Stor stigning i antal fonde, som bevilger mere end én million kroner

Iføl­ge en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ske­te der fra 2016 til 2018 en stig­ning på 49 pro­cent i an­tal­let af fon­de i Dan­mark, som be­vil­ger over én mil­li­on kro­ner om året. Der er ta­le om en over­ra­sken­de og su­per­po­si­tiv ud­vik­ling, me­ner se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen fra vi­dens­cen­tret.

Fondenes Videnscenter – analyse – bevillinger i 2018
Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har net­op ud­gi­vet en dyb­de­gå­en­de ana­ly­se om dan­ske fon­des be­vil­lin­ger i 2018 ba­se­ret på en ræk­ke sær­kørs­ler i Dan­marks Sta­ti­stiks fonds­sta­ti­stik.

I 2016 kom 356 af Dan­marks fon­de op over én mil­li­on be­vil­ge­de kro­ner. I 2018 var an­tal­let ste­get til 530 fon­de – sva­ren­de til et hop opad på 49 pro­cent.

Det vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter om dan­ske fon­des be­vil­lin­ger i 2018. Den 42 si­der lan­ge ana­ly­se er dels ba­se­ret på tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, dels en ræk­ke sær­kørs­ler fo­re­ta­get for vi­dens­cen­tret.

At 174 fle­re fon­de i lø­bet af to år kom med i ‘klub­ben’ af fon­de, der kan bryste sig af år­li­ge be­vil­lin­ger på mindst én mil­li­on kro­ner, er iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen en af de over­ra­sken­de ud­vik­lin­ger, som kan ses i den nye ana­ly­se.

Så det er su­per­po­si­tivt og med til bå­de at styr­ke fonds­sek­to­ren og – vig­tigst af alt – med til at styr­ke be­vil­lings­mod­ta­ger­ne

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter

”Det er en mar­kant og over­ra­sken­de ud­vik­ling. Jo fle­re, der kan gi­ve me­re, de­sto stør­re po­si­tiv ef­fekt vil det selvsagt ha­ve på, hvil­ke ty­per af pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der kan få pen­ge. Så det er su­per­po­si­tivt og med til bå­de at styr­ke fonds­sek­to­ren og – vig­tigst af alt – med til at styr­ke be­vil­lings­mod­ta­ger­ne. En af styr­ker­ne ved dét, man nog­le gan­ge kal­der su­per­kræf­ter­ne i det dan­ske fondsland­skab, er net­op den di­ver­si­tet, som sek­to­ren har, og di­ver­si­te­ten un­der­støt­tes helt sik­kert af de nye tal,” si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen til Fun­dats.

Hun me­ner, at én af for­kla­rin­ger­ne på ud­vik­lin­gen skal fin­des i Er­hvervs­sty­rel­sens øge­de fo­kus de se­ne­re år på, at fle­re fon­de skal de­le pen­ge ud, hvis de har mu­lig­hed for det.

”Det kan man godt fo­re­stil­le sig har få­et fle­re fon­de til at ud­de­le. Sam­ti­dig er der og­så i den­ne pe­ri­o­de fle­re fon­de, der har få­et stør­re over­skud på de­res er­hvervsak­ti­vi­te­ter og in­ve­ste­rin­ger, og det gi­ver jo til­sva­ren­de bed­re mu­lig­he­der for at de­le ud,” po­in­te­r­er se­kre­ta­ri­ats­che­fen.

Flere penge til videnskabelige formål

Når man kig­ger på de for­mål, fon­de­ne med sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger mel­lem én og to mil­li­o­ner kro­ner valg­te at til­go­de­se i 2018 sam­men­lig­net med to år tid­li­ge­re, kom­mer vi­den­ska­be­li­ge for­mål ind på en før­ste­plads. Fra 2016 til 2018 er der iføl­ge en sær­kør­sel, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har få­et fo­re­ta­get, så­le­des be­vil­get yder­li­ge­re 65 mil­li­o­ner kro­ner til vi­den­ska­be­li­ge for­mål fra de fon­de, der år­ligt ud­de­ler i stør­rel­ses­or­de­nen én-to mil­li­o­ner kro­ner.

Be­vil­lin­ger til ud­­dan­­nel­­ses- og fol­ke­op­lys­nings­for­mål er i sam­me pe­ri­o­de vok­set med 61 mil­li­o­ner kro­ner, be­vil­lin­ger til er­hvervs- og re­gio­na­le for­mål med 33 mil­li­o­ner kro­ner og sund­heds- og mo­tions­for­mål med 15 mil­li­o­ner kro­ner.

Iføl­ge ana­ly­sen er det fort­sat langt stør­ste­delen af de ud­de­len­de fon­de i Dan­mark, som ik­ke ram­mer én mil­li­on kro­ner i sam­le­de år­li­ge be­vil­lin­ger. I 2016 var der 3.762 fon­de på dén li­ste, mens an­tal­let i 2018 var kom­met op på 4.355 fon­de, som hver især be­vil­ge­de un­der én mil­li­on kro­ner.

At grup­pen af fon­de med me­get be­græn­se­de be­vil­lin­ger er så stor, er der iføl­ge Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen især to grun­de til:

”Der er gen­nem ti­den op­ret­tet en del fon­de med for­holds­vis små for­mu­er, som i sa­gens na­tur ik­ke har mu­lig­hed for at ud­de­le sto­re sum­mer. Kom­bi­na­tio­nen af dét og en an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der fast­hol­der fon­de i at ha­ve en stor del af si­ne in­ve­ste­rin­ger i ob­liga­tio­ner sam­men med det la­ve el­ler ne­ga­ti­ve af­kast fra den­ne ty­pe af in­ve­ste­rin­ger, gør, at der ik­ke er me­get til­ba­ge at ud­de­le, når først ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne er be­talt. Ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne ta­ger sim­pelt­hen det me­ste,” si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen.

10 største fonde uddelte 9,3 milliarder kroner

Ana­ly­sen vi­ser og­så, at de 10 stør­ste fon­de til­sam­men stod for 55 pro­cent af de sam­le­de be­vil­lin­ger og 49 pro­cent af ud­be­ta­lin­ger­ne i 2018. I alt be­løb be­vil­lin­ger­ne fra de 10 stør­ste fon­de sig i 2018 til 9,3 mil­li­ar­der kro­ner. Skæ­rer man fel­tet ned til de fem stør­ste fon­de, teg­ne­de de sig i 2018 for be­vil­lin­ger på i alt 6,9 mil­li­ar­der kro­ner.

Fun­dats har tid­li­ge­re om­talt an­dre af Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ser over dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­des ak­ti­vi­te­ter i 2018 – blandt an­det om det sam­le­de ud­de­lings­ni­veau på sam­men­lagt 17 mil­li­ar­der kro­ner og fal­det i fon­de­nes be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.