Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Fonden Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg har stået uden fondsretligt tilsyn i årtier, fordi Frederiksberg Kommune tilsyneladende har glemt at føre tilsyn med fonden. Nu har kommunen genoptaget tilsynet med fonden.

4. Maj Kollegium Frederiksberg
Si­den 1986 har Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne haft pligt til at fø­re til­syn med den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg, men in­tet ty­der på, at det er sket før nu (fo­to: Ja­nus Moos).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kommune.

Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt an­det fon­dens hi­sto­ri­ske regn­ska­ber til god­ken­del­se hos kom­mu­nen. Det frem­går af en ræk­ke e-mails, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Si­den 1986 har Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne haft pligt til at fø­re til­syn med fon­den, men in­tet ty­der på, at det er sket før nu.

Som til­syns­myn­dig­hed skal Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne blandt an­det sik­re, at fon­dens be­sty­rel­se og øv­ri­ge le­del­se over­hol­der fon­dens vedtæg­ter. Men det er i fle­re til­fæl­de glip­pet, som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet.

Det glip­pe­de for ek­sem­pel, da fon­dens be­sty­rel­se med kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem Hel­le Sjel­le (K) i spid­sen ef­ter en læn­ge­re an­sæt­tel­ses­pro­ces be­slut­te­de at an­sæt­te Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor Hen­rik C. We­ge­ner i stil­lin­gen som fondsdirektør.

Be­slut­nin­gen blev truf­fet, selv­om 61-åri­ge Hen­rik C. We­ge­ner over­skred vedtæg­ter­nes al­ders­græn­se på 60 år for di­rek­tørstil­lin­gen. Fonds­be­sty­rel­sen trak ef­ter­føl­gen­de be­slut­nin­gen til­ba­ge, mens Hen­rik C. We­ge­ner sam­ti­dig af­vi­ste at vil­le over­ta­ge stillingen.

Som til­syns­myn­dig­hed skal Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne des­u­den hvert år god­ken­de fon­dens regn­ska­ber. Men det er til­sy­ne­la­den­de ik­ke sket en ene­ste gang si­den 1986.

Så­le­des skri­ver kom­mu­nen til fon­den i en e-mail den 20. marts 2020, at “kom­mu­nen ik­ke kan fin­de tid­li­ge­re sa­ger om god­ken­del­se af kol­le­giets regn­ska­ber,” og at den der­for ik­ke er sik­ker på, hvor­dan den god­ken­del­se skal foregå.

Regnskaber lyngodkendt

Si­den af­slø­rin­ger­ne af til­syns­ro­det om­kring kol­le­gie­fon­den har Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne til gen­gæld ar­bej­det hur­tigt for at ind­hen­te det tabte.

På kom­mu­nens op­for­dring ind­send­te fon­den den 24. marts 2020 si­ne regn­ska­ber fra 2006 til 2018 til kom­mu­nens sags­be­hand­ler. Og al­le­re­de en uge se­ne­re god­kend­te kom­mu­nens sags­be­hand­ler samt­li­ge regn­ska­ber uden bemærkninger:

“Re­visor har for al­le regn­ska­ber ud­talt, at de gi­ver et ret­vi­sen­de bil­le­de af kol­le­giets øko­no­mi og ak­ti­vi­te­ter på de på­gæl­den­de tids­punk­ter, og at regn­ska­ber­ne er ud­ar­bej­det i over­ens­stem­mel­se med god regn­skabs­skik. Da regn­ska­ber­ne for 2006-2018 hel­ler ik­ke el­lers har gi­vet kom­mu­nen an­led­ning til be­mærk­nin­ger el­ler spørgs­mål kan vi her­ef­ter god­ken­de regn­ska­ber­ne,” skrev sags­be­hand­le­ren til fon­den den 31. marts 2020.

Kon­trol­len af fon­dens regn­ska­ber er en del af det øko­no­mi­ske til­syn med fon­den, som blev på­lagt Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, da kom­mu­nen i 1986 over­tog til­sy­net med fonden.

