Annoncespot_img

Stor stigning i antal fonde, som bevilger mere end én million kroner

Ifølge en ny analyse fra Fondenes Videnscenter skete der fra 2016 til 2018 en stigning på 49 procent i antallet af fonde i Danmark, som bevilger over én million kroner om året. Der er tale om en overraskende og superpositiv udvikling, mener sekretariatschef Hanne Elisabeth Rasmussen fra videnscentret.

Fondenes Videnscenter – analyse – bevillinger i 2018
Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har net­op ud­gi­vet en dyb­de­gå­en­de ana­ly­se om dan­ske fon­des be­vil­lin­ger i 2018 ba­se­ret på en ræk­ke sær­kørs­ler i Dan­marks Sta­ti­stiks fondsstatistik.

I 2016 kom 356 af Dan­marks fon­de op over én mil­li­on be­vil­ge­de kro­ner. I 2018 var an­tal­let ste­get til 530 fon­de – sva­ren­de til et hop opad på 49 procent.

Det vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter om dan­ske fon­des be­vil­lin­ger i 2018. Den 42 si­der lan­ge ana­ly­se er dels ba­se­ret på tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, dels en ræk­ke sær­kørs­ler fo­re­ta­get for videnscentret.

At 174 fle­re fon­de i lø­bet af to år kom med i ‘klub­ben’ af fon­de, der kan bryste sig af år­li­ge be­vil­lin­ger på mindst én mil­li­on kro­ner, er iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen en af de over­ra­sken­de ud­vik­lin­ger, som kan ses i den nye analyse.

Så det er su­per­po­si­tivt og med til bå­de at styr­ke fonds­sek­to­ren og – vig­tigst af alt – med til at styr­ke bevillingsmodtagerne

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

”Det er en mar­kant og over­ra­sken­de ud­vik­ling. Jo fle­re, der kan gi­ve me­re, de­sto stør­re po­si­tiv ef­fekt vil det selvsagt ha­ve på, hvil­ke ty­per af pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der kan få pen­ge. Så det er su­per­po­si­tivt og med til bå­de at styr­ke fonds­sek­to­ren og – vig­tigst af alt – med til at styr­ke be­vil­lings­mod­ta­ger­ne. En af styr­ker­ne ved dét, man nog­le gan­ge kal­der su­per­kræf­ter­ne i det dan­ske fondsland­skab, er net­op den di­ver­si­tet, som sek­to­ren har, og di­ver­si­te­ten un­der­støt­tes helt sik­kert af de nye tal,” si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen til Fundats.

Hun me­ner, at én af for­kla­rin­ger­ne på ud­vik­lin­gen skal fin­des i Er­hvervs­sty­rel­sens øge­de fo­kus de se­ne­re år på, at fle­re fon­de skal de­le pen­ge ud, hvis de har mu­lig­hed for det.

”Det kan man godt fo­re­stil­le sig har få­et fle­re fon­de til at ud­de­le. Sam­ti­dig er der og­så i den­ne pe­ri­o­de fle­re fon­de, der har få­et stør­re over­skud på de­res er­hvervsak­ti­vi­te­ter og in­ve­ste­rin­ger, og det gi­ver jo til­sva­ren­de bed­re mu­lig­he­der for at de­le ud,” po­in­te­r­er sekretariatschefen.

Flere penge til videnskabelige formål

Når man kig­ger på de for­mål, fon­de­ne med sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger mel­lem én og to mil­li­o­ner kro­ner valg­te at til­go­de­se i 2018 sam­men­lig­net med to år tid­li­ge­re, kom­mer vi­den­ska­be­li­ge for­mål ind på en før­ste­plads. Fra 2016 til 2018 er der iføl­ge en sær­kør­sel, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har få­et fo­re­ta­get, så­le­des be­vil­get yder­li­ge­re 65 mil­li­o­ner kro­ner til vi­den­ska­be­li­ge for­mål fra de fon­de, der år­ligt ud­de­ler i stør­rel­ses­or­de­nen én-to mil­li­o­ner kroner.

Be­vil­lin­ger til ud­dan­nel­ses- og fol­ke­op­lys­nings­for­mål er i sam­me pe­ri­o­de vok­set med 61 mil­li­o­ner kro­ner, be­vil­lin­ger til er­hvervs- og re­gio­na­le for­mål med 33 mil­li­o­ner kro­ner og sund­heds- og mo­tions­for­mål med 15 mil­li­o­ner kroner.

Iføl­ge ana­ly­sen er det fort­sat langt stør­ste­delen af de ud­de­len­de fon­de i Dan­mark, som ik­ke ram­mer én mil­li­on kro­ner i sam­le­de år­li­ge be­vil­lin­ger. I 2016 var der 3.762 fon­de på dén li­ste, mens an­tal­let i 2018 var kom­met op på 4.355 fon­de, som hver især be­vil­ge­de un­der én mil­li­on kroner.

At grup­pen af fon­de med me­get be­græn­se­de be­vil­lin­ger er så stor, er der iføl­ge Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen især to grun­de til:

”Der er gen­nem ti­den op­ret­tet en del fon­de med for­holds­vis små for­mu­er, som i sa­gens na­tur ik­ke har mu­lig­hed for at ud­de­le sto­re sum­mer. Kom­bi­na­tio­nen af dét og en an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der fast­hol­der fon­de i at ha­ve en stor del af si­ne in­ve­ste­rin­ger i ob­liga­tio­ner sam­men med det la­ve el­ler ne­ga­ti­ve af­kast fra den­ne ty­pe af in­ve­ste­rin­ger, gør, at der ik­ke er me­get til­ba­ge at ud­de­le, når først ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne er be­talt. Ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne ta­ger sim­pelt­hen det me­ste,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

10 største fonde uddelte 9,3 milliarder kroner

Ana­ly­sen vi­ser og­så, at de 10 stør­ste fon­de til­sam­men stod for 55 pro­cent af de sam­le­de be­vil­lin­ger og 49 pro­cent af ud­be­ta­lin­ger­ne i 2018. I alt be­løb be­vil­lin­ger­ne fra de 10 stør­ste fon­de sig i 2018 til 9,3 mil­li­ar­der kro­ner. Skæ­rer man fel­tet ned til de fem stør­ste fon­de, teg­ne­de de sig i 2018 for be­vil­lin­ger på i alt 6,9 mil­li­ar­der kroner.

Fun­dats har tid­li­ge­re om­talt an­dre af Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ser over dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­des ak­ti­vi­te­ter i 2018 – blandt an­det om det sam­le­de ud­de­lings­ni­veau på sam­men­lagt 17 mil­li­ar­der kro­ner og fal­det i fon­de­nes be­vil­lin­ger til so­ci­a­le formål.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer