Liljeborgfonden vedtager fondsstrategi og udvider bestyrelsen

Be­sty­rel­sen i Lil­je­borg­fon­den er klar med sin før­ste fonds­stra­te­gi og ud­vi­der sam­ti­dig be­sty­rel­sen med to per­so­ner, der har eks­per­ti­se in­den­for ind­sats­om­rå­der­ne.

Mads Roke Clausen og Pernille Due (foto: Liljeborgfonden)
Lil­je­borg­fon­den har styr­ket fon­dens be­sty­rel­se med to nye med­lem­mer med kom­pe­ten­cer in­den­for fon­dens ind­sats­om­rå­der – Mads Ro­ke Clau­sen, for­mand for Fri­vil­li­g­rå­det og Per­nil­le Due, pro­fes­sor i fol­kes­und­hed på SDU (fo­to: Lil­je­borg­fon­den).

Ba­se­ret på ud­de­ling­ser­fa­rin­ger fra si­ne to før­ste drift­sår er be­sty­rel­sen i Lil­je­borg­fon­den nu klar med en ny fonds­stra­te­gi. Stra­te­gi­en lø­ber til 2023 og fo­ku­se­rer på fort­sat ud­vik­ling af fon­dens ak­ti­vi­te­ter, me­to­de­ud­vik­ling, skær­pel­se af fo­ku­s­om­rå­der samt part­ner­ska­ber.

”Det er en eks­pli­cit am­bi­tion at ar­bej­de in­nova­tivt og med­vir­ke til vi­dens­ud­vik­ling in­den­for det filan­tro­pi­ske om­rå­de. Fon­den stræ­ber ef­ter at iden­ti­fi­ce­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der sø­ger et li­ge­vær­digt part­ner­skab om ud­vik­ling af pro­jek­ter, sna­re­re end blot en pas­siv do­na­tion. Det er fon­dens op­fat­tel­se, ba­se­ret på dens hid­ti­di­ge vir­ke, at man på den må­de op­når den stør­ste ef­fekt, og at man på den må­de bedst for­mår at ud­nyt­te de kom­pe­ten­cer og res­sour­cer, som fon­den har til rå­dig­hed,” frem­går det af le­del­ses­be­ret­nin­gen i det net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab.

Som et led i fon­dens ind­sat­ser på det so­ci­a­le om­rå­de kan be­sty­rel­sen des­u­den støt­te forsk­nings­pro­jek­ter.

”Fon­den til­stræ­ber des­u­den læn­ge­re­va­ren­de sam­ar­bej­der, for­di man bli­ver bed­re kva­li­fi­ce­ret til at hjæl­pe de på­gæl­den­de or­ga­ni­sa­tio­ner gen­nem et læn­ge­re sam­ar­bej­de. Det er og­så bag­grun­den for, at fon­den støt­ter spe­ci­fik­ke ind­sat­ser, og­så af forsk­nings­mæs­sig ka­rak­ter, der har til for­mål at do­ku­men­te­re og va­li­de­re ef­fek­ten af det op­rin­de­li­ge pro­jekt. På den må­de bi­dra­ger fon­den til, at vel­gø­ren­de ar­bej­de i frem­ti­den kom­mer til at fo­re­gå på et me­re kva­li­fi­ce­ret grund­lag – og­så i sam­men­hæn­ge, der ræk­ker vi­de­re end de pro­jek­ter og ind­sat­ser, som Lil­je­borg­fon­den di­rek­te støt­ter,” skri­ver fonds­le­del­sen i be­ret­nin­gen.

Sam­ti­dig har Lil­je­borg­fon­den net­op styr­ket fon­dens be­sty­rel­se med to nye med­lem­mer, med kom­pe­ten­cer in­den­for fon­dens ind­sats­om­rå­der.

Det dre­jer sig om pro­fes­sor i fol­kes­und­hed på SDU, Per­nil­le Due, som i en lang år­ræk­ke har for­sket i, og ud­vik­let vi­den om, børn og un­ges sund­hed og hel­bred, samt ud­vik­let og eva­lu­e­ret ind­sat­ser in­den­for om­rå­det.

Der­u­d­over ind­træ­der fri­vil­li­g­rå­dets for­mand, tid­li­ge­re di­rek­tør for Mødre­hjæl­pen, Mads Ro­ke Clau­sen i be­sty­rel­sen. Mads Ro­ke Clau­sen er des­u­den med af be­sty­rel­sen i Bi­ku­ben­fon­den.

Lil­je­borg­fon­den blev etab­le­ret for to år si­den af Win­nie Lil­je­borg, der er medstif­ter af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora, og gi­ver støt­te in­den­for tre ind­sats­om­rå­der: sår­ba­re børn og un­ge; ud­sat­te mødre og de­res børn samt kul­tu­rel­le og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Roskil­de og om­egn.

Driftsstøtte til ngo’er under krisen

I kon­se­kvens af Lil­je­borg­fon­dens fo­kus på at støt­te so­ci­a­le ngo’er og kul­tur­li­vet i Roskil­de, etab­le­re­de fon­den i april må­ned en aku­t­pul­je på ot­te mio. kr. til cor­o­­na-re­la­te­re­­de pro­jek­ter in­den­for i ind­sats­om­rå­der­ne. Be­sty­rel­sen gav ved ind­kal­del­se af an­søg­ning mu­lig­hed for at an­sø­ge om drifts­støt­te.

An­søg­nings­pe­ri­o­den er nu af­slut­tet, og fon­den modt­og i alt 115 an­søg­nin­ger om lidt me­re end 26 mio. kr.

En ræk­ke af an­søg­nin­ger­ne dre­je­de sig net­op om drifts­støt­te, som var be­grun­det i de svæ­re vil­kår, som cor­ona­kri­sen med­fø­rer for or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, for­kla­rer be­sty­rel­ses­for­mand i Lil­je­borg­fon­den, Mar­tin Høy­er-Han­­sen:

”De sund­heds­fag­li­ge krav, van­ske­li­ge­re fun­dra­i­sing, for ek­sem­pel for­di ar­ran­ge­men­ter bli­ver af­lyst, stør­re ef­ter­spørgsel ef­ter hjælp og stør­re ud­for­drin­ger hos dem, der skal hjæl­pes, be­ty­der til sam­men me­get van­ske­li­ge be­tin­gel­ser for dis­se, helt cen­tra­le or­ga­ni­sa­tio­ner. De er vir­ke­lig hårdt ramt, og på den bag­grund er vi gla­de for at kun­ne hjæl­pe,” si­ger han.

Lil­je­borg­fon­den fo­re­tog sid­ste år ka­pi­tal­for­hø­jel­se ad to om­gan­ge og har nu en grund­ka­pi­tal på me­re end en mil­li­ard kro­ner.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.