Bevica Fonden: Strategiske samarbejder sikrer opfyldelse af vores 150 år gamle vedtægter

Hvordan sikrer Bevica Fonden, at fondens stiftervilje – som den blev formuleret af præsten Hans Knudsen for halvandet hundrede år siden, stadig er gældende? Ved at indgå samarbejder om udbredelse af designprincippet ’universelt design’, lyder det fra fondens direktør Marianne Kofoed.

Ud fra en gam­mel Fun­dats med bl.a. vel­gø­ren­de del­for­mål ar­bej­der Be­vi­ca Fon­den for fon­den at for­bed­re til­væ­rel­sen for men­ne­sker med handicap.

I år er det præ­cis 150 år si­den, at præ­sten Hans Knud­sen stif­te­de fon­den Sam­fun­det og Hjem­met for Vanføre.

I dag hed­der fon­den Be­vi­ca Fon­den, men den­gang, som i dag, er fon­dens ar­bej­de be­stemt af fun­dat­sen, der med syv for­skel­li­ge del­for­mål gør det klart, hvad fon­dens for­mål er.

Men hvor­dan tol­ker og ar­bej­der man som fonds­le­del­se i dag med ud­gangs­punkt i vedtæg­ter, der er skre­vet for halvan­det hund­re­de år siden?

Det spørgs­mål for­hol­der de sig lø­ben­de til i Be­vi­ca Fon­den, for­tæl­ler fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ma­ri­an­ne Kofoed.

”Det hand­ler me­get om at si­ge: Hvor er det, at vi kom­mer fra? Hvad er det for et fun­da­ment, vi står på? Det lig­ger os me­get stærkt på sin­de. Vi har væ­ret på en lang rej­se og har rig­tig man­ge år på ba­gen,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Udbredelse af universelt design

Be­vi­ca Fon­dens fun­dats be­står af syv li­ge­stil­le­de for­mål. Al­le for­mål har men­ne­sker med han­di­cap som om­drej­nings­punkt, og de på­by­der i sto­re træk fon­den at ar­bej­de for at for­bed­re til­væ­rel­sen for men­ne­sker med handicap.

Det før­ste for­mål ly­der eksempelvis:

”Fon­dens for­mål er at gi­ve men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap den størst mu­li­ge selv­stæn­dig­hed og uaf­hæn­gig­hed, om for­nø­de­nt i sam­ar­bej­de med of­fent­li­ge myn­dig­he­der og an­dre, samt at støt­te men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap i til­fæl­de, hvor lov­giv­nin­gen ik­ke har på­lagt of­fent­li­ge myn­dig­he­der at yde en så­dan støtte.”

Mens fon­dens tred­je for­mål lyder:

”Fon­dens for­mål er at iværk­sæt­te ud­vik­ling og pro­duk­tion af pro­te­ser, ban­da­ger, or­to­pæ­disk fodtøj og tek­ni­ske hjæl­pe­mid­ler og at bi­stå ved opøv­ning i bru­gen af disse.”

Ud fra et fonds­ret­ligt per­spek­tiv er fon­dens tred­je for­mål in­ter­es­sant, for i 2008 fra­solg­te fon­den virk­som­he­den Sa­hva, der net­op er spe­ci­a­li­se­ret i frem­stil­ling og ud­vik­ling af ek­sem­pel­vis pro­te­ser, ban­da­ger og or­to­pæ­disk fodtøj.

Hvis vi re­elt ar­bej­der ud fra prin­cip­per­ne om uni­ver­selt de­sign, så ska­ber vi og­så et sam­fund, hvor al­le har li­ge mu­lig­he­der for at del­ta­ge, som vo­res vedtæg­ter siger

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Be­vi­ca Fonden

Så hvor­dan sik­rer fon­den, at den sta­dig over­hol­der sit tred­je for­mål og le­ver op til fonds­ret­ten, nu hvor den ik­ke læn­ge­re selv ud­vik­ler og pro­du­ce­rer pro­te­ser, hjæl­pe­mid­ler og bandager?

”Da Sa­hva bli­ver solgt, skal vi til at fin­de ud af, hvad vi som fond så skal på bag­grund af vo­res vedtægts­be­stem­te for­mål,” si­ger Ma­ri­a­ne Ko­fo­ed, der ind­t­rå­d­te i fon­den i 2014.

Sva­ret skal iføl­ge Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed fin­des i et be­greb, som hed­der uni­ver­selt de­sign. Be­gre­bet er et de­sign­prin­cip, der har til for­mål at ska­be løs­nin­ger, som til­go­de­ser al­les be­hov, og som ik­ke eks­klu­de­rer men­ne­sker, for­di de ek­sem­pel­vis har et han­di­cap. De­sign­prin­cip­pet gæl­der alt det, som om­gi­ver et men­ne­ske – fra en­kel­te pro­duk­ter til ar­ki­tek­tur og mo­der­ne teknologi.

”Hvis vi re­elt ar­bej­der ud fra prin­cip­per­ne om uni­ver­selt de­sign, så ska­ber vi og­så et sam­fund, hvor al­le har li­ge mu­lig­he­der for at del­ta­ge, som vo­res vedtæg­ter si­ger,” for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Kofoed.

Hun for­kla­rer, at Be­vi­ca Fon­den der­for ar­bej­der stra­te­gisk for at ud­bre­de kend­ska­bet til uni­ver­selt de­sign hos en ræk­ke af de in­sti­tu­tio­ner, som ud­dan­ner frem­ti­dens ar­ki­tek­ter, de­sig­ne­re og in­ge­ni­ø­rer. Det gæl­der DTU, Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi og De­signsko­len Kolding.

Ind­sat­sen har iføl­ge Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed re­sul­te­ret i fle­re kon­kre­te pro­duk­ter, selv­om det ik­ke nød­ven­dig­vis er et mål i sig selv.

Et ek­sem­pel er øjensty­rings­tek­no­lo­gi­en Obi­tal, der gør det mu­ligt at navi­ge­re på en skærm ved hjælp af øjnene.

”Obi­tal er et pro­jekt, som vi har støt­tet. Det er en tek­no­lo­gi, som er til gavn for os al­le sam­men, men den er sær­ligt til gavn for men­ne­sker med han­di­cap. Hvis du er mul­ti­han­di­cap­pet og for ek­sem­pel ik­ke kan bru­ge di­ne ar­me, så kan du bru­ge Obi­tal til at sty­re pro­duk­ter i di­ne om­gi­vel­ser. Det er et me­get kon­kret hjæl­pe­mid­del,” si­ger Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed og un­der­stre­ger, at li­sten over kon­kre­te pro­duk­ter til gavn for men­ne­sker med han­di­cap, der er ud­vik­let som føl­ge af blandt an­det Be­vi­ca fon­dens ind­sats for uni­ver­selt de­sign er lang.

”Vi er i dag en lil­le bit­te fond, som ik­ke har sær­ligt man­ge pen­ge. Der­for gør vi nøj­ag­tigt det sam­me, som vo­res grund­læg­ger gjor­de: Vi ind­går sam­ar­bej­der og al­li­an­cer med an­dre, så vi kan bru­ge vo­res mid­ler bedst mu­ligt. Jeg er sik­ker på, at de på DTU kan ska­be nog­le bed­re pro­te­ser, end vi selv kan. Der­for ska­ber vi ik­ke læn­ge­re pro­te­sen selv. Vi ska­ber den gen­nem DTU. Det sam­me gæl­der ar­ki­tek­ter­ne. Når de i frem­ti­den ind­ret­ter en plads, så er det dem, som af­gør, om en kø­re­stol kan kom­me rundt,” for­kla­rer Ma­ri­an­ne Kofoed.

"Vi gør nøj­ag­tigt det sam­me, som vo­res grund­læg­ger gjor­de: Vi ind­går sam­ar­bej­der og al­li­an­cer med an­dre, så vi kan bru­ge vo­res mid­ler bedst mu­ligt," for­tæl­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Be­vi­ca Fon­den, Met­te Kofoed.

Alle formål tilgodeses

I 2019 af­gjor­de Hø­jeste­ret i sa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond, at en fond ik­ke er for­plig­ti­get til at ud­de­le li­ge man­ge pen­ge til si­ne li­ge­stil­le­de for­mål over tid, selv­om det i åre­vis hav­de væ­ret Ci­vilsty­rel­sens prak­sis. Den af­gjor­de dog og­så, at en fond ik­ke må neg­li­ge­re et el­ler fle­re del­for­mål, så­dan som det hav­de væ­ret til­fæl­det med Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond.

Hvor man­ge kro­ner Be­vi­ca Fon­den har ud­delt til hvert en­kelt af fon­dens for­skel­li­ge for­mål in­den­for de sid­ste fem år, kan Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed ik­ke sva­re på.

Hun for­sik­rer dog, at al­le fon­dens for­mål er ble­vet til­go­de­set, og at fle­re af fon­dens støt­te­de pro­jek­ter går på ”tværs” af formålene.

Definition af hjælpemiddel:

So­ci­alsty­rel­sen be­nyt­ter føl­gen­de de­fi­ni­tion af be­gre­bet hjælpemiddel:

”Et hjæl­pe­mid­del er et­hvert pro­dukt, der op­ti­me­rer en per­sons funk­tions­ev­ne og re­du­ce­rer handicap.”
Læs mæ­re om So­ci­alsty­rel­sens de­fi­ni­tion.

”Vi ta­ger vo­res fun­da­ment dø­dal­vor­ligt. Men ver­den har for­an­dret sig si­den pa­sto­ren skrev si­ne vedtæg­ter. De­fi­ni­tio­nen af, hvad ek­sem­pel­vis et hjæl­pe­mid­del er, har æn­dret sig si­den 1872. Vi ta­ger i dag ud­gangs­punkt i So­ci­alsty­rel­sens de­fi­ni­tion af hjæl­pe­mid­ler, li­ge­som vi og­så ar­bej­der ud fra FN’s han­di­cap­kon­ven­tion,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Hun til­fø­jer, at fon­dens ud­de­lings­po­li­tik – el­ler fo­ku­s­om­rå­der som fon­den selv kal­der den – ta­ger høj­de for al­le delformålene.

Nye vedtægter ville gavne kommunikationen

Har man ik­ke et ind­gå­en­de kend­skab til be­gre­bet uni­ver­selt de­sign el­ler Be­vi­ca Fon­dens ar­bej­de, kan det dog væ­re svært at se kob­lin­gen fra fon­dens for­måls­be­stem­mel­ser til fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger, med­gi­ver Ma­ri­an­ne Kofoed.

”Der­for er jeg me­get glad for, at I på Fun­dats har rejst spørgs­må­let,” si­ger Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed og fortsætter:

”Vi er rig­tig dår­li­ge til at la­ve for­tæl­lin­gen om vo­res vedtæg­ter frem til i dag. Ik­ke fra hvad pa­sto­ren vil­le, den hi­sto­rie le­ver, men vi skal bli­ve me­get bed­re til at for­tæl­le om vedtæg­ter­ne,” for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Kofoed.

Li­ge nu er fon­dens vedtæg­ter ik­ke frit til­gæn­ge­lig. Skal man ha­ve ad­gang til dem, skal man der­for kø­be dem for 150 kro­ner via Er­hvervs­sty­rel­sen. På sigt er det dog pla­nen, at fon­dens vedtæg­ter skal læg­ges åbent frem, ly­der det fra Ma­ri­an­ne Kofoed.

Vi er rig­tig dår­li­ge til at la­ve for­tæl­lin­gen om vo­res vedtæg­ter frem til i dag

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Be­vi­ca Fonden

”Vi skal ha­ve dem ud på vo­res hjem­mesi­de med en gra­fisk for­tæl­ling om, hvor­dan det egent­lig er, at vi tol­ker vo­res vedtæg­ter og ar­bej­der med dem i dag,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Hun for­tæl­ler, at hun per­son­ligt vil­le øn­ske, at hun kun­ne om­skri­ve fon­dens vedtæg­ter i en nu­ti­dig kon­tekst, men at det bå­de er svært og tids­kræ­ven­de at få æn­dret si­ne fonds­for­mål, hvis det over­ho­ve­det er muligt.

”Tænk, hvis vi kun­ne få det om­skre­vet ud fra, hvor­dan pa­sto­ren vil­le ha­ve for­mu­le­ret det, hvis han stod her nu. Det vil­le gø­re det me­get let­te­re kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sigt. Men det vil­le sam­ti­dig ik­ke gi­ve me­ning at ka­ste kræf­ter ef­ter, for vi gør jo det vi skal. Vi op­fyl­der vo­res for­mål,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer