Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

I starten af coronakrisen fik Ældre Sagen en halv million kroner fra Novo Nordisk Fonden til et projekt, hvor ensomme ældre kan få en opringning et par gange om ugen. Flere end 2.500 danskere har meldt sig som telefonvenner, og projektet bliver nu videreført på et tilskud fra staten. “Jeg har fra starten af et projekt altid fokus på dets bæredygtighed,” siger underdirektør i Ældre Sagen, Lars Linderholm.

Ældretelefonen
Fle­re end 2.500 har meldt sig som så­kald­te te­le­fon­ven­ner, mens 900 er ble­vet skre­vet på li­sten over æl­dre, som hel­le­re end ger­ne vil rin­ges op. Og de tal er til­freds­stil­len­de, me­ner Lars Lin­der­holm, un­der­di­rek­tør i Æl­dre Sa­gen (mo­del­fo­to)

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har han op­le­vet en så hur­tig sags­be­hand­ling, som da han for to må­ne­der si­den, helt præ­cis den 19. marts, an­søg­te No­vo Nor­disk Fon­den om pen­ge til et pro­jekt, hvor en­som­me æl­dre un­der cor­ona­kri­sen kan bli­ve rin­get op nog­le gan­ge ugent­ligt af en telefonven.

Al­le­re­de da­gen ef­ter, den 20. marts, kom der po­si­tivt svar re­tur fra No­vo Nor­disk Fon­den: Vær­s­go´, her er 495.000 kro­ner fra fon­dens akutpulje.

Der­med kun­ne Æl­dre Sa­gen sæt­te gang i æl­dre­te­le­fon­pro­jek­tet, som for­e­nin­gen al­le­re­de i den spæ­de start af cor­ona­kri­sen hav­de en for­nem­mel­se af vil­le væ­re re­le­vant for blandt an­dre man­ge af for­e­nin­gens 900.000 med­lem­mer. Det stod så­le­des hur­tigt klart for Æl­dre Sa­gen, at ud­sig­ten til iso­la­tion i hjem­met og mang­len­de be­søg fra ven­ner og på­rø­ren­de vil­le med­fø­re en om­sig­gri­ben­de fø­lel­se af ensomhed.

Løs­nin­gen var et net­værk, hvor bå­de æl­dre med be­hov for at bli­ve rin­get op og bor­ge­re med tid og over­skud til at væ­re te­le­fon­ven­ner skul­le mel­de sig. Lars Lin­der­holm, der har sæ­de i Æl­dre Sa­gens fri­vil­ligaf­de­ling, hav­de få­et op­ga­ven med at skaf­fe fi­nan­si­e­ring til pro­jek­tet, og han var dybt im­po­ne­ret, da an­søg­nin­gen om pen­ge fra No­vo Nor­disk Fon­den fik et så hur­tigt svar, og æl­dre­te­le­fo­nen der­med kun­ne bli­ve star­tet hur­ti­ge­re, end no­gen hav­de tur­de håbe.

I al­le de år, jeg har ar­bej­det sam­men med fon­de, har jeg al­drig prø­vet at få en be­vil­ling så hurtigt.

Lars Lin­der­holm – un­der­di­rek­tør, Æl­dre Sagen

”I al­le de år, jeg har ar­bej­det sam­men med fon­de, har jeg al­drig prø­vet at få en be­vil­ling så hur­tigt – og det har jeg og­så hu­sket at si­ge til fon­den. Vi er me­get tak­nem­li­ge bå­de for be­vil­lin­gen og det tem­po, den blev gi­vet i,” si­ger Lars Lin­der­holm til Fundats.

”Pen­ge­ne fra No­vo Nor­disk Fon­den gav os mu­lig­hed for at gø­re to ting, som vi på det tids­punkt hav­de be­hov for: Dels at mar­keds­fø­re te­le­fo­nen. Og dels hav­de vi helt lav­prak­tisk brug for at in­ve­ste­re i no­gen, der kun­ne ta­ge imod te­le­fo­ner­ne og be­ta­le en del af vo­res stu­den­ter for at hjæl­pe til,” for­tæl­ler han.

2.500 te­le­fon­ven­ner
Sta­tus i dag er, at fle­re end 2.500 har meldt sig som så­kald­te te­le­fon­ven­ner – det vil si­ge at væ­re blandt dem, der rin­ger til en en­som, æl­dre med­bor­ger – mens 900 er ble­vet skre­vet på li­sten over æl­dre, som hel­le­re end ger­ne vil rin­ges op. Og de tal er til­freds­stil­len­de, me­ner underdirektøren.

”På for­hånd vid­ste vi godt, at vi vil­le få man­ge fle­re, der vil­le mel­de sig som te­le­fon­ven­ner, end vi vil­le hø­re fra blandt grup­pen af en­som­me, som øn­sker at få en op­ring­ning. Så mens det li­ge fra star­ten væl­te­de ind med folk, som ger­ne vil­le hjæl­pe, er dét at be­de om hjælp – i det­te til­fæl­de at få en op­ring­ning – for man­ge en stør­re bar­ri­e­re at over­vin­de. Vi har gjort me­get ud af at kom­mu­ni­ke­re via så man­ge ka­na­ler som mu­ligt, at der fak­tisk sid­der no­gen klar i den an­den en­de, som man kan få en op­ring­ning fra, og lang­somt har vi få­et fle­re og fle­re med af dem, som ger­ne vil rin­ges op. Så tal­le­ne le­ver be­stemt op til vo­res for­vent­nin­ger,” fast­slår Lars Linderholm.

– Tror du ik­ke, der er væ­sent­ligt fle­re end 900 æl­dre dan­ske­re, som fø­ler sig en­som­me og har be­hov for en opringning?

”Jo. Og der­for fort­sæt­ter vi og­så med at si­ge, at hvis man har lyst til at få en te­le­fon­ven, skal man ba­re rin­ge el­ler skri­ve til os. Og vi véd og­så fra fle­re af dem, som har meldt sig til selv at rin­ge en­som­me, æl­dre op, at de fak­tisk selv sid­der der­hjem­me og fø­ler sig iso­le­re­de og sav­ner no­gen at ta­le med,” si­ger Lars Linderholm.

Statstilskud følger efter fondsmidler

Nu er fonds­mid­ler­ne brugt, og det sam­me er de pen­ge, som Æl­dre Sa­gen selv har lagt oveni, idet for­e­nin­gen hur­tigt kun­ne se, at den – som Lars Lin­der­holm ud­tryk­ker det – ”selv måt­te til lom­mer­ne” for at dæk­ke om­kost­nin­ger­ne til et pro­jekt, der hur­tigt fik vokseværk.

I ly­set af suc­ce­sen og det fak­tum, at fonds­mid­ler­ne hav­de få­et ha­sti­ge ben at gå på, var glæ­den der­for stor hos Lars Lin­der­holm og hans æl­dre­te­le­fon­team, da det i star­ten af maj stod klart, at ord­nin­gen fort­sæt­ter. Det kan den tak­ket væ­re et be­løb på fi­re mil­li­o­ner kro­ner ud af den sam­le­de pul­je på 165 mil­li­o­ner kro­ner, som et fler­tal i Fol­ke­tin­get har af­sat for at hjæl­pe æl­dre dan­ske­re un­der coronakrisen.

Stat­stilskud­det be­ty­der, at Æl­dre Sa­gen nu igen kan gå ud og slå på trom­me for ældretelefonen.

Når du spør­ger mig nu, vil det i min op­tik ik­ke væ­re over­ra­sken­de, hvis der og­så er be­hov for æl­dre­te­le­fo­nen, når cor­o­na er gå­et i sig selv igen.

Lars Lin­der­holm – un­der­di­rek­tør, Æl­dre Sagen

”Vi skal ud og for­tæl­le, at æl­dre­te­le­fo­nen sta­dig er her, og det vil gi­vet­vis få an­tal­let af bå­de te­le­fon­ven­ner og mod­ta­ge­re af opkald til at sti­ge. Og jeg er ik­ke i tvivl om, at be­ho­vet sta­dig er der. På trods af, at Dan­mark lang­somt åb­ner, vil man­ge æl­dre sta­dig væl­ge at bli­ve hjem­me, idet de selv el­ler de­res på­rø­ren­de er i ri­si­ko­grup­pen grun­det syg­dom­me, el­ler for­di de ba­re ge­ne­relt er ut­ryg­ge ved at for­la­de hjem­met på grund af den al­der, de har,” si­ger Lars Linderholm.

Ud over mar­keds­fø­rin­gen af ord­nin­gen skal po­sen med stats­mil­li­o­ner bru­ges til at in­ve­ste­re i sy­ste­mer, som bed­re kan hånd­te­re de man­ge te­le­fo­nopkald, og ik­ke mindst in­ve­ste­re i medarbejderressourcer.

”For selv­om vi plan­læg­ger, at æl­dre­te­le­fo­nen i hø­je­re grad frem­over skal dri­ves vi­de­re af fri­vil­li­ge kræf­ter, er der fort­sat brug for no­get man­power til det rent ad­mi­ni­stra­ti­ve,” un­der­stre­ger han.

Også behov efter coronakrisen

Når cor­o­na­pan­de­mi­en på ét el­ler an­det tids­punkt kan om­ta­les i da­tid, vil der iføl­ge Æl­dre Sa­gens un­der­di­rek­tør mu­lig­vis sta­dig væ­re be­hov for en ældretelefon.

”Det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at der end­nu ik­ke er ta­get stil­ling, men når du spør­ger mig nu, vil det i min op­tik ik­ke væ­re over­ra­sken­de, hvis der og­så er be­hov for æl­dre­te­le­fo­nen, når cor­o­na er gå­et i sig selv igen. Selv­om vi har lo­ka­le til­bud med be­søg­stje­ne­ste og tryg­heds­opkald, vil man­ge æl­dre ba­re ger­ne snak­ke i te­le­fon med et an­det men­ne­ske et par gan­ge om ugen, og dét at få be­søg i eget hjem kan væ­re græn­se­over­skri­den­de for no­gen,” si­ger Lars Linderholm.

Be­vil­lin­gen fra No­vo Nor­disk Fon­den på en halv mil­li­on kro­ner, som nu har ført til et fort­sat pro­jekt med ny fi­nan­si­e­ring, er ik­ke ene­stå­en­de for Æl­dre Sa­gen. Et an­det ek­sem­pel er pro­jek­tet ‘Dan­mark spi­ser sam­men’, som ar­ran­ge­res af Fol­ke­be­væ­gel­sen mod Ensomhed.

I for­å­ret 2016 skød Nor­dea-fon­den 9,6 mil­li­o­ner kro­ner for en tre­årig pe­ri­o­de ind i de en­som­heds­fore­byg­gen­de år­li­ge fæl­les­spis­nin­ger i uge 17 og uge 45, som stab­les på be­ne­ne af de fle­re end 80 for­e­nin­ger, or­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og kom­mu­ner i Fol­ke­be­væ­gel­sen mod Ensomhed.

Nu, hvor til­skud­det fra Nor­dea-fon­den er stop­pet, har fol­ke­be­væ­gel­sens med­lem­mer med Æl­dre Sa­gen som ad­mi­ni­stra­tor be­slut­tet at fort­sæt­te med at ar­ran­ge­re ‘Dan­marks spi­ser sammen’.
Iføl­ge Lars Lin­der­holm er det grund­læg­gen­de al­tid vig­tigt at ha­ve pro­jek­ters bæ­re­dyg­tig­hed for øje, når Æl­dre Sa­gen blandt an­det sen­der fonds­an­søg­nin­ger af sted.

”Jeg har fra star­ten af et pro­jekt al­tid fo­kus på dets bæ­re­dyg­tig­hed. Det be­ty­der, at vi som or­ga­ni­sa­tion skal ha­ve det lan­ge lys på, når vi sø­ger mid­ler hos en fond. Det be­ty­der re­elt en­ten at træf­fe be­slut­ning om at luk­ke pro­jek­tet, når vi lø­ber tør for mid­ler, el­ler ha­ve en kon­kret plan B for, hvad vi gør, når der ik­ke er fle­re mid­ler. Det in­si­ste­rer vi al­tid på,” fast­slår Lars Linderholm.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer