Fondsmillioner skal sætte skub i Karen Blixen Museets nye strategi

Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond står bag de største økonomiske bidrag, når Karen Blixen Museet i Rungsted Kyst sætter gang i ombygning af cafeen, udvidelse af åbningstiden og et ambitiøst litterært program. Men corona-krisen har gjort, at igangsættelsen af store dele af planerne er udskudt på ubestemt tid.

Rungstedlund (foto: Kurt Rodahl Hoppe)
Knap 100.000 gæ­ster be­sø­ger hvert år Ka­ren Blixen Mu­se­et, som blandt an­det rum­mer den ver­dens­be­røm­te dan­ske for­fat­ters stu­er og ar­bejds­væ­rel­se samt en om­kring­lig­gen­de park og et fug­le­re­ser­vat (fo­to: Kurt Ro­da­hl Hoppe).

Til­sagn om 5,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­den, fi­re mil­li­o­ner kro­ner fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og 700.000 kro­ner fra Enid In­ge­manns Fond dan­ner til­sam­men det pri­mæ­re øko­no­mi­ske fun­da­ment un­der en ræk­ke nye ini­ti­a­ti­ver de næ­ste tre år på Ka­ren Blixen Mu­se­et i Rung­sted Kyst. Ini­ti­a­ti­ver­ne be­lø­ber sig til sam­men­lagt 11 mil­li­o­ner kroner.

Ka­ren Blixen Mu­se­et på Rung­sted­lund, der selv er en er­hvervs­dri­ven­de fond, op­le­ve­de i 2019 en be­søgs­frem­gang på 14 pro­cent. Knap 100.000 gæ­ster be­sø­ger hvert år mu­se­et, som blandt an­det rum­mer den ver­dens­be­røm­te dan­ske for­fat­ters stu­er og ar­bejds­væ­rel­se samt en om­kring­lig­gen­de park og et fuglereservat.

Den op­ad­gå­en­de be­søgs­kur­ve er en af grun­de­ne til, at der nu skru­es yder­li­ge­re op for am­bi­tions­ni­veau­et. Det af­spej­les i en tre­årig stra­te­gi og en vi­sion om, at mu­se­et vil væ­re ”det åb­ne mø­de­sted nord for Kø­ben­havn, hvor kul­tur, lit­te­ra­tur og na­tur smel­ter sam­men,” skri­ver Fre­de­riks­borg Amts Avis.

Kon­kret skal de 11 mil­li­o­ner kro­ner blandt an­det bru­ges til en om­byg­ning af caféen i mu­se­et, en ud­vi­del­se af åb­ning­sti­den med af­tenå­bent på hver­da­ge samt et am­bi­tiøst le­ven­de, lit­terært pro­gram med sam­ta­ler, de­bat­ter og aktiviteter.

Afventer svar fra fonde

End­nu er he­le fi­nan­si­e­rin­gen dog ik­ke i hus, op­ly­ser mu­se­ets di­rek­tør Elisa­beth Nøj­gaard i en e-mail til Fundats.

”Vi af­ven­ter sid­ste del af an­søgt fi­nan­si­e­ring, før vi sæt­ter de nye pro­jek­ter i gang. Vi har end­nu an­søg­nin­ger til be­hand­ling hos nog­le fon­de,” skri­ver Elisa­beth Nøjgaard.

Det er dog ik­ke kun de sid­ste mang­len­de brik­ker i fi­nan­si­e­rin­gen, som er år­sag til, at der ik­ke end­nu er tryk­ket på start­k­nap­pen. Si­den fre­dag den 13. marts har mu­se­et holdt dø­re­ne luk­ket på grund af cor­o­na-kri­sen – fo­re­lø­big frem til og med søn­dag den 29. marts. Og Elisa­beth Nøj­gaard læg­ger ik­ke skjul på, at det al­le­re­de nu lig­ger fast, at cor­o­na-for­holds­reg­ler­ne og den der­af føl­gen­de lam­mel­se af sto­re de­le af sam­fun­det kom­mer til at for­sin­ke igang­sæt­tel­sen af planerne.

”Den se­ne­ste uges be­gi­ven­he­der og skær­pe­de si­tu­a­tion be­ty­der, at vi skub­ber pro­jek­tet no­get for­an os, sær­ligt for så vidt an­går plan­lagt tids­punkt for ud­vi­det åb­nings­tid og lan­ce­ring af ak­ti­vi­tets­pro­gram. Der er ta­le om et pro­jekt, der skal for­lø­be over tre år, så vi vil drøf­te im­ple­men­te­rings­pla­nen med fon­de­ne, når vi har stør­re over­blik over, hvor­når Ka­ren Blixen Mu­se­et igen kan åb­ne for be­sø­gen­de. Men der er og­så ele­men­ter i pro­jek­tet, som vi går i gang med: Det gæl­der de op­ga­ver og den plan­læg­ning, der kan lø­ses på di­stan­cen,” skri­ver Elisa­beth Nøjgaard.

En del af den fælles kulturarv

Når Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og Au­gusti­nus Fon­den har valgt at sky­de til­sam­men 9,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i mu­se­ets pla­ner for de kom­men­de tre år, er der fle­re år­sa­ger. Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng, der er di­rek­tør for Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, be­to­ner, at mu­se­et re­præ­sen­te­rer et lit­terært tan­ke­gods og et kunst­ne­risk ud­syn, som går i di­a­log med nutiden.

”Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har med glæ­de støt­tet mu­se­ets øn­ske om re­vi­ta­li­se­ring til gavn for et bre­de­re pu­bli­kum,” si­ger Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng til Fre­de­riks­borg Amts Avis.

Di­rek­tør for Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler be­grun­der blandt an­det fon­dens do­na­tion til Ka­ren Blixen Mu­se­et med, at mu­se­et er en del af den fæl­les kulturarv.

”Mu­se­er­nes for­mid­ling af vo­res fæl­les kul­tu­rarv er et højt pri­o­ri­te­ret om­rå­de for Au­gusti­nus Fon­den. Be­vil­lin­gen til Ka­ren Blixen Mu­se­et styr­ker en vig­tig im­ple­men­te­ring af le­del­sens nye vi­sion for ste­det, der byg­ger på en klar am­bi­tion om at gø­re det au­ten­ti­ske kunst­ner­hjem re­le­vant for et bredt og di­verst pu­bli­kum med ud­gangs­punkt i lit­te­ra­tu­rens for­tæl­le­kraft,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer