Fondsmillioner skal sætte skub i Karen Blixen Museets nye strategi

Au­gusti­nus Fon­den og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond står bag de stør­ste øko­no­mi­ske bi­drag, når Ka­ren Blixen Mu­se­et i Rung­sted Kyst sæt­ter gang i om­byg­ning af ca­fe­en, ud­vi­del­se af åb­ning­sti­den og et am­bi­tiøst lit­terært pro­gram. Men cor­o­na-kri­sen har gjort, at igang­sæt­tel­sen af sto­re de­le af pla­ner­ne er ud­skudt på ube­stemt tid.

Rungstedlund (foto: Kurt Rodahl Hoppe)
Knap 100.000 gæ­ster be­sø­ger hvert år Ka­ren Blixen Mu­se­et, som blandt an­det rum­mer den ver­dens­be­røm­te dan­ske for­fat­ters stu­er og ar­bejds­væ­rel­se samt en om­kring­lig­gen­de park og et fug­le­re­ser­vat (fo­to: Kurt Ro­da­hl Hop­pe).

Til­sagn om 5,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­den, fi­re mil­li­o­ner kro­ner fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond og 700.000 kro­ner fra Enid In­ge­manns Fond dan­ner til­sam­men det pri­mæ­re øko­no­mi­ske fun­da­ment un­der en ræk­ke nye ini­ti­a­ti­ver de næ­ste tre år på Ka­ren Blixen Mu­se­et i Rung­sted Kyst. Ini­ti­a­ti­ver­ne be­lø­ber sig til sam­men­lagt 11 mil­li­o­ner kro­ner.

Ka­ren Blixen Mu­se­et på Rung­sted­lund, der selv er en er­hvervs­dri­ven­de fond, op­le­ve­de i 2019 en be­søgs­frem­gang på 14 pro­cent. Knap 100.000 gæ­ster be­sø­ger hvert år mu­se­et, som blandt an­det rum­mer den ver­dens­be­røm­te dan­ske for­fat­ters stu­er og ar­bejds­væ­rel­se samt en om­kring­lig­gen­de park og et fug­le­re­ser­vat.

Den op­ad­gå­en­de be­søgs­kur­ve er en af grun­de­ne til, at der nu skru­es yder­li­ge­re op for am­bi­tions­ni­veau­et. Det af­spej­les i en tre­årig stra­te­gi og en vi­sion om, at mu­se­et vil væ­re ”det åb­ne mø­de­sted nord for Kø­ben­havn, hvor kul­tur, lit­te­ra­tur og na­tur smel­ter sam­men,” skri­ver Fre­de­riks­borg Amts Avis.

Kon­kret skal de 11 mil­li­o­ner kro­ner blandt an­det bru­ges til en om­byg­ning af caféen i mu­se­et, en ud­vi­del­se af åb­ning­sti­den med af­tenå­bent på hver­da­ge samt et am­bi­tiøst le­ven­de, lit­terært pro­gram med sam­ta­ler, de­bat­ter og ak­ti­vi­te­ter.

Afventer svar fra fonde

End­nu er he­le fi­nan­si­e­rin­gen dog ik­ke i hus, op­ly­ser mu­se­ets di­rek­tør Elisa­beth Nøj­gaard i en e-mail til Fun­dats.

”Vi af­ven­ter sid­ste del af an­søgt fi­nan­si­e­ring, før vi sæt­ter de nye pro­jek­ter i gang. Vi har end­nu an­søg­nin­ger til be­hand­ling hos nog­le fon­de,” skri­ver Elisa­beth Nøj­gaard.

Det er dog ik­ke kun de sid­ste mang­len­de brik­ker i fi­nan­si­e­rin­gen, som er år­sag til, at der ik­ke end­nu er tryk­ket på start­k­nap­pen. Si­den fre­dag den 13. marts har mu­se­et holdt dø­re­ne luk­ket på grund af cor­o­­na-kri­­sen – fo­re­lø­big frem til og med søn­dag den 29. marts. Og Elisa­beth Nøj­gaard læg­ger ik­ke skjul på, at det al­le­re­de nu lig­ger fast, at cor­o­­na-for­holds­reg­­ler­­ne og den der­af føl­gen­de lam­mel­se af sto­re de­le af sam­fun­det kom­mer til at for­sin­ke igang­sæt­tel­sen af pla­ner­ne.

”Den se­ne­ste uges be­gi­ven­he­der og skær­pe­de si­tu­a­tion be­ty­der, at vi skub­ber pro­jek­tet no­get for­an os, sær­ligt for så vidt an­går plan­lagt tids­punkt for ud­vi­det åb­nings­tid og lan­ce­ring af ak­ti­vi­tets­pro­gram. Der er ta­le om et pro­jekt, der skal for­lø­be over tre år, så vi vil drøf­te im­ple­men­te­rings­pla­nen med fon­de­ne, når vi har stør­re over­blik over, hvor­når Ka­ren Blixen Mu­se­et igen kan åb­ne for be­sø­gen­de. Men der er og­så ele­men­ter i pro­jek­tet, som vi går i gang med: Det gæl­der de op­ga­ver og den plan­læg­ning, der kan lø­ses på di­stan­cen,” skri­ver Elisa­beth Nøj­gaard.

En del af den fælles kulturarv

Når Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond og Au­gusti­nus Fon­den har valgt at sky­de til­sam­men 9,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i mu­se­ets pla­ner for de kom­men­de tre år, er der fle­re år­sa­ger. Chri­sti­ne Wi­­berg-Lyng, der er di­rek­tør for Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, be­to­ner, at mu­se­et re­præ­sen­te­rer et lit­terært tan­ke­gods og et kunst­ne­risk ud­syn, som går i di­a­log med nu­ti­den.

”Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond har med glæ­de støt­tet mu­se­ets øn­ske om re­vi­ta­li­se­ring til gavn for et bre­de­re pu­bli­kum,” si­ger Chri­sti­ne Wi­­berg-Lyng til Fre­de­riks­borg Amts Avis.

Di­rek­tør for Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler be­grun­der blandt an­det fon­dens do­na­tion til Ka­ren Blixen Mu­se­et med, at mu­se­et er en del af den fæl­les kul­tu­rarv.

”Mu­se­er­nes for­mid­ling af vo­res fæl­les kul­tu­rarv er et højt pri­o­ri­te­ret om­rå­de for Au­gusti­nus Fon­den. Be­vil­lin­gen til Ka­ren Blixen Mu­se­et styr­ker en vig­tig im­ple­men­te­ring af le­del­sens nye vi­sion for ste­det, der byg­ger på en klar am­bi­tion om at gø­re det au­ten­ti­ske kunst­ner­hjem re­le­vant for et bredt og di­verst pu­bli­kum med ud­gangs­punkt i lit­te­ra­tu­rens for­tæl­le­kraft,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.