ØK-Fonden belønner unge akademikere for deres interesse i Asien

Se­ba­sti­an Be­hn Han­sen og Eske Gerup fra CBS bli­ver de før­ste mod­ta­ge­re af en ny pris indstif­tet af ØK-Fon­den. Pri­sen er en del af fon­dens nye ung­doms­stra­te­gi, der har som mål at ska­be re­la­tio­ner mel­lem den nye ge­ne­ra­tion af for­ret­nings­folk i Dan­mark og Asi­en.

Asia House (foto: Fundats)
ØK-Fon­­dens nye pris bli­ver over­rakt i Asia Hou­se i Kø­ben­havn, der i 2006 blev gi­vet som ga­ve til fon­den fra ØK, og hvor fon­den har sit do­mi­cil (fo­to: Fun­dats).

Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond – i dag­lig ta­le bed­re kendt som ØK-Fon­­den – mel­der sig nu i ræk­ken af fon­de med en år­lig pris­ud­de­ling. Det sker før­ste gang tors­dag den 17. sep­tem­ber, når ØK-Fon­­den ud­de­ler to gan­ge 25.000 kro­ner til to un­ge aka­de­mi­ke­re.

Pri­sen hed­der ’EAC The­sis Prize’ og skal frem­over ud­de­les hvert år til ud­valg­te stu­de­ren­de, som har la­vet sær­ligt frem­ra­gen­de ba­chel­oraf­hand­lin­ger med fo­kus på dan­ske for­ret­nings­fo­re­ta­gen­der i Asi­en.

Før­ste mod­ta­ge­re af ØK-Fon­­dens nye pris er Se­ba­sti­an Be­hn Han­sen og Eske Gerup, der beg­ge stu­de­rer på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS). De får pri­sen for en ba­chel­oraf­hand­ling med tit­len ‘The ef­fect of out­sourcing on firm mar­ket va­lue – A per­specti­ve from a small na­tion’.

I af­hand­lin­gen un­der­sø­ger Se­ba­sti­an Be­hn Han­sen og Eske Gerup sam­men­hæn­gen mel­lem out­sourcing og fast mar­keds­vær­di må­lt ved ak­tie­ud­vik­ling hos dan­ske virk­som­he­der, der an­non­ce­rer de­res hen­sigt om at out­sour­ce til Ki­na.

Vin­der­ne er ud­valgt af en be­døm­mel­ses­ko­mité be­stå­en­de af re­præ­sen­tan­ter fra CBS og ØK-Fon­­dens be­sty­rel­se på bag­grund af af­hand­lin­gens fag­li­ge kva­li­tet, re­le­van­sen for prak­tisk an­ven­del­se for dan­ske virk­som­he­der, der sø­ger for­ret­ning i Asi­en, samt for at gi­ve ny ind­sigt.

Del af ny ungdomsstrategi

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser ØK-Fon­­den, at EAC-pri­­sen er en del af fon­dens nye ung­doms­stra­te­gi, der har som mål at in­spi­re­re og ska­be re­la­tio­ner mel­lem den næ­ste ge­ne­ra­tion af for­ret­nings­folk i Dan­mark og Asi­en samt kom­mu­ni­ke­re be­vidst­hed om vær­di­er­ne for god le­del­se, in­nova­tion og iværk­sæt­te­ri.

”Med ud­gangs­punkt i stif­ter H.N. An­der­sens for­ret­nings­fi­lo­so­fi­er op­byg­ge­de Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­ni en sær­lig le­­del­­ses- og virk­som­heds­kul­tur, som po­si­tio­ne­re­de ØK som Dan­marks stør­ste, mest eks­pan­si­ve og in­ter­na­tio­na­le virk­som­hed. De cen­tra­le vær­di­er, der den­gang var af­gø­ren­de for ØK’s suc­ces, brin­ges vi­de­re af ØK-Fon­­den og Asia Hou­se Bu­si­ness i en ny tid, hvor det asi­a­ti­ske mar­ked ud­gør et stort po­ten­ti­a­le for dansk er­hvervs­liv,” si­ger Ken­neth Luci­a­ni, der er be­sty­rel­ses­med­lem i ØK-Fon­­den, i pres­se­med­del­el­sen.

Prisover­ræk­kel­sen fin­der sted i Asia Hou­se i Kø­ben­havn, der i 2006 blev gi­vet som ga­ve til fon­den fra ØK, og hvor fon­den har sit do­mi­cil. Even­ten bli­ver og­så sendt li­ve på Youtu­be.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…