Carlsbergfondet har fundet modellen for impact-investeringer

Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher vil i fremtiden øge Carlsbergfondets impact-investeringer, der i dag allerede udgør 25 procent af fondens samlede investeringer. Gennem samarbejde med en kapitalforvalter, der har mere end 20 års erfaring med impact-investeringer har Carlsbergfondet fundet en formel, der giver tilfredsstillende afkast i forhold til risiko, siger Flemming Besenbacher i dette interview til Fundats.

Flemming Besenbacher (foto: Jeanette Frank Nielsen)
"Der er in­gen tvivl om, at ver­den skal un­der­gå en mar­kant for­an­dring mod et me­re bæ­re­dyg­tigt sam­fund, og der­for me­ner vi og­så, at vo­res in­ve­ste­rin­ger skal med­vir­ke til at un­der­støt­te den­ne ud­vik­ling,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

– Hvad dæk­ker je­res im­pact-in­ve­ste­rin­ger over – har de et sær­ligt fokus? 

”Fon­det har si­den 2015 væ­ret in­vol­ve­ret i in­ve­ste­rin­ger fra Im­pax, Lon­don, der er part­ner med For­mu­eple­je. Der­i­gen­nem har vi fo­re­ta­get in­ve­ste­rin­ger i tre te­ma­ba­se­re­de, no­te­re­de fon­de in­den­for hhv. vand, fø­de­va­rer og kli­ma. Her­til kom­mer et sam­let til­sagn på 250 mio. kr. til pri­va­te equi­ty fon­den Im­pax New Ener­gy In­ve­stors III, som in­ve­ste­rer i vand, vind og solprojekter.”

– Hvad er bag­grun­den for, at Carls­berg­fon­det har valgt net­op dis­se fon­de, når det gæl­der impact-investeringer?

”År­sa­gen til val­get af dis­se fon­de var dels et re­la­tivt højt af­kast, dels at dis­se em­ner un­der­støt­ter Carls­bergs bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi, To­get­her Towards Zero, som bl.a. in­de­hol­der mål om nul CO2-ud­led­ning og nul vand­spild på Carls­bergs bryg­ge­ri­er ver­den over i 2030.”

– Har Carls­berg­fon­det for­mu­le­ret en egent­lig ESG-strategi?

”Fon­det har ik­ke for­mu­le­ret en sær­skilt ESG-po­li­tik, men har ind­til vi­de­re fulgt For­mu­eple­jes po­li­tik på om­rå­det. Vi har be­nyt­tet in­ve­ste­rin­ger­ne hos Im­pax (op­rin­de­ligt 500 mio. kr., red.) i kom­mu­ni­ka­tio­nen til om­ver­de­nen, og har der­ved mar­ke­ret vo­res hold­ning til mil­jø og bæredygtighed.”

– For­ven­ter I at øge in­ve­ste­rin­ger­ne i impact-projekter? 

”Fon­det er for ti­den i færd med at øge si­ne im­pact-in­ve­ste­rin­ger, og har al­le­re­de i 2019 ca. for­doblet in­ve­ste­rin­ger­ne hos Im­pax, og i de kom­men­de år vil der gi­vet bli­ve in­ve­ste­ret yderligere.”

– Hvor­dan de­fi­ne­rer Carls­berg­fon­det impact-investeringer? 

”Im­pax’ over­ord­ne­de im­pact-de­fi­ni­tion er ’In­ve­sting in the tran­si­tion to a mo­re sustai­nab­le glo­bal eco­no­my’, som man kan over­sæt­te til, at fon­det in­ve­ste­rer i ak­tier, som gi­ver et po­si­tivt fi­nan­si­elt af­kast, og som in­de­hol­der et må­l­bart po­si­tivt sam­funds­mæs­sigt af­tryk. Så det er en ri­me­lig bred for­tolk­ning, vi anlægger.”

– Kan du op­ly­se om en kon­kret im­pact-in­ve­ste­ring, der af­spej­ler je­res definition?

”Vo­res in­ve­ste­rin­ger i f.eks. Aqua il­lu­stre­rer, hvor­dan vi for­sø­ger at ud­væl­ge im­pact-in­ve­ste­rin­ger, som un­der­støt­ter den ind­sats, Carls­berg har på van­d­om­rå­det. Vand­man­gel er nem­lig en af de stør­ste glo­ba­le ud­for­drin­ger, men vand er en af­gø­ren­de res­sour­ce for at kun­ne bryg­ge øl. Det er en af fon­dets vig­tig­ste op­ga­ver at sik­re en suc­ces­fuld drift af Carls­berg, og der­for vil vi ger­ne, at vo­res in­ve­ste­rin­ger med­vir­ker til sik­re ad­gang til vand for man­ge frem­ti­di­ge generationer.”

– Hvad er je­res er­fa­rin­ger med im­pact-in­ve­ste­rin­ger i for­hold til afkast/risiko?

”Vi er godt til­fred­se, når vi ser på af­kast i for­hold til ri­si­ko. Der­for fort­sæt­ter vi i den ret­ning. Ca. 25 pro­cent af vo­res sam­le­de in­ve­ste­rin­ger lig­ger i te­ma­ti­ske im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Vi er en ’su­per long-term’-investor, og vi for­sø­ger der­for at dra­ge for­del af den­ne lan­ge in­ve­ste­rings­ho­ri­sont. Der er in­gen tvivl om, at ver­den skal un­der­gå en mar­kant for­an­dring mod et me­re bæ­re­dyg­tigt sam­fund, og der­for me­ner vi og­så, at vo­res in­ve­ste­rin­ger skal med­vir­ke til at un­der­støt­te den­ne udvikling.”

– Har I kon­kre­te ik­ke-fi­nan­si­el­le mål for je­res impact-investeringer? 

”Nej, det har vi ik­ke som så­dan. Men over­ord­net er må­let bl.a., at vi vil væ­re alig­ned med Carls­bergs bæredygtighedsstrategi.”

– Hvor stor en an­del af de frie mid­ler pla­ce­res i impact?

”Ca. 25 pct. er pla­ce­ret i im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Vi for­ven­ter at øge in­ve­ste­rin­ger­ne i takt med, at vo­res in­ve­ster­ba­re for­mue sti­ger. Det er en lø­ben­de proces.”

– Er det svært at fin­de pro­jek­ter un­der impact-investeringer?

”Nej, det op­le­ver vi ik­ke. Fle­re og fle­re virk­som­he­der er op­mærk­som­me på, at mor­gen­da­gens vin­de­re vil væ­re at fin­de blandt de virk­som­he­der, som hur­tigt ta­ger bæ­re­dyg­tig­hed til sig, hvil­ket igen be­ty­der, at in­ve­ste­rings­u­ni­ver­set vok­ser næ­sten dag for dag. Man bør des­u­den og­så be­mær­ke, at to af ver­dens stør­ste ka­pi­tal­for­val­te­re, nem­lig Bla­ck­ro­ck og Gold­man Sa­chs, for ny­ligt har of­fent­lig­gjort, at de frem­over kraf­tigt vil øge de­res fo­kus på im­pact-in­ve­ste­rin­ger – især til gavn for kli­ma­et. Vi op­le­ver, at vi har fun­det en sam­ar­bejds­part­ner, som har ar­bej­det med im­pact-in­ve­ste­rin­ger i over 20 år, og som der­for kan fin­de frem til go­de investeringer.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Joachim Kattrup
Joachim Kattrup
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer