Løkkefondens nye formand: Vi fortjener mere anerkendelse

Mickey Maymann, der i januar blev ny formand for Løkkefonden, vil forsøge at skabe større anerkendelse af den forskel, fonden gør for drenge på kanten af samfundet. Lars Løkke Rasmussens afløser i formandsstolen har ingen kontinuerlig dialog med fondens stifter og eks-formand. ”Vi prøver at drive fonden, så godt vi kan, uden hans involvering,” siger Mickey Maymann.

Løk­ke­fon­dens nye for­mand lær­te fon­den at ken­de i 2017, hvor han var med til at star­te nog­le men­tor­cen­tre op og selv var rol­lemo­del for dren­ge i Oden­se og Kø­ben­havn. ”Som fri­vil­lig men­tor op­le­ve­de jeg det som me­get giv­tigt at kun­ne hjæl­pe med at ryk­ke de her dren­ge på kan­ten af sam­fun­det bå­de i sko­len, men og­så at gi­ve dem et so­ci­alt fæl­les­skab," si­ger Mi­ck­ey Maymann.

Over­skrif­ter­ne fra en ræk­ke me­di­er i pe­ri­o­den 2018 til 2020 ta­ler et ty­de­ligt sprog:

’Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi: Et pæ­da­go­gisk bed­rag,’ var over­skrif­ten på et ind­læg i Pov In­ter­na­tio­nal i april 2018, hvor Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi i un­der­ru­brik­ken blev be­skre­vet som til­hø­ren­de ’af­de­lin­gen for pæ­da­go­gisk kvaksalveri’.

’Ny ku­le­grav­ning: In­ten­si­ve læ­rings­for­løb har in­gen el­ler små ef­fek­ter’, lød over­skrif­ten på en ar­ti­kel i Sko­lemo­ni­tor i ju­ni 2020.

Og i Fun­dats’ spal­ter var der i ju­ni 2020 blandt an­det en ar­ti­kel med over­skrif­ten ’For­ske­re: Fon­de­nes tur­bo­for­løb vir­ker ik­ke bed­re end al­min­de­lig sko­le’.

Over­skrif­ter­ne il­lu­stre­rer den mas­si­ve kri­tik, som in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt sva­ge ele­ver i fol­ke­sko­len, her­un­der Løk­ke­fon­dens sig­na­tur­pro­jekt Dren­ge­a­ka­de­mi­et, har væ­ret ud­sat for. En kri­tik, som blandt an­det har væ­ret frem­ført af for­ske­re, der har kon­klu­de­ret, at for­lø­be­ne sam­let set ik­ke er me­re ef­fek­ti­ve end den al­min­de­li­ge sko­le­gang, del­ta­ger­ne el­lers kun­ne ha­ve haft.

Som svar på kri­tik­ken of­fent­lig­gjor­de Løk­ke­fon­den i marts sid­ste år re­sul­ta­ter­ne af en ph.d.-afhandling skre­vet af Sø­ren Al­beck Ni­el­sen fra In­sti­tut for Øko­no­mi på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Den vi­ste på bag­grund af kvan­ti­ta­tiv forsk­ning ved­rø­ren­de Dren­ge­a­ka­de­mi­et i pe­ri­o­den 2015 til 2019, at aka­de­mi­et har ’po­si­ti­ve lang­tid­s­ef­fek­ter på de del­ta­gen­de dren­ges fag­li­ge, per­son­li­ge og so­ci­a­le kompetencer’.

Vi er ble­vet me­get be­vid­ste om den be­vå­gen­hed, der er om vo­res læ­rings­for­løb, og be­tyd­nin­gen af, at der skal væ­re no­get em­pi­ri og ana­ly­ser af, hvad det kon­kret er for en for­skel, for­lø­be­ne gør for drengene

Mi­ck­ey May­mann – Be­sty­rel­ses­for­mand, Løkkefonden

Iføl­ge Mi­ck­ey May­mann, der i ja­nu­ar i år af­lø­ste Lars Løk­ke Ras­mus­sen som be­sty­rel­ses­for­mand i den fond, Løk­ke stif­te­de i for­å­ret 2012, har den hef­ti­ge kri­tik af de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb haft fle­re kon­se­kven­ser for fon­dens må­de at ar­bej­de på.

”Det er klart, at vi er ble­vet me­get be­vid­ste om den be­vå­gen­hed, der er om vo­res læ­rings­for­løb, og be­tyd­nin­gen af, at der skal væ­re no­get em­pi­ri og ana­ly­ser af, hvad det kon­kret er for en for­skel, for­lø­be­ne gør for dren­ge­ne. Det er blandt an­det og­så der­for, der er ble­vet la­vet en ph.d., og vi har haft Ox­ford Re­search og Ram­bøll til at la­ve ana­ly­ser af læ­rings­for­lø­be­ne, så der kan kom­me tal på, der vi­ser, at de ting, vi la­ver, rent fak­tisk blandt an­det be­ty­der, at fle­re dren­ge end for­ven­tet fær­dig­gør fol­ke­sko­len,” si­ger Mi­ck­ey May­mann til Fundats.

Svært at komme i medier med positive vinkler

Da Løk­ke­fon­den i maj sid­ste år ud­nævn­te Kri­sti­an Hul­mo­se Nør­gaard til ny di­rek­tør, gav han i et in­ter­view med Fun­dats blandt an­det ud­tryk for, at han ser det som en stor op­ga­ve at for­tæl­le om­ver­de­nen om de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter, som fon­den har opnået.

”Vi har op­le­vet, at de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter har svæ­re­re ved at fin­de vej til me­di­er­nes spal­ter end ne­ga­tiv om­ta­le,” sag­de Kri­sti­an Hul­mo­se Nørgaard.

Og­så Løk­ke­fon­dens nye be­sty­rel­ses­for­mand un­der­stre­ger, at han ser det som én af si­ne vig­ti­ge op­ga­ver at, som han ud­tryk­ker det, ”ud­bre­de bud­ska­bet om den for­skel, Løk­ke­fon­den gør for dren­ge, der har det svært”.

”Jeg kan godt for­stå, at vo­res di­rek­tør Kri­sti­an nog­le gan­ge op­le­ver, at der er me­di­er, der hel­le­re vil ta­ge en ne­ga­tiv end po­si­tiv vin­kel. Når vi har en ph.d. fra Tryg­fon­dens bør­ne­forsk­nings­cen­ter, der kon­klu­de­rer, at Dren­ge­a­ka­de­mi­et har en lang­va­rig po­si­tiv ef­fekt, er det svært at kom­me i me­di­er­ne med det. Og det sam­me er til­fæl­det, når Ox­ford Re­search i en eva­lu­e­ring slår fast, at selv­vær­det og hand­le­kom­pe­ten­cen er hø­je­re hos de del­ta­gen­de dren­ge 10 må­ne­der ef­ter, at de har væ­ret på Dren­ge­a­ka­de­mi­et og på camp. De po­si­ti­ve si­der af det ar­bej­de, vi gør i fon­den, kun­ne jeg godt tæn­ke mig stør­re be­vå­gen­hed om og an­er­ken­del­se af – ik­ke for an­er­ken­del­sens skyld, men for at ty­de­lig­gø­re den for­skel, vi gør for dren­ge på kan­ten af sam­fun­det,” si­ger Mi­ck­ey Maymann.

Når vi har en ph.d. fra Tryg­fon­dens bør­ne­forsk­nings­cen­ter, der kon­klu­de­rer, at Dren­ge­a­ka­de­mi­et har en lang­va­rig po­si­tiv ef­fekt, er det svært at kom­me i me­di­er­ne med det

Mi­ck­ey May­mann – Be­sty­rel­ses­for­mand, Løkkefonden

Selv­om 47-åri­ge Mi­ck­ey May­mann kun har sid­det i be­sty­rel­sen for fon­den i ét år og væ­ret for­mand i fi­re må­ne­der, er han ik­ke bleg for at slå fast, at fon­den har gjort en stor for­skel, si­den den blev stiftet.

”Der er man­ge ting, fon­dens me­d­ar­bej­de­re kan væ­re stol­te af. Fle­re end 1.500 dren­ge på kan­ten har væ­ret igen­nem ét af fon­dens for­løb si­den stif­tel­sen. Jeg sy­nes og­så, fon­den har væ­ret med­vir­ken­de til, at dren­ge­pro­ble­met er kom­met på dags­or­de­nen, og­så po­li­tisk, hvor der blandt an­det nu er ta­get ini­ti­a­tiv til en kom­mis­sion, der skal se på køns­for­skel­le i sko­len. Og så skal fon­dens se­kre­ta­ri­at ha­ve ca­deau for at ge­ne­re­re ny vi­den på det her om­rå­de, blandt an­det via den ph.d., der er ble­vet skre­vet,” si­ger Mi­ck­ey Maymann.

Det glæ­der sam­ti­dig den nye for­mand, at Løk­ke­fon­dens ar­bej­de med in­ten­si­ve læ­rings­for­løb har væ­ret til in­spira­tion for an­dre uden for fon­den og i ud­lan­det, blandt an­det i Nor­ge, hvor fon­den har væ­ret med til at stif­te Gut­tas Cam­pus, som er en tro ko­pi af Drengeakademiet.

Challenge-koncept holder pause

Net­op Gut­tas Cam­pus i Nor­ge står iføl­ge Mi­ck­ey May­mann højt på den stra­te­gi­ske dags­or­den for Løk­ke­fon­den i år og de kom­men­de år.

”Vi har al­tid me­get stra­te­gisk fo­kus på det ene af vo­res sig­na­tur­pro­jek­ter, Dren­ge­a­ka­de­mi­et, hvor 110 dren­ge del­ta­ger i år. Vi har og­så fo­kus på ud­bre­del­sen af vo­res nor­ske søster­pro­jekt, Gut­tas Cam­pus, som af­vik­les i tre by­er i år, og sam­ti­dig sam­ar­bej­der vi med fle­re kom­mu­ner, blandt an­dre Ka­lund­borg, hvor in­ten­si­ve læ­rings­for­løb kø­rer i mo­du­ler for ud­valg­te ele­ver, som er ble­vet valgt ud. Må­let er at kom­me ud til fle­re kom­mu­ner i de kom­men­de år og hjæl­pe dem med in­ten­si­ve for­løb,” si­ger Mi­ck­ey Maymann.

Til gen­gæld har Løk­ke­fon­den valgt at sæt­te sit an­det sig­na­tur­pro­jekt, Løk­ke­fon­den Chal­len­ge, på pau­se i år.

Chal­len­ge-pro­jek­tet har ek­si­ste­ret si­den 2014 som et 16 ugers in­ten­sivt træ­nings- og ud­vik­lings­for­løb for ud­for­dre­de dren­ge i al­de­ren 16-25 år. Pro­jek­tets navn knyt­ter sig til, at dren­ge­ne stil­les over for den ud­for­dring at skul­le cyk­le 500 ki­lo­me­ter på blot fem dage.

”De to nøg­le­per­so­ner, der har dre­vet pro­jek­tet, for­lod beg­ge fon­den i 2022. Til gen­gæld har vi få­et en unik mu­lig­hed for at ny­ud­vik­le og styr­ke for­ma­tet med an­sæt­tel­sen af den tid­li­ge­re di­rek­tør i Team Ryn­ke­by Fon­den Carl Erik Dal­bø­ge, som gen­nem åre­ne har sendt fle­re tu­sin­de cyk­li­ster af sted til Pa­ris. Han kom­mer til fra og med 2024 af re­lan­ce­re vo­res Chal­len­ge, og må­let er, at det skal bli­ve end­nu bed­re og end­nu stør­re end tid­li­ge­re,” si­ger Mi­ck­ey Maymann.

Godt netværk i erhvervslivet

Mi­ck­ey May­manns egen hi­sto­rik i re­la­tion til Løk­ke­fon­den star­te­de i 2017, hvor han på fri­vil­lig ba­sis var med til at star­te nog­le men­tor­cen­tre op og selv var men­tor og rol­lemo­del for dren­ge bå­de i Oden­se og København.

”Som fri­vil­lig men­tor op­le­ve­de jeg det som me­get giv­tigt at kun­ne hjæl­pe med at ryk­ke de her dren­ge på kan­ten af sam­fun­det bå­de i sko­len, men og­så at gi­ve dem et so­ci­alt fæl­les­skab. I maj sid­ste år blev jeg til­budt at kom­me ind i be­sty­rel­sen, og da Lars Løk­ke så blev uden­rigs­mi­ni­ster og der­med ik­ke kun­ne fort­sæt­te med at væ­re for­mand for Løk­ke­fon­den, blev jeg spurgt, om jeg var in­ter­es­se­ret. Og for­di, jeg ef­ter­hån­den har et godt kend­skab til fon­den og kan se det go­de for­mål i dens ar­bej­de, sag­de jeg ja til at bli­ve ny for­mand for be­sty­rel­sen,” for­kla­rer han.

Løkkefonden (foto: Jens Astrup)
Den nye for­mand for Løk­ke­fon­den Mi­ck­ey May­mann er hver­ken i dag­lig el­ler ugent­lig di­a­log med fon­dens stif­ter og tid­li­ge­re for­mand, uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen. På bil­le­det er Lars Løk­ke selv truk­ket i cy­keltø­jet ved et af fon­dens tid­li­ge­re Chal­len­ge-pro­jek­ter. (fo­to: Jens Astrup)

Mi­ck­ey May­mann, der i det dag­li­ge ar­bej­der som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i re­k­rut­te­rings­virk­som­he­den Ne­xus In­te­r­im, me­ner, at han som ny for­mand for Løk­ke­fon­den især kan bi­dra­ge med et godt er­hvervs­net­værk og et stort kend­skab til man­ge virk­som­he­der i Danmark.

”Fra min tid som med­lem af be­sty­rel­sen i Dansk Er­hverv ken­der jeg til re­le­van­te po­li­ti­ske dags­or­de­ner om­kring blandt an­det ud­dan­nel­se og be­skæf­ti­gel­se. Alt i alt sy­nes jeg, at jeg har et godt kend­skab til, hvil­ke mu­lig­he­der der er for de her dren­ge,” si­ger Mi­ck­ey Maymann.

- Har det be­ty­det no­get for di­ne over­vej­el­ser om­kring at si­ge ja til at bli­ve for­mand, at du skal ’løf­te ar­ven’ ef­ter en så mar­kant per­son som Dan­marks tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster, nu­væ­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster og fon­dens stif­ter Lars Løk­ke Rasmussen?

”Jeg har ik­ke spe­ku­le­ret så me­get over, at det er en ’tung arv’, jeg skal løf­te. Jeg er me­re fo­ku­se­ret på, at jeg sam­men med se­kre­ta­ri­a­tet og re­sten af be­sty­rel­sen har et stort an­svar for fon­dens vir­ke og dens sig­na­tur­pro­jek­ter, så vi kan bli­ve ved med at gø­re en stor for­skel for nog­le af de man­ge dren­ge, der har det svært,” si­ger Mi­ck­ey Maymann.

Jeg véd da, at hvis der er stør­re be­slut­nin­ger, der skal træf­fes, kan jeg rin­ge el­ler sms’e til Lars, og så skal jeg nok få svar

Mi­ck­ey May­mann – Be­sty­rel­ses­for­mand, Løkkefonden

Han til­fø­jer, at i og med, Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke er med i be­sty­rel­sen me­re, er der ”hver­ken dag­lig el­ler ugent­lig di­a­log med ham”.

”Men han var for ek­sem­pel helt na­tur­ligt in­vi­te­ret med som Løk­ke­fon­dens stif­ter, da vi i marts holdt fon­dens fød­sels­dag. Og jeg véd da, at hvis der er stør­re be­slut­nin­ger, der skal træf­fes, kan jeg rin­ge el­ler sms’e til Lars, og så skal jeg nok få svar. Sam­ti­dig har jeg fuld respekt for, at Lars be­stri­der ét af de tun­ge­ste og mest kræ­ven­de hverv i dansk po­li­tik, så vi prø­ver at dri­ve fon­den, så godt vi kan, uden hans in­vol­ve­ring,” un­der­stre­ger Løk­ke­fon­dens formand.

Vil gerne starte efterskole

I for­som­me­ren 2022, da Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de travlt med at gø­re sit nystif­te­de po­li­ti­ske par­ti Mo­de­ra­ter­ne klar til valg, gjor­de han co­me­ba­ck som for­mand for fon­den, hvor han af­lø­ste sin hu­stru Sól­run Jákups­dót­tir – en for­mand­spost, han dog måt­te vin­ke far­vel til igen al­le­re­de i ja­nu­ar i år på grund af mang­len­de tid ef­ter ud­næv­nel­sen til uden­rigs­mi­ni­ster i den nye SVM-regering.

Mens Lars Løk­ke Ras­mus­sen kortva­rigt var til­ba­ge som for­mand i Løk­ke­fon­den, luf­te­de han i et in­ter­view med Fun­dats i ju­ni 2022 en drøm om, at fon­den en dag kan åb­ne en ef­ter­sko­le for bå­de dren­ge og piger.

Lars Løk­kes af­lø­ser som for­mand læg­ger ik­ke skjul på, at han og be­sty­rel­sen de­ler stif­te­rens håb om, at fon­den en dag kan åb­ne en efterskole.

”Vi har hørt fra man­ge for­æl­dre til børn, som har væ­ret på Dren­ge­a­ka­de­mi­et, at de vir­ke­lig godt kun­ne tæn­ke sig, hvis der var et til­bud på ef­ter­sko­le­vil­kår. Men det vil kræ­ve, at vi skal fun­dra­i­se en del pen­ge og gø­re det lø­ben­de. Og jeg skal ik­ke kun­ne si­ge, om det bli­ver in­den for det næ­ste par år, at det lyk­kes. Så det er no­get, vi ger­ne vil fø­re ud i li­vet, men det står og­så klart for os, at der lig­ger en hel del ar­bej­de i at stab­le det på be­ne­ne,” si­ger Mi­ck­ey Maymann.

Kan ikke leve af fondsbidrag

Net­op øko­no­mi­en og ev­nen til at ind­sam­le pen­ge er selvsagt no­get, den nye for­mand for den al­me­ne fond har me­get fo­kus på. Ak­ti­vi­te­ter­ne er pri­mært pri­vat fi­nan­si­e­ret af dan­ske virk­som­he­der og fon­de, og Løk­ke­fon­dens se­ne­st of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab vi­ser, at den i 2021 modt­og do­na­tio­ner og øv­ri­ge ind­tæg­ter på 9,3 mil­li­o­ner kroner.

Mi­ck­ey May­manns blå bog
  • Al­der: 47 år
  • Ud­dan­nel­se: HD (A), øko­no­mi og af­sæt­ning (Syd­dansk Uni­ver­si­tet 2001) og HD (O), or­ga­ni­sa­tion og le­del­se (Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School 2020) samt le­der­ud­dan­nel­se på bu­si­nes­ssko­ler­ne IMD og Insead
  • Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i re­k­rut­te­rings­virk­som­he­den Ne­xus In­te­r­im, tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i vi­k­ar­bu­reau­et Adec­co Danmark
  • I be­sty­rel­sen for Løk­ke­fon­den si­den 2022 og for­mand 2023 (fri­vil­lig men­tor si­den 2017)

Mi­ck­ey May­mann læg­ger ik­ke skjul på, at selv­om fun­dra­i­sing pri­o­ri­te­res højt, kan Løk­ke­fon­den ik­ke ude­luk­ken­de le­ve af de mid­ler, den får fra fonde.

”Fonds­an­søg­nin­ger er jo en ge­ne­risk pro­ces, hvor vi sø­ger og sø­ger – og of­te går det godt, og vo­res an­søg­nin­ger bli­ver imø­de­kom­met af man­ge fon­de. Men det er sam­ti­dig hårdt ar­bej­de, for­di vi er op­pe mod, at fon­de­ne ty­pisk støt­ter sam­me pro­jekt i år­ræk­ke, hvor­ef­ter man i en pe­ri­o­de får nej, in­den man kan sø­ge igen,” si­ger Mi­ck­ey Maymann.

I for­hold til do­na­tio­ner fra pri­va­te og fra virk­som­he­der har fon­den godt kun­net mær­ke, at de se­ne­ste år har væ­ret præ­get af kri­ser og øko­no­misk usta­bi­li­tet. Al­li­ge­vel er Mi­ck­ey May­mann optimist.

”Pan­de­mi­en og de ef­ter­føl­gen­de kri­ser har pres­set man­ge, hvil­ket har gjort det svært at rej­se pen­ge. Til gen­gæld hav­de vi den glæ­de på fon­dens 11-års fød­sels­dag i marts at ha­ve et re­kord­s­tort an­tal del­ta­ge­re, 270, til vo­res fun­dra­i­sing-ar­ran­ge­ment, hvor vi fik ind­sam­let over en halv mil­li­on kro­ner,” si­ger Mi­ck­ey Maymann.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

[2023-nummer-19]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer