Annoncespot_img

Tendens: Lokale fonde sætter fart på byfornyelse

Lokale fonde giver flere steder landet over ambitiøse saltvandsindsprøjtninger til både små og mellemstore byer, som trænger til fornyelse. Og fondene har unikke forudsætninger for at stoppe den negative spiral, mener professor i byudvikling.

Varde Garten (foto: Poul Erik Bech Fonden)
Po­ul Erik Bech fon­den har sam­let do­ne­ret ca. 12 mio. kr. til etab­le­ring af kunst­ha­ven Var­de Gar­ten og ind­køb af kunst til byrum­met i Var­de (fo­to: Po­ul Erik Bech Fonden).

Lan­det over sæt­ter bå­de sto­re og små fon­de fo­kus på at ven­de en ne­ga­tiv spiral, så køb­stæ­der­ne igen bli­ver at­trak­ti­ve for bå­de be­bo­e­re og erhverv.

Hus­fa­ca­der­ne på by­strøg i små og mel­lem­sto­re køb­stæ­der i he­le lan­det kra­ke­le­rer nem­lig ha­stigt i dis­se år. Det skyl­des blandt an­det – in­di­rek­te – at dan­sker­ne i sti­gen­de grad shop­per på nettet.

Der­for en­der man­ge bu­tik­ker med så lil­le ind­tje­ning, at byg­nin­gers eje­re står i et al­vor­ligt di­lem­ma: En­ten må de sæn­ke hus­lej­en, så bu­tik­ker­ne trods alt kan be­ta­le. El­ler og­så må de hol­de ni­veau­et og ri­si­ke­re, at bu­tik­ker­ne og der­med le­je­ind­tæg­ten helt forsvinder.

Si­tu­a­tio­nen gør det svæ­re­re for ejer­ne at ved­li­ge­hol­de de­res byg­nin­ger. Det fø­rer til end­nu fær­re men­ne­sker i by­er­ne, fær­re kun­der i bu­tik­ker­ne. En ne­ga­tiv spiral, som med ti­den kan træk­ke he­le by­en ned.

Nu be­gyn­der de mel­lem­sto­re by­er at fø­le, at de må stram­me bal­ler­ne for at gø­re sig at­trak­ti­ve som bosætningsbyer.

Jens Kvor­ning – pro­fes­sor eme­ri­tus, KADK

“I provins­by­er­ne sker ud­vik­lin­gen ik­ke af sig selv. Næ­sten al ur­ba­ni­se­rings­kraft går til de sto­re by­re­gio­ner, som su­ger det he­le til sig. De mel­lem­sto­re by­er er der­for be­gyndt at mø­de sam­me pro­blem, som de små by­er i ud­kan­ten har mødt lidt tid­li­ge­re. Nu be­gyn­der de mel­lem­sto­re by­er at fø­le, at de må stram­me bal­ler­ne for at gø­re sig at­trak­ti­ve som bo­sæt­nings­by­er,” si­ger pro­fes­sor eme­ri­tus Jens Kvor­ning, som i man­ge år har væ­ret pro­fes­sor i By­plan­læg­ning og le­der af Cen­ter for By­plan­læg­ning på Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Sko­ler for Ar­ki­tek­tur, De­sign og Konservering.

Fonde kan bryde negativ spiral

For at ven­de ud­vik­lin­gen sæt­ter fle­re fon­de for ti­den skub i den lo­ka­le by- og egnsudvikling.

Fær­ch­fon­den ind­gik i 2018 et am­bi­tiøst part­ner­skab med Holste­bro Kom­mu­ne om at ud­vik­le den nord­ve­stjy­ske by. Spar Vest Fon­den har si­den 2013 mar­kant øget si­ne be­vil­lin­ger til ud­vik­lin­gen af Ski­ve, og i Var­de har Po­ul Erik Bech Fon­den for ny­lig sat prik­ken over i’et på en ma­ra­ton-ind­sats for at fors­køn­ne den ve­stjy­ske by med en be­vil­ling til kunst­ha­ven Var­de Gar­ten, som kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck ind­vie­de sid­ste år. Po­ul Erik Bech fon­den har sam­let do­ne­ret ca. 12 mio. kr. til etab­le­ring af kunst­ha­ven og ind­køb af kunst til byrum­met i Varde.

Ten­den­sen un­der­stre­ges af Re­al­da­nia og A.P. Møl­ler Fon­den, der i april be­vil­ge­de sam­let 150 mio. kr. til ini­ti­a­ti­vet Naks­kov 2030. Pen­ge­ne skal gø­re den lol­land­ske ho­ved­by til et re­gio­nalt kraft­cen­ter – en køb­stad og le­ven­de in­du­stri­by, der er pa­rat til fremtiden.

