Novo Nordisk Fonden laver ekspres-call for corona-initiativer

Med en pulje på 50 mio. kr. indkalder Novo Nordisk Fonden forslag, der kan omsættes til umiddelbar handling i coronakrisen. Også oplysningsmæssige og sociale initiativer kan støttes.

Håndvask
 
No­vo Nor­disk Fon­den ind­kal­der nu pro­jekt­for­slag, der har fo­kus på at af­bø­de de sund­heds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser af cor­o­navirus-epi­de­mi­en i Danmark.

For­sla­ge­ne skal umid­del­bart kun­ne sæt­tes i gang og sam­ti­dig væ­re af en så­dan ka­rak­ter, at vi­den fra pro­jek­ter­ne kan gø­res til­gæn­ge­lig og ud­nyt­tes i lig­nen­de si­tu­a­tio­ner i fremtiden.

”Vi står over for me­get al­vor­li­ge sund­heds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger. Vi hå­ber, at vi med det­te ini­ti­a­tiv kan væ­re med til at støt­te op om hånd­te­rin­gen af ef­fek­ter­ne af COVID-19-si­tu­a­tio­nen i Dan­mark til gavn for bå­de en­kelt­per­so­ner og for sam­fun­det som hel­hed,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den, Lars Re­bi­en Sø­ren­sen i en pressemeddelelse.

Of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner og ngo’er kan sø­ge om støt­te til vi­den­ska­be­li­ge, op­lys­nings­mæs­si­ge og so­ci­a­le ini­ti­a­ti­ver. På grund af si­tu­a­tio­nens al­vor vil an­sø­ge­re få svar in­den for 48 ti­mer, op­ly­ser fon­den. Af sam­me grund er der hel­ler in­gen an­søg­nings­frist og for­slag vil bli­ve lø­ben­de vurderet.

Der kan sø­ges om støt­te in­den for 3 områder:

  • Vi­den­ska­be­li­ge pro­jek­ter, der te­ster nye be­hand­lin­ger, teknikker/teknologier el­ler fore­byg­gen­de til­tag, der med hur­tig virk­ning kan be­nyt­tes til at hånd­te­re sund­heds­sy­ste­mets ud­for­drin­ger i den ak­tu­el­le situation.
  • Op­lys­nings­mæs­si­ge til­tag, der kan for­bed­re kom­mu­ni­ka­tion til bor­ger­ne og vi­dens­for­stå­el­se af den sund­heds­mæs­si­ge hånd­te­ring af krisen.
  • So­ci­a­le til­tag, der skal imø­de­kom­me sær­li­ge sund­heds­mæs­si­ge be­hov hos ud­sat­te grup­per i for­bin­del­se med krisen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer