Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg har stå­et uden fonds­ret­ligt til­syn i år­ti­er, for­di Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne til­sy­ne­la­den­de har glemt at fø­re til­syn med fon­den. Nu har kom­mu­nen gen­op­ta­get til­sy­net med fon­den.

4. Maj Kollegium Frederiksberg
Si­den 1986 har Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne haft pligt til at fø­re til­syn med den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg, men in­tet ty­der på, at det er sket før nu (fo­to: Ja­nus Moos).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne.

Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt an­det fon­dens hi­sto­ri­ske regn­ska­ber til god­ken­del­se hos kom­mu­nen. Det frem­går af en ræk­ke e-mails, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Si­den 1986 har Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne haft pligt til at fø­re til­syn med fon­den, men in­tet ty­der på, at det er sket før nu.

Som til­syns­myn­dig­hed skal Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne blandt an­det sik­re, at fon­dens be­sty­rel­se og øv­ri­ge le­del­se over­hol­der fon­dens vedtæg­ter. Men det er i fle­re til­fæl­de glip­pet, som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet.

Det glip­pe­de for ek­sem­pel, da fon­dens be­sty­rel­se med kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem Hel­le Sjel­le (K) i spid­sen ef­ter en læn­ge­re an­sæt­tel­ses­pro­ces be­slut­te­de at an­sæt­te Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor Hen­rik C. We­ge­ner i stil­lin­gen som fonds­di­rek­tør.

Be­slut­nin­gen blev truf­fet, selv­om 61-åri­­ge Hen­rik C. We­ge­ner over­skred vedtæg­ter­nes al­ders­græn­se på 60 år for di­rek­tørstil­lin­gen. Fonds­be­sty­rel­sen trak ef­ter­føl­gen­de be­slut­nin­gen til­ba­ge, mens Hen­rik C. We­ge­ner sam­ti­dig af­vi­ste at vil­le over­ta­ge stil­lin­gen.

Som til­syns­myn­dig­hed skal Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne des­u­den hvert år god­ken­de fon­dens regn­ska­ber. Men det er til­sy­ne­la­den­de ik­ke sket en ene­ste gang si­den 1986.

Så­le­des skri­ver kom­mu­nen til fon­den i en e-mail den 20. marts 2020, at “kom­mu­nen ik­ke kan fin­de tid­li­ge­re sa­ger om god­ken­del­se af kol­le­giets regn­ska­ber,” og at den der­for ik­ke er sik­ker på, hvor­dan den god­ken­del­se skal fo­re­gå.

Regnskaber lyngodkendt

Si­den af­slø­rin­ger­ne af til­syns­ro­det om­kring kol­le­gie­fon­den har Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne til gen­gæld ar­bej­det hur­tigt for at ind­hen­te det tab­te.

På kom­mu­nens op­for­dring ind­send­te fon­den den 24. marts 2020 si­ne regn­ska­ber fra 2006 til 2018 til kom­mu­nens sags­be­hand­ler. Og al­le­re­de en uge se­ne­re god­kend­te kom­mu­nens sags­be­hand­ler samt­li­ge regn­ska­ber uden be­mærk­nin­ger:

“Re­visor har for al­le regn­ska­ber ud­talt, at de gi­ver et ret­vi­sen­de bil­le­de af kol­le­giets øko­no­mi og ak­ti­vi­te­ter på de på­gæl­den­de tids­punk­ter, og at regn­ska­ber­ne er ud­ar­bej­det i over­ens­stem­mel­se med god regn­skabs­skik. Da regn­ska­ber­ne for 2006-2018 hel­ler ik­ke el­lers har gi­vet kom­mu­nen an­led­ning til be­mærk­nin­ger el­ler spørgs­mål kan vi her­ef­ter god­ken­de regn­ska­ber­ne,” skrev sags­be­hand­le­ren til fon­den den 31. marts 2020.

Kon­trol­len af fon­dens regn­ska­ber er en del af det øko­no­mi­ske til­syn med fon­den, som blev på­lagt Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, da kom­mu­nen i 1986 over­tog til­sy­net med fon­den.

Her gjor­de In­du­stri­mi­ni­ste­ri­et – det nu­væ­ren­de Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et – det klart, at Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne frem­over skul­le sik­re god­ken­del­se af fon­dens regn­ska­ber helt op­pe i kom­mu­nens øver­ste le­del­ses­lag, nem­lig hos kom­mu­nal­be­sty­rel­sen:

“Kom­mu­nens øko­no­mi­ske kon­trol med kol­le­gi­et be­står i, at bud­get­ter­ne skal kon­trol­le­res og god­ken­des af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen 3 må­ne­der før regn­skabsår­ets be­gyn­del­se, samt at det i regn­ska­ber­ne kon­trol­le­res, om kol­le­giets vedtæg­ter er over­holdt, her­un­der at den af bo­lig­mi­ni­ste­ri­et kræ­ve­de ba­lan­ce­le­je er ble­vet an­vendt, re­visor skal væ­re re­gi­stre­ret el­ler statsau­to­ri­se­ret, og kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skal god­ken­de ud­skift­ning af kol­le­giets re­visor. Ef­ter af­slut­tet re­vi­sion ind­sen­der re­visor regn­ska­bet og re­vi­sions­be­mærk­nin­ger­ne di­rek­te til kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, der er be­ret­ti­get til at la­de regn­ska­bet re­vi­de­re yder­li­ge­re af kom­mu­ner­nes re­vi­sions­af­de­ling el­ler an­den re­vi­sion.”

Ingen henvendelse fra Erhvervsstyrelsen

De und­tag­ne fon­de

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg er et ek­sem­pel på lan­dets man­ge fon­de, der er und­ta­get fra en­ten Er­hvervs­sty­rel­sens el­ler Ci­vilsty­rel­sens til­syn.

Der fin­des in­tet over­blik over, hvem der i ste­det skal fø­re til­syn med de und­tag­ne fon­de. Men fle­re hi­sto­ri­er i Fun­dats har vist, at til­sy­net kan glip­pe, for­di blandt an­det lan­dets kom­mu­ner ik­ke al­tid har styr på hvil­ke fon­de, de skal fø­re til­syn med.

Fun­dats bad den 17. fe­bru­ar 2020 Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne om at op­ly­se, hvil­ke fon­de ud­over Fjer­de Maj Kol­le­gi­et, som kom­mu­nen har pligt til at fø­re til­syn med.

Kom­mu­nen har ik­ke be­sva­ret fo­re­spørgs­len, men op­ly­ser, at den sta­dig ar­bej­der på at af­kla­re om­rå­det.

Men In­du­stri­mi­ni­ste­ri­ets be­tin­gel­ser har alt­så til­sy­ne­la­den­de ik­ke væ­ret op­fyldt si­den 1986. Og det mang­len­de fondstil­syn fik pro­fes­sor Sø­ren Fri­is Han­sen fra juri­disk in­sti­tut på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School til at vur­de­re, at Er­hvervs­sty­rel­sen bør gå ind i sa­gen for at sik­re et kor­rekt til­syn – og om nød­ven­digt ta­ge til­syns­for­plig­tel­sen fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne:

”Når man er til­syn, så har man jo et selv­stæn­digt an­svar for, at be­tin­gel­ser­ne for til­sy­net er op­fyldt. I det­te til­fæl­de har kom­mu­nen på­ta­get sig den for­plig­tel­se at fø­re til­syn med fon­den. Hvis kom­mu­nen ik­ke er i be­sid­del­se af fon­dens regn­ska­ber, så er det jo ret ty­de­ligt, at be­tin­gel­ser­ne for at und­ta­ge fon­den ik­ke er op­fyldt. Der­for me­ner jeg, at Er­hvervs­sty­rel­sen bør be­de om en re­de­gø­rel­se fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne,” sag­de Sø­ren Fri­is Han­sen.

Men det er ik­ke sket. For kom­mu­nen har ik­ke hørt fra Er­hvervs­sty­rel­sen i sa­gen, op­ly­ser Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.