ØK-Fonden belønner unge akademikere for deres interesse i Asien

Se­ba­sti­an Be­hn Han­sen og Eske Gerup fra CBS bli­ver de før­ste mod­ta­ge­re af en ny pris indstif­tet af ØK-Fon­den. Pri­sen er en del af fon­dens nye ung­doms­stra­te­gi, der har som mål at ska­be re­la­tio­ner mel­lem den nye ge­ne­ra­tion af for­ret­nings­folk i Dan­mark og Asien.

Asia House (foto: Fundats)
ØK-Fon­­dens nye pris bli­ver over­rakt i Asia Hou­se i Kø­ben­havn, der i 2006 blev gi­vet som ga­ve til fon­den fra ØK, og hvor fon­den har sit do­mi­cil (fo­to: Fundats).

Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond – i dag­lig ta­le bed­re kendt som ØK-Fon­­den – mel­der sig nu i ræk­ken af fon­de med en år­lig pris­ud­de­ling. Det sker før­ste gang tors­dag den 17. sep­tem­ber, når ØK-Fon­­den ud­de­ler to gan­ge 25.000 kro­ner til to un­ge akademikere.

Pri­sen hed­der ’EAC The­sis Prize’ og skal frem­over ud­de­les hvert år til ud­valg­te stu­de­ren­de, som har la­vet sær­ligt frem­ra­gen­de ba­chel­oraf­hand­lin­ger med fo­kus på dan­ske for­ret­nings­fo­re­ta­gen­der i Asien.

Før­ste mod­ta­ge­re af ØK-Fon­­dens nye pris er Se­ba­sti­an Be­hn Han­sen og Eske Gerup, der beg­ge stu­de­rer på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS). De får pri­sen for en ba­chel­oraf­hand­ling med tit­len ‘The ef­fect of out­sourcing on firm mar­ket va­lue – A per­specti­ve from a small nation’.

I af­hand­lin­gen un­der­sø­ger Se­ba­sti­an Be­hn Han­sen og Eske Gerup sam­men­hæn­gen mel­lem out­sourcing og fast mar­keds­vær­di må­lt ved ak­tie­ud­vik­ling hos dan­ske virk­som­he­der, der an­non­ce­rer de­res hen­sigt om at out­sour­ce til Kina.

Vin­der­ne er ud­valgt af en be­døm­mel­ses­ko­mité be­stå­en­de af re­præ­sen­tan­ter fra CBS og ØK-Fon­­dens be­sty­rel­se på bag­grund af af­hand­lin­gens fag­li­ge kva­li­tet, re­le­van­sen for prak­tisk an­ven­del­se for dan­ske virk­som­he­der, der sø­ger for­ret­ning i Asi­en, samt for at gi­ve ny indsigt.

Del af ny ungdomsstrategi

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser ØK-Fon­­den, at EAC-pri­­sen er en del af fon­dens nye ung­doms­stra­te­gi, der har som mål at in­spi­re­re og ska­be re­la­tio­ner mel­lem den næ­ste ge­ne­ra­tion af for­ret­nings­folk i Dan­mark og Asi­en samt kom­mu­ni­ke­re be­vidst­hed om vær­di­er­ne for god le­del­se, in­nova­tion og iværksætteri.

”Med ud­gangs­punkt i stif­ter H.N. An­der­sens for­ret­nings­fi­lo­so­fi­er op­byg­ge­de Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­ni en sær­lig le­­del­­ses- og virk­som­heds­kul­tur, som po­si­tio­ne­re­de ØK som Dan­marks stør­ste, mest eks­pan­si­ve og in­ter­na­tio­na­le virk­som­hed. De cen­tra­le vær­di­er, der den­gang var af­gø­ren­de for ØK’s suc­ces, brin­ges vi­de­re af ØK-Fon­­den og Asia Hou­se Bu­si­ness i en ny tid, hvor det asi­a­ti­ske mar­ked ud­gør et stort po­ten­ti­a­le for dansk er­hvervs­liv,” si­ger Ken­neth Luci­a­ni, der er be­sty­rel­ses­med­lem i ØK-Fon­­den, i pressemeddelelsen.

Prisover­ræk­kel­sen fin­der sted i Asia Hou­se i Kø­ben­havn, der i 2006 blev gi­vet som ga­ve til fon­den fra ØK, og hvor fon­den har sit do­mi­cil. Even­ten bli­ver og­så sendt li­ve på Youtube.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…