Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

I star­ten af cor­ona­kri­sen fik Æl­dre Sa­gen en halv mil­li­on kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den til et pro­jekt, hvor en­som­me æl­dre kan få en op­ring­ning et par gan­ge om ugen. Fle­re end 2.500 dan­ske­re har meldt sig som te­le­fon­ven­ner, og pro­jek­tet bli­ver nu vi­dere­ført på et til­skud fra sta­ten. “Jeg har fra star­ten af et pro­jekt al­tid fo­kus på dets bæ­re­dyg­tig­hed,” si­ger un­der­di­rek­tør i Æl­dre Sa­gen, Lars Linderholm. 

Ældretelefonen
Fle­re end 2.500 har meldt sig som så­kald­te te­le­fon­ven­ner, mens 900 er ble­vet skre­vet på li­sten over æl­dre, som hel­le­re end ger­ne vil rin­ges op. Og de tal er til­freds­stil­len­de, me­ner Lars Lin­der­holm, un­der­di­rek­tør i Æl­dre Sa­gen (mo­del­fo­to)

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har han op­le­vet en så hur­tig sags­be­hand­ling, som da han for to må­ne­der si­den, helt præ­cis den 19. marts, an­søg­te No­vo Nor­disk Fon­den om pen­ge til et pro­jekt, hvor en­som­me æl­dre un­der cor­ona­kri­sen kan bli­ve rin­get op nog­le gan­ge ugent­ligt af en telefonven.

Al­le­re­de da­gen ef­ter, den 20. marts, kom der po­si­tivt svar re­tur fra No­vo Nor­disk Fon­den: Vær­s­go´, her er 495.000 kro­ner fra fon­dens akutpulje.

Der­med kun­ne Æl­dre Sa­gen sæt­te gang i æl­dre­te­le­fon­pro­jek­tet, som for­e­nin­gen al­le­re­de i den spæ­de start af cor­ona­kri­sen hav­de en for­nem­mel­se af vil­le væ­re re­le­vant for blandt an­dre man­ge af for­e­nin­gens 900.000 med­lem­mer. Det stod så­le­des hur­tigt klart for Æl­dre Sa­gen, at ud­sig­ten til iso­la­tion i hjem­met og mang­len­de be­søg fra ven­ner og på­rø­ren­de vil­le med­fø­re en om­sig­gri­ben­de fø­lel­se af ensomhed.

Løs­nin­gen var et net­værk, hvor bå­de æl­dre med be­hov for at bli­ve rin­get op og bor­ge­re med tid og over­skud til at væ­re te­le­fon­ven­ner skul­le mel­de sig. Lars Lin­der­holm, der har sæ­de i Æl­dre Sa­gens fri­vil­ligaf­de­ling, hav­de få­et op­ga­ven med at skaf­fe fi­nan­si­e­ring til pro­jek­tet, og han var dybt im­po­ne­ret, da an­søg­nin­gen om pen­ge fra No­vo Nor­disk Fon­den fik et så hur­tigt svar, og æl­dre­te­le­fo­nen der­med kun­ne bli­ve star­tet hur­ti­ge­re, end no­gen hav­de tur­de håbe.

I al­le de år, jeg har ar­bej­det sam­men med fon­de, har jeg al­drig prø­vet at få en be­vil­ling så hurtigt.

Lars Lin­der­holm – un­der­di­rek­tør, Æl­dre Sagen

”I al­le de år, jeg har ar­bej­det sam­men med fon­de, har jeg al­drig prø­vet at få en be­vil­ling så hur­tigt – og det har jeg og­så hu­sket at si­ge til fon­den. Vi er me­get tak­nem­li­ge bå­de for be­vil­lin­gen og det tem­po, den blev gi­vet i,” si­ger Lars Lin­der­holm til Fundats.

”Pen­ge­ne fra No­vo Nor­disk Fon­den gav os mu­lig­hed for at gø­re to ting, som vi på det tids­punkt hav­de be­hov for: Dels at mar­keds­fø­re te­le­fo­nen. Og dels hav­de vi helt lav­prak­tisk brug for at in­ve­ste­re i no­gen, der kun­ne ta­ge imod te­le­fo­ner­ne og be­ta­le en del af vo­res stu­den­ter for at hjæl­pe til,” for­tæl­ler han.

2.500 te­le­fon­ven­ner
Sta­tus i dag er, at fle­re end 2.500 har meldt sig som så­kald­te te­le­fon­ven­ner – det vil si­ge at væ­re blandt dem, der rin­ger til en en­som, æl­dre med­bor­ger – mens 900 er ble­vet skre­vet på li­sten over æl­dre, som hel­le­re end ger­ne vil rin­ges op. Og de tal er til­freds­stil­len­de, me­ner underdirektøren.

”På for­hånd vid­ste vi godt, at vi vil­le få man­ge fle­re, der vil­le mel­de sig som te­le­fon­ven­ner, end vi vil­le hø­re fra blandt grup­pen af en­som­me, som øn­sker at få en op­ring­ning. Så mens det li­ge fra star­ten væl­te­de ind med folk, som ger­ne vil­le hjæl­pe, er dét at be­de om hjælp – i det­te til­fæl­de at få en op­ring­ning – for man­ge en stør­re bar­ri­e­re at over­vin­de. Vi har gjort me­get ud af at kom­mu­ni­ke­re via så man­ge ka­na­ler som mu­ligt, at der fak­tisk sid­der no­gen klar i den an­den en­de, som man kan få en op­ring­ning fra, og lang­somt har vi få­et fle­re og fle­re med af dem, som ger­ne vil rin­ges op. Så tal­le­ne le­ver be­stemt op til vo­res for­vent­nin­ger,” fast­slår Lars Linderholm.

– Tror du ik­ke, der er væ­sent­ligt fle­re end 900 æl­dre dan­ske­re, som fø­ler sig en­som­me og har be­hov for en opringning?

”Jo. Og der­for fort­sæt­ter vi og­så med at si­ge, at hvis man har lyst til at få en te­le­fon­ven, skal man ba­re rin­ge el­ler skri­ve til os. Og vi véd og­så fra fle­re af dem, som har meldt sig til selv at rin­ge en­som­me, æl­dre op, at de fak­tisk selv sid­der der­hjem­me og fø­ler sig iso­le­re­de og sav­ner no­gen at ta­le med,” si­ger Lars Linderholm.

Statstilskud følger efter fondsmidler

Nu er fonds­mid­ler­ne brugt, og det sam­me er de pen­ge, som Æl­dre Sa­gen selv har lagt oveni, idet for­e­nin­gen hur­tigt kun­ne se, at den – som Lars Lin­der­holm ud­tryk­ker det – ”selv måt­te til lom­mer­ne” for at dæk­ke om­kost­nin­ger­ne til et pro­jekt, der hur­tigt fik vokseværk.

I ly­set af suc­ce­sen og det fak­tum, at fonds­mid­ler­ne hav­de få­et ha­sti­ge ben at gå på, var glæ­den der­for stor hos Lars Lin­der­holm og hans æl­dre­te­le­fon­team, da det i star­ten af maj stod klart, at ord­nin­gen fort­sæt­ter. Det kan den tak­ket væ­re et be­løb på fi­re mil­li­o­ner kro­ner ud af den sam­le­de pul­je på 165 mil­li­o­ner kro­ner, som et fler­tal i Fol­ke­tin­get har af­sat for at hjæl­pe æl­dre dan­ske­re un­der coronakrisen.

Stat­stilskud­det be­ty­der, at Æl­dre Sa­gen nu igen kan gå ud og slå på trom­me for ældretelefonen.

Når du spør­ger mig nu, vil det i min op­tik ik­ke væ­re over­ra­sken­de, hvis der og­så er be­hov for æl­dre­te­le­fo­nen, når cor­o­na er gå­et i sig selv igen.

Lars Lin­der­holm – un­der­di­rek­tør, Æl­dre Sagen

”Vi skal ud og for­tæl­le, at æl­dre­te­le­fo­nen sta­dig er her, og det vil gi­vet­vis få an­tal­let af bå­de te­le­fon­ven­ner og mod­ta­ge­re af opkald til at sti­ge. Og jeg er ik­ke i tvivl om, at be­ho­vet sta­dig er der. På trods af, at Dan­mark lang­somt åb­ner, vil man­ge æl­dre sta­dig væl­ge at bli­ve hjem­me, idet de selv el­ler de­res på­rø­ren­de er i ri­si­ko­grup­pen grun­det syg­dom­me, el­ler for­di de ba­re ge­ne­relt er ut­ryg­ge ved at for­la­de hjem­met på grund af den al­der, de har,” si­ger Lars Linderholm.

Ud over mar­keds­fø­rin­gen af ord­nin­gen skal po­sen med stats­mil­li­o­ner bru­ges til at in­ve­ste­re i sy­ste­mer, som bed­re kan hånd­te­re de man­ge te­le­fo­nopkald, og ik­ke mindst in­ve­ste­re i medarbejderressourcer.

”For selv­om vi plan­læg­ger, at æl­dre­te­le­fo­nen i hø­je­re grad frem­over skal dri­ves vi­de­re af fri­vil­li­ge kræf­ter, er der fort­sat brug for no­get man­power til det rent ad­mi­ni­stra­ti­ve,” un­der­stre­ger han.

Også behov efter coronakrisen

Når cor­o­na­pan­de­mi­en på ét el­ler an­det tids­punkt kan om­ta­les i da­tid, vil der iføl­ge Æl­dre Sa­gens un­der­di­rek­tør mu­lig­vis sta­dig væ­re be­hov for en ældretelefon.

”Det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at der end­nu ik­ke er ta­get stil­ling, men når du spør­ger mig nu, vil det i min op­tik ik­ke væ­re over­ra­sken­de, hvis der og­så er be­hov for æl­dre­te­le­fo­nen, når cor­o­na er gå­et i sig selv igen. Selv­om vi har lo­ka­le til­bud med be­søg­stje­ne­ste og tryg­heds­opkald, vil man­ge æl­dre ba­re ger­ne snak­ke i te­le­fon med et an­det men­ne­ske et par gan­ge om ugen, og dét at få be­søg i eget hjem kan væ­re græn­se­over­skri­den­de for no­gen,” si­ger Lars Linderholm.

Be­vil­lin­gen fra No­vo Nor­disk Fon­den på en halv mil­li­on kro­ner, som nu har ført til et fort­sat pro­jekt med ny fi­nan­si­e­ring, er ik­ke ene­stå­en­de for Æl­dre Sa­gen. Et an­det ek­sem­pel er pro­jek­tet ‘Dan­mark spi­ser sam­men’, som ar­ran­ge­res af Fol­ke­be­væ­gel­sen mod Ensomhed.

I for­å­ret 2016 skød Nor­­dea-fon­­den 9,6 mil­li­o­ner kro­ner for en tre­årig pe­ri­o­de ind i de en­som­heds­fore­byg­gen­de år­li­ge fæl­les­spis­nin­ger i uge 17 og uge 45, som stab­les på be­ne­ne af de fle­re end 80 for­e­nin­ger, or­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og kom­mu­ner i Fol­ke­be­væ­gel­sen mod Ensomhed.

Nu, hvor til­skud­det fra Nor­­dea-fon­­den er stop­pet, har fol­ke­be­væ­gel­sens med­lem­mer med Æl­dre Sa­gen som ad­mi­ni­stra­tor be­slut­tet at fort­sæt­te med at ar­ran­ge­re ‘Dan­marks spi­ser sammen’.
Iføl­ge Lars Lin­der­holm er det grund­læg­gen­de al­tid vig­tigt at ha­ve pro­jek­ters bæ­re­dyg­tig­hed for øje, når Æl­dre Sa­gen blandt an­det sen­der fonds­an­søg­nin­ger af sted.

”Jeg har fra star­ten af et pro­jekt al­tid fo­kus på dets bæ­re­dyg­tig­hed. Det be­ty­der, at vi som or­ga­ni­sa­tion skal ha­ve det lan­ge lys på, når vi sø­ger mid­ler hos en fond. Det be­ty­der re­elt en­ten at træf­fe be­slut­ning om at luk­ke pro­jek­tet, når vi lø­ber tør for mid­ler, el­ler ha­ve en kon­kret plan B for, hvad vi gør, når der ik­ke er fle­re mid­ler. Det in­si­ste­rer vi al­tid på,” fast­slår Lars Linderholm.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Nye erhvervsfonde i 2020: Lokale fællesskaber, storfonde og Remee var blandt initiativtagerne

Små lands­by­sam­fund og sto­re fon­de stod bag en stor del af årets 29 nystif­te­de er­hvervs­fon­de (se li­sten ne­derst i ar­tik­len for me­re in­for­ma­tion).   Det er…

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­pan­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Ver­denskrig’. Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Coronakrise

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…