Læg der­til Bit­ten og Mads Clau­sens Fonds, der gen­nem in­ve­ste­rin­ger og be­vil­lin­ger har po­stet ad­skil­li­ge mil­li­o­ner i ud­vik­lin­gen af Søn­der­borg – ik­ke mindst by­ens havn, som skal gø­res “til et var­tegn for Søn­der­borg og et sam­lings­punkt for bå­de kom­mu­nens bor­ge­re, er­hvervs­li­vet og turi­ster­ne,” som fon­den skri­ver på sin hjemmeside.

Og selv­om det er en stor op­ga­ve, så har de lo­kalt for­ank­re­de fon­de som Fær­ch­fon­den, Spar Vest Fon­den og Po­ul Erik Bech Fon­den unik­ke for­ud­sæt­nin­ger for at bry­de den ne­ga­ti­ve spiral, som man­ge dan­ske provins­by­er be­fin­der sig i, me­ner Jens Kvorning.

Med fon­de­nes lang­sig­te­de per­spek­tiv, de­res lo­kal for­ank­ring og sto­re øko­no­mi­ske mus­k­ler ad­skil­ler fon­de­ne sig nem­lig fra me­re tra­di­tio­nel­le in­ve­sto­rer, som er be­gyndt at træk­ke sig fra man­ge by­er, for­di de ser af­ka­stet fra ejen­doms­por­te­føl­jer­ne skrum­pe, for­tæl­ler Jens Kvorning.

Jeg me­ner, at mu­lig­he­den for at bry­de den ne­ga­ti­ve spiral lig­ger godt til fondene.

Jens Kvor­ning – pro­fes­sor eme­ri­tus, KADK

“Og når først den ne­ga­ti­ve spiral er etab­le­ret, så er der ik­ke no­gen, der ud fra rent for­ret­nings­mæs­si­ge in­ve­ste­rings­kri­te­ri­er kan gå ind, for­di det er en rig­tig skidt in­ve­ste­ring. Men net­op fon­de­ne kan gå ind, og det kan åb­ne for, at in­ve­ste­rin­ger­ne i om­rå­der­ne på læn­ge­re sigt kan bli­ve for­ret­nings­mæs­sigt at­trak­ti­ve. Så jeg me­ner, at mu­lig­he­den for at bry­de den ne­ga­ti­ve spiral lig­ger godt til fon­de­ne. De kan gå ind med pen­ge, som er lidt min­dre af­kast- og pro­fi­t­o­ri­en­te­re­de, hvor pri­va­te in­ve­sto­rer el­lers er gå­et i stå el­ler hol­der sig væk. Og så kan det på læn­ge­re sigt igen bli­ve at­trak­tivt igen at in­ve­ste­re i by­en," si­ger Jens Kvorning.

I al­le til­fæl­de er fon­de­nes ud­gangs­punkt det sam­me: Køb­stæ­der­ne skal med hjælp fra lo­ka­le fonds­mid­ler igen gø­res til at­trak­ti­ve ste­der at bo, ar­bej­de og be­sø­ge, så de kan sæt­te en prop i af­folk­ning og skran­ten­de øko­no­mi. Men selv­om de lo­ka­le fon­de har sam­me mål, så gri­ber de og­så op­ga­ver­ne an på helt for­skel­lig vis, for­tæl­ler de.

Partnerskab i Holstebro

For Fær­ch­fon­den er et af­gø­ren­de greb i fon­dens ar­bej­de med by­ud­vik­ling et tæt og for­ma­li­se­ret sam­ar­bej­de med Holste­bro Kom­mu­ne, for­tæl­ler Claus Om­ann Jensen.

I april 2019 blev han præ­sen­te­ret som ny di­rek­tør for fon­den af be­sty­rel­ses­for­mand An­ne­met­te Færch, som den­gang blandt an­det frem­hæ­ve­de Claus Om­ann Jen­sens er­fa­ring med by­ud­vik­ling fra hans tid som borg­me­ster i Ran­ders Kommune.

Krum­tap­pen i sam­ar­bej­det er fon­dens og kom­mu­nens sel­skab Holste­bro Ud­vik­ling P/S, som er fi­nan­si­e­ret af fon­den gen­nem en så­kaldt for­måls­re­la­te­ret in­ve­ste­ring på 8 mio. kr. En stærk or­ga­ni­sa­to­risk for­ank­ring og ev­nen til at ska­be lo­kalt en­ga­ge­ment er nem­lig cen­tra­le pa­ra­me­tre, hvis vi­sio­nen om frem­ti­dens Holste­bro skal bli­ve til vir­ke­lig­hed, vur­de­rer Claus Om­ann Jensen:

“Holste­bro Ud­vik­ling P/S er et sel­skab med en sær­de­les pro­fes­sio­nel og kom­pe­tent be­sty­rel­se be­stå­en­de af be­sty­rel­ses­for­mand An­ne­met­te Færch, Holste­bro Kom­mu­nes borg­me­ster H.C. Øster­by, Lars Aut­rup, som er di­rek­tør i Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen, Jens Chri­sti­an He­de­gaard, by­rå­ds­med­lem i Holste­bro Kom­mu­ne og Ras­mus Færch. Sel­ska­bet er ejet af Fær­ch­fon­den og kom­mu­nen med 51 pct. til Fær­ch­fon­den og 49 pct. til kom­mu­nen, og på den må­de har vi de ret­te mus­k­ler til at gø­re en for­skel,” si­ger Claus Om­ann Jensen.

Jeg kun­ne godt se, at vi kun­ne få en vig­tig rol­le ved at væ­re ka­ta­ly­se­ren­de for den ud­vik­ling, der skal ske her.

Claus Om­ann Jen­sen – di­rek­tør, Færchfonden

Han er li­ge nu ved at for­be­re­de fon­dens be­sty­rel­se til en ny eta­pe i by­ens ud­vik­ling, som star­ter, når kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for­melt har be­slut­tet næ­ste skridt, som blandt an­det in­vol­ve­rer ud­vik­lin­gen af by­ens gam­le sy­ge­hus­grund, der an­slå­et vil ko­ste et par milliarder.

“Jeg kun­ne godt se, at vi kun­ne få en vig­tig rol­le ved at væ­re ka­ta­ly­se­ren­de for den ud­vik­ling, der skal ske her. Og­så ved at væ­re med til at til­træk­ke ek­stern ka­pi­tal fra sær­ligt de sto­re pen­sions­kas­ser, som jo nok skal lok­kes lidt her­til. Der skal alt­så no­get lo­kal for­ank­ring til. Man skal ik­ke for­ven­te, at de træk­ker pro­jek­tet ale­ne," si­ger han.

Forskønne og udvikle

Mens det ka­ta­ly­se­ren­de, tæt­te og for­ma­li­se­re­de part­ner­skab er af­gø­ren­de for Fær­ch­fon­den i Holste­bro, så øn­sker Spar Vest Fon­den ik­ke at væ­re helt så tæt på den po­li­ti­ske pro­ces, når fon­den ar­bej­der med by­ud­vik­ling i Ski­ve. An­sø­ger­ne skal sty­re retningen.

"Vi er ik­ke dem, der går ud og op­fin­der den dy­be tal­ler­ken. Det er ik­ke os, der kom­mer med ide­er­ne. Der skal væ­re nog­le an­dre, der fø­der ide­er­ne. Men hvis det er no­get, der er med til at fors­køn­ne og ud­vik­le by­en, så er vi al­tid pa­ra­te til at se på sa­ger­ne," for­kla­rer be­sty­rel­ses­for­mand Fritz Da­hl Pedersen.

Og pa­rat­he­den ses ty­de­ligt i fon­dens be­vil­lin­ger. Si­den 2013 har Spar Vest Fon­den nem­lig skru­et mar­kant op for ud­de­lin­ger­ne til byudvikling.

I 2013 og 2014 gav fon­den i alt 1,6 mio. kr. til by­ud­vik­ling, men i 2018 og 2019 var be­lø­bet ste­get til i alt 14,1 mio. kr. Her­u­d­over be­vil­ge­de fon­den i de sam­me to år 17 mio. kr. til lo­ka­le ak­ti­vi­tets­hu­se og par­ker, og si­den 2013 har fon­den be­vil­get små 30 mio. kr. til mu­se­er og byg­nings­be­va­rel­se i kommunen.

Én af mål­sæt­nin­ger­ne er at til­træk­ke be­folk­ning til Skive.

Fritz Da­hl Pe­der­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Vest Fonden

"Én af mål­sæt­nin­ger­ne er at til­træk­ke be­folk­ning til Ski­ve, og at den skal væ­re en god by at bo i – det gæl­der fak­tisk he­le Ski­ve Kom­mu­ne,” for­kla­rer Fritz Da­hl Pedersen.

Èt nøg­le­red­skab til at nå må­let er ud­vik­lings­pla­nen Big­blue Ski­ve, som er teg­net af Bjar­ke In­gels Group. Pla­nen blev til i 2015 og be­talt af fon­den som en ga­ve til Ski­ves bor­ge­re. Pla­nen skal ska­be en stærk vi­sion for Ski­ve, så by­en fort­sat gø­res at­trak­tiv at bo i, så den kan kon­kur­re­re med de stør­re nabokommuner.

Og ik­ke mindst på grund af net­op Big­blue Ski­ve, er der stor lo­kal op­bak­ning til he­le for­ny­el­ses­pro­jek­tet, vur­de­rer Fritz Da­hl Pedersen.

“Folk har ta­get pla­nen til sig, og den er ble­vet en slags fæl­les ud­gangs­punkt, når bor­ge­re el­ler an­dre øn­sker at ud­vik­le by­en,” si­ger han.

Kunst som katalysator

Læn­ge­re mod syd i Jyl­land, små 20 ki­lo­me­ter nord for Es­b­jerg, lig­ger Var­de, som sat­ser på at bli­ve “Dan­marks kunst­by nr. 1.” Net­op kun­sten in­de­hol­der nem­lig kræf­ter, der kan stop­pe det for­fald, som Var­de, li­ge­som man­ge an­dre provins­by­er, har oplevet.

Det me­ner Po­ul Erik Bech, der står bag Dan­marks stør­ste ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed og Po­ul Erik Bech Fon­den. Han er op­vok­set i Var­de og har gen­nem de sid­ste 30 år på pri­vat ba­sis om­sat sin kær­lig­hed til by­en til et lang­va­rigt by­for­ny­el­ses­pro­gram, der hand­ler om at for­ny ved at bevare.

Den til­gang be­skri­ves i den sam­le­de de­sign­ma­nu­al (pdf) for by­en, som Po­ul Erik Bech lod ud­ar­bej­de i 2011. Med for­slag til ud­se­en­det på alt fra Var­des husnum­re, vejskil­te, tag­sten, dør­ma­ling og be­læg­ning skal ma­nu­a­len ska­be ret­ning og har­moni i by­ens for­ny­el­se og et fæl­les ud­gangs­punkt, som by­ens bor­ge­re kan sam­les om.

Jeg tror på, at kunst kan væ­re en me­get, me­get stærkt bi­drag­sy­der til at løf­te no­get, som for at bru­ge et jysk ud­tryk ser 'søl­le' ud.

Po­ul Erik Bech – be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Erik Bech Fonden

"Når du skif­ter et tag af rø­de tegl­sten ud med bøl­ge­e­ter­nit, så of­rer du pen­ge på dit hus, men du øde­læg­ger det i og for sig for by­en. Og det er dén del, som be­va­rings­ar­bej­det er gå­et ud på. Det hand­ler jo om at sæt­te en prop i hul­let på øde­læg­gel­ser­ne af de be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger og by­mil­jø­er. De­sign­ma­nu­a­len var et ven­de­punkt, hvor man kun­ne se en hel­hed i det. Og så har kom­mu­nen væ­ret me­get ak­tiv, spe­ci­elt de sid­ste to-tre år, med at fø­re by­ens ga­der til­ba­ge til de for­slag, der frem­gik af de­sign­ma­nu­a­len – med bro­sten i ste­det for as­falt og ud­skift­ning af de gam­le rust­ne lyg­ter, så vi i ste­det har få­et de au­ten­ti­ske gam­le Var­de-lam­per. By­en har nu et ud­tryk som er me­get an­der­le­des sam­men­lig­net med for tre-fi­re år si­den,” si­ger Po­ul Erik Bech og til­fø­jer, at Var­de by i dag grun­det ind­sat­ser fra man­ge si­der by­mæs­sigt ik­ke har væ­ret på et hø­je­re ni­veau de sid­ste 50-60 år.

Og så er der kun­sten. I star­ten af sep­tem­ber kun­ne Var­de præ­sen­te­re 18 skul­p­tu­rer, som fon­den har foræ­ret til by­en. Net­op kunst­vær­ker­ne er nem­lig cen­tra­le i fon­dens by­for­ny­el­ses­stra­te­gi. Et ori­gi­nalt til­tag i en ve­stjysk by, der el­lers ik­ke som ud­gangs­punkt em­mer af kunst.

"Jeg tror på, at kunst kan væ­re en me­get, me­get stærkt bi­drag­sy­der til at løf­te no­get, som for at bru­ge et jysk ud­tryk ser 'søl­le' ud. Vi­sio­nen har væ­ret at ska­be et uden­dørs kunst­mu­se­um, hvor kun­sten er frit til­gæn­ge­lig, for of­te får folk jo ik­ke løst bil­let til mu­se­er­ne. Og så har det og­så væ­ret spæn­den­de at gen­nem­fø­re det i en ve­stjysk by, hvor kun­sten jo ik­ke har et na­tur­ligt ud­tryk. Det er vi kom­met rig­tig godt i gang med," si­ger Po­ul Erik Bech.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer