Liljeborgfonden vedtager fondsstrategi og udvider bestyrelsen

Bestyrelsen i Liljeborgfonden er klar med sin første fondsstrategi og udvider samtidig bestyrelsen med to personer, der har ekspertise indenfor indsatsområderne.

Mads Roke Clausen og Pernille Due (foto: Liljeborgfonden)
Lil­je­borg­fon­den har styr­ket fon­dens be­sty­rel­se med to nye med­lem­mer med kom­pe­ten­cer in­den­for fon­dens ind­sats­om­rå­der – Mads Ro­ke Clau­sen, for­mand for Fri­vil­li­g­rå­det og Per­nil­le Due, pro­fes­sor i fol­kes­und­hed på SDU (fo­to: Liljeborgfonden).

Ba­se­ret på ud­de­ling­ser­fa­rin­ger fra si­ne to før­ste drift­sår er be­sty­rel­sen i Lil­je­borg­fon­den nu klar med en ny fonds­stra­te­gi. Stra­te­gi­en lø­ber til 2023 og fo­ku­se­rer på fort­sat ud­vik­ling af fon­dens ak­ti­vi­te­ter, me­to­de­ud­vik­ling, skær­pel­se af fo­ku­s­om­rå­der samt partnerskaber.

”Det er en eks­pli­cit am­bi­tion at ar­bej­de in­nova­tivt og med­vir­ke til vi­dens­ud­vik­ling in­den­for det filan­tro­pi­ske om­rå­de. Fon­den stræ­ber ef­ter at iden­ti­fi­ce­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der sø­ger et li­ge­vær­digt part­ner­skab om ud­vik­ling af pro­jek­ter, sna­re­re end blot en pas­siv do­na­tion. Det er fon­dens op­fat­tel­se, ba­se­ret på dens hid­ti­di­ge vir­ke, at man på den må­de op­når den stør­ste ef­fekt, og at man på den må­de bedst for­mår at ud­nyt­te de kom­pe­ten­cer og res­sour­cer, som fon­den har til rå­dig­hed,” frem­går det af le­del­ses­be­ret­nin­gen i det net­op of­fent­lig­gjor­te årsregnskab.

Som et led i fon­dens ind­sat­ser på det so­ci­a­le om­rå­de kan be­sty­rel­sen des­u­den støt­te forskningsprojekter.

”Fon­den til­stræ­ber des­u­den læn­ge­re­va­ren­de sam­ar­bej­der, for­di man bli­ver bed­re kva­li­fi­ce­ret til at hjæl­pe de på­gæl­den­de or­ga­ni­sa­tio­ner gen­nem et læn­ge­re sam­ar­bej­de. Det er og­så bag­grun­den for, at fon­den støt­ter spe­ci­fik­ke ind­sat­ser, og­så af forsk­nings­mæs­sig ka­rak­ter, der har til for­mål at do­ku­men­te­re og va­li­de­re ef­fek­ten af det op­rin­de­li­ge pro­jekt. På den må­de bi­dra­ger fon­den til, at vel­gø­ren­de ar­bej­de i frem­ti­den kom­mer til at fo­re­gå på et me­re kva­li­fi­ce­ret grund­lag – og­så i sam­men­hæn­ge, der ræk­ker vi­de­re end de pro­jek­ter og ind­sat­ser, som Lil­je­borg­fon­den di­rek­te støt­ter,” skri­ver fonds­le­del­sen i beretningen.

Sam­ti­dig har Lil­je­borg­fon­den net­op styr­ket fon­dens be­sty­rel­se med to nye med­lem­mer, med kom­pe­ten­cer in­den­for fon­dens indsatsområder.

Det dre­jer sig om pro­fes­sor i fol­kes­und­hed på SDU, Per­nil­le Due, som i en lang år­ræk­ke har for­sket i, og ud­vik­let vi­den om, børn og un­ges sund­hed og hel­bred, samt ud­vik­let og eva­lu­e­ret ind­sat­ser in­den­for området.

Der­u­d­over ind­træ­der fri­vil­li­g­rå­dets for­mand, tid­li­ge­re di­rek­tør for Mødre­hjæl­pen, Mads Ro­ke Clau­sen i be­sty­rel­sen. Mads Ro­ke Clau­sen er des­u­den med af be­sty­rel­sen i Bikubenfonden.

Lil­je­borg­fon­den blev etab­le­ret for to år si­den af Win­nie Lil­je­borg, der er medstif­ter af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora, og gi­ver støt­te in­den­for tre ind­sats­om­rå­der: sår­ba­re børn og un­ge; ud­sat­te mødre og de­res børn samt kul­tu­rel­le og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Roskil­de og omegn.

Driftsstøtte til ngo’er under krisen

I kon­se­kvens af Lil­je­borg­fon­dens fo­kus på at støt­te so­ci­a­le ngo’er og kul­tur­li­vet i Roskil­de, etab­le­re­de fon­den i april må­ned en aku­t­pul­je på ot­te mio. kr. til cor­o­na-re­la­te­re­de pro­jek­ter in­den­for i ind­sats­om­rå­der­ne. Be­sty­rel­sen gav ved ind­kal­del­se af an­søg­ning mu­lig­hed for at an­sø­ge om driftsstøtte.

An­søg­nings­pe­ri­o­den er nu af­slut­tet, og fon­den modt­og i alt 115 an­søg­nin­ger om lidt me­re end 26 mio. kr.

En ræk­ke af an­søg­nin­ger­ne dre­je­de sig net­op om drifts­støt­te, som var be­grun­det i de svæ­re vil­kår, som cor­ona­kri­sen med­fø­rer for or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, for­kla­rer be­sty­rel­ses­for­mand i Lil­je­borg­fon­den, Mar­tin Høyer-Hansen:

”De sund­heds­fag­li­ge krav, van­ske­li­ge­re fun­dra­i­sing, for ek­sem­pel for­di ar­ran­ge­men­ter bli­ver af­lyst, stør­re ef­ter­spørgsel ef­ter hjælp og stør­re ud­for­drin­ger hos dem, der skal hjæl­pes, be­ty­der til sam­men me­get van­ske­li­ge be­tin­gel­ser for dis­se, helt cen­tra­le or­ga­ni­sa­tio­ner. De er vir­ke­lig hårdt ramt, og på den bag­grund er vi gla­de for at kun­ne hjæl­pe,” si­ger han.

Lil­je­borg­fon­den fo­re­tog sid­ste år ka­pi­tal­for­hø­jel­se ad to om­gan­ge og har nu en grund­ka­pi­tal på me­re end en mil­li­ard kroner.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer