ØK-Fonden belønner unge akademikere for deres interesse i Asien

Sebastian Behn Hansen og Eske Gerup fra CBS bliver de første modtagere af en ny pris indstiftet af ØK-Fonden. Prisen er en del af fondens nye ungdomsstrategi, der har som mål at skabe relationer mellem den nye generation af forretningsfolk i Danmark og Asien.

Asia House (foto: Fundats)
ØK-Fon­dens nye pris bli­ver over­rakt i Asia Hou­se i Kø­ben­havn, der i 2006 blev gi­vet som ga­ve til fon­den fra ØK, og hvor fon­den har sit do­mi­cil (fo­to: Fundats).

Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond – i dag­lig ta­le bed­re kendt som ØK-Fon­den – mel­der sig nu i ræk­ken af fon­de med en år­lig pris­ud­de­ling. Det sker før­ste gang tors­dag den 17. sep­tem­ber, når ØK-Fon­den ud­de­ler to gan­ge 25.000 kro­ner til to un­ge akademikere.

Pri­sen hed­der ’EAC The­sis Prize’ og skal frem­over ud­de­les hvert år til ud­valg­te stu­de­ren­de, som har la­vet sær­ligt frem­ra­gen­de ba­chel­oraf­hand­lin­ger med fo­kus på dan­ske for­ret­nings­fo­re­ta­gen­der i Asien.

Før­ste mod­ta­ge­re af ØK-Fon­dens nye pris er Se­ba­sti­an Be­hn Han­sen og Eske Gerup, der beg­ge stu­de­rer på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS). De får pri­sen for en ba­chel­oraf­hand­ling med tit­len ‘The ef­fect of out­sourcing on firm mar­ket va­lue – A per­specti­ve from a small nation’.

I af­hand­lin­gen un­der­sø­ger Se­ba­sti­an Be­hn Han­sen og Eske Gerup sam­men­hæn­gen mel­lem out­sourcing og fast mar­keds­vær­di må­lt ved ak­tie­ud­vik­ling hos dan­ske virk­som­he­der, der an­non­ce­rer de­res hen­sigt om at out­sour­ce til Kina.

Vin­der­ne er ud­valgt af en be­døm­mel­ses­ko­mité be­stå­en­de af re­præ­sen­tan­ter fra CBS og ØK-Fon­dens be­sty­rel­se på bag­grund af af­hand­lin­gens fag­li­ge kva­li­tet, re­le­van­sen for prak­tisk an­ven­del­se for dan­ske virk­som­he­der, der sø­ger for­ret­ning i Asi­en, samt for at gi­ve ny indsigt.

Del af ny ungdomsstrategi

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser ØK-Fon­den, at EAC-pri­sen er en del af fon­dens nye ung­doms­stra­te­gi, der har som mål at in­spi­re­re og ska­be re­la­tio­ner mel­lem den næ­ste ge­ne­ra­tion af for­ret­nings­folk i Dan­mark og Asi­en samt kom­mu­ni­ke­re be­vidst­hed om vær­di­er­ne for god le­del­se, in­nova­tion og iværksætteri.

”Med ud­gangs­punkt i stif­ter H.N. An­der­sens for­ret­nings­fi­lo­so­fi­er op­byg­ge­de Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­ni en sær­lig le­del­ses- og virk­som­heds­kul­tur, som po­si­tio­ne­re­de ØK som Dan­marks stør­ste, mest eks­pan­si­ve og in­ter­na­tio­na­le virk­som­hed. De cen­tra­le vær­di­er, der den­gang var af­gø­ren­de for ØK’s suc­ces, brin­ges vi­de­re af ØK-Fon­den og Asia Hou­se Bu­si­ness i en ny tid, hvor det asi­a­ti­ske mar­ked ud­gør et stort po­ten­ti­a­le for dansk er­hvervs­liv,” si­ger Ken­neth Luci­a­ni, der er be­sty­rel­ses­med­lem i ØK-Fon­den, i pressemeddelelsen.

Prisover­ræk­kel­sen fin­der sted i Asia Hou­se i Kø­ben­havn, der i 2006 blev gi­vet som ga­ve til fon­den fra ØK, og hvor fon­den har sit do­mi­cil. Even­ten bli­ver og­så sendt li­ve på Youtube.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer