Magtfuld fagboss lejer københavnerlejlighed i strid med vedtægter

Stik imod fondens egne bestemmelser har en ejendomsfond i flere år udlejet en lejlighed i det indre København til Dansk Metals formand. Nu har Erhvervsstyrelsen truffet afgørelse i sagen.

Claus Jen­sen, for­mand i Dansk Me­tal, har si­den 2012 le­jet en lej­lig­hed, der el­lers skul­le væ­re for­be­holdt nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re med­lem­mer af fag­for­e­nin­gen Dansk Sø-Re­stau­ra­tions For­e­ning. Fo­to: Dansk Metal

Det er et brud på vedtæg­ter­ne, at Dansk Me­tals for­mand Claus Jen­sen har få­et lov at le­je en lej­lig­hed på en at­trak­tiv adres­se i hjer­tet af Kø­ben­havn af en ejen­doms­fond, selv om han iføl­ge fon­dens eg­ne be­stem­mel­ser fal­der uden­for den må­l­grup­pe, der må le­je fon­dens lejligheder.

Det kon­klu­de­rer Er­hvervs­sty­rel­sen ef­ter at ha­ve gen­nem­gå­et sa­gen om Fon­den for Bo­li­ger til Sø­re­stau­ra­tions­per­so­nel, der som nav­net an­ty­der har til for­mål at sik­re bo­li­ger til det sej­len­de køkkenpersonale.

For at kom­me i be­tragt­ning til en af fon­dens lej­lig­he­der skal man en­ten væ­re ak­tivt el­ler tid­li­ge­re med­lem af fag­for­e­nin­gen Dansk Sø-Re­stau­ra­tions For­e­ning, som i 2011 fu­sio­ne­re­de med Dansk Me­tal, el­ler væ­re en­ke el­ler en­ke­mand til et medlem.

Kri­te­ri­er, som den magt­ful­de for­mand for Dansk Me­tals over 100.000 med­lem­mer alt­så ik­ke le­ver op til.

"Er­hvervs­sty­rel­sen kan på den­ne bag­grund som fondsmyn­dig­hed for fon­den kon­sta­te­re, jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 24, stk. 1, at fon­den har ud­le­jet bo­li­ger til per­so­ner i strid med for­måls­be­stem­mel­sen i vedtæg­tens § 2, stk. 1," skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i sin afgørelse.

Det er i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, ef­ter­som fon­dens be­sty­rel­se er bun­det af de fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger til at ef­ter­le­ve det for­mål, der er ned­fæl­det i vedtægterne.

Sa­gen så før­ste gang da­gens lys, da me­di­et Fri­heds­bre­vet i de­cem­ber kun­ne for­tæl­le, at Claus Jen­sen stik imod fon­dens vedtæg­ter bo­e­de i den 90 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed et stenkast fra Nyhavn og Kon­gens Nytorv.

Så­fremt det var fonds­stif­te­rens øn­ske, at der til­li­ge skul­le fo­re­ta­ges ud­de­lin­ger til ”nært­stå­en­de”, skul­le det­te som al­le­re­de nævnt ha­ve væ­ret ned­fæl­det i den op­rin­de­li­ge vedtægt.

Er­hvervs­sty­rel­sen

Claus Jen­sen har over for Fri­heds­bre­vet ik­ke øn­sket at op­ly­se, hvad han be­ta­ler i hus­le­je. Man kan imid­ler­tid læ­se i fon­dens års­regn­skab, at ejen­dom­mens 24 lej­lig­he­der år­ligt ge­ne­re­rer 1,65 mil­li­o­ner kro­ner i le­je­ind­tæg­ter. Det sva­rer til en gen­nem­snit­lig hus­le­je på li­ge over 5.700 kro­ner om må­ne­den, hvil­ket iføl­ge regn­ska­ber­ne og­så er, hvad fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Ole Phi­lip­sen be­ta­ler for en lej­lig­hed i sam­me ejendom.

Iføl­ge fon­dens vedtæg­ter er ejen­dom­men på hjør­net af Hei­bergs­ga­de og Her­luf Trol­les Ga­de købt med det for­mål at sik­re sun­de bo­li­ger "til nor­mal mar­keds­le­je". Men som di­rek­tør for Le­jer­nes Landsor­ga­ni­sa­tion Ho­ved­sta­den Claus Højte ud­tal­te i Fri­heds­bre­vet, er det nær­mest umu­ligt for al­min­de­li­ge dan­ske­re at få fat i så bil­li­ge lej­lig­he­der i så at­trak­ti­ve områder.

Fak­ta: Fon­dens formål

Af Fon­den for Bo­li­ger til Sø­re­stau­ra­tions­per­so­nel for­måls­be­stem­mel­se § 2, stk. 1, frem­går det, at fon­dens for­mål er:

At til­ve­je­brin­ge og be­va­re sun­de og go­de bo­li­ger til ud­lej­ning til nor­mal mar­keds­le­je til her i lan­det boende:

a) med­lem­mer af Dansk Sø-Re­stau­ra­tions For­e­ning med mindst fem års medlemskab,

b) nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re med­lem­mer – op­hør af med­lem­ska­bet skal væ­re sket fri­vil­ligt –, der har haft et sam­let med­lem­skab af Dansk Sø- Re­stau­ra­tions For­e­ning i mindst 15 år. Et tid­li­ge­re med­lems ad­gang til at le­je en lej­lig­hed kan kun kom­me på ta­le, så­fremt det ik­ke er mu­ligt at le­je den le­di­ge lej­lig­hed ud til et nu­væ­ren­de medlem,

c) en­ker, respek­tivt en­ke­mænd, ef­ter de i a og b anførte.

Køber ikke forklaringen

Dansk Sø-Re­stau­ra­tions For­e­ning fin­des som nævnt ik­ke læn­ge­re. Der fin­des der­med hel­ler ik­ke læn­ge­re de ak­ti­ve med­lem­mer af for­e­nin­gen, der som ud­gangs­punkt er må­l­grup­pen for fon­dens lejeboliger.

Be­sty­rel­sen har over for Er­hvervs­sty­rel­sen for­kla­ret, at fon­den, når en lej­lig­hed ik­ke har kun­net ud­le­jes til et ak­tivt med­lem, har ud­le­jet til an­dre per­so­ner for at und­gå tomgang.

Ud­lej­nin­ger­ne sker i det til­fæl­de til ”nært­stå­en­de” per­so­ner, der har re­la­tion til Dansk Sø-Re­stau­ra­tions For­e­ning. In­gen af de 15 med­lem­mer på ven­te­li­sten til lej­lig­he­der har iføl­ge fon­den øn­sket at le­je lej­lig­he­den, og der­for er den gå­et til Claus Jensen.

Det ske­te i 2012, mens Claus Jen­sen var næst­for­mand i Dansk Me­tal, og i dag kan han som fag­for­e­nin­gens for­mand iføl­ge fon­dens re­de­gø­rel­se be­trag­tes som "en de fa­cto for­mand for Dansk Sø-Re­stau­ra­tions For­e­ning" ef­ter fu­sio­nen mel­lem de to foreninger.

Den for­kla­ring kø­ber Er­hvervs­sty­rel­sen imid­ler­tid ik­ke, og sty­rel­sen af­gør alt­så, at fon­den har ud­le­jet lej­lig­he­den i strid med sin egen formålsbestemmelse.

"Det­te skyl­des, at for­må­let ik­ke an­gi­ver en mu­lig­hed for at ud­le­je til ”nært­stå­en­de” med re­la­tion til den nu op­hør­te Dansk Sø-Re­stau­ra­tions For­e­ning, og at Claus Jen­sen hver­ken i 2012 el­ler i dag i øv­rigt kan an­ses for om­fat­tet af for­må­let," skri­ver styrelsen.

En formildende omstændighed

Fon­dens for­kla­rin­ger "ses ik­ke at teg­ne et en­ty­digt bil­le­de af, hvor­dan be­sty­rel­sen for­tol­ker for­må­let," skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen. Og det er på bag­grund af de di­ver­ge­ren­de for­kla­rin­ger uklart for sty­rel­sen, om be­sty­rel­sen rent fak­tisk vur­de­rer, at Claus Jen­sen er om­fat­tet af for­må­let i vedtægterne.

Uan­set hvil­ken af for­kla­rin­ger­ne, man væl­ger at læg­ge til grund, er ud­lej­nin­gen sket i strid med fon­dens vedtæg­ter, kon­klu­de­rer Erhvervsstyrelsen:

"Så­fremt det læg­ges til grund, at Claus Jen­sen blev valgt som le­jer som føl­ge af sin funk­tion som næst­for­mand i Dansk Me­tal i 2012, og at be­sty­rel­sen der­for vur­de­re­de, at han var om­fat­tet af for­måls­be­stem­mel­sen, fin­der sty­rel­sen, at val­get ske­te i strid med fon­dens for­mål i vedtæg­tens § 2, stk. 1," skri­ver styrelsen.

Og:

"Så­fremt det der­i­mod læg­ges til grund, at be­sty­rel­sen ef­ter fejl­slag­ne for­søg på at fin­de le­je­re om­fat­tet af for­må­let valg­te Claus Jen­sen for at und­gå tom­gang, fin­der sty­rel­sen li­ge­le­des, at val­get ske­te i strid med fon­dens for­mål i vedtæg­tens § 2, stk. 1."

Det må dog i det­te sær­li­ge til­fæl­de "an­ses for en for­mil­den­de om­stæn­dig­hed," at be­sty­rel­sen valg­te en le­jer, som hav­de en re­la­tion til den op­hør­te for­e­ning, og at be­sty­rel­sen al­le­re­de hav­de for­søgt at ud­le­je le­je­må­let til per­so­ner om­fat­tet af for­må­let, skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Fon­den har iværk­sat ind­hent­ning af en juri­disk vur­de­ring fra fond­s­eks­per­ter med hen­sigt i at an­ke Er­hvervs­sty­rel­sens for­tolk­ning af fon­dens vedtæg­ter til Erhvervsankenævnet.

Ole Phi­lip­sen – for­mand, Fon­den for Bo­li­ger til Sø­re­stau­ra­tions­per­so­nel, i brev til Erhvervsstyrelsen

Er­hvervs­sty­rel­sen gør af­slut­nings­vis op­mærk­som på, at hvis fon­dens for­mål om at ud­le­je til ak­ti­ve el­ler tid­li­ge­re med­lem­mer af den nu op­hør­te Dansk Sø-Re­stau­ra­tions For­e­ning ik­ke læn­ge­re kan op­fyl­des, bør be­sty­rel­sen i ste­det over­ve­je at la­ve fon­dens for­mål om.

Be­sty­rel­ser­ne i lan­dets fon­de kan dog ik­ke ba­re æn­dre på vedtæg­ter­ne med et pen­ne­strøg. For­måls­æn­drin­ger kræ­ver bå­de Er­hvervs­sty­rel­sens og Ci­vilsty­rel­sens god­ken­del­se, og det er et krav, at der er en nær sam­men­hæng mel­lem det op­rin­de­li­ge for­mål, der er ud­tryk for stif­ters vil­je, og det nye for­mål. En for­måls­æn­dring må sam­ti­dig ik­ke væ­re me­re gen­nem­gri­ben­de, end hvad der er nød­ven­digt som føl­ge af fon­dens æn­dre­de vilkår.

Overvejer at klage

Be­sty­rel­ses­mand Ole Phi­lip­sen op­ly­ser til Fun­dats, at han ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer til af­gø­rel­sen an­det end dem, der kan læ­ses i sa­gens dokumenter.

Her frem­går det, at fon­dens be­sty­rel­se nu over­ve­jer at kla­ge over Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se til Erhvervsankenævnet.

Det be­grun­der be­sty­rel­sen blandt an­det med, at den fort­sat for­tol­ker fon­dens vedtæg­ter så­dan, at lej­lig­he­der­ne kan ud­le­jes til "en nært­stå­en­de" af Dansk Sø-Re­stau­ra­tions For­e­ning, hvis de ik­ke kan ud­le­jes til per­so­ner, som op­fyl­der kri­te­ri­er­ne. Be­sty­rel­sen skri­ver, at den for­tolk­ning af vedtæg­ter­ne har væ­ret gæl­den­de si­den fon­dens stif­tel­se i 1981 og blev be­slut­tet af den før­ste be­sty­rel­se i fonden.

Er­hvervs­sty­rel­sen fast­hol­der sin af­gø­rel­se og skri­ver i sit svar til be­sty­rel­sen, at "så­fremt det var fonds­stif­te­rens øn­ske, at der til­li­ge skul­le fo­re­ta­ges ud­de­lin­ger til ”nært­stå­en­de”, skul­le det­te som al­le­re­de nævnt ha­ve væ­ret ned­fæl­det i den op­rin­de­li­ge vedtægt."

Fon­den har nu "iværk­sat ind­hent­ning af en juri­disk vur­de­ring fra fond­s­eks­per­ter" med hen­blik på even­tu­elt at an­ke sa­gen til Erhvervsankenævnet.

Be­sty­rel­sen vil sam­ti­dig ta­ge hul på ar­bej­det med at æn­dre fon­dens vedtæg­ter, så­le­des at fon­den fort­sat kan ud­le­je bo­li­ger til skibs­re­stau­ra­tions­per­so­na­le, selv­om dis­se alt­så ik­ke læn­ge­re kan bli­ve med­lem­mer af Dansk Sø-Re­stau­ra­tions Forening.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer