Stor stigning i antal fonde, som bevilger mere end én million kroner

Iføl­ge en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ske­te der fra 2016 til 2018 en stig­ning på 49 pro­cent i an­tal­let af fon­de i Dan­mark, som be­vil­ger over én mil­li­on kro­ner om året. Der er ta­le om en over­ra­sken­de og su­per­po­si­tiv ud­vik­ling, me­ner se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen fra vi­dens­cen­tret.

Fondenes Videnscenter – analyse – bevillinger i 2018
Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har net­op ud­gi­vet en dyb­de­gå­en­de ana­ly­se om dan­ske fon­des be­vil­lin­ger i 2018 ba­se­ret på en ræk­ke sær­kørs­ler i Dan­marks Sta­ti­stiks fonds­sta­ti­stik.

I 2016 kom 356 af Dan­marks fon­de op over én mil­li­on be­vil­ge­de kro­ner. I 2018 var an­tal­let ste­get til 530 fon­de – sva­ren­de til et hop opad på 49 pro­cent.

Det vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter om dan­ske fon­des be­vil­lin­ger i 2018. Den 42 si­der lan­ge ana­ly­se er dels ba­se­ret på tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, dels en ræk­ke sær­kørs­ler fo­re­ta­get for vi­dens­cen­tret.

At 174 fle­re fon­de i lø­bet af to år kom med i ‘klub­ben’ af fon­de, der kan bryste sig af år­li­ge be­vil­lin­ger på mindst én mil­li­on kro­ner, er iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen en af de over­ra­sken­de ud­vik­lin­ger, som kan ses i den nye ana­ly­se.

Så det er su­per­po­si­tivt og med til bå­de at styr­ke fonds­sek­to­ren og – vig­tigst af alt – med til at styr­ke be­vil­lings­mod­ta­ger­ne

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter

”Det er en mar­kant og over­ra­sken­de ud­vik­ling. Jo fle­re, der kan gi­ve me­re, de­sto stør­re po­si­tiv ef­fekt vil det selvsagt ha­ve på, hvil­ke ty­per af pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der kan få pen­ge. Så det er su­per­po­si­tivt og med til bå­de at styr­ke fonds­sek­to­ren og – vig­tigst af alt – med til at styr­ke be­vil­lings­mod­ta­ger­ne. En af styr­ker­ne ved dét, man nog­le gan­ge kal­der su­per­kræf­ter­ne i det dan­ske fondsland­skab, er net­op den di­ver­si­tet, som sek­to­ren har, og di­ver­si­te­ten un­der­støt­tes helt sik­kert af de nye tal,” si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen til Fun­dats.

Hun me­ner, at én af for­kla­rin­ger­ne på ud­vik­lin­gen skal fin­des i Er­hvervs­sty­rel­sens øge­de fo­kus de se­ne­re år på, at fle­re fon­de skal de­le pen­ge ud, hvis de har mu­lig­hed for det.

”Det kan man godt fo­re­stil­le sig har få­et fle­re fon­de til at ud­de­le. Sam­ti­dig er der og­så i den­ne pe­ri­o­de fle­re fon­de, der har få­et stør­re over­skud på de­res er­hvervsak­ti­vi­te­ter og in­ve­ste­rin­ger, og det gi­ver jo til­sva­ren­de bed­re mu­lig­he­der for at de­le ud,” po­in­te­r­er se­kre­ta­ri­ats­che­fen.

Flere penge til videnskabelige formål

Når man kig­ger på de for­mål, fon­de­ne med sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger mel­lem én og to mil­li­o­ner kro­ner valg­te at til­go­de­se i 2018 sam­men­lig­net med to år tid­li­ge­re, kom­mer vi­den­ska­be­li­ge for­mål ind på en før­ste­plads. Fra 2016 til 2018 er der iføl­ge en sær­kør­sel, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har få­et fo­re­ta­get, så­le­des be­vil­get yder­li­ge­re 65 mil­li­o­ner kro­ner til vi­den­ska­be­li­ge for­mål fra de fon­de, der år­ligt ud­de­ler i stør­rel­ses­or­de­nen én-to mil­li­o­ner kro­ner.

Be­vil­lin­ger til ud­­dan­­nel­­ses- og fol­ke­op­lys­nings­for­mål er i sam­me pe­ri­o­de vok­set med 61 mil­li­o­ner kro­ner, be­vil­lin­ger til er­hvervs- og re­gio­na­le for­mål med 33 mil­li­o­ner kro­ner og sund­heds- og mo­tions­for­mål med 15 mil­li­o­ner kro­ner.

Iføl­ge ana­ly­sen er det fort­sat langt stør­ste­delen af de ud­de­len­de fon­de i Dan­mark, som ik­ke ram­mer én mil­li­on kro­ner i sam­le­de år­li­ge be­vil­lin­ger. I 2016 var der 3.762 fon­de på dén li­ste, mens an­tal­let i 2018 var kom­met op på 4.355 fon­de, som hver især be­vil­ge­de un­der én mil­li­on kro­ner.

At grup­pen af fon­de med me­get be­græn­se­de be­vil­lin­ger er så stor, er der iføl­ge Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen især to grun­de til:

”Der er gen­nem ti­den op­ret­tet en del fon­de med for­holds­vis små for­mu­er, som i sa­gens na­tur ik­ke har mu­lig­hed for at ud­de­le sto­re sum­mer. Kom­bi­na­tio­nen af dét og en an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der fast­hol­der fon­de i at ha­ve en stor del af si­ne in­ve­ste­rin­ger i ob­liga­tio­ner sam­men med det la­ve el­ler ne­ga­ti­ve af­kast fra den­ne ty­pe af in­ve­ste­rin­ger, gør, at der ik­ke er me­get til­ba­ge at ud­de­le, når først ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne er be­talt. Ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne ta­ger sim­pelt­hen det me­ste,” si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen.

10 største fonde uddelte 9,3 milliarder kroner

Ana­ly­sen vi­ser og­så, at de 10 stør­ste fon­de til­sam­men stod for 55 pro­cent af de sam­le­de be­vil­lin­ger og 49 pro­cent af ud­be­ta­lin­ger­ne i 2018. I alt be­løb be­vil­lin­ger­ne fra de 10 stør­ste fon­de sig i 2018 til 9,3 mil­li­ar­der kro­ner. Skæ­rer man fel­tet ned til de fem stør­ste fon­de, teg­ne­de de sig i 2018 for be­vil­lin­ger på i alt 6,9 mil­li­ar­der kro­ner.

Fun­dats har tid­li­ge­re om­talt an­dre af Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ser over dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­des ak­ti­vi­te­ter i 2018 – blandt an­det om det sam­le­de ud­de­lings­ni­veau på sam­men­lagt 17 mil­li­ar­der kro­ner og fal­det i fon­de­nes be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.