Tendens: Lokale fonde sætter fart på byfornyelse

Lo­ka­le fon­de gi­ver fle­re ste­der lan­det over am­bi­tiø­se saltvand­s­ind­sprøjt­nin­ger til bå­de små og mel­lem­sto­re by­er, som træn­ger til for­ny­el­se. Og fon­de­ne har unik­ke for­ud­sæt­nin­ger for at stop­pe den ne­ga­ti­ve spiral, me­ner pro­fes­sor i by­ud­vik­ling.

Varde Garten (foto: Poul Erik Bech Fonden)
Po­ul Erik Bech fon­den har sam­let do­ne­ret ca. 12 mio. kr. til etab­le­ring af kunst­ha­ven Var­de Gar­ten og ind­køb af kunst til byrum­met i Var­de (fo­to: Po­ul Erik Bech Fon­den).

Lan­det over sæt­ter bå­de sto­re og små fon­de fo­kus på at ven­de en ne­ga­tiv spiral, så køb­stæ­der­ne igen bli­ver at­trak­ti­ve for bå­de be­bo­e­re og er­hverv.

Hus­fa­ca­der­ne på by­strøg i små og mel­lem­sto­re køb­stæ­der i he­le lan­det kra­ke­le­rer nem­lig ha­stigt i dis­se år. Det skyl­des blandt an­det – in­di­rek­te – at dan­sker­ne i sti­gen­de grad shop­per på net­tet.

Der­for en­der man­ge bu­tik­ker med så lil­le ind­tje­ning, at byg­nin­gers eje­re står i et al­vor­ligt di­lem­ma: En­ten må de sæn­ke hus­lej­en, så bu­tik­ker­ne trods alt kan be­ta­le. El­ler og­så må de hol­de ni­veau­et og ri­si­ke­re, at bu­tik­ker­ne og der­med le­je­ind­tæg­ten helt for­svin­der.

Si­tu­a­tio­nen gør det svæ­re­re for ejer­ne at ved­li­ge­hol­de de­res byg­nin­ger. Det fø­rer til end­nu fær­re men­ne­sker i by­er­ne, fær­re kun­der i bu­tik­ker­ne. En ne­ga­tiv spiral, som med ti­den kan træk­ke he­le by­en ned.

Nu be­gyn­der de mel­lem­sto­re by­er at fø­le, at de må stram­me bal­ler­ne for at gø­re sig at­trak­ti­ve som bo­sæt­nings­by­er.

Jens Kvor­ning – pro­fes­sor eme­ri­tus, KADK

“I provins­by­er­ne sker ud­vik­lin­gen ik­ke af sig selv. Næ­sten al ur­ba­ni­se­rings­kraft går til de sto­re by­re­gio­ner, som su­ger det he­le til sig. De mel­lem­sto­re by­er er der­for be­gyndt at mø­de sam­me pro­blem, som de små by­er i ud­kan­ten har mødt lidt tid­li­ge­re. Nu be­gyn­der de mel­lem­sto­re by­er at fø­le, at de må stram­me bal­ler­ne for at gø­re sig at­trak­ti­ve som bo­sæt­nings­by­er,” si­ger pro­fes­sor eme­ri­tus Jens Kvor­ning, som i man­ge år har væ­ret pro­fes­sor i By­plan­læg­ning og le­der af Cen­ter for By­plan­læg­ning på Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Sko­ler for Ar­ki­tek­tur, De­sign og Kon­ser­ve­ring.

Fonde kan bryde negativ spiral

For at ven­de ud­vik­lin­gen sæt­ter fle­re fon­de for ti­den skub i den lo­ka­le by- og egns­ud­vik­ling.

Fær­ch­fon­den ind­gik i 2018 et am­bi­tiøst part­ner­skab med Holste­bro Kom­mu­ne om at ud­vik­le den nord­ve­stjy­ske by. Spar Vest Fon­den har si­den 2013 mar­kant øget si­ne be­vil­lin­ger til ud­vik­lin­gen af Ski­ve, og i Var­de har Po­ul Erik Bech Fon­den for ny­lig sat prik­ken over i’et på en ma­ra­ton-ind­­sats for at fors­køn­ne den ve­stjy­ske by med en be­vil­ling til kunst­ha­ven Var­de Gar­ten, som kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck ind­vie­de sid­ste år. Po­ul Erik Bech fon­den har sam­let do­ne­ret ca. 12 mio. kr. til etab­le­ring af kunst­ha­ven og ind­køb af kunst til byrum­met i Var­de.

Ten­den­sen un­der­stre­ges af Re­al­da­nia og A.P. Møl­ler Fon­den, der i april be­vil­ge­de sam­let 150 mio. kr. til ini­ti­a­ti­vet Naks­kov 2030. Pen­ge­ne skal gø­re den lol­land­ske ho­ved­by til et re­gio­nalt kraft­cen­ter – en køb­stad og le­ven­de in­du­stri­by, der er pa­rat til frem­ti­den.

Læg der­til Bit­ten og Mads Clau­sens Fonds, der gen­nem in­ve­ste­rin­ger og be­vil­lin­ger har po­stet ad­skil­li­ge mil­li­o­ner i ud­vik­lin­gen af Søn­der­borg – ik­ke mindst by­ens havn, som skal gø­res “til et var­tegn for Søn­der­borg og et sam­lings­punkt for bå­de kom­mu­nens bor­ge­re, er­hvervs­li­vet og turi­ster­ne,” som fon­den skri­ver på sin hjem­mesi­de.

Og selv­om det er en stor op­ga­ve, så har de lo­kalt for­ank­re­de fon­de som Fær­ch­fon­den, Spar Vest Fon­den og Po­ul Erik Bech Fon­den unik­ke for­ud­sæt­nin­ger for at bry­de den ne­ga­ti­ve spiral, som man­ge dan­ske provins­by­er be­fin­der sig i, me­ner Jens Kvor­ning.

Med fon­de­nes lang­sig­te­de per­spek­tiv, de­res lo­kal for­ank­ring og sto­re øko­no­mi­ske mus­k­ler ad­skil­ler fon­de­ne sig nem­lig fra me­re tra­di­tio­nel­le in­ve­sto­rer, som er be­gyndt at træk­ke sig fra man­ge by­er, for­di de ser af­ka­stet fra ejen­doms­por­te­føl­jer­ne skrum­pe, for­tæl­ler Jens Kvor­ning.

Jeg me­ner, at mu­lig­he­den for at bry­de den ne­ga­ti­ve spiral lig­ger godt til fon­de­ne.

Jens Kvor­ning – pro­fes­sor eme­ri­tus, KADK

“Og når først den ne­ga­ti­ve spiral er etab­le­ret, så er der ik­ke no­gen, der ud fra rent for­ret­nings­mæs­si­ge in­ve­ste­rings­kri­te­ri­er kan gå ind, for­di det er en rig­tig skidt in­ve­ste­ring. Men net­op fon­de­ne kan gå ind, og det kan åb­ne for, at in­ve­ste­rin­ger­ne i om­rå­der­ne på læn­ge­re sigt kan bli­ve for­ret­nings­mæs­sigt at­trak­ti­ve. Så jeg me­ner, at mu­lig­he­den for at bry­de den ne­ga­ti­ve spiral lig­ger godt til fon­de­ne. De kan gå ind med pen­ge, som er lidt min­dre af­kast- og pro­fi­t­o­ri­en­te­re­de, hvor pri­va­te in­ve­sto­rer el­lers er gå­et i stå el­ler hol­der sig væk. Og så kan det på læn­ge­re sigt igen bli­ve at­trak­tivt igen at in­ve­ste­re i by­en," si­ger Jens Kvor­ning.

I al­le til­fæl­de er fon­de­nes ud­gangs­punkt det sam­me: Køb­stæ­der­ne skal med hjælp fra lo­ka­le fonds­mid­ler igen gø­res til at­trak­ti­ve ste­der at bo, ar­bej­de og be­sø­ge, så de kan sæt­te en prop i af­folk­ning og skran­ten­de øko­no­mi. Men selv­om de lo­ka­le fon­de har sam­me mål, så gri­ber de og­så op­ga­ver­ne an på helt for­skel­lig vis, for­tæl­ler de.

Partnerskab i Holstebro

For Fær­ch­fon­den er et af­gø­ren­de greb i fon­dens ar­bej­de med by­ud­vik­ling et tæt og for­ma­li­se­ret sam­ar­bej­de med Holste­bro Kom­mu­ne, for­tæl­ler Claus Om­ann Jen­sen.

I april 2019 blev han præ­sen­te­ret som ny di­rek­tør for fon­den af be­sty­rel­ses­for­mand An­ne­met­te Færch, som den­gang blandt an­det frem­hæ­ve­de Claus Om­ann Jen­sens er­fa­ring med by­ud­vik­ling fra hans tid som borg­me­ster i Ran­ders Kom­mu­ne.

Krum­tap­pen i sam­ar­bej­det er fon­dens og kom­mu­nens sel­skab Holste­bro Ud­vik­ling P/S, som er fi­nan­si­e­ret af fon­den gen­nem en så­kaldt for­måls­re­la­te­ret in­ve­ste­ring på 8 mio. kr. En stærk or­ga­ni­sa­to­risk for­ank­ring og ev­nen til at ska­be lo­kalt en­ga­ge­ment er nem­lig cen­tra­le pa­ra­me­tre, hvis vi­sio­nen om frem­ti­dens Holste­bro skal bli­ve til vir­ke­lig­hed, vur­de­rer Claus Om­ann Jen­sen:

“Holste­bro Ud­vik­ling P/S er et sel­skab med en sær­de­les pro­fes­sio­nel og kom­pe­tent be­sty­rel­se be­stå­en­de af be­sty­rel­ses­for­mand An­ne­met­te Færch, Holste­bro Kom­mu­nes borg­me­ster H.C. Øster­by, Lars Aut­rup, som er di­rek­tør i Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen, Jens Chri­sti­an He­de­gaard, by­rå­ds­med­lem i Holste­bro Kom­mu­ne og Ras­mus Færch. Sel­ska­bet er ejet af Fær­ch­fon­den og kom­mu­nen med 51 pct. til Fær­ch­fon­den og 49 pct. til kom­mu­nen, og på den må­de har vi de ret­te mus­k­ler til at gø­re en for­skel,” si­ger Claus Om­ann Jen­sen.

Jeg kun­ne godt se, at vi kun­ne få en vig­tig rol­le ved at væ­re ka­ta­ly­se­ren­de for den ud­vik­ling, der skal ske her.

Claus Om­ann Jen­sen – di­rek­tør, Fær­ch­fon­den

Han er li­ge nu ved at for­be­re­de fon­dens be­sty­rel­se til en ny eta­pe i by­ens ud­vik­ling, som star­ter, når kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for­melt har be­slut­tet næ­ste skridt, som blandt an­det in­vol­ve­rer ud­vik­lin­gen af by­ens gam­le sy­ge­hus­grund, der an­slå­et vil ko­ste et par mil­li­ar­der.

“Jeg kun­ne godt se, at vi kun­ne få en vig­tig rol­le ved at væ­re ka­ta­ly­se­ren­de for den ud­vik­ling, der skal ske her. Og­så ved at væ­re med til at til­træk­ke ek­stern ka­pi­tal fra sær­ligt de sto­re pen­sions­kas­ser, som jo nok skal lok­kes lidt her­til. Der skal alt­så no­get lo­kal for­ank­ring til. Man skal ik­ke for­ven­te, at de træk­ker pro­jek­tet ale­ne," si­ger han.

Forskønne og udvikle

Mens det ka­ta­ly­se­ren­de, tæt­te og for­ma­li­se­re­de part­ner­skab er af­gø­ren­de for Fær­ch­fon­den i Holste­bro, så øn­sker Spar Vest Fon­den ik­ke at væ­re helt så tæt på den po­li­ti­ske pro­ces, når fon­den ar­bej­der med by­ud­vik­ling i Ski­ve. An­sø­ger­ne skal sty­re ret­nin­gen.

"Vi er ik­ke dem, der går ud og op­fin­der den dy­be tal­ler­ken. Det er ik­ke os, der kom­mer med ide­er­ne. Der skal væ­re nog­le an­dre, der fø­der ide­er­ne. Men hvis det er no­get, der er med til at fors­køn­ne og ud­vik­le by­en, så er vi al­tid pa­ra­te til at se på sa­ger­ne," for­kla­rer be­sty­rel­ses­for­mand Fritz Da­hl Pe­der­sen.

Og pa­rat­he­den ses ty­de­ligt i fon­dens be­vil­lin­ger. Si­den 2013 har Spar Vest Fon­den nem­lig skru­et mar­kant op for ud­de­lin­ger­ne til by­ud­vik­ling.

I 2013 og 2014 gav fon­den i alt 1,6 mio. kr. til by­ud­vik­ling, men i 2018 og 2019 var be­lø­bet ste­get til i alt 14,1 mio. kr. Her­u­d­over be­vil­ge­de fon­den i de sam­me to år 17 mio. kr. til lo­ka­le ak­ti­vi­tets­hu­se og par­ker, og si­den 2013 har fon­den be­vil­get små 30 mio. kr. til mu­se­er og byg­nings­be­va­rel­se i kom­mu­nen.

Én af mål­sæt­nin­ger­ne er at til­træk­ke be­folk­ning til Ski­ve.

Fritz Da­hl Pe­der­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Vest Fon­den

"Én af mål­sæt­nin­ger­ne er at til­træk­ke be­folk­ning til Ski­ve, og at den skal væ­re en god by at bo i – det gæl­der fak­tisk he­le Ski­ve Kom­mu­ne,” for­kla­rer Fritz Da­hl Pe­der­sen.

Èt nøg­le­red­skab til at nå må­let er ud­vik­lings­pla­nen Big­blue Ski­ve, som er teg­net af Bjar­ke In­gels Group. Pla­nen blev til i 2015 og be­talt af fon­den som en ga­ve til Ski­ves bor­ge­re. Pla­nen skal ska­be en stærk vi­sion for Ski­ve, så by­en fort­sat gø­res at­trak­tiv at bo i, så den kan kon­kur­re­re med de stør­re na­bokom­mu­ner.

Og ik­ke mindst på grund af net­op Big­blue Ski­ve, er der stor lo­kal op­bak­ning til he­le for­ny­el­ses­pro­jek­tet, vur­de­rer Fritz Da­hl Pe­der­sen.

“Folk har ta­get pla­nen til sig, og den er ble­vet en slags fæl­les ud­gangs­punkt, når bor­ge­re el­ler an­dre øn­sker at ud­vik­le by­en,” si­ger han.

Kunst som katalysator

Læn­ge­re mod syd i Jyl­land, små 20 ki­lo­me­ter nord for Es­b­jerg, lig­ger Var­de, som sat­ser på at bli­ve “Dan­marks kunst­by nr. 1.” Net­op kun­sten in­de­hol­der nem­lig kræf­ter, der kan stop­pe det for­fald, som Var­de, li­ge­som man­ge an­dre provins­by­er, har op­le­vet.

Det me­ner Po­ul Erik Bech, der står bag Dan­marks stør­ste ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed og Po­ul Erik Bech Fon­den. Han er op­vok­set i Var­de og har gen­nem de sid­ste 30 år på pri­vat ba­sis om­sat sin kær­lig­hed til by­en til et lang­va­rigt by­for­ny­el­ses­pro­gram, der hand­ler om at for­ny ved at be­va­re.

Den til­gang be­skri­ves i den sam­le­de de­sign­ma­nu­al (pdf) for by­en, som Po­ul Erik Bech lod ud­ar­bej­de i 2011. Med for­slag til ud­se­en­det på alt fra Var­des husnum­re, vejskil­te, tag­sten, dør­ma­ling og be­læg­ning skal ma­nu­a­len ska­be ret­ning og har­moni i by­ens for­ny­el­se og et fæl­les ud­gangs­punkt, som by­ens bor­ge­re kan sam­les om.

Jeg tror på, at kunst kan væ­re en me­get, me­get stærkt bi­drag­sy­der til at løf­te no­get, som for at bru­ge et jysk ud­tryk ser 'søl­le' ud.

Po­ul Erik Bech – be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Erik Bech Fon­den

"Når du skif­ter et tag af rø­de tegl­sten ud med bøl­ge­e­ter­nit, så of­rer du pen­ge på dit hus, men du øde­læg­ger det i og for sig for by­en. Og det er dén del, som be­va­rings­ar­bej­det er gå­et ud på. Det hand­ler jo om at sæt­te en prop i hul­let på øde­læg­gel­ser­ne af de be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger og by­mil­jø­er. De­sign­ma­nu­a­len var et ven­de­punkt, hvor man kun­ne se en hel­hed i det. Og så har kom­mu­nen væ­ret me­get ak­tiv, spe­ci­elt de sid­ste to-tre år, med at fø­re by­ens ga­der til­ba­ge til de for­slag, der frem­gik af de­sign­ma­nu­a­len – med bro­sten i ste­det for as­falt og ud­skift­ning af de gam­le rust­ne lyg­ter, så vi i ste­det har få­et de au­ten­ti­ske gam­le Var­­de-lam­­per. By­en har nu et ud­tryk som er me­get an­der­le­des sam­men­lig­net med for tre-fi­re år si­den,” si­ger Po­ul Erik Bech og til­fø­jer, at Var­de by i dag grun­det ind­sat­ser fra man­ge si­der by­mæs­sigt ik­ke har væ­ret på et hø­je­re ni­veau de sid­ste 50-60 år.

Og så er der kun­sten. I star­ten af sep­tem­ber kun­ne Var­de præ­sen­te­re 18 skul­p­tu­rer, som fon­den har foræ­ret til by­en. Net­op kunst­vær­ker­ne er nem­lig cen­tra­le i fon­dens by­for­ny­el­ses­stra­te­gi. Et ori­gi­nalt til­tag i en ve­stjysk by, der el­lers ik­ke som ud­gangs­punkt em­mer af kunst.

"Jeg tror på, at kunst kan væ­re en me­get, me­get stærkt bi­drag­sy­der til at løf­te no­get, som for at bru­ge et jysk ud­tryk ser 'søl­le' ud. Vi­sio­nen har væ­ret at ska­be et uden­dørs kunst­mu­se­um, hvor kun­sten er frit til­gæn­ge­lig, for of­te får folk jo ik­ke løst bil­let til mu­se­er­ne. Og så har det og­så væ­ret spæn­den­de at gen­nem­fø­re det i en ve­stjysk by, hvor kun­sten jo ik­ke har et na­tur­ligt ud­tryk. Det er vi kom­met rig­tig godt i gang med," si­ger Po­ul Erik Bech.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…