthusen i dette indlæg.

Rasmus Kristian Feldthusen
Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, pro­fes­sor, cand.jur., ph.d., Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (fo­to: Kø­ben­havns Universitet).

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Fon­de (er­hvervs­dri­ven­de og ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de) be­skat­tes som ud­gangs­punkt ef­ter de for ka­pi­tal­sel­ska­ber (ak­tie- og an­part­s­sel­ska­ber) gæl­den­de reg­ler, her­un­der med sam­me skat­te­sats, ak­tu­elt 22 pct. no­te 1 Hen­set til for­skel­len mel­lem fon­de og ka­pi­tal­sel­ska­ber gæl­der der imid­ler­tid en ræk­ke und­ta­gel­ser og der­med sær­reg­ler for be­skat­ning af fon­de, pri­mært i for­hold til fradrag og hensættelser.

Når der skal fo­re­ta­ges æn­drin­ger i be­skat­nin­gen af sel­ska­ber, er det så­le­des væ­sent­ligt at der i sam­me om­bæ­ring ta­ges høj­de for, at fon­de og sel­ska­ber ik­ke uden vi­de­re kan si­destil­les. Der er ek­semp­ler på at ind­fø­rel­se af sam­me lov­reg­ler på fon­de, som gæl­der for sel­ska­ber, ik­ke er hen­sigts­mæs­si­ge el­ler al­li­ge­vel må ledsa­ges af sær­li­ge und­ta­gel­ser, el­ler kom­bi­na­tio­nen af beg­ge. Som ek­sem­pel kan næv­nes den ved lov nr. 525 af 12. ju­ni 2009 ind­før­te så­kaldt la­ger­be­skat­ning af for porteføljeaktier.

Lov nr. 525 af 12. ju­ni 2009 in­de­bar, at fon­de – i lig­hed med sel­ska­ber – som ud­gangs­punkt skal an­ven­de la­ger­be­skat­ning ved op­gø­rel­sen af ge­vinst og tab på så­kald­te skat­teplig­ti­ge po­r­te­føl­je­ak­tier. no­te 2 Til den­ne ho­ved­re­gel er imid­ler­tid ind­ført en und­ta­gel­se, hvor­ef­ter en fond kan væl­ge så­kaldt re­a­li­sa­tions­be­skat­ning, hvor­for fon­den først be­skat­tes af en ge­vinst el­ler tab når/hvis den på­gæl­den­de ak­tie afhændes. 

Skul­le en la­ger­be­skat­ning af kol­le­gie­e­jen­dom­men i et gi­vent år in­de­bæ­re, at en kol­le­gie­fond måt­te væ­re nødsa­get til at af­hæn­de he­le el­ler de­le af ejen­dom­men, i hvil­ken kol­le­gi­et dri­ves, så vil det­te ik­ke uden vi­de­re væ­re mu­ligt for fon­den, ef­ter­som det­te vil væ­re i strid med formålet.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor, Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Universitet

Bag­grun­den for und­ta­gel­ses­reg­len om re­a­li­sa­tions­be­skat­ning af skat­teplig­ti­ge po­r­te­føl­je­ak­tier (i prak­sis børsno­te­re­de po­r­te­føl­je­ak­tier) skyl­des, at en ræk­ke fon­de, som føl­ge af be­stem­mel­ser i de­res vedtæg­ter, er af­skå­ret fra at af­hæn­de skat­teplig­ti­ge po­r­te­føl­je­ak­tier for at kun­ne be­ta­le skat af ik­ke re­a­li­se­re­de ak­tiea­van­cer. no­te 3

La­ger­be­skat­ning in­de­bæ­rer, at for­skel­len mel­lem vær­di­en pri­mo og ul­ti­mo af det på­gæl­den­de ak­tiv op­gø­res, og ud­vi­ser den­ne en ge­vinst (ul­ti­mo-vær­di­en er stør­re end pri­mo-vær­di­en) be­skat­tes fon­den af den­ne. Ud­vi­ser den­ne om­vendt et tab (ul­ti­mo-vær­di­en er min­dre end pri­mo-vær­di­en) kan det­te tab frem­fø­res til se­ne­re – even­tu­el – ud­lig­ning af en ge­vinst. no­te 4

La­ger­be­skat­ning er et fun­da­men­talt brud på prin­cip­pet om, at ind­komst først be­skat­tes, når den er re­a­li­se­ret. Ef­ter­som la­ger­be­skat­ning in­de­bæ­rer, at ure­a­li­se­re­de ge­vin­ster bli­ver be­skat­tet, ud­gør det­te en lik­vi­di­tets­be­last­ning for fon­den. Fon­den er så­le­des nødt til at fin­de de nød­ven­di­ge lik­vi­de mid­ler til at be­ta­le skat­ten, og hvis ik­ke fon­den har (til­stræk­ke­ligt med) dis­se, så vil fon­den væ­re nødsa­get til at af­hæn­de f.eks. nog­le af si­ne ak­tier for at kun­ne be­ta­le skatten.

Fon­den kan i prak­sis hel­ler ik­ke ba­re ud­de­le el­ler hen­sæt­te sig ud af oven­nævn­te pro­blem­stil­ling. Det­te skyl­des for det før­ste, at skat­ten der skal be­ta­les, ud­gør 22 pct. af ge­vin­sten. Øn­sker fon­den at ud­de­le el­ler hen­sæt­te sig ud af ge­vin­stskat­ten, så skal fon­den ud­de­le el­ler hen­sæt­te et be­løb sva­ren­de til he­le ge­vin­sten, og ik­ke ba­re skat­ten af ge­vin­sten. For det an­det er det ik­ke læn­ge­re al­le ud­de­lin­ger, der gi­ver skat­te­fradrag for fon­den. Det er nu ale­ne al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger, der gi­ver ret til fradrag. Har fon­den så­le­des blan­de­de for­mål, hvoraf et el­ler fle­re ik­ke gi­ver ret til fradrag, in­de­bæ­rer det­te en yder­li­ge­re lik­vi­di­tets­ud­for­dring ift. at uddele/hensætte sig ud af en lagerbeskatning. 

In­de­bæ­rer la­ger­be­skat­nin­gen om­vendt et tab i et ind­kom­står, så in­de­bæ­rer reg­ler­ne for be­skat­ning af skat­teplig­ti­ge po­r­te­føj­le­ak­tier, at fon­den ale­ne kan frem­fø­re det­te til se­ne­re ud­lig­ning i ge­vin­ster. Der er med an­dre ord ik­ke, hvad der i skat­te­ret­lig jar­gon kal­des ‘car­ry-ba­ck’ af ta­bet, hvor­ved for­stås, at ta­bet kan bæ­res til­ba­ge til fradrag i tid­li­ge­re be­skat­te­de ge­vin­ster. Det­te in­de­bæ­rer at en tid­li­ge­re la­ger­be­skat­ning kan en­de med at bli­ve en per­ma­nent skat­teud­gift, og at et frem­før­sels­be­ret­ti­get tab al­drig kan udnyttes.

Her­over­for står re­a­li­sa­tions­be­skat­ning, der som nav­net an­ty­der, in­de­bæ­rer at der ale­ne sker be­skat­ning af en ind­komst, når den­ne re­a­li­se­res. Re­a­li­sa­tions­be­skat­ning er for­ud­si­ge­lig og in­de­bæ­rer ik­ke no­gen lik­vi­di­tets­be­last­ning af fon­den, idet skat­ten net­op først ud­lø­ses, når og hvis fon­den ved af­hæn­del­sen re­a­li­se­rer en ge­vinst. I prak­sis er be­tin­gel­ser­ne for at kun­ne op­nå re­a­li­sa­tions­be­skat­ning, og sær­ligt for­bli­ve i det­te be­skat­nings­re­gi­me, be­svær­li­ge, ad­mi­ni­stra­tivt tun­ge og – pa­ra­doksalt nok – lik­vi­di­tets­be­la­sten­de. Lik­vi­di­tets­be­last­nin­gen skyl­des ik­ke skat­ten, som jo er ud­skudt til at fon­den måt­te af­hæn­de ak­tier­ne, men der­i­mod det ud­de­lings­krav, der føl­ger med som en be­tin­gel­se, hvis en fond væl­ger re­a­li­sa­tions­be­skat­ning. Det er så­le­des blandt an­det en be­tin­gel­se, at fon­den hvert år ud­de­ler og/eller hen­sæt­ter sin sam­le­de brut­to­ind­komst, her­un­der even­tu­el­le skat­te­frie ud­byt­ter. no­te 5

Reg­ler­ne om og be­tin­gel­ser­ne for re­a­li­sa­tions­be­skat­ning bør ef­ter min op­fat­tel­se æn­dres og opblødes.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor, Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Universitet

Reg­ler­ne om re­a­li­sa­tions­be­skat­ning til­la­der dog at en fond kan hen­sæt­te op til 25 pct. af de i ind­kom­stå­ret fo­re­tag­ne ud­de­lin­ger til al­men­vel­gø­ren­de el­ler på an­den må­de al­men­nyt­ti­ge for­mål. no­te 6 Det er imid­ler­tid i den­ne sam­men­hæng vig­tigt at hu­ske på, at kon­so­li­de­rings­fradra­get fra og med ind­kom­stå­ret 2016 blev ned­sat fra 25 pct. til 4 pct. Selv­om en fond så­le­des kan hen­sæt­te op til 25 pct. af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, er det ale­ne de 4 pct. der gi­ver skat­te­fradrag, re­sten af hen­sæt­tel­sen vil der­for skul­le ske med be­skat­te­de mid­ler. For fon­de med blan­de­de for­mål, hvoraf et el­ler fle­re af dis­se ik­ke er al­men­nyt­ti­ge el­ler al­men­vel­gø­ren­de, er der slet ik­ke mu­lig­hed for at fo­re­ta­ge hen­sæt­tel­se for en del af de fo­re­tag­ne ud­de­lin­ger. Reg­ler­ne om og be­tin­gel­ser­ne for re­a­li­sa­tions­be­skat­ning bør ef­ter min op­fat­tel­se æn­dres og opblødes.

Regeringens pensionsudspil: lagerbeskatning af ejendomme 

På bag­grund af oven­nævn­te er der grund til at væ­re på­pas­se­lig med at ind­fø­re la­ger­be­skat­ning, ik­ke mindst på fon­de, hvis fonds­be­sty­rel­se er for­plig­tet til at ud­vi­se en skær­pet for­svar­lig­heds­vur­de­ring i for­hold til fon­dens ka­pi­tal­be­red­skab som føl­ge af, at fon­den er selvejende.

Som led i fi­nan­si­e­rin­gen af ”ny ret til tid­li­ge pen­sion” læg­ger re­ge­rin­gen op til ”la­ger­be­skat­ning af sel­ska­bers ejen­domsa­van­cer,” jf. ud­spil­lets ta­bel 5, si­de 39. no­te 7

Uag­tet ord­ly­den ”sel­ska­bers” ejen­domsa­van­cer har der væ­ret spe­ku­la­tio­ner om, hvor­vidt fon­de (og for­e­nin­ger) vil­le bli­ve om­fat­tet af reg­ler­ne. Spe­ku­la­tio­ner­ne op­hør­te den 28. sep­tem­ber 2020, hvor skat­te­mi­ni­ste­ren sva­re­de på et spørgs­mål stil­let af Hei­di Bank (V).

Hei­di Bank (V) spurg­te, om skat­te­mi­ni­ste­ren vil­le op­ly­se hvil­ke ejen­dom­me, der vil­le bli­ve om­fat­tet af for­sla­get om at la­ger­be­skat­te sel­ska­bers ejen­domsa­van­ce, og om be­skat­nin­gen kun vil ram­me ka­pi­tal­fon­de, el­ler om den vil ram­me al­le selskaber.

Skat­te­mi­ni­ste­ren svarede:

”Det er ik­ke kun ka­pi­tal­fon­de, men og­så dan­ske og uden­land­ske ejen­doms­sel­ska­ber, der ef­ter gæl­den­de reg­ler via sel­skabs­ret­li­ge kon­struk­tio­ner kan und­gå at be­ta­le skat af de­res ejen­domsa­van­cer. Der­for vil den nye be­skat­ning bå­de om­fat­te dan­ske og uden­land­ske sel­ska­ber, fon­de og for­e­nin­ger mv.” [Min frem­hæ­vel­se] no­te 8

Med skat­te­mi­ni­ste­rens svar må det an­ses for gi­vet, at fon­de (og for­e­nin­ger) og­så bli­ver om­fat­tet af de nye regler.

Det­te vil in­de­bæ­re, at en helt nye ak­tiv­klas­se om­fat­tes af la­ger­be­skat­ning, og vil der­med yder­li­ge­re bi­dra­ge til lik­vi­di­tets­be­last­nin­gen af fonden.

Om det for­ven­te­de om­fang af la­ger­be­skat­ning i for­hold til hvil­ke ejen­dom­me, der om­fat­tes, an­fø­rer skat­te­mi­ni­ste­ren i sam­me svar:

”La­ger­be­skat­nin­gen vil her­u­d­over som ud­gangs­punkt om­fat­te al­le ka­te­go­ri­er af ejen­dom­me, her­un­der in­du­stri­e­jen­dom­me, bu­tiks­cen­tre, bo­li­ge­jen­dom­me mv. Det ind­går dog i over­vej­el­ser­ne om den kon­kre­te ud­form­ning at ind­fø­re und­ta­gel­se for ejen­dom­me, som sel­ska­bet selv el­ler et kon­cern­sel­skab an­ven­der i egen drift, fx kon­cer­nens eg­ne do­mi­cil-, la­ger-, ad­mi­ni­stra­tions- og pro­duk­tions­e­jen­dom­me. End­vi­de­re vil ejen­dom­me, som aktio­nærer­ne/andels­ha­ver­ne selv be­bor, fx an­dels­bo­li­ger, bli­ve undtaget.

En nær­me­re af­græns­ning af de om­fat­te­de ejen­dom­me vil ske i for­bin­del­se med det lov­for­be­re­den­de arbejde.”

Fast ejen­dom er et usæd­van­ligt ak­tiv at un­der­ka­ste la­ger­be­skat­ning, idet fast ejen­dom er van­ske­lig at vær­di­an­sæt­te samt van­ske­li­ge­re at af­hæn­de end f.eks. børsno­te­re­de ak­tier, skul­le der plud­se­lig op­stå et likviditetsbehov. 

At det kan væ­re van­ske­ligt for skat­te­myn­dig­he­der­ne at vær­di­an­sæt­te fast ejen­dom be­hø­ver næp­pe yder­li­ge­re for­kla­ring, hvor­for usik­ker­hed om­kring det­te, kan gi­ve an­led­ning til kla­ger og po­ten­ti­elt lang­va­ri­ge skat­tesa­ger for fonden.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor, Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Universitet

At det kan væ­re van­ske­ligt for skat­te­myn­dig­he­der­ne at vær­di­an­sæt­te fast ejen­dom be­hø­ver næp­pe yder­li­ge­re for­kla­ring, hvor­for usik­ker­hed om­kring det­te, kan gi­ve an­led­ning til kla­ger og po­ten­ti­elt lang­va­ri­ge skat­tesa­ger for fonden.

I lig­hed med und­ta­gel­sen til la­ger­be­skat­ning for skat­teplig­ti­ge po­r­te­føl­je­ak­tier, som føl­ge af for­måls­bin­ding i vedtæg­ten for vis­se fon­de ved­rø­ren­de be­stem­te ak­tier, så kan der til­sva­ren­de i en fonds vedtægt væ­re en for­måls­bin­ding i for­hold til fast ejen­dom. Et præg­nant ek­sem­pel på det­te er en kol­le­gie­fond, der har til for­mål at eje og dri­ve et kollegium. 

Skul­le en la­ger­be­skat­ning af kol­le­gie­e­jen­dom­men i et gi­vent år in­de­bæ­re, at en kol­le­gie­fond måt­te væ­re nødsa­get til at af­hæn­de he­le el­ler de­le af ejen­dom­men, i hvil­ken kol­le­gi­et dri­ves, så vil det­te ik­ke uden vi­de­re væ­re mu­ligt for fon­den, ef­ter­som det­te vil væ­re i strid med for­må­let. Fon­den vil så­le­des væ­re nødsa­get til at an­sø­ge om æn­dring af fon­dens for­mål hos Er­hvervs­sty­rel­sen, og som led he­ri og­så skul­le op­nå Ci­vilsty­rel­sens god­ken­del­se. Ud­over det for mig at se uhen­sigts­mæs­si­ge i den­ne si­tu­a­tion, så kom­pli­ce­res det­te af, at rent skat­te­mæs­si­ge for­hold i hen­hold til per­muta­tions­prak­sis som ud­gangs­punkt ik­ke fø­rer til god­ken­del­se af formålsændringer.

Og­så uden for de til­fæl­de hvor en fonds vedtægt in­de­hol­der for­måls­bin­din­ger på en fonds ejen­dom­me, vil et for­slag om la­ger­be­skat­ning af fast ejen­dom kun­ne fø­re til over­vej­el­ser i fon­dens be­sty­rel­se om, hvor­vidt det er hen­sigts­mæs­sigt fort­sat at eje en la­ger­be­skat­tet ejendom. 

Kom­bi­na­tio­nen af la­ger­be­skat­ning af fon­dens in­ve­ste­rin­ger, og nu fon­dens fa­ste ejen­dom, kan vi­se sig at væ­re be­hæf­tet med en for stor usik­ker­hed og be­last­ning af fon­dens likviditet.

Det har væ­ret an­ført, at ud­spil­let om la­ger­be­skat­ning af fast ejen­dom til­li­ge vil luk­ke et skat­te­hul (”via sel­skabs­ret­li­ge kon­struk­tio­ner kan und­gå at be­ta­le skat”, skat­te­mi­ni­ste­rens svar oven­for). no­te 9 Skat­te­hul­let skul­le be­stå i, at i ste­det for at et dat­ter­sel­skab af­hæn­der en fast ejen­dom til en tred­je­mand, hvor­ved der ud­lø­ses en even­tu­el ejen­domsa­van­ce til be­skat­ning, så sker over­dra­gel­sen i ste­det ved at et hol­dings­el­skab over­dra­ger ak­tier­ne i dat­ter­sel­ska­bet til tred­je­mand, hvor­ef­ter der ik­ke fin­der no­gen be­skat­ning sted, idet avan­ce på så­kald­te kon­cern­sel­skabsak­tier no­te 10 og dat­ter­sel­skabsak­tier no­te 11 er skat­te­fri for holdingselskabet. 

Uden nær­me­re på det­te sted at gå ind i hvor­vidt det­te over­ho­ve­det kva­li­fi­ce­rer til at bli­ve be­teg­net et skat­te­hul, og om der ik­ke fin­des an­dre må­de at hånd­te­re det­te på, så vil jeg her be­græn­se mig til at pe­ge på, at oven­nævn­te transak­tion ik­ke er mu­lig i for­hold til en fond, idet en fond er sel­ve­jen­de. Med an­dre ord vil en fonds af­hæn­del­se af en af den­ne ejet fast ejen­dom al­tid ud­lø­se be­skat­ning af en ge­vinst el­ler tab.

Hvor det kom­men­de ud­spil om ind­fø­rel­se af la­ger­be­skat­ning af sel­ska­bers fast ejen­dom ef­ter min op­fat­tel­se ge­ne­relt er uhen­sigts­mæs­sigt, der sky­des grås­pur­ve med ka­no­ner, så vil et for­slag der om­fat­ter fon­de (og i hvert fald og­så ide­el­le for­e­nin­ger) til­li­ge fø­re til ud­for­drin­ger med for­ud­si­ge­lig­hed, lik­vi­di­tet, vedtægt m.v., li­ge­som de på­stå­e­de ud­for­drin­ger med at stop­pe et skat­te­hul ik­ke gør sig gæl­den­de for dis­se juri­di­ske figurer.

Noter

 1. Jf. fonds­be­skat­nings­lo­vens § 3, stk. 1, og § 11, stk. 1.
 2. Jf. fonds­be­skat­nings­lo­vens § 3, stk. 1, sid­ste pkt. En skat­teplig­tig po­r­te­føl­je­ak­tie de­fi­ne­res ne­ga­tivt som ak­tier, der hver­ken er næ­rings­ak­tier, dat­ter­sel­skabsak­tier, kon­cern­sel­skabsak­tier el­ler skat­te­fri po­r­te­føl­je­ak­tier. Det vil i prak­sis si­ge, at po­r­te­føl­je­ak­tier er ak­tie­be­sid­del­ser, hvori en fond ejer min­dre end 10 pct. af ak­tier­ne i sel­ska­bet. For uno­te­re­de po­r­te­føl­je­ak­tier er ge­vinst og tab skat­te­frie for fon­de, jf. ak­tiea­van­ce­be­skat­nings­lo­vens §§ 4 C og 8, hvor­i­mod ud­byt­ter be­skat­tes, jf. lig­nings­lo­vens §§ 16 A og 16 B.
 3. Jf. Sus­an­ne Nør­gaard, Skat­te­reg­ler­ne for er­hvervs­dri­ven­de fon­de, Re­vi­sion og regn­skabsvæ­sen, nr. 8, 2013.48.
 4. Fon­de la­ger­be­skat­tes til­li­ge af bl.a. for­drin­ger, som for ek­sem­pel ob­liga­tio­ner og pantebreve.
 5. Det til­la­des dog at en fond kan hen­sæt­te op til 25 pct. af de i ind­kom­stå­ret fo­re­tag­ne ud­de­lin­ger til al­men­vel­gø­ren­de el­ler på an­den må­de al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det er i den­ne sam­men­hæng vig­tigt at hu­ske på, at kon­so­li­de­rings­fradra­get fra og med ind­kom­stå­ret 2016 blev ned­sat fra 25 pct. til 4 pct. Selv­om en fond så­le­des kan hen­sæt­te op til 25 pct. af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, er det ale­ne de 4 pct. der gi­ver skat­te­fradrag, re­sten af hen­sæt­tel­sen vil ske med be­skat­te­de midler.
 6. Jf. fonds­be­skat­nings­lo­vens § 3, stk. 3, 7. pkt.
 7. https://​bm​.dk/​m​e​d​i​a​/​1​4​6​8​6​/​t​i​d​l​i​g​_​p​e​n​s​i​o​n​.​pdf (pdf)
 8. https://​www​.ft​.dk/​s​a​m​l​i​n​g​/​2​0​1​9​1​/​a​l​m​d​e​l​/​s​a​u​/​s​p​m​/​7​4​3​/​s​v​a​r​/​1​6​9​2​7​3​0​/​2​2​5​1​0​2​0​/​i​n​d​e​x​.​htm
 9. ”Ef­ter gæl­den­de reg­ler er der et in­ci­ta­ment til at in­ve­ste­re i ejen­dom­me­ne frem for an­dre in­ve­ste­rin­ger, for­di avan­cer fra ejen­dom­me i prak­sis er la­ve­re be­skat­tet end øv­ri­ge avan­cer. Ind­fø­rel­se af la­ger­be­skat­ning af sel­ska­bers ejen­domsa­van­cer vil be­ty­de, at de om­fat­te­de ejen­dom­me be­skat­tes sva­ren­de til an­dre in­ve­ste­rin­ger. På den­ne bag­grund vur­de­res æn­drin­gen at in­de­bæ­re en sam­fund­s­ø­ko­no­misk ge­vinst.”, https://​fm​.dk/​m​e​d​i​a​/​1​8​1​3​8​/​f​a​k​t​a​a​r​k​_​n​y​-​r​e​t​-​t​i​l​-​t​i​d​l​i​g​-​p​e​n​s​i​o​n​-​v​a​e​r​d​i​g​-​t​i​l​b​a​g​e​t​r​a​e​k​n​i​n​g​-​f​o​r​-​a​l​l​e​.​pdf Fak­taark nr. 19.
 10. Ved kon­cern­sel­skabsak­tier for­stås ef­ter ak­tiea­van­ce­be­skat­nings­lo­vens § 4 B ak­tier i sel­ska­ber, hvor fon­den di­rek­te el­ler in­di­rek­te har be­stem­men­de ind­fly­del­se, jf. reg­ler­ne i sel­skabs­skat­te­lovens § 31 C. 
 11. Ved dat­ter­sel­skabsak­tier for­stås ef­ter ak­tiea­van­ce­be­skat­nings­lo­vens § 4 A ak­tier i sel­ska­ber, hvor fon­den ejer mindst 10% af ak­tie­ka­pi­ta­len og sel­ska­bet er hjem­me­hø­ren­de i en­ten EU el­ler et land, hvor­med Dan­mark har ind­gå­et en dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer