Lundbeckfonden bøjer uddelingspolitik for at støtte patientnær coronaforskning

Lundbeckfonden bevilger 30 mio. kr. til forskningsprojekter målrettet ny corona-virus.

Coronavirus
 
Lund­beck­fon­den har nor­malt sit fo­kus på hjer­ne­forsk­ning. Men på grund af cor­ona­kri­sen har fon­den be­slut­tet at træ­de til med 30 mio. kr. øre­mær­ket sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter, der kan af­bø­de ef­fek­ter­ne af Covid-19-pandemien.

”Det gør vi for­di sam­fun­det be­fin­der sig i en helt ek­stra­or­di­nær og akut si­tu­a­tion, som kræ­ver en fo­ku­se­ret ind­sats fra al­le sam­fundsak­tø­rer, her­un­der de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de er­hvervs­fon­de,” skri­ver fon­den i en pressemeddelelse. 

Der kan sø­ges om støt­te til forsk­nings­ba­se­re­de pro­jek­ter, der har et pa­tient­nært fo­kus. Må­let er at pro­jek­ter­ne skal kun­ne ha­ve umid­del­bar ef­fekt i den aku­t­te si­tu­a­tion og skal der­for kun­ne igang­sæt­tes med det samme.

”I Lund­beck­fon­dens op­tik er til­ve­je­brin­gel­se af ny vi­den, så vi kan hand­le på et op­lyst grund­lag, alt­af­gø­ren­de, og det af­spej­ler sig i vo­res til­gang til Covid-19-pan­de­mi­en. Vi øn­sker med den­ne be­vil­ling at yde et bi­drag til at af­bø­de ef­fek­ter­ne af den igang­væ­ren­de pan­de­mi i Dan­mark, bå­de for pa­tien­ter­ne og de­res på­rø­ren­de og for sam­fun­det ge­ne­relt,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Skole.

Der kan an­sø­ges om op til 5 mio. kr. til et pro­jekt. An­søg­nin­ger vil bli­ve vur­de­ret lø­ben­de, og Lund­beck­fon­den vil be­stræ­be sig på, at an­sø­ger­ne får svar in­den for 48 timer.

An­sø­ge­re skal væ­re til­knyt­tet dan­ske uni­ver­si­te­ter, ho­spi­ta­ler og i det­te sær­li­ge til­fæl­de og­så kom­mu­ner, pa­tient­for­e­nin­ger, tæn­ket­an­ke el­ler lig­nen­de organisationer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer