Liljeborgfonden vedtager fondsstrategi og udvider bestyrelsen

Be­sty­rel­sen i Lil­je­borg­fon­den er klar med sin før­ste fonds­stra­te­gi og ud­vi­der sam­ti­dig be­sty­rel­sen med to per­so­ner, der har eks­per­ti­se in­den­for ind­sats­om­rå­der­ne.

Mads Roke Clausen og Pernille Due (foto: Liljeborgfonden)
Lil­je­borg­fon­den har styr­ket fon­dens be­sty­rel­se med to nye med­lem­mer med kom­pe­ten­cer in­den­for fon­dens ind­sats­om­rå­der – Mads Ro­ke Clau­sen, for­mand for Fri­vil­li­g­rå­det og Per­nil­le Due, pro­fes­sor i fol­kes­und­hed på SDU (fo­to: Lil­je­borg­fon­den).

Ba­se­ret på ud­de­ling­ser­fa­rin­ger fra si­ne to før­ste drift­sår er be­sty­rel­sen i Lil­je­borg­fon­den nu klar med en ny fonds­stra­te­gi. Stra­te­gi­en lø­ber til 2023 og fo­ku­se­rer på fort­sat ud­vik­ling af fon­dens ak­ti­vi­te­ter, me­to­de­ud­vik­ling, skær­pel­se af fo­ku­s­om­rå­der samt part­ner­ska­ber.

”Det er en eks­pli­cit am­bi­tion at ar­bej­de in­nova­tivt og med­vir­ke til vi­dens­ud­vik­ling in­den­for det filan­tro­pi­ske om­rå­de. Fon­den stræ­ber ef­ter at iden­ti­fi­ce­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der sø­ger et li­ge­vær­digt part­ner­skab om ud­vik­ling af pro­jek­ter, sna­re­re end blot en pas­siv do­na­tion. Det er fon­dens op­fat­tel­se, ba­se­ret på dens hid­ti­di­ge vir­ke, at man på den må­de op­når den stør­ste ef­fekt, og at man på den må­de bedst for­mår at ud­nyt­te de kom­pe­ten­cer og res­sour­cer, som fon­den har til rå­dig­hed,” frem­går det af le­del­ses­be­ret­nin­gen i det net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab.

Som et led i fon­dens ind­sat­ser på det so­ci­a­le om­rå­de kan be­sty­rel­sen des­u­den støt­te forsk­nings­pro­jek­ter.

”Fon­den til­stræ­ber des­u­den læn­ge­re­va­ren­de sam­ar­bej­der, for­di man bli­ver bed­re kva­li­fi­ce­ret til at hjæl­pe de på­gæl­den­de or­ga­ni­sa­tio­ner gen­nem et læn­ge­re sam­ar­bej­de. Det er og­så bag­grun­den for, at fon­den støt­ter spe­ci­fik­ke ind­sat­ser, og­så af forsk­nings­mæs­sig ka­rak­ter, der har til for­mål at do­ku­men­te­re og va­li­de­re ef­fek­ten af det op­rin­de­li­ge pro­jekt. På den må­de bi­dra­ger fon­den til, at vel­gø­ren­de ar­bej­de i frem­ti­den kom­mer til at fo­re­gå på et me­re kva­li­fi­ce­ret grund­lag – og­så i sam­men­hæn­ge, der ræk­ker vi­de­re end de pro­jek­ter og ind­sat­ser, som Lil­je­borg­fon­den di­rek­te støt­ter,” skri­ver fonds­le­del­sen i be­ret­nin­gen.

Sam­ti­dig har Lil­je­borg­fon­den net­op styr­ket fon­dens be­sty­rel­se med to nye med­lem­mer, med kom­pe­ten­cer in­den­for fon­dens ind­sats­om­rå­der.

Det dre­jer sig om pro­fes­sor i fol­kes­und­hed på SDU, Per­nil­le Due, som i en lang år­ræk­ke har for­sket i, og ud­vik­let vi­den om, børn og un­ges sund­hed og hel­bred, samt ud­vik­let og eva­lu­e­ret ind­sat­ser in­den­for om­rå­det.

Der­u­d­over ind­træ­der fri­vil­li­g­rå­dets for­mand, tid­li­ge­re di­rek­tør for Mødre­hjæl­pen, Mads Ro­ke Clau­sen i be­sty­rel­sen. Mads Ro­ke Clau­sen er des­u­den med af be­sty­rel­sen i Bi­ku­ben­fon­den.

Lil­je­borg­fon­den blev etab­le­ret for to år si­den af Win­nie Lil­je­borg, der er medstif­ter af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora, og gi­ver støt­te in­den­for tre ind­sats­om­rå­der: sår­ba­re børn og un­ge; ud­sat­te mødre og de­res børn samt kul­tu­rel­le og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Roskil­de og om­egn.

Driftsstøtte til ngo’er under krisen

I kon­se­kvens af Lil­je­borg­fon­dens fo­kus på at støt­te so­ci­a­le ngo’er og kul­tur­li­vet i Roskil­de, etab­le­re­de fon­den i april må­ned en aku­t­pul­je på ot­te mio. kr. til cor­o­­na-re­la­te­re­­de pro­jek­ter in­den­for i ind­sats­om­rå­der­ne. Be­sty­rel­sen gav ved ind­kal­del­se af an­søg­ning mu­lig­hed for at an­sø­ge om drifts­støt­te.

An­søg­nings­pe­ri­o­den er nu af­slut­tet, og fon­den modt­og i alt 115 an­søg­nin­ger om lidt me­re end 26 mio. kr.

En ræk­ke af an­søg­nin­ger­ne dre­je­de sig net­op om drifts­støt­te, som var be­grun­det i de svæ­re vil­kår, som cor­ona­kri­sen med­fø­rer for or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, for­kla­rer be­sty­rel­ses­for­mand i Lil­je­borg­fon­den, Mar­tin Høy­er-Han­­sen:

”De sund­heds­fag­li­ge krav, van­ske­li­ge­re fun­dra­i­sing, for ek­sem­pel for­di ar­ran­ge­men­ter bli­ver af­lyst, stør­re ef­ter­spørgsel ef­ter hjælp og stør­re ud­for­drin­ger hos dem, der skal hjæl­pes, be­ty­der til sam­men me­get van­ske­li­ge be­tin­gel­ser for dis­se, helt cen­tra­le or­ga­ni­sa­tio­ner. De er vir­ke­lig hårdt ramt, og på den bag­grund er vi gla­de for at kun­ne hjæl­pe,” si­ger han.

Lil­je­borg­fon­den fo­re­tog sid­ste år ka­pi­tal­for­hø­jel­se ad to om­gan­ge og har nu en grund­ka­pi­tal på me­re end en mil­li­ard kro­ner.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…