Her gjor­de In­du­stri­mi­ni­ste­ri­et – det nu­væ­ren­de Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et – det klart, at Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne frem­over skul­le sik­re god­ken­del­se af fon­dens regn­ska­ber helt op­pe i kom­mu­nens øver­ste le­del­ses­lag, nem­lig hos kommunalbestyrelsen:

“Kom­mu­nens øko­no­mi­ske kon­trol med kol­le­gi­et be­står i, at bud­get­ter­ne skal kon­trol­le­res og god­ken­des af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen 3 må­ne­der før regn­skabsår­ets be­gyn­del­se, samt at det i regn­ska­ber­ne kon­trol­le­res, om kol­le­giets vedtæg­ter er over­holdt, her­un­der at den af bo­lig­mi­ni­ste­ri­et kræ­ve­de ba­lan­ce­le­je er ble­vet an­vendt, re­visor skal væ­re re­gi­stre­ret el­ler statsau­to­ri­se­ret, og kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skal god­ken­de ud­skift­ning af kol­le­giets re­visor. Ef­ter af­slut­tet re­vi­sion ind­sen­der re­visor regn­ska­bet og re­vi­sions­be­mærk­nin­ger­ne di­rek­te til kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, der er be­ret­ti­get til at la­de regn­ska­bet re­vi­de­re yder­li­ge­re af kom­mu­ner­nes re­vi­sions­af­de­ling el­ler an­den revision.”

Ingen henvendelse fra Erhvervsstyrelsen

De und­tag­ne fonde

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg er et ek­sem­pel på lan­dets man­ge fon­de, der er und­ta­get fra en­ten Er­hvervs­sty­rel­sens el­ler Ci­vilsty­rel­sens tilsyn.

Der fin­des in­tet over­blik over, hvem der i ste­det skal fø­re til­syn med de und­tag­ne fon­de. Men fle­re hi­sto­ri­er i Fun­dats har vist, at til­sy­net kan glip­pe, for­di blandt an­det lan­dets kom­mu­ner ik­ke al­tid har styr på hvil­ke fon­de, de skal fø­re til­syn med.

Fun­dats bad den 17. fe­bru­ar 2020 Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne om at op­ly­se, hvil­ke fon­de ud­over Fjer­de Maj Kol­le­gi­et, som kom­mu­nen har pligt til at fø­re til­syn med.

Kom­mu­nen har ik­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len, men op­ly­ser, at den sta­dig ar­bej­der på at af­kla­re området.

Men In­du­stri­mi­ni­ste­ri­ets be­tin­gel­ser har alt­så til­sy­ne­la­den­de ik­ke væ­ret op­fyldt si­den 1986. Og det mang­len­de fondstil­syn fik pro­fes­sor Sø­ren Fri­is Han­sen fra juri­disk in­sti­tut på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School til at vur­de­re, at Er­hvervs­sty­rel­sen bør gå ind i sa­gen for at sik­re et kor­rekt til­syn – og om nød­ven­digt ta­ge til­syns­for­plig­tel­sen fra Fre­de­riks­berg Kommune:

”Når man er til­syn, så har man jo et selv­stæn­digt an­svar for, at be­tin­gel­ser­ne for til­sy­net er op­fyldt. I det­te til­fæl­de har kom­mu­nen på­ta­get sig den for­plig­tel­se at fø­re til­syn med fon­den. Hvis kom­mu­nen ik­ke er i be­sid­del­se af fon­dens regn­ska­ber, så er det jo ret ty­de­ligt, at be­tin­gel­ser­ne for at und­ta­ge fon­den ik­ke er op­fyldt. Der­for me­ner jeg, at Er­hvervs­sty­rel­sen bør be­de om en re­de­gø­rel­se fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne,” sag­de Sø­ren Fri­is Han­sen.

Men det er ik­ke sket. For kom­mu­nen har ik­ke hørt fra Er­hvervs­sty­rel­sen i sa­gen, op­ly­ser Fre­de­riks­berg Kommune.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer