Ny kunstrådgiver til Bikubenfonden

Sanna Albjørk bliver fast rådgiver og udviklingspartner på kunstområdet i Bikubenfonden.

Sanna Albjørk (foto: Ulrik Jantzen / Bikubenfonden)
San­na Al­b­jørk (fo­to: Ul­rik Jantzen / Bikubenfonden)

San­na Al­b­jørk har tid­li­ge­re be­skæf­ti­get sig med sce­ne­kunst som dra­ma­turg på Øster­bro Te­a­ter og som le­der og kunst­ne­risk pro­du­cent på Te­a­ter Re­pu­bliques foy­er­s­ce­ne Re­ak­tor sam­ti­dig med, at hun si­de­lø­ben­de har sam­ar­bej­det med det frie scenekunstfelt.

Og net­op de er­fa­rin­ger be­ty­der me­get for Bi­ku­ben­fon­dens ar­bej­de på om­rå­det, si­ger fon­dens chef for kun­st­om­rå­det Met­te Marcus i en pressemeddelelse.

”I Bi­ku­ben­fon­den er vi op­ta­ge­de af, hvor­dan vi som fond kan væ­re med til at bak­ke op om kunst­ne­risk ud­vik­ling og un­der­støt­te ud­vik­lin­gen af lan­dets kun­stin­sti­tu­tio­ner. San­na Al­b­jørk kom­mer med en unik ind­sigt i sce­ne­kunst­bran­chen, som gør hen­de i stand til at vur­de­re ud­for­drin­ger og nye mu­lig­he­der på fel­tet,” si­ger Met­te Marcus.

San­na Al­b­jørk har det se­ne­ste år væ­ret an­sat i et bar­selsvi­ka­ri­at i Bi­ku­ben­fon­den. Med fa­stan­sæt­tel­sen ser hun frem til at fort­sæt­te ar­bej­det med ny­ska­bel­se in­den for kunstområdet.

“Bi­ku­ben­fon­den er i gang med at ud­vik­le nye me­to­der til, hvor­dan de kan age­re som fond og un­der­støt­te kunst­ne­risk ud­vik­ling og stra­te­gisk nytænk­ning. Det er rig­tigt spæn­den­de at brin­ge min knowhow fra sce­ne­kunst­bran­chen i spil her. Jeg glæ­der mig til at væ­re en del af et team, der vil un­der­støt­te ud­vik­ling hos al­le de dyg­ti­ge ak­tø­rer på kun­st­om­rå­det”, si­ger San­na Albjørk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer