Britiske fonde danner fælles front med corona-løfte

En lang række britiske fonde forpligter sig med et fælles løfte til at fortsætte støtten til bevillingsmodtagere, som kæmper med følgerne af coronavirussen.

COVID-19 Protection
 
Det fæl­les løf­te er for­mu­le­ret af net­vær­ket Lon­don Fun­ders, der be­står af fon­de og an­dre vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner fra den bri­ti­ske ho­ved­stad. Net­vær­ket har sær­lig fo­kus på støt­te til civilsamfundsorganisationer.

Det skri­ver net­vær­ket Lon­don Fun­ders på sin hjem­mesi­de.

Løf­tet in­de­hol­der fi­re ‘nøg­le­for­plig­tel­ser’, som un­der­skri­ver­ne bin­der sig til.

Før­ste for­plig­tel­se hand­ler om at ju­ste­re af­ta­ler­ne mel­lem fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ge­re for at ta­ge hen­syn til, at tids­pla­ner­ne for at gen­nem­fø­re de støt­te­de pro­jek­ter kan vi­se sig at væ­re urealistiske.

An­den for­plig­tel­se skal gi­ve be­vil­lings­mod­ta­ge­re me­re tid til f.eks. at af­rap­por­te­re om aktiviteter.

Tred­je for­plig­tel­se skal sik­re støt­te til be­vil­lings­mod­ta­ge­re til ufor­ud­se­te ud­gif­ter til f.eks. ud­styr og personale.

Fjer­de for­plig­tel­se un­der­stre­ger, at fon­de­ne skal gå i di­a­log med be­vil­lings­mod­ta­ger­ne og lyt­te til de­res behov.

Ind­til vi­de­re er det fæl­les løf­te ble­vet un­der­skre­vet af om­kring 150 or­ga­ni­sa­tio­ner fra bå­de Lon­don og re­sten af Stor­bri­tan­ni­en. Al­le me­dun­der­skri­ve­re skal over­hol­de for­plig­tel­ser­ne, imens Stor­bri­tan­ni­en hånd­te­rer virusudbruddet.

Læs det fæl­les løf­te på en­gelsk her.

Me­dun­der­skri­ve­re af det fæl­les løfte

 • A New Direction
 • Ac­cess to Ju­sti­ce Foundation
 • The Alan & Ba­bet­te Sains­bury Cha­ri­tab­le Fund
 • Alex Fer­ry Foundation
 • Al­len and Overy
 • Al­len La­ne Foundation
 • Al­lia
 • The As­h­den Trust
 • The Ba­dur Foundation
 • Bar­row Cad­bury Trust
 • Bat­ter­sea Po­wer Sta­tion Foundation
 • BBC Chil­dren in Need
 • Bed­ford­s­hi­re and Lu­ton Com­mu­ni­ty Foundation
 • The Ber­ke­ley Foundation
 • The Ber­ks­hi­re Com­mun­tiy Foundation
 • The Brom­ley Trust
 • CAF Ven­tu­reso­me
 • Cam­den Giving
 • Chand­ler Foundation
 • The Child­hood Trust
 • Ci­ty Brid­ge Trust
 • Clou­des­ley
 • Co­mic Relief
 • Com­monwe­al Housing
 • Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tions for Lan­cas­hi­re and Merseyside
 • Co-op Fo­un­da­tion
 • Cor­ra Foundation
 • Coy­ler Fer­gus­son Cha­ri­tab­le Trust
 • Crip­ple­ga­te Foundation
 • Cri­Se­ren Foundation
 • Do IT Foundation
 • Dr Edwards & Bis­hop King's Ful­ham Charity
 • Dul­ver­ton Trust
 • DWF Fo­un­da­tion
 • The Dun­hill Me­di­cal Trust
 • East End Com­mu­ni­ty Foundation
 • Es­mée Fair­bairn Foundation
 • Es­sex Com­mu­ni­ty Foundation
 • The Fo­re
 • Fri­ends Provi­dent Foundation
 • The Fund for Glo­bal Hu­man Rights
 • The Fun­ding Network
 • The Gats­by Cha­ri­tab­le Foundation
 • The Glass-Hou­se Trust
 • Gar­fi­eld We­ston Foundation
 • The Golds­mit­hs' Com­pa­ny Charity
 • Gre­a­ter Lon­don Authority
 • Guy's and St Tho­mas' Charity
 • Ham­mer­s­mith Uni­ted Charities
 • Hamps­hi­re & Is­le of Wight Com­mu­ni­ty Foundation
 • The Har­pur Trust
 • He­at­hrow Com­mu­ni­ty Trust
 • Hert­ford­s­hi­re Com­mu­ni­ty Foundation
 • Ho­me­less Link
 • Id­lewild Trust,
 • Im­pe­ri­al He­alth Charity
 • The In­di­go Trust
 • Is­ling­ton Giving
 • Isla Fo­un­da­tion,
 • Ja­ck Pet­chey Foundation
 • The JJ Cha­ri­tab­le Trust
 • Jof­fe Trust
 • Jo­hn El­ler­man Foundation
 • Jo­hn Lyon's Charity
 • Jo­hn Mo­o­res Foundation
 • Jo­seph Levy Foundation
 • Jo­seph Rown­tree Cha­ri­tab­le Trust
 • The Kay Ken­dall Leuka­e­mia Foundation
 • Ken­sing­ton & Chel­sea Foundation
 • KPMG Fo­un­da­tion
 • Lan­kel­ly Chase
 • Lau­reus
 • Le­at­her­sel­lers' Com­pa­ny Cha­ri­tab­le Fund
 • The Le­gal Educa­tion Foundation
 • The Lin­bury Trust
 • Li­ver­pool Cha­ri­ty and Vo­lun­tary Services
 • Lloyds Bank Fo­un­da­tion of Eng­land and Wales
 • Lon­don Bor­ough of Bar­king & Dagenham
 • Lon­don Bor­ough of Camden
 • Lon­don Bor­ough of Ealing
 • Lon­don Bor­ough of Hackney
 • Lon­don Bor­ough of Hillingdon
 • Lon­don Bor­ough of Hounslow
 • Lon­don Bor­ough of Lambeth
 • Lon­don Bor­ough of Lewisham
 • Lon­don Bor­ough of Redbridge
 • Lon­don Bor­ough of Southwark
 • Lon­don Catalyst
 • Lon­don Com­mu­ni­ty Foundation
 • Lon­don Le­gal Sup­port Trust
 • Lon­don Sport
 • Lon­don Youth
 • Lu­mi­na­te
 • The Mark Leo­nard Trust
 • May­or of London
 • The Mer­cers' Com­pa­ny (and the cha­ri­ties of which it is trustee)
 • Me­tro­po­li­tan Mi­gra­tion Foundation
 • Mind
 • MOPAC
 • The Na­tionwi­de Foundation
 • Ne­s­ta
 • Og­les­by Cha­ri­tab­le Trust
 • Ox­ford­s­hi­re Com­mu­ni­ty Foundation
 • Pad­ding­ton De­ve­l­op­ment Trust
 • Paul Ham­lyn Foundation
 • Pears Fo­un­da­tion
 • People’s He­alth Trust
 • Pe­ter Mi­net Trust
 • The Rank Foundation
 • The Sains­bury Fa­mily Cha­ri­tab­le Trust
 • Se­a­fa­rers UK
 • Se­gel­man Trust
 • Sir Jo­hn Cass's Foundation
 • Sir Wal­ter St John's Educa­tio­nal Charity
 • So­ci­al In­ve­st­ment Business
 • Smal­lwood Trust
 • Spor­ting Capital
 • St Ge­or­ge the Mar­tyr Charity
 • The Stap­les Trust
 • Ste­ve Mor­gan Foundation
 • Sus­sex Com­mu­ni­ty Foundation
 • The Tedworth Trust
 • The Three Gu­i­ne­as Trust
 • The True Co­lours Trust
 • Trust for London
 • Tu­dor Trust
 • Uni­ted St Saviour's Charity
 • Vir­gin Mo­ney Foundation
 • Vi­sion Foundation
 • Wa­ke­fi­eld and Tet­ley Trust
 • Walt­on Charity
 • Wem­bley Na­tio­nal Sta­di­um Trust
 • West­min­ster Ci­ty Council
 • West­min­ster Foundation
 • Wil­li­am Grant Foundation
 • Wim­b­ledon Foundation
 • The Woodward Cha­ri­tab­le Trust
 • The Yapp Cha­ri­tab­le Trust
 • Yo­ung Bar­net Foundation
 • Yo­ung Brent Foundation
 • Yo­ung Cam­den Foundation
 • Yo­ung Ea­ling Foundation
 • Yo­ung Ham­mer­s­mith & Ful­ham Foundation
 • Yo­ung Har­row Foundation
 • Yo­ung K&C
 • Yo­ung Manchester
 • Yo­ung West­min­ster Foundation
 • Youth Fu­tu­res Foundation
 • Youth Mu­sic

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer