Regeringens pensionsudspil vil give problemer for fonde, der ejer fast ejendom

Et nyt svar fra skat­te­mi­ni­ste­ren un­der­stre­ger, at fon­de og for­e­nin­ger og­så bli­ver om­fat­tet af de nye reg­ler om la­ger­be­skat­ning af ejen­dom­me, som skal væ­re med til at fi­nan­si­e­re re­ge­rin­gens pen­sions­ud­spil. De nye reg­ler vil bi­dra­ge til lik­vi­di­tets­be­last­nin­gen af fon­de, der ejer og dri­ver fast ejen­dom (ejen­doms­fon­de) her­un­der kol­le­gi­er ejet af fon­de, samt fon­de, der in­ve­ste­rer i fast ejen­dom. I nog­le til­fæl­de vil kon­se­kven­ser­ne brin­ge fon­den i strid med sit for­mål, for­kla­rer pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen i det­te indlæg. 

Rasmus Kristian Feldthusen
Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, pro­fes­sor, cand.jur., ph.d., Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (fo­to: Kø­ben­havns Universitet).

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Fon­de (er­hvervs­dri­ven­de og ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de) be­skat­tes som ud­gangs­punkt ef­ter de for ka­pi­tal­sel­ska­ber (ak­tie- og an­part­s­sel­ska­ber) gæl­den­de reg­ler, her­un­der med sam­me skat­te­sats, ak­tu­elt 22 pct. no­te 1 Hen­set til for­skel­len mel­lem fon­de og ka­pi­tal­sel­ska­ber gæl­der der imid­ler­tid en ræk­ke und­ta­gel­ser og der­med sær­reg­ler for be­skat­ning af fon­de, pri­mært i for­hold til fradrag og hensættelser.

Når der skal fo­re­ta­ges æn­drin­ger i be­skat­nin­gen af sel­ska­ber, er det så­le­des væ­sent­ligt at der i sam­me om­bæ­ring ta­ges høj­de for, at fon­de og sel­ska­ber ik­ke uden vi­de­re kan si­destil­les. Der er ek­semp­ler på at ind­fø­rel­se af sam­me lov­reg­ler på fon­de, som gæl­der for sel­ska­ber, ik­ke er hen­sigts­mæs­si­ge el­ler al­li­ge­vel må ledsa­ges af sær­li­ge und­ta­gel­ser, el­ler kom­bi­na­tio­nen af beg­ge. Som ek­sem­pel kan næv­nes den ved lov nr. 525 af 12. ju­ni 2009 ind­før­te så­kaldt la­ger­be­skat­ning af for porteføljeaktier.

Lov nr. 525 af 12. ju­ni 2009 in­de­bar, at fon­de – i lig­hed med sel­ska­ber – som ud­gangs­punkt skal an­ven­de la­ger­be­skat­ning ved op­gø­rel­sen af ge­vinst og tab på så­kald­te skat­teplig­ti­ge po­r­te­føl­je­ak­tier. no­te 2 Til den­ne ho­ved­re­gel er imid­ler­tid ind­ført en und­ta­gel­se, hvor­ef­ter en fond kan væl­ge så­kaldt re­a­li­sa­tions­be­skat­ning, hvor­for fon­den først be­skat­tes af en ge­vinst el­ler tab når/hvis den på­gæl­den­de ak­tie afhændes. 

Skul­le en la­ger­be­skat­ning af kol­le­gie­e­jen­dom­men i et gi­vent år in­de­bæ­re, at en kol­le­gie­fond måt­te væ­re nødsa­get til at af­hæn­de he­le el­ler de­le af ejen­dom­men, i hvil­ken kol­le­gi­et dri­ves, så vil det­te ik­ke uden vi­de­re væ­re mu­ligt for fon­den, ef­ter­som det­te vil væ­re i strid med formålet.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor, Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Universitet

Bag­grun­den for und­ta­gel­ses­reg­len om re­a­li­sa­tions­be­skat­ning af skat­teplig­ti­ge po­r­te­føl­je­ak­tier (i prak­sis børsno­te­re­de po­r­te­føl­je­ak­tier) skyl­des, at en ræk­ke fon­de, som føl­ge af be­stem­mel­ser i de­res vedtæg­ter, er af­skå­ret fra at af­hæn­de skat­teplig­ti­ge po­r­te­føl­je­ak­tier for at kun­ne be­ta­le skat af ik­ke re­a­li­se­re­de ak­tiea­van­cer. no­te 3

La­ger­be­skat­ning in­de­bæ­rer, at for­skel­len mel­lem vær­di­en pri­mo og ul­ti­mo af det på­gæl­den­de ak­tiv op­gø­res, og ud­vi­ser den­ne en ge­vinst (ul­ti­­mo-vær­­di­en er stør­re end pri­­mo-vær­­di­en) be­skat­tes fon­den af den­ne. Ud­vi­ser den­ne om­vendt et tab (ul­ti­­mo-vær­­di­en er min­dre end pri­­mo-vær­­di­en) kan det­te tab frem­fø­res til se­ne­re – even­tu­el – ud­lig­ning af en ge­vinst. no­te 4

La­ger­be­skat­ning er et fun­da­men­talt brud på prin­cip­pet om, at ind­komst først be­skat­tes, når den er re­a­li­se­ret. Ef­ter­som la­ger­be­skat­ning in­de­bæ­rer, at ure­a­li­se­re­de ge­vin­ster bli­ver be­skat­tet, ud­gør det­te en lik­vi­di­tets­be­last­ning for fon­den. Fon­den er så­le­des nødt til at fin­de de nød­ven­di­ge lik­vi­de mid­ler til at be­ta­le skat­ten, og hvis ik­ke fon­den har (til­stræk­ke­ligt med) dis­se, så vil fon­den væ­re nødsa­get til at af­hæn­de f.eks. nog­le af si­ne ak­tier for at kun­ne be­ta­le skatten.

Fon­den kan i prak­sis hel­ler ik­ke ba­re ud­de­le el­ler hen­sæt­te sig ud af oven­nævn­te pro­blem­stil­ling. Det­te skyl­des for det før­ste, at skat­ten der skal be­ta­les, ud­gør 22 pct. af ge­vin­sten. Øn­sker fon­den at ud­de­le el­ler hen­sæt­te sig ud af ge­vin­stskat­ten, så skal fon­den ud­de­le el­ler hen­sæt­te et be­løb sva­ren­de til he­le ge­vin­sten, og ik­ke ba­re skat­ten af ge­vin­sten. For det an­det er det ik­ke læn­ge­re al­le ud­de­lin­ger, der gi­ver skat­te­fradrag for fon­den. Det er nu ale­ne al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger, der gi­ver ret til fradrag. Har fon­den så­le­des blan­de­de for­mål, hvoraf et el­ler fle­re ik­ke gi­ver ret til fradrag, in­de­bæ­rer det­te en yder­li­ge­re lik­vi­di­tets­ud­for­dring ift. at uddele/hensætte sig ud af en lagerbeskatning. 

In­de­bæ­rer la­ger­be­skat­nin­gen om­vendt et tab i et ind­kom­står, så in­de­bæ­rer reg­ler­ne for be­skat­ning af skat­teplig­ti­ge po­r­te­føj­le­ak­tier, at fon­den ale­ne kan frem­fø­re det­te til se­ne­re ud­lig­ning i ge­vin­ster. Der er med an­dre ord ik­ke, hvad der i skat­te­ret­lig jar­gon kal­des ‘car­ry-ba­ck’ af ta­bet, hvor­ved for­stås, at ta­bet kan bæ­res til­ba­ge til fradrag i tid­li­ge­re be­skat­te­de ge­vin­ster. Det­te in­de­bæ­rer at en tid­li­ge­re la­ger­be­skat­ning kan en­de med at bli­ve en per­ma­nent skat­teud­gift, og at et frem­før­sels­be­ret­ti­get tab al­drig kan udnyttes.

Her­over­for står re­a­li­sa­tions­be­skat­ning, der som nav­net an­ty­der, in­de­bæ­rer at der ale­ne sker be­skat­ning af en ind­komst, når den­ne re­a­li­se­res. Re­a­li­sa­tions­be­skat­ning er for­ud­si­ge­lig og in­de­bæ­rer ik­ke no­gen lik­vi­di­tets­be­last­ning af fon­den, idet skat­ten net­op først ud­lø­ses, når og hvis fon­den ved af­hæn­del­sen re­a­li­se­rer en ge­vinst. I prak­sis er be­tin­gel­ser­ne for at kun­ne op­nå re­a­li­sa­tions­be­skat­ning, og sær­ligt for­bli­ve i det­te be­skat­nings­re­gi­me, be­svær­li­ge, ad­mi­ni­stra­tivt tun­ge og – pa­ra­doksalt nok – lik­vi­di­tets­be­la­sten­de. Lik­vi­di­tets­be­last­nin­gen skyl­des ik­ke skat­ten, som jo er ud­skudt til at fon­den måt­te af­hæn­de ak­tier­ne, men der­i­mod det ud­de­lings­krav, der føl­ger med som en be­tin­gel­se, hvis en fond væl­ger re­a­li­sa­tions­be­skat­ning. Det er så­le­des blandt an­det en be­tin­gel­se, at fon­den hvert år ud­de­ler og/eller hen­sæt­ter sin sam­le­de brut­to­ind­komst, her­un­der even­tu­el­le skat­te­frie ud­byt­ter. no­te 5

Reg­ler­ne om og be­tin­gel­ser­ne for re­a­li­sa­tions­be­skat­ning bør ef­ter min op­fat­tel­se æn­dres og opblødes.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor, Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Universitet

Reg­ler­ne om re­a­li­sa­tions­be­skat­ning til­la­der dog at en fond kan hen­sæt­te op til 25 pct. af de i ind­kom­stå­ret fo­re­tag­ne ud­de­lin­ger til al­men­vel­gø­ren­de el­ler på an­den må­de al­men­nyt­ti­ge for­mål. no­te 6 Det er imid­ler­tid i den­ne sam­men­hæng vig­tigt at hu­ske på, at kon­so­li­de­rings­fradra­get fra og med ind­kom­stå­ret 2016 blev ned­sat fra 25 pct. til 4 pct. Selv­om en fond så­le­des kan hen­sæt­te op til 25 pct. af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, er det ale­ne de 4 pct. der gi­ver skat­te­fradrag, re­sten af hen­sæt­tel­sen vil der­for skul­le ske med be­skat­te­de mid­ler. For fon­de med blan­de­de for­mål, hvoraf et el­ler fle­re af dis­se ik­ke er al­men­nyt­ti­ge el­ler al­men­vel­gø­ren­de, er der slet ik­ke mu­lig­hed for at fo­re­ta­ge hen­sæt­tel­se for en del af de fo­re­tag­ne ud­de­lin­ger. Reg­ler­ne om og be­tin­gel­ser­ne for re­a­li­sa­tions­be­skat­ning bør ef­ter min op­fat­tel­se æn­dres og opblødes.

Regeringens pensionsudspil: lagerbeskatning af ejendomme 

På bag­grund af oven­nævn­te er der grund til at væ­re på­pas­se­lig med at ind­fø­re la­ger­be­skat­ning, ik­ke mindst på fon­de, hvis fonds­be­sty­rel­se er for­plig­tet til at ud­vi­se en skær­pet for­svar­lig­heds­vur­de­ring i for­hold til fon­dens ka­pi­tal­be­red­skab som føl­ge af, at fon­den er selvejende.

Som led i fi­nan­si­e­rin­gen af ”ny ret til tid­li­ge pen­sion” læg­ger re­ge­rin­gen op til ”la­ger­be­skat­ning af sel­ska­bers ejen­domsa­van­cer,” jf. ud­spil­lets ta­bel 5, si­de 39. no­te 7

Uag­tet ord­ly­den ”sel­ska­bers” ejen­domsa­van­cer har der væ­ret spe­ku­la­tio­ner om, hvor­vidt fon­de (og for­e­nin­ger) vil­le bli­ve om­fat­tet af reg­ler­ne. Spe­ku­la­tio­ner­ne op­hør­te den 28. sep­tem­ber 2020, hvor skat­te­mi­ni­ste­ren sva­re­de på et spørgs­mål stil­let af Hei­di Bank (V).

Hei­di Bank (V) spurg­te, om skat­te­mi­ni­ste­ren vil­le op­ly­se hvil­ke ejen­dom­me, der vil­le bli­ve om­fat­tet af for­sla­get om at la­ger­be­skat­te sel­ska­bers ejen­domsa­van­ce, og om be­skat­nin­gen kun vil ram­me ka­pi­tal­fon­de, el­ler om den vil ram­me al­le selskaber.

Skat­te­mi­ni­ste­ren svarede:

”Det er ik­ke kun ka­pi­tal­fon­de, men og­så dan­ske og uden­land­ske ejen­doms­sel­ska­ber, der ef­ter gæl­den­de reg­ler via sel­skabs­ret­li­ge kon­struk­tio­ner kan und­gå at be­ta­le skat af de­res ejen­domsa­van­cer. Der­for vil den nye be­skat­ning bå­de om­fat­te dan­ske og uden­land­ske sel­ska­ber, fon­de og for­e­nin­ger mv.” [Min frem­hæ­vel­se] no­te 8

Med skat­te­mi­ni­ste­rens svar må det an­ses for gi­vet, at fon­de (og for­e­nin­ger) og­så bli­ver om­fat­tet af de nye regler.

Det­te vil in­de­bæ­re, at en helt nye ak­tiv­klas­se om­fat­tes af la­ger­be­skat­ning, og vil der­med yder­li­ge­re bi­dra­ge til lik­vi­di­tets­be­last­nin­gen af fonden.

Om det for­ven­te­de om­fang af la­ger­be­skat­ning i for­hold til hvil­ke ejen­dom­me, der om­fat­tes, an­fø­rer skat­te­mi­ni­ste­ren i sam­me svar:

”La­ger­be­skat­nin­gen vil her­u­d­over som ud­gangs­punkt om­fat­te al­le ka­te­go­ri­er af ejen­dom­me, her­un­der in­du­stri­e­jen­dom­me, bu­tiks­cen­tre, bo­li­ge­jen­dom­me mv. Det ind­går dog i over­vej­el­ser­ne om den kon­kre­te ud­form­ning at ind­fø­re und­ta­gel­se for ejen­dom­me, som sel­ska­bet selv el­ler et kon­cern­sel­skab an­ven­der i egen drift, fx kon­cer­nens eg­ne do­­mi­cil-, la­­ger-, ad­­mi­­ni­­stra­tions- og pro­duk­tions­e­jen­dom­me. End­vi­de­re vil ejen­dom­me, som aktio­nærer­ne/andels­ha­ver­ne selv be­bor, fx an­dels­bo­li­ger, bli­ve undtaget.

En nær­me­re af­græns­ning af de om­fat­te­de ejen­dom­me vil ske i for­bin­del­se med det lov­for­be­re­den­de arbejde.”

Fast ejen­dom er et usæd­van­ligt ak­tiv at un­der­ka­ste la­ger­be­skat­ning, idet fast ejen­dom er van­ske­lig at vær­di­an­sæt­te samt van­ske­li­ge­re at af­hæn­de end f.eks. børsno­te­re­de ak­tier, skul­le der plud­se­lig op­stå et likviditetsbehov. 

At det kan væ­re van­ske­ligt for skat­te­myn­dig­he­der­ne at vær­di­an­sæt­te fast ejen­dom be­hø­ver næp­pe yder­li­ge­re for­kla­ring, hvor­for usik­ker­hed om­kring det­te, kan gi­ve an­led­ning til kla­ger og po­ten­ti­elt lang­va­ri­ge skat­tesa­ger for fonden.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor, Det Juri­di­ske Faku­l­tet, Kø­ben­havns Universitet

At det kan væ­re van­ske­ligt for skat­te­myn­dig­he­der­ne at vær­di­an­sæt­te fast ejen­dom be­hø­ver næp­pe yder­li­ge­re for­kla­ring, hvor­for usik­ker­hed om­kring det­te, kan gi­ve an­led­ning til kla­ger og po­ten­ti­elt lang­va­ri­ge skat­tesa­ger for fonden.

I lig­hed med und­ta­gel­sen til la­ger­be­skat­ning for skat­teplig­ti­ge po­r­te­føl­je­ak­tier, som føl­ge af for­måls­bin­ding i vedtæg­ten for vis­se fon­de ved­rø­ren­de be­stem­te ak­tier, så kan der til­sva­ren­de i en fonds vedtægt væ­re en for­måls­bin­ding i for­hold til fast ejen­dom. Et præg­nant ek­sem­pel på det­te er en kol­le­gie­fond, der har til for­mål at eje og dri­ve et kollegium. 

Skul­le en la­ger­be­skat­ning af kol­le­gie­e­jen­dom­men i et gi­vent år in­de­bæ­re, at en kol­le­gie­fond måt­te væ­re nødsa­get til at af­hæn­de he­le el­ler de­le af ejen­dom­men, i hvil­ken kol­le­gi­et dri­ves, så vil det­te ik­ke uden vi­de­re væ­re mu­ligt for fon­den, ef­ter­som det­te vil væ­re i strid med for­må­let. Fon­den vil så­le­des væ­re nødsa­get til at an­sø­ge om æn­dring af fon­dens for­mål hos Er­hvervs­sty­rel­sen, og som led he­ri og­så skul­le op­nå Ci­vilsty­rel­sens god­ken­del­se. Ud­over det for mig at se uhen­sigts­mæs­si­ge i den­ne si­tu­a­tion, så kom­pli­ce­res det­te af, at rent skat­te­mæs­si­ge for­hold i hen­hold til per­muta­tions­prak­sis som ud­gangs­punkt ik­ke fø­rer til god­ken­del­se af formålsændringer.

Og­så uden for de til­fæl­de hvor en fonds vedtægt in­de­hol­der for­måls­bin­din­ger på en fonds ejen­dom­me, vil et for­slag om la­ger­be­skat­ning af fast ejen­dom kun­ne fø­re til over­vej­el­ser i fon­dens be­sty­rel­se om, hvor­vidt det er hen­sigts­mæs­sigt fort­sat at eje en la­ger­be­skat­tet ejendom. 

Kom­bi­na­tio­nen af la­ger­be­skat­ning af fon­dens in­ve­ste­rin­ger, og nu fon­dens fa­ste ejen­dom, kan vi­se sig at væ­re be­hæf­tet med en for stor usik­ker­hed og be­last­ning af fon­dens likviditet.

Det har væ­ret an­ført, at ud­spil­let om la­ger­be­skat­ning af fast ejen­dom til­li­ge vil luk­ke et skat­te­hul (”via sel­skabs­ret­li­ge kon­struk­tio­ner kan und­gå at be­ta­le skat”, skat­te­mi­ni­ste­rens svar oven­for). no­te 9 Skat­te­hul­let skul­le be­stå i, at i ste­det for at et dat­ter­sel­skab af­hæn­der en fast ejen­dom til en tred­je­mand, hvor­ved der ud­lø­ses en even­tu­el ejen­domsa­van­ce til be­skat­ning, så sker over­dra­gel­sen i ste­det ved at et hol­dings­el­skab over­dra­ger ak­tier­ne i dat­ter­sel­ska­bet til tred­je­mand, hvor­ef­ter der ik­ke fin­der no­gen be­skat­ning sted, idet avan­ce på så­kald­te kon­cern­sel­skabsak­tier no­te 10 og dat­ter­sel­skabsak­tier no­te 11 er skat­te­fri for holdingselskabet. 

Uden nær­me­re på det­te sted at gå ind i hvor­vidt det­te over­ho­ve­det kva­li­fi­ce­rer til at bli­ve be­teg­net et skat­te­hul, og om der ik­ke fin­des an­dre må­de at hånd­te­re det­te på, så vil jeg her be­græn­se mig til at pe­ge på, at oven­nævn­te transak­tion ik­ke er mu­lig i for­hold til en fond, idet en fond er sel­ve­jen­de. Med an­dre ord vil en fonds af­hæn­del­se af en af den­ne ejet fast ejen­dom al­tid ud­lø­se be­skat­ning af en ge­vinst el­ler tab.

Hvor det kom­men­de ud­spil om ind­fø­rel­se af la­ger­be­skat­ning af sel­ska­bers fast ejen­dom ef­ter min op­fat­tel­se ge­ne­relt er uhen­sigts­mæs­sigt, der sky­des grås­pur­ve med ka­no­ner, så vil et for­slag der om­fat­ter fon­de (og i hvert fald og­så ide­el­le for­e­nin­ger) til­li­ge fø­re til ud­for­drin­ger med for­ud­si­ge­lig­hed, lik­vi­di­tet, vedtægt m.v., li­ge­som de på­stå­e­de ud­for­drin­ger med at stop­pe et skat­te­hul ik­ke gør sig gæl­den­de for dis­se juri­di­ske figurer.

Noter

 1. Jf. fonds­be­skat­nings­lo­vens § 3, stk. 1, og § 11, stk. 1.
 2. Jf. fonds­be­skat­nings­lo­vens § 3, stk. 1, sid­ste pkt. En skat­teplig­tig po­r­te­føl­je­ak­tie de­fi­ne­res ne­ga­tivt som ak­tier, der hver­ken er næ­rings­ak­tier, dat­ter­sel­skabsak­tier, kon­cern­sel­skabsak­tier el­ler skat­te­fri po­r­te­føl­je­ak­tier. Det vil i prak­sis si­ge, at po­r­te­føl­je­ak­tier er ak­tie­be­sid­del­ser, hvori en fond ejer min­dre end 10 pct. af ak­tier­ne i sel­ska­bet. For uno­te­re­de po­r­te­føl­je­ak­tier er ge­vinst og tab skat­te­frie for fon­de, jf. ak­tiea­van­ce­be­skat­nings­lo­vens §§ 4 C og 8, hvor­i­mod ud­byt­ter be­skat­tes, jf. lig­nings­lo­vens §§ 16 A og 16 B.
 3. Jf. Sus­an­ne Nør­gaard, Skat­te­reg­ler­ne for er­hvervs­dri­ven­de fon­de, Re­vi­sion og regn­skabsvæ­sen, nr. 8, 2013.48.
 4. Fon­de la­ger­be­skat­tes til­li­ge af bl.a. for­drin­ger, som for ek­sem­pel ob­liga­tio­ner og pantebreve.
 5. Det til­la­des dog at en fond kan hen­sæt­te op til 25 pct. af de i ind­kom­stå­ret fo­re­tag­ne ud­de­lin­ger til al­men­vel­gø­ren­de el­ler på an­den må­de al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det er i den­ne sam­men­hæng vig­tigt at hu­ske på, at kon­so­li­de­rings­fradra­get fra og med ind­kom­stå­ret 2016 blev ned­sat fra 25 pct. til 4 pct. Selv­om en fond så­le­des kan hen­sæt­te op til 25 pct. af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, er det ale­ne de 4 pct. der gi­ver skat­te­fradrag, re­sten af hen­sæt­tel­sen vil ske med be­skat­te­de midler.
 6. Jf. fonds­be­skat­nings­lo­vens § 3, stk. 3, 7. pkt.
 7. https://​bm​.dk/​m​e​d​i​a​/​1​4​6​8​6​/​t​i​d​l​i​g​_​p​e​n​s​i​o​n​.​pdf (pdf)
 8. https://​www​.ft​.dk/​s​a​m​l​i​n​g​/​2​0​1​9​1​/​a​l​m​d​e​l​/​s​a​u​/​s​p​m​/​7​4​3​/​s​v​a​r​/​1​6​9​2​7​3​0​/​2​2​5​1​0​2​0​/​i​n​d​e​x​.​htm
 9. ”Ef­ter gæl­den­de reg­ler er der et in­ci­ta­ment til at in­ve­ste­re i ejen­dom­me­ne frem for an­dre in­ve­ste­rin­ger, for­di avan­cer fra ejen­dom­me i prak­sis er la­ve­re be­skat­tet end øv­ri­ge avan­cer. Ind­fø­rel­se af la­ger­be­skat­ning af sel­ska­bers ejen­domsa­van­cer vil be­ty­de, at de om­fat­te­de ejen­dom­me be­skat­tes sva­ren­de til an­dre in­ve­ste­rin­ger. På den­ne bag­grund vur­de­res æn­drin­gen at in­de­bæ­re en sam­fund­s­ø­ko­no­misk ge­vinst.”, https://​fm​.dk/​m​e​d​i​a​/​1​8​1​3​8​/​f​a​k​t​a​a​r​k​_​n​y​-​r​e​t​-​t​i​l​-​t​i​d​l​i​g​-​p​e​n​s​i​o​n​-​v​a​e​r​d​i​g​-​t​i​l​b​a​g​e​t​r​a​e​k​n​i​n​g​-​f​o​r​-​a​l​l​e​.​pdf Fak­taark nr. 19.
 10. Ved kon­cern­sel­skabsak­tier for­stås ef­ter ak­tiea­van­ce­be­skat­nings­lo­vens § 4 B ak­tier i sel­ska­ber, hvor fon­den di­rek­te el­ler in­di­rek­te har be­stem­men­de ind­fly­del­se, jf. reg­ler­ne i sel­skabs­skat­te­lovens § 31 C. 
 11. Ved dat­ter­sel­skabsak­tier for­stås ef­ter ak­tiea­van­ce­be­skat­nings­lo­vens § 4 A ak­tier i sel­ska­ber, hvor fon­den ejer mindst 10% af ak­tie­ka­pi­ta­len og sel­ska­bet er hjem­me­hø­ren­de i en­ten EU el­ler et land, hvor­med Dan­mark har ind­gå­et en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer