Lars Løkke Rasmussen: ”Mit håb er, at vi en dag kan åbne en efterskole for både drenge og piger”

Ti år efter Lars Løkke Rasmussen stiftede Løkkefonden, er han nu tilbage i formandsstolen. Han ser stadig fonden, som en af de vigtigste ting, han har oprettet i sit liv. Og så drømmer han om, at det en dag bliver muligt at åbne en efterskole med udgangspunkt i alt det, fonden har lært om unge mennesker.

I we­e­ken­den blev Mo­de­ra­ter­ne et of­fi­ci­elt par­ti med Lars Løk­ke Ras­mus­sen i spid­sen som po­li­tisk le­der. Der­med er han ik­ke læn­ge­re løs­gæn­ger i Fol­ke­tin­get. Fo­to: Claus Pe­uck­ert, Thra­ne Media

Alt imens Dan­marks tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen gør Mo­de­ra­ter­ne klar til valg, ind­træ­der han som for­mand for Løk­ke­fon­den, som han selv stif­te­de for 10 år si­den og tid­li­ge­re har væ­ret for­mand for.

Han over­ta­ger po­sten ef­ter sin hu­stru, Sól­run Jákupsdóttir.

”Jeg var med til at stif­te Løk­ke­fon­den til­ba­ge i 2012, og jeg ser det sta­dig som en af de vig­tig­ste ting, jeg har gjort i mit liv. Mit øn­ske har al­tid væ­ret at ge­nind­træ­de i be­sty­rel­sen, når om­stæn­dig­he­der­ne til­lod det,” skri­ver Lars Løk­ke Ras­mus­sen i en mail til Fundats.

Han hu­sker ik­ke, hvad han kon­kret fo­re­stil­le­de sig, da han for 10 år si­den grund­lag­de fon­den, men han er i dag ”po­si­tivt over­ra­sket” over, hvad fon­den har op­nå­et gen­nem de se­ne­ste 10 år.

”Vi af­vik­ler med suc­ces vo­res sig­na­tur­pro­jek­ter, har stør­re sam­ar­bej­der med sko­ler, kom­mu­ner samt fon­de. Der­u­d­over er vi og­så i Nor­ge, hvor det nor­ske Gut­tas Cam­pus ny­der stor, po­si­tiv op­mærk­som­hed,” ly­der det fra Lars Løk­ke Rasmussen.

Lærte af kritikken

Me­get er sket si­den Løk­ke­fon­den blev stif­tet i 2012.

For fon­den gæl­der det, at den i åre­ne 2018 og 2019 blev ud­sat for mas­siv kri­tik ved­rø­ren­de do­ku­men­ta­tio­nen af de fag­li­ge re­sul­ta­ter på fon­dens så­kald­te Dren­ge­a­ka­de­mi, der er et in­ten­sivt læ­rings­for­løb må­l­ret­tet ud­for­dre­de dren­ge i sy­ven­de og ot­ten­de klas­se og et af fon­dens signaturprojekter.

Der­for glæ­der det Lars Løk­ke Ras­mus­sen, at for­sker Sø­ren Al­beck Ni­el­sens på Aar­hus Uni­ver­si­tet i en ny­ligt pu­bli­ce­ret ph.d.-afhandling kon­klu­de­rer, at Løk­ke­fon­dens Dren­ge­a­ka­de­mi bå­de øger del­ta­ger­nes ud­dan­nel­ses­pa­rat­hed og re­du­ce­rer læ­rings­kløf­ten til lig­nen­de drenge.

”Vi har få­et re­sul­ta­ter, der be­kræf­ter det, vi al­tid har vidst: Nem­lig at fle­re dren­ge bli­ver er­klæ­ret ud­dan­nel­ses­pa­ra­te samt be­står fol­ke­sko­len ef­ter endt Dren­ge­a­ka­de­mi sam­men­lig­net med lig­nen­de dren­ge. Det har læn­ge væ­ret vo­res øn­ske og­så at kun­ne do­ku­men­te­re vo­res re­sul­ta­ter kvan­ti­ta­tivt som sup­ple­ment til de man­ge po­si­ti­ve kva­li­ta­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser,” ud­ta­ler Lars Løk­ke Rasmussen.

På Løk­ke­fon­dens hjem­mesi­de fyl­der do­ku­men­ta­tio­nen for, at dren­ge­nes selv­værd og ge­ne­rel­le triv­sel styr­kes ef­ter et op­hold på Dren­ge­a­ka­de­mi­et me­re end do­ku­men­ta­tio­nen af aka­de­miets fag­li­ge resultater.

- Hvad er vig­tigst for Løk­ke­fon­den: At ryk­ke dren­ge­nes selv­værd og ge­ne­rel­le triv­sel, el­ler at styr­ke ele­ver­nes fag­lig­hed in­den­for dansk og matematik?

”Beg­ge de­le er enormt vig­tigt og er gen­si­digt af­hæn­gi­ge. Hvis du ik­ke tri­ves per­son­ligt og so­ci­alt, kan det gå ud­over den fag­li­ge selv­til­lid og sko­le­gang ge­ne­relt, mens en høj fag­lig­hed ik­ke er nok, hvis du ik­ke har det godt som men­ne­ske. Vi ar­bej­der ud fra te­sen om, at vi skal støt­te på beg­ge ben. Der­til er det jo et spørgs­mål, der og­så af­hæn­ger af, hvor du er i li­vet. Ud­dan­nel­se er som be­kendt en af de stør­ste be­skyt­tel­ses­fak­to­rer mod so­ci­al ud­sat­hed, så vi skal na­tur­lig­vis ar­bej­de ben­hårdt på, at dren­ge­ne kan imø­de­kom­me bå­de de fag­li­ge, per­son­li­ge og so­ci­a­le krav, som ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne stil­ler,” ud­ta­ler Lars Løk­ke Rasmussen.

- Hvad lær­te I som fond af den kri­tik, som I var ud­sat for i åre­ne om­kring 2018-2019?

”Vi lær­te blandt an­det, at ek­stern do­ku­men­ta­tion af vo­res ar­bej­de var sær­de­les vig­tigt. Der blev fo­re­ta­get en del æn­drin­ger in­ter­nt i fon­den i lø­bet af 2018, hvor vi æn­dre­de vo­res til­gang til fle­re ting. Det­te er ek­sem­pli­fi­ce­ret med, at fon­dens nyud­nævn­te di­rek­tør, Kri­sti­an Hul­mo­se Nør­gaard, over­tog pro­jekt­le­del­sen på Dren­ge­a­ka­de­mi­et og af­vik­le­de det­te for før­ste gang i 2019 i et nyt se­tup. Det er det­te ar­bej­de, som vi nu hø­ster frug­ter­ne af i form af po­si­ti­ve re­sul­ta­ter på bå­de det fag­li­ge, per­son­li­ge og so­ci­a­le plan fra ek­ster­ne eva­lu­a­to­rer,” si­ger Lars Løk­ke Rasmussen.

Drømmer om efterskole

Med et år­ti år bag sig er der en god an­led­ning til at fin­de spå­kug­len frem og se 10 år frem. Står det til Lars Løk­ke Ras­mus­sen, ek­si­ste­rer fon­den og­så om 10 år.

”Vi har sta­dig man­ge dren­ge at nå ud til, og ten­den­sen ift. dren­ge­nes fag­li­ge ef­ter­slæb ser desvær­re ik­ke ud til at gå i den ret­te ret­ning. Vi er de se­ne­ste år ble­vet me­re syn­li­ge i sam­funds­de­bat­ten, hvil­ket er en af de ting, jeg vil ar­bej­de for som ny for­mand. Vi ved, at vi ska­ber for­an­drin­ger for fle­re hund­re­de un­ge men­ne­sker hvert år, men vi vil na­tur­lig­vis og­så ger­ne præ­ge den sam­funds­mæs­si­ge dags­or­den og her ta­le dren­ge­nes sag. Mit håb er, at vi en dag kan åb­ne en ef­ter­sko­le – for bå­de dren­ge og pi­ger – og vi­dere­fø­re alt det, vi har lært om un­ge ind i det kon­cept,” ud­ta­ler Lars Løk­ke Rasmussen.

Med 10 år bag sig stø­der fon­den dog på et vel­kendt pro­blem, er­ken­der den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster: De fær­re­ste fon­de støt­ter drift.

”Vi er - som an­dre ngo’er - nødt til at ar­bej­de end­nu hår­de­re end tid­li­ge­re for at sik­re fun­ding til vo­res pro­jek­ter. Dren­ge­a­ka­de­mi­et har ek­si­ste­ret si­den 2012 og vil hos nog­le fon­de an­ses me­re som drift end ud­vik­ling, om end pro­jek­tet lø­ben­de ud­vik­les, ju­ste­res og for­fi­nes,” si­ger Lars Løk­ke Rasmussen